Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja

NN 136/2020 (9.12.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2598

Na temelju članka 20. stavaka 3. i 7. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16 i 98/19), a u vezi s člankom 36. stavkom 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, br. 69/17 i 107/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2020. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA PLAŽE KOSTABELA U RIJECI TE ZAHVATA MORSKE VODE ZA POTREBE BAZENA I ZA POTREBE TERMOTEHNIČKIH UREĐAJA

I.

U Odluci o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja (»Narodne novine«, br. 38/15, 9/18, 57/18 i 17/20), u točki V. stavku 4. riječi: »najkasnije do 31. kolovoza 2020. godine« zamjenjuju se riječima: »najkasnije do 28. veljače 2021.«.

U stavku 5. riječi: »najkasnije do 31. kolovoza 2020. godine« zamjenjuju se riječima: »najkasnije do 28. veljače 2021.«.

II.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije, u roku od 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture produženje garancije radi dobrog izvršenja posla s rokom važenja do 28. kolovoza 2021. godine.

III.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi produženje garancije radi dobrog izvršenja posla u roku iz točke II. ove Odluke, neće se zaključiti dodatak br. 3. Ugovoru o koncesiji iz točke IV. ove Odluke, gubi sva prava stečena Ugovorom o koncesiji te će se naplatiti garancija radi dobrog izvršenja posla.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi dodatak br. 3. Ugovoru o koncesiji, u roku 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/446

Urbroj: 50301-05/20-20-2

Zagreb, 7. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.