Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije

NN 136/2020 (9.12.2020.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije

Ministarstvo financija

2601

Na temelju članka 33. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (»Narodne novine«, broj 40/16) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave ministar financija, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POPUNJAVANJU JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE

Članak 1.

(1) U Pravilniku o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije (»Narodne novine«, broj 65/19) Prilog 2 mijenja se kako slijedi:

– U dijelu »Polje 42 – Vrijednost stavke; Podatci u deklaracijama za puštanje robe u slobodni promet, stavljanje robe u postupak unutarnje proizvodnje ili privremenog uvoza, smještaj u carinsko skladište, iza teksta »Podatci u polju 42 unose se na razini stavke deklaracije, Tip/duljina: n..15,2« dodaju se riječi koje glase:

»Unosi se vrijednost predmetne stavke u valuti iskazanoj u polju 22. Ista predstavlja dio ukupne fakturirane vrijednosti iz drugog potpolja polja 22 u skladu s uvjetima dostave iz polja 20.

Ukoliko ukupno fakturirani iznos sadrži više od jedne stavke te postoje i dodatni troškovi koji su vezani uz robu ali su iskazani zbirno za sve stavke, ti dodatni troškovi moraju biti podijeljeni na sve stavke na sljedeći način:

• Vrijednost troškova prijevoza potrebno je dodati iznosu ili oduzeti od iznosa stavke temeljem računa, a prema neto masi robe. Međutim, ako iznos troškova prijevoza ovisi o vrijednosti robe koja se prevozi, troškovi prijevoza trebaju se izračunati za svaku pojedinu stavku posebno, proporcionalno vrijednosti stavke;

• Vrijednost troškova osiguranja pošiljke, kao i poštanskih troškova treba izračunati za svaku pojedinu stavku prema njenoj vrijednosti;

• U slučaju kada se troškovi osiguranja i troškovi prijevoza navode skupa, tu vrijednost treba izračunati prema pravilima usvojenim za troškove prijevoza.«

– U dijelu »Polje 44 – Dodatne informacije/Priloženi dokumenti/Potvrde i odobrenja; Podatci u deklaracijama za puštanje robe u slobodni promet, stavljanje robe u postupak unutarnje proizvodnje ili privremenog uvoza, smještaj u carinsko skladište«, riječi i tablica iza teksta »44/1 Dodatne informacije – Učesnici u postupku; Nacionalne šifre dodatnih informacija – Učesnici u postupku«, zamjenjuje se sljedećom riječima i tablicom:

Vrsta dodatne
informacije
ŠifraDodatna informacija
ProdavateljSP002U slučaju »Exit summary declaration« i »Entry summary declaration«, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu prodavatelja robe
ProdavateljSP003U slučaju puštanja robe u slobodni promet, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu prodavatelja, ako je različit od pošiljatelja robe/izvoznika
KupacSP004U slučaju »Exit summary declaration« i »Entry summary declaration«, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu kupca robe
KupacSP005U slučaju puštanja robe u slobodni promet, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu kupca robe, ako je različit od primatelja
Prijevoznik (S07)SP006U slučaju »Entry summary declaration«, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu prijevoznika, ako je različit od osobe koja podnosi deklaraciju
Osoba koju treba izvijestiti (S08)SP007U slučaju uvoznih postupaka, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu osobe koju treba izvijestiti o ulasku ili prispijeću robe
Naziv primatelja u drugoj državi članici EU kada se primjenjuje postupak 42 (veza Y041)SP008U slučaju kada se primjenjuje postupak 42, unosi se puni naziv i adresa primatelja u drugoj zemlji članici, čiji porezni broj je naveden u P44/2 uz šifru Y041.
Nadzorni carinski ured, carinsko skladištenjeSP010U slučaju kada se deklaraciju za unos robe u postupak carinskog skladištenja podnosi carinskom uredu koji nije nadzoran ured, unosi se šifru i naziv nadzornog ureda
Naziv poreznog zastupnika kada se primjenjuje postupak 42
(veza Y042)
SP012Kada se primjenjuje postupak 42, unosi se puni naziv i adresa poreznog zastupnika, čiji porezni broj je naveden u P44/2 uz šifru Y042.
Posjednik carinskog skladištaSP014EORI broj i naziv posjednika carinskog skladišta
Otpremnik koji će prisustvovati pregleduSP015Ime i prezime osobe koja će biti prisutna pregledu


– U dijelu Polje 44 – Dodatne informacije/Priloženi dokumenti/Potvrde i odobrenja; Podatci u deklaracijama za izvoz/otpremu, ponovni izvoz, carinsko skladištenje robe koja je predmet izvoznih naknada, postupak vanjske proizvodnje, provoz Unije i/ili dokazivanja zajedničkog statusa robe; 44/2 – Dodatne informacije, riječi i tablica iza teksta: »Nacionalne šifre dodatnih informacija – Ostale informacije« zamjenjuje se sljedećom riječima i tablicom:

Vrsta dodatne
informacije
ŠifraDodatna informacija
Datum pojednostavljene deklaracije – mjesečno podnošenjeDT001U slučaju mjesečne dopunske deklaracije unosi se datum kada je bila podnesena pojednostavljena deklaracija, u formatu GGGGMMDD
Datum pojednostavljene deklaracije – tjedno podnošenjeDT012U slučaju tjedne dopunske deklaracije unosi se datum kada je bila podnesena pojednostavljena deklaracija, u formatu GGGGMMDD
Frakturna vrijednost robe namijenjena izvozu;FVI01Unosi se iznos u kn
Troškovi prijevoza/osiguranja koji se uključuju/ isključuju kod SV kod izvoza,SV003Unosi se iznos u kn
Prethodno poništena deklaracijaPON00Unosi se MRN deklaracije koja je prethodno poništena, a umjesto koje se podnosi predmetna deklaracija.
Vrijednost uvezene robe na PUPVPUP1Unosi se iznos u kn
Pošiljatelj (S04)SP001U slučaju »Exit summary declaration«, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu pošiljatelja robe, ako je različit od osobe koja podnosi deklaraciju
Nadzorni carinski ured, ponovni izvozSP009U slučaju kada se deklaraciju za ponovni izvoz kojom se završava postupak carinskog skladištenja podnosi carinskom uredu koji nije nadzoran ured, unosi se šifru, naziv i punu adresu nadzornog ureda
Korisnik izvozne naknade, ako je različit od izvoznikaSP011U slučaju izvoza robe uz izvozne naknade, unosi se EORI broj, ako je poznat, te puni naziv i adresu korisnika izvozne naknade, ako je različit od osobe koja podnosi deklaraciju
OstaloOST00
Vlasnik robe nema poslovni nastan u EU te imenuje izvoznika5IZVZUpisuje se PDV broj vlasnika robe


Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/17

Urbroj: 513-02-1210/1-20-11

Zagreb, 3. prosinca 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.