Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru Društva za upravljanje UCITS fondovima

NN 136/2020 (9.12.2020.), Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru Društva za upravljanje UCITS fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2611

Na temelju članka 36. stavka 8., članka 39. stavka 10. i članka 44. stavka 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16 i 126/19, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 3. prosinca 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA PROCJENU UVJETA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:

1. kriteriji za procjenu uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje UCITS fondovima (dalje: društvo za upravljanje) i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,

2. sadržaj programa vođenja poslova društva za upravljanje, postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa i kandidata koji predstavljaju program,

3. kriteriji za procjenu uvjeta kojima moraju udovoljavati članovi nadzornog odbora društva za upravljanje UCITS fondovima.

Kriteriji za procjenu uvjeta za članstvo u upravi društva za upravljanje

Čanak 2.

(1) Član uprave društva za upravljanje može biti osoba koja trajno ispunjava uvjete propisane člankom 36. i člankom 37. Zakona i ovog Pravilnika.

(2) Kandidat za člana uprave društva za upravljanje mora imati odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost, dobar ugled i iskustvo za vođenje poslovanja društva za upravljanje.

(3) Hanfa će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje uzeti u obzir sve elemente koji mogu utjecati na ocjenu ispunjava li kandidat postavljene uvjete, a u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja društva za upravljanje.

Stručne kvalifikacije članova uprave društva za upravljanje

Članak 3.

(1) Stručne kvalifikacije propisane člankom 36. stavkom 1. točkom 1. Zakona potrebne za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje ima osoba koja je završila jedan od sljedećih studija:

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova, ili

b) sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu, ili stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu.

(2) Odredbe iz stavka 1. alineje b) ovog članka primjenjuju se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« broj 107/07 i 118/12), u skladu s člankom 120. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

(3) Hanfa može pri procjeni stručnog znanja kandidata, osim postignutog stupnja obrazovanja u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka, provjeravati i kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:

a) poslovanju investicijskih fondova,

b) financijskim tržištima,

c) računovodstvenom okviru,

d) regulatornom okviru i regulatornim zahtjevima,

e) strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,

f) upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika društva za upravljanje),

g) korporativnom upravljanju, uključujući i sustav internih kontrola i

h) analizi financijskih podataka.

(4) Hanfa pri procjeni sposobnosti kandidata za člana uprave, u smislu članka 36. stavka 1. točke 1. Zakona, može procjenjivati sposobnost strateškog razmišljanja i kreiranja kratkoročnih i dugoročnih poslovnih planova, prosuđivanja rizika i upravljanja rizicima, sposobnost organiziranja poslovanja i vođenja društva, neovisnost u mišljenju te sposobnost i spremnost kandidata za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj. Prilikom procjene uzima se u obzir i područje nadležnosti za koje je kandidat odgovoran te dužnosti i sposobnosti koje njegova pozicija u upravi zahtjeva.

Iskustvo članova uprave društva za upravljanje

Članak 4.

(1) Iskustvom u smislu odredbi članka 36. stavka 1. točke 1. Zakona pored iskustva iz članka 36. stavka 2. Zakona smatra se drugo odgovarajuće iskustvo i to:

1. najmanje tri godine iskustvo zamjenika člana uprave, savjetnika uprave, prokuriste i nositelja ključne funkcije u društvu za upravljanje, društvu za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, kreditne institucije ili investicijskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici ili mirovinskog društva,

2. najmanje pet godina iskustva u rukovođenju ili radu na ključnim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima društva za upravljanje za koje Hanfa ocijeni da su takvog karaktera da je obavljajući takve poslove kandidat mogao steći znanje potrebno za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje u vezi s financijskim tržištima, regulatornim okvirom i zahtjevima, strateškim planiranjem i povezivanjem poslovne strategije, poslovnog plana i njegovog izvršenja, upravljanjem rizicima, procjenom djelotvornosti nadzora i kontrole te tumačenjem financijskih podataka, utvrđivanjem glavnih problema na osnovi tih podataka te odgovarajućim kontrolama i mjerama, a koje čini radno iskustvo u rukovođenju poslovima na razini uprave ili neposredno ispod uprave, odnosno na rukovodećim ili radnim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti te iskustvo prokuriste.

(2) Pri procjenjivanju trajanja iskustva Hanfa može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova, ako utvrdi da je zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao kandidat stekao najmanje tri, odnosno pet godina kontinuiranog iskustva na poslovima iz stavaka 1. ovog članka.

Dobar ugled članova uprave društva za upravljanje

Članak 5.

(1) Prilikom procjene dobrog ugleda, propisanog člankom 36. stavkom 1. točkom 4. Zakona, potrebnog za obavljanje funkcije člana uprave osobito će se uzeti u obzir:

a) je li kandidatu zbog nepoštivanja propisa oduzeta odnosno ukinuta odgovarajuća suglasnost ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Hanfe ili drugog nadležnog tijela, odnosno je li mu od strane inozemnog nadzornog tijela oduzeta suglasnost ili izrečena kakva mjera zabrane obavljanja odgovarajućih poslova u fondovskoj industriji, bankarstvu ili na tržištu kapitala,

b) je li protiv kandidata pokrenuta istraga, odnosno vodi li se kazneni ili prekršajni postupak ili je pravomoćno osuđen za djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08), Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17), Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18 i 17/20) Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20), Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 29/18 i 115/18), Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16 i 126/19, odnosno »Narodne novine« broj 16/13 i 143/14), Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18 i 126/19, odnosno »Narodne novine« broj 16/13 i 143/14), Zakonom o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18 i 63/20), Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17 i 39/19, odnosno »Narodne novine« broj 87/08 i 25/12) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), odnosno za stranu osobu, je li protiv nje pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim djelima,

c) je li protiv kandidata pokrenuta istraga, vodi li se kazneni postupak ili je pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana člankom 36. stavkom 6. Zakona

d) je li protiv kandidata pokrenuta istraga, odnosno vodi li se kazneni postupak ili je pravomoćno osuđen za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11) koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke c) ovoga članka, odnosno za stranu osobu, je li protiv nje pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima,

e) dosadašnji profesionalni rad i osobni integritet kandidata,

f) ugrožavaju li poslovni rezultati i/ili financijska stabilnost ugled kandidata,

g) postoje li drugi razlozi za sumnju u dobar ugled kandidata.

(2) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točaka a) do d) ovoga članka Hanfa će uzeti u obzir sve dostupne informacije vezane uz vrstu presude ili rješenja, stupanj u kojemu se postupak nalazi, izjavljene pravne lijekove, izrečenu sankciju, postojeće okolnosti, značaj kaznenog djela ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Hanfa će voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled osobe.

(3) Dodatno, pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točka e) ovoga članka Hanfa će analizirati informacije koje upućuju na nekorektno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu, poput nestručnog ili nesavjesnog postupanja ili propuštanja dužnog postupanja, netransparentnog postupanja, nesuradnje s nadležnim tijelima ili ne postupanja po izrečenim mjerama Hanfe ili drugog nadležnog tijela, uskraćivanja ili ukidanja odnosno oduzimanja odobrenja ili licence za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti te, ako je dostupno, analizirati će i razloge otkaza ugovora o radu, kao i razloge smjene s ključne ili slične funkcije i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela kao i sve druge podatke i dokaze koji upućuju na to da postupci kandidata nisu u skladu s visokim standardima profesionalnog ponašanja.

(4) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točaka f) ovoga članka Hanfa će uzeti u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat ima značajni udio i/ili rukovodeću funkciju, a prije nego što je nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili je oduzeto odnosno ukinuto odobrenje za rad, a koji bi mogli utjecati na dobar ugled i integritet kandidata. Hanfa će pritom procijeniti je li postupanje kandidata utjecalo na nastanak ovih događaja.

(5) Utvrđivanje postojanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka ne dovodi u pitanje primjenu načela presumpcije nedužnosti iz propisa kojima se uređuje kazneni postupak.

Postupak izdavanja odobrenja te dokumentacija koja se prilaže zahtjevu

Članak 6.

(1) Prije donošenja odluke o imenovanju člana uprave, podnositelj zahtjeva dužan je dobiti odobrenje Hanfe za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje u skladu s odredbama Zakona. Odluka o imenovanju člana uprave može biti donesena pod uvjetom stupanja na snagu danom izdavanja odobrenja Hanfe.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mora sadržavati obrazloženje koje obuhvaća bitne razloge koji su utjecali na podnošenje zahtjeva i ciljeve koji se žele postići imenovanjem kandidata u upravu društva za upravljanje.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati predloženo trajanje mandata, funkciju i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati, obrazloženje odluke o odabiru kandidata koje sadrži kriterije i postupke kojima se društvo za upravljanje rukovodilo prilikom procjene primjerenosti kandidata, te najmanje sljedeće:

1. osobne podatke kandidata, uključujući ime, prezime, rođeno prezime, mjesto i datum rođenja, država rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo, OIB, spol, ime i prezime oca i majke,

2. informacije o obrazovanju, uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem,

3. informacije o stručnom usavršavanju, uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licencija i slično,

4. za strane državljane informacije o razini znanja hrvatskog jezika,

5. informacije o radnom iskustvu, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije,

6. za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio, odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina, navodi se:

– opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji,

– organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali, odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu,

– opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost,

– broj podređenih radnika.

7. informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak, odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 36. stavku 6. Zakona i članku 5. stavku 1. ovoga Pravilnika, odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo,

8. informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja Zakona i podzakonskih propisa, odnosno bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljna djelatnost ili kojima se uređuju instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,

9. informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak, odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za prekršaj koji predstavlja grubo i/ili ponavljajuće kršenje propisa iz nadležnosti Hanfe, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog regulatornog tijela, ili neki od prekršaja koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled,

10. informaciju o tome je li nad imovinom kandidata otvoren stečajni postupak ili nad društvom u kojem je bio član nadzornog odbora, član uprave ili obavljao dugi rukovodeći položaj, otvoren stečajni postupak ili donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je poništeno ili ukinuto odobrenje za rad,

11. informaciju o financijskom stanju kandidata, uključujući i informaciju o tome dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, »crna lista«, kreditni registar i sl.) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota,

12. informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele, odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad,

13. informaciju o tome je li procjenu primjerenosti osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene),

14. informaciju o rezultatu procjene primjerenosti koju je provelo društvo za upravljanje i obrazloženju procjene,

15. informaciju o tome je li suradnik osobe osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Članak 7.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje prilaže se sljedeća dokumentacija:

a) preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina preslika osobne iskaznice ili putne isprave izdane na temelju odredaba Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 130/2011, 74/13, 69/17, 46/18 i 53/20, dalje: Zakon o strancima),

b) ovjerena preslika dokaza o završenom odgovarajućem stupnju obrazovanja,

c) dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj,

d) životopis s detaljnim podacima o obrazovanju, stručnom usavršavanju i radnom iskustvu,

e) odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž kandidata,

f) potvrda poslodavaca o dosadašnjem radnom iskustvu (tvrtka društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti), a vezano uz odredbu članka 36. stavka 2. Zakona, ili iznimno, kada potvrdu poslodavca nije moguće dobiti jer poslodavac više ne postoji, drugi dokument ili dokumente kojima se potvrđuje takvo relevantno iskustvo, vjerodostojnost kojih može procijeniti Hanfa,

g) za stranog državljanina odgovarajuća isprava potrebna za zasnivanje radnog odnosa u skladu s odredbama Zakona o strancima (npr. dozvola za boravak i rad, odobrenje boravka, EU plava karta itd.),

h) u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani, najmanje jedan od njih mora imati potvrdu nadležnog tijela o znanju hrvatskog jezika,

i) uvjerenje o nevođenju kaznenog ili prekršajnog postupka izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina izvod/uvjerenje nadležnog tijela države čiji je državljanin (ne starije od 3 mjeseca),

j) program vođenja poslova društva za upravljanje za mandatno razdoblje,

k) elektronički popunjen Upitnik za kandidata za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje (Prilog 1. objavljen na internetskoj stranici Hanfe), koji je sastavni dio ovog Pravilnika, s potpisom ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,

l) popis suradnika kandidata u smislu članka 4. točke 48. Zakona koji popis u odnosu na suradnike hrvatske državljane osim podatka o imenu i prezimenu suradnika, sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, prebivalištu, a za suradnike strane državljane dostavlja se i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti te za kaznena djela iz članka 36. stavka 6. Zakona (u slučaju da odgovarajuće nadležno tijelo države čiji je suradnik državljanin ne izdaje takav dokaz, podredno se prihvaća izjava kandidata (Prilog 2.) s potpisom kandidata za člana uprave društva za upravljanje ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje)

lj) rezultati procjene primjerenosti koju je provelo društvo za upravljanje s obrazloženjem,

m) dokaz o plaćenoj naknadi koja se plaća uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje propisana aktom Hanfe o vrsti i visini naknada,

n) dodatna dokumentacija na zahtjev Hanfe.

(2) Dokumentacija propisana ovim Pravilnikom dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Strane isprave iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 1. točke a), b) i e) ovog članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica.

(3) Kada se ista osoba ponovno imenuje u upravu, zahtjevu nije potrebno priložiti dokumente navedene pod točkama b), c) i f) iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Osim dokumenata iz stavka 1. ovoga članka, zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi dobar ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo kandidata.

(5) Hanfa može od podnositelja zahtjeva zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava propisane uvjete.

Sadržaj programa vođenja poslova društva za upravljanje

Članak 8.

(1) Program vođenja poslova društva za upravljanje za mandatno razdoblje (članak 39. stavak 5. Zakona) dostavlja se Hanfi u pisanom i elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju i mora sadržavati:

– kratak opis stanja u društvu za upravljanje te organizacijsku shemu društva s brojem zaposlenih po organizacijskim jedinicama (u mjeri u kojoj su relevantni podaci dostupni kandidatu),

– opis okruženja u kojem društvo za upravljanje posluje i njegov položaj u odnosu na cijeli sektor u kojem posluje, kao i u odnosu na konkurenciju (poželjno je navesti uočene prednosti, ali i uočene slabosti u odnosu na usporedive grupe),

– detaljan opis planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju uz planiranu dinamiku realizacije, uključivši planirane značajne promjene u odnosu na postojeće stanje,

– projekcije financijskih izvještaja društva za upravljanje za mandatno razdoblje, koje trebaju biti izrađene na propisanim obrascima i dostavljene uz program u pisanoj formi, te u elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju (obrasci su dostupni na službenoj web stranici Hanfe),

– opis pretpostavki i činjenica koje su uzete u obzir prilikom izrade programa,

– detaljan opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim osnovnim aktivnostima, a sve s ciljem kvalitetnog prepoznavanja, mjerenja, praćenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizići, opis sustava upravljanja rizicima (strategije, politike, postupke, mjere upravljanja rizicima, tehnike mjerenja rizika i podjele odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima) te opis aktivnosti kojima će se poboljšati postojeće stanje u društvu za upravljanje,

– opis predviđenog postupanja prilikom donošenja odluka, te razgraničenja ovlasti među članovima uprave društva za upravljanje s istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje,

– opis predviđene politike sprječavanja sukoba interesa,

– plan predviđenog postupanja za slučaj insolventnosti društva za upravljanje,

– opis predviđenog postupanja praćenja pada vrijednosti imovine fonda pod upravljanjem, u kojem će biti opisani pragovi pada vrijednosti imovine o kojima se obavezno obavještava uprava,

– opis predviđenog sustava interne revizije, te sustava unutarnjih kontrola i nadzora usklađenosti postupanja (compliance) društva za upravljanje sa zakonskim i podzakonskim odredbama,

– pregled nadzornih mjera koje je Hanfa ili drugo nadležno nadzorno tijelo naložilo te postupanje po istima, u postupcima koji su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva, u mjeri u kojoj su kandidatu poznate, s osvrtom kandidata na iste,

– opis plana delegiranja poslova na treće osobe,

– kada se radi o novom mandatnom razdoblju koje se nastavlja na prethodno mandatno razdoblje u istom društvu za upravljanje ili je prekid između dva mandata kraći od 6 mjeseci potrebno je opisati koji su planovi iz prethodnog programa kandidata ostvareni, a koji nisu i zašto, osvrt na realizaciju prethodnog programa, kad je primjenjivo,

– u zaključku sažeto sve navedeno pod prethodnim točkama,

– datum i vlastoručni potpis kandidata.

(2) Pri izradi programa iz stavka 1. ovog članka kandidat za člana uprave dužan je posebno detaljno razraditi točke iz programa vođenja poslova koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu djelokrugu budućeg rada i odgovornosti.

Postupak i kriteriji za ocjenjivanje kandidata i programa kandidata za člana uprave društva za upravljanje

Članak 9.

(1) Hanfa će utvrditi ispunjava li kandidat uvjete za obavljanje funkcije člana uprave propisane Zakonom i ovim Pravilnikom, a pri procjeni sposobnosti kandidata za obavljanje funkcije člana uprave osobito će procjenjivati znanje kandidata potrebno za upravljanje društvom za upravljanje i konkretne kompetencije, njegov ugled i iskustvo, jasnoću vizija i ideja, motivaciju i način ostvarivanja postavljenih ciljeva, poznavanje i prosuđivanje rizika i upravljanje istima, donošenje odluka, sposobnost organiziranja poslovanja i upravljanja društvom za upravljane te spremnost kandidata na kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

(2) U slučaju kada Hanfa u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja kandidatu za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje zatraži da kandidat predstavi program vođenja poslova društva, pozvat će kandidata na predstavljanje programa te će uputiti podnositelja zahtjeva da i on može sudjelovati na predstavljanju programa kandidata.

(3) Hanfa ocjenjuje program vođenja poslova društva za upravljanje uzimajući u obzir je li u programu jasno i u skladu s propisima postavljena vizija i strategija za ostvarenje zacrtanih ciljeva, poznavanje industrije i cjelokupnog gospodarskog konteksta, greške u programu koje ukazuju na nepoznavanje predmeta poslovanja društva za upravljanje i propisa koji uređuju poslovanje društva za upravljanje, te realnost pretpostavki temeljem kojih je Program izrađen odnosno adekvatnost predloženog plana i planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju te s obzirom na:

– realnosti pretpostavki programa,

– ciljevima i strategijama za ostvarenje ciljeva,

– planiranim aktivnostima u mandatnom razdoblju i

– usklađenosti planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima, propisima i najboljom praksom.

(4) Hanfa provodi ocjenjivanje sposobnosti i stručnosti kandidata koji predstavlja program vođenja poslova društva za upravljanje vodeći osobito računa o:

– poslovnom ugledu i radnom iskustvu kandidata,

– poznavanju propisa koji se primjenjuju na poslovanje društva za upravljanje i tržište kapitala,

– poznavanju rizika i načina upravljanja rizicima kojima je izloženo društvo za upravljanje,

– poznavanju vizije, strategije i ciljeva te poslovnih procesa društva za upravljanje,

– poznavanju sustava interne revizije i sustava unutarnjih kontrola poslovanja društva za upravljanje,

– poznavanju poslovanja UCITS fondova kojima upravlja društvo za upravljanje i poznavanju gospodarskog okruženja.

Članak 10.

(1) Društvo za upravljanje dužno je kontinuirano pratiti i procjenjivati primjerenost članova uprave, te Hanfu obavještavati o promjenama informacija koje su dostavljene uz zahtjev i na temelju kojih je Hanfa izdala odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave.

(2) Obavijest o statusu informacija iz stavka 1. ovog članka društvo za upravljanje dužno je dostaviti i po svakoj značajnoj promjeni bez odgode, a najkasnije osam (8) dana nakon utvrđivanja promjene.

Članak 11.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na člana uprave društva za upravljanje na odgovarajući način se primjenjuju na izvršne direktore i prokuriste društva za upravljanje.

Kriteriji za procjenu uvjeta za članstvo u nadzornom odboru društva za upravljanje

Stručna sprema i dobar ugled članova nadzornog odbora društva za upravljanje

Članak 12.

Pored uvjeta iz članka 44. Zakona, za članove nadzornog odbora društva za upravljanje na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 3. i 5. ovoga Pravilnika.

Ostali uvjeti za članove uprave i nadzornog odbora društva za upravljanje

Članak 13.

(1) Ako se zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje odnosi na kandidata za člana uprave društva za upravljanje čije su djelatnosti iz članka 13. stavka 2. Zakona, zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje podnosi se, osim uz pridržavanje odredbi Zakona i ovog Pravilnika, i uz pridržavanje odredbi zakona kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova, te propisa donesenih na temelju tih zakona.

(2) Ako društvo za upravljanje ima odobrenje za obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 2. Zakona, prilikom imenovanja, odnosno izbora članova nadzornog odbora društva za upravljanje potrebno je pridržavati se odredbi Zakona i ovog Pravilnika i zakona kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova, te propisa donesenih na temelju tih zakona.

Dostava zahtjeva i podataka elektroničkim putem

Članak 14.

(1) Svi zahtjevi i dokumentacija i obavijesti propisani ovim Pravilnikom osim pisanim putem Hanfi se mogu dostavljati elektroničkim putem na način i u skladu s tehničkom uputom za korištenje servisa unosa web-obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje web-obrazaca za društva za upravljanje, kada je to primjenjivo.

(2) Kada se zahtjevi i dokumentacija i obavijesti dostavljaju elektroničkim putem smatra se da je društvo dostavilo dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od društva za upravljanje dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Završne odredbe

Članak 15.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima (»Narodne novine« broj 41/17).

(3) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Klasa: 011-02/20-02/02

Urbroj: 326-01-70-72-20-2

Zagreb, 3. prosinca 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

UPITNIK
ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Upitnik mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

OSOBNI PODACI ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE DRUŠTVA:

Ime:

Prezime (i djevojačko prezime):

Datum i mjesto rođenja:

Adresa prebivališta (grad i ulica):

OIB:

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE ili PUTOVNICE:

Broj o.i. ili putovnice/putne isprave:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

KONTAKT-PODACI:

Broj telefona:

Elektronička pošta:

PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE U KOJEM SE KANDIDIRATE:

Tvrtka:

Sjedište:

OIB:

Telefon:

Telefaks:

Elektronička pošta (e-pošta):

Internetska stranica:

PODACI O SADAŠNJEM POSLODAVCU:

Tvrtka i sjedište:

OIB:

Telefon:

Telefaks:

Elektronička pošta (e-pošta):

Internetska stranica:

Navesti gdje je sve kandidat za člana uprave radio/radi te na kojim poslovima je radio/radi (od posljednjeg radnog mjesta unazad):

PODACI O SUBJEKTIMA U KOJIMA STE PRETHODNO RADILI, RAZDOBLJE RADA I OPIS POSLOVA:

RazdobljeSubjekt gdje ste
radili/radite
Poslovi na kojima ste radili/radite

1. Jeste li pravomoćno osuđivani za prekršaj ili kazneno djelo u smislu članka 36. stavak 1. točka 5. Zakona?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

2. Je li protiv Vas pokrenuta istraga odnosno da li je u tijeku kazneni ili prekršajni postupak ili ste pravomoćno osuđeni za kaznena djela ili prekršajna djela iz članka 5. stavka 1. točke b), c) i d) ovog Pravilnika?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

3. Jeste li imatelj udjela/dioničar u osnivaču i/ili društvu za upravljanje i postoje li bilo kakvi drugi financijski odnosi (zajmovi i sl.) s osnivačem ili imateljem udjela/dioničarom u društvu za upravljanje?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

4. Jeste li član nadzornog ili upravnog odbora drugog trgovačkog društva, odnosno sudjelujete li na neki drugi način u stvaranju i provedbi poslovne politike drugog trgovačkog društva ili pravne osobe?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkciju koju obavljate:

5. Jeste li imatelj udjela/dioničar ili imate bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu ili pravnoj osobi?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtku:

Sjedište

Oblik povezanosti:

6. Jesu li trgovačka društva ili pravne osobe u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije (kao član uprave ili nadzornog ili upravnog odbora ili kao izvršni direktor, prokurist) ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike, imala financijske poteškoće koje su dovele do pokretanja postupka sanacije, predstečajne nagodbe, prisilne likvidacije ili do otvaranja stečaja?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtku:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

7. Jesu li u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao član uprave, nadzornog ili upravnog odbora ili prokurist ili izvršni direktor, ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), nadležna državna tijela utvrdila veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona koji reguliraju rad društava za upravljanje, drugih trgovačkih društava, drugih financijskih institucija ili Zakona o trgovačkim društvima (u odnosu na vremenski period obavljanja rukovodeće funkcije)?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtku:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

Nadzorno tijelo:

Primijenjene mjere:

8. Je li Vam izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za upravljanje?

DA

NE

Ako DA, navedite:

9. Je li od strane nadležnih tijela zaduženih za nadzor društava za upravljanje ili drugih financijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i primjerenost (fit & proper test), odnosno da li Vam je neko od tih tijela već uskratilo ili oduzelo suglasnost/odobrenje za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanje djelatnosti na dotičnom području?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka:

10. Opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini i financijskim obvezama, nalazite li se na popisu neurednih dužnika (npr. HROK-u, »crnoj listi«, listi poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditnom registru i sl.) i je li nad Vašom imovinom pokrenut ovršni ili otvoren stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe ili postupak osobnog bankrota?

11. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu Vaše stručnosti i primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, sukob interesa itd.)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da ispunjava uvjete iz članka 36. i članka 37. Zakona te da prihvaća članstvo u upravi društva za upravljanje.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost istih, te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hanfe. Također se obvezuju Hanfu neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja, odnosno koje bi predstavljale razloge za ukidanje odobrenja (čl. 42. Zakona).

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čini kazneno djelo.

Potpis na ovom Upitniku mora biti javnobilježnički ovjeren.

Ime i prezime kandidata:

___________________________________

Vlastoručni potpis kandidata:

___________________________________

Mjesto i datum:

___________________________________

PRILOG 2.

IZJAVA

KANDIDATA O PRAVOMOĆNOJ (NE)OSUĐIVANOSTI SURADNIKA DEFINIRANIH ČLANKOM 4. TOČKOM 48. ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, ZA KAZNENA DJELA IZ ČLANKA 36. STAVKA 6. ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM

(Podaci dani u Izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Ja ____________ (ime/prezime/rođeno prezime), rođen/a _______ (datum rođenja) s prebivalištem u _________, ________ (državljanstvo), _________ (OIB/broj putovnice), prema svojem najboljem saznanju, pri čemu sam uložio/la sve razumne napore kako bih isto utvrdio/la, izjavljujem da moji suradnici:

1. (ime i prezime suradnika, OIB/broj putovnice, rođeno prezime, državljanstvo, datum rođenja, mjesto i država rođenja, prebivalište) __________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

6. ________________________________________________

nisu pravomoćno osuđivani za kaznena djela iz članka 36. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

Napomene:

Ako je neki od suradnika pravomoćno osuđivan za neko od kaznenih djela iz članka 36. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, potrebno je navesti pojedinosti koje uključuju podatke o nazivu suda, broju, datumu donošenja i datumu pravomoćnosti presude, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama:

__________________________________________________

__________________________________________________

(Potpis na ovoj izjavi mora ovjeriti javni bilježnik!)

Mjesto i datum

Potpis kandidata