Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije

NN 136/2020 (9.12.2020.), Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2600

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2020. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

I.

U Odluci o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije (»Narodne novine«, broj 31/17), od 31. ožujka 2017., točka III. mijenja se i glasi:

»Savjet čine:

– predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave, predsjednik

– predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– predstavnik Ministarstva financija

– predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– predstavnik Ministarstva turizma i sporta

– predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

– predstavnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

– predstavnik Ministarstva zdravstva

– predstavnik Ministarstva poljoprivrede

– predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– predstavnik Ministarstva kulture i medija

– predstavnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

– predstavnik Ureda za udruge

– predstavnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

– predstavnik Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

– predstavnik Državnog sudbenog vijeća

– predstavnik Državnoodvjetničkog vijeća

– predstavnik Državnog ureda za reviziju

– predstavnik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

– predstavnik Povjerenika za informiranje

– predstavnik Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

– predstavnik Pučkog pravobranitelja

– predstavnik Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

– predstavnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva

– predstavnik Hrvatske zajednice županija

– predstavnik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj

– predstavnik Hrvatske zajednice općina

– četiri predstavnika civilnoga društva iz reda udruga koje se bave pristupom informacijama i transparentnošću, javnim politikama i sprječavanjem korupcije.

Predsjednik Savjeta može, po potrebi, u rad Savjeta uključiti i predstavnike drugih nadležnih tijela i institucija.

Članovi Savjeta iz stavka 1. ove točke su, za tijela državne uprave, predstavnici na razini državnog tajnika ili ravnatelja uprave, odnosno zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda.

Članovi Savjeta iz stavka 1. ove točke imaju svoje zamjenike.«.

II.

Točka V. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo pravosuđa i uprave obavijestit će čelnike tijela iz točke III. ove Odluke da, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, imenuju svoga predstavnika i njegovog zamjenika te da o imenovanju neposredno izvijeste Ministarstvo pravosuđa i uprave. Predstavnici organizacija civilnoga društva bit će imenovani na prijedlog Savjeta za razvoj civilnoga društva.«.

III.

Točka VI. mijenja se i glasi:

»Stručne i administrativne poslove za rad Savjeta obavlja Ministarstvo pravosuđa i uprave.«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/450

Urbroj: 50301-21/32-20-2

Zagreb, 7. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.