Odluka o izmjeni Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.

NN 136/2020 (9.12.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2602

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20), ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Članak 1.

U članku 1. stavku 2. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021 (»Narodne novine, broj 57/20) iza riječi: »jesenski odmor« briše se zarez i stavlja se točka, a riječi: »kao i korištenje zimskog odmora u dva dijela« brišu se.

Članak 2.

U članku 2. stavku 4. riječi: »11. siječnja« zamjenjuju se riječima: »18. siječnja«.

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zimski odmor za učenike počinje 24. prosinca 2020. godine i traje do 15. siječnja 2021. godine, s tim da nastava počinje 18. siječnja 2021. godine.«

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/20-01/00279

Urbroj: 533-05-20-0003

Zagreb, 7. prosinca 2020.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.