Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima

NN 136/2020 (9.12.2020.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2612

Na temelju članka 23. stavka 10., članka 24. stavka 4. i članka79. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016 i 126/2019, dalje u tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 3. prosinca 2020. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD I STJECANJU KVALIFICIRANOG UDJELA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje, odnosno proširenje odobrenja za rad društva za upravljanje UCITS fondovima (dalje u tekstu: društvo za upravljanje) te potrebna dokumentacija koja se prilaže uz predmetne zahtjeve, kao i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje, odnosno povećanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se i na stjecanje/povećanje kvalificiranog udjela u UAIF-u sukladno odredbi članka 76. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18 i 126/19).

Zahtjev za izdavanje, odnosno proširenje odobrenja za rad društva za upravljanje

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društvu za upravljanje podnosi se za djelatnost upravljanja UCITS fondovima.

(2) Ako društvo za upravljanje namjerava, uz djelatnost upravljanja UCITS fondovima, obavljati jednu ili više pomoćnih djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočaka a), b) i c) Zakona, u okviru zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad za djelatnost upravljanja UCITS fondovima mora zatražiti izdavanje odobrenja i za obavljanje predmetnih djelatnosti, u tom slučaju uz zahtjev se prilaže, osim dokumentacije propisane ovim Pravilnikom, i dodatna dokumentacija koja se traži prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala, kao i propisa donesenih na temelju navedenog zakona.

(3) Ako društvo za upravljanje namjerava upravljati alternativnim investicijskim fondovima koji su regulirani zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad alternativnih investicijskih fondova, tada Hanfi podnosi i zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad alternativnih investicijskih fondova.

(4) Ako društvo za upravljanje namjerava upravljati i dobrovoljnim mirovinskim fondovima koji su regulirani zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad dobrovoljnih mirovinskih fondova, tada Hanfi podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i rad dobrovoljnih mirovinskih fondova.

(5) Zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnosi uprava društva za upravljanje u kojem je potrebno navesti djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočaka a), b) i c) Zakona u odnosu na koje se proširenje odobrenja za rad odnosi. Uz zahtjev za proširenje odobrenja za rad prilaže se, osim dokumentacije propisane ovim Pravilnikom, i dodatna dokumentacija koja se traži prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala, kao i propisa donesenih na temelju navedenog zakona.

Članak 3.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društvu za upravljanje podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

1. statut s ispravom na temelju koje je usvojen, ako se društvo za upravljanje osniva u obliku dioničkog društva ili u obliku Europskog društva – Societas Europea, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju, ako se društvo za upravljanje osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću

2. shematski prikaz vlasničke strukture društva za upravljanje, uključujući prikaz udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima i popis s imenima svih pravnih i fizičkih osoba koje će imati kvalificirani udio u društvu za upravljanje s naznakom za svaku osobu:

a. za fizičke osobe njihova imena i prezimena, OIB i prebivalište, odnosno za pravne osobe tvrtku ili naziv, OIB i sjedište

b. broj i vrsta dionica ili udjela koji su upisani ili koji će biti upisani

c. nominalna vrijednost dionica ili poslovnih udjela

d. iznos koji je uplaćen ili će biti uplaćen za dionice odnosno poslovne udjele

e. eventualno postojanje založnog prava na dionicama/udjelima s podacima osoba u čiju korist je upisano

f. izjave osnivača da će se društvo za upravljanje pridržavati kapitalnih zahtjeva

3. izjavu osnivača/članova društva za upravljanje o ispunjavanju uvjeta za člana i imatelja kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje, propisanih člankom 82. Zakona

4. popis osoba koje su s društvom za upravljanje, u smislu članka 4. stavka 1. točke 17. do 19. Zakona, u odnosu uske povezanosti te opis načina povezanosti

5. podatke o visini udjela imatelja kvalificiranih udjela u društvu za upravljanje te dokumentaciju iz članka 5. do 8. ovoga Pravilnika

6. ime, prezime, OIB, prebivalište i životopis članova nadzornog odbora

7. za svakog predloženog člana uprave, dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave, na temelju odredaba Zakona i pravilnika iz članka 36. stavka 8. i 39. stavka 10. Zakona

8. izjavu o ispunjavanju uvjeta vezanih za organizacijske zahtjeve društva za upravljanje propisanih Zakonom i pravilnikom donesenim na temelju članka 66. Zakona te detaljan prikaz organizacijske strukture društva za upravljanje

9. podatke o kapitalu i dokaze o izvorima kapitala koji su mu na raspolaganju:

a. potvrdu kreditne institucije o izdvojenim sredstvima na računu za posebne namjene otvorenom u svrhu uplate temeljnog kapitala društva za upravljanje

b. ako u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad temeljni kapital nije uplaćen u cijelosti, zahtjevu se prilaže plan uplate cijelog iznosa temeljnog kapitala, koji mora u cijelosti biti uplaćen prije izdavanja odobrenja za rad

c. popis privatnih sredstava, s opisom dostupnosti i izvora

d. kopije ugovora na temelju kojih se prikupljaju sredstva za temeljni kapital, s detaljima o sredstvima koja su ili koja će tek biti pozajmljena, s podacima o korištenju sredstava i davatelju kredita ili zajma, a ako je davatelj kredita ili zajma kreditna ili financijska institucija koja nije subjekt supervizije ili nadzora, podaci o izvorima pozajmljenih sredstava i sredstava koja će biti pozajmljena

10. projekcije financijskih pokazatelja za društvo za upravljanje te za osnivače kao pravne osobe financijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji

11. podatke o politikama primitaka iz članaka 59. do 61. Zakona

12. kada je to primjenjivo, podatke o poslovima koje će društvo za upravljanje delegirati na treće osobe sukladno člancima 69. do 73. Zakona

13. dokaz o plaćenoj naknadi

14. dodatnu dokumentaciju na traženje Hanfe.

(2) dokazi iz točke 8. stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati:

1. poslovni plan, koji mora biti izrađen za najmanje prve tri poslovne godine te mora sadržavati informacije o planiranim aktivnostima društva za upravljanje uključujući:

a. prikaz i detaljno objašnjenje održivosti poslovnog modela, identifikaciju faktora poslovnih i pravnih rizika, uključujući rizike pranja novca i financiranja terorizma i objašnjenje kako će društvo za upravljanje upravljati tim rizicima i

b. opis strategije društva za upravljanje, uključujući strateške ciljeve i prednosti, razloge osnivanja društva za upravljanje i obavljanje djelatnosti za koju traži odobrenje.

2. podatke o revizorima, ako su dostupni u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad i

3. organizacijsku strukturu i strukturu unutarnjih kontrola koje obavezno sadrže:

a. osobne podatke o osobama kojima su dodijeljene funkcije unutarnjih kontrola, uključujući ime, prezime, OIB, kontakt adresu te funkciju koju će obnašati

b. opis resursa (posebno ljudskih i tehničkih) dodijeljenih različitim planiranim aktivnostima

c. popis delegiranih poslova (ili onih koje se namjeravaju delegirati) te popis ugovora koji su sklopljeni ili predviđeni s vanjskim dobavljačima

d. opis mjera za utvrđivanje i sprečavanje ili upravljanje sukobima interesa u odnosu na djelatnosti koje su predmet odobrenja za rad

e. pojedinosti o sustavima za procjenu i upravljanje rizicima pranja novca i financiranja terorizma

f. planove za kontinuitet poslovanja, uključujući sustave i ljudske resurse (ključno osoblje)

g. upravljanje evidencijom, vođenje evidencije i politike o čuvanju podataka.

(3) Podaci o organizacijskoj strukturi iz točke 3. stavka 2. ovoga članka moraju sadržavati shematski prikaz organizacije i sljedeće informacije i dokumente:

1. opis međusobnih odnosa između različitih funkcija ili organizacijskih dijelova društva za upravljanje i

2. informacije o sustavu unutarnjih kontrola koje moraju sadržavati sljedeće:

a. prikaz i detaljan opis unutarnje organizacije (uključujući namijenjena financijska sredstva i ljudske resurse), funkcije praćenja usklađenosti i kada je primjenjivo funkcije kontrole rizika i funkcije interne revizije, s opisom financijskih i ljudskih resursa i objašnjenjem kako društvo za upravljanje namjerava zadovoljiti regulatorne i kapitalne zahtjeve, uključujući zahtjeve za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i

b. opis sustava praćenja usklađenosti i kada je primjenjivo unutarnje kontrole i kontrole rizika, njihove interne procedure i linije izvještavanja prema upravi i kada je primjenjivo nadzornom odboru

(4) Projekcije financijskih pokazatelja moraju sadržavati sljedeće podatke:

1. projekcije financijskih izvještaja najmanje za prve tri poslovne godine uključujući:

a. projekcije bilance

b. projekcije računa dobiti i gubitka i

c. projekcije izvještaja o novčanim tokovima.

2. pretpostavke za projekcije i objašnjenje iznosa iz točke 1. ovog stavka, kao i objašnjenja brojčanih podataka

3. kada je primjenjivo, projekciju izračuna kapitalnih zahtjeva i projekciju stope solventnosti za prvu godinu

4. podatke o postojećim i budućim obvezama koje se očekuju prije početka rada društva za upravljanje zajedno s podacima o davatelju kredita ili zajma, dospijeću i ostalim uvjetima zaduživanja, te namjeni sredstava; ako davatelj kredita ili zajma nije kreditna ili financijska institucija koja je subjekt supervizije, potrebno je priložiti podatke o izvorima sredstava odobrenoga kredita ili zajma, odnosno kredita ili zajma koji bi trebao biti odobren društvu za upravljanje

5. podatke o svim založnim pravima, garancijama i jamstvima te naknadama koje je društvo za upravljanje izdalo ili za koje se očekuje da će ih izdati prije početka rada i

6. ako postoji, kreditni rejting osnivača odnosno, ako je primjenjivo, društva za upravljanje, i grupe čiji bi član društvo za upravljanje trebao postati.

(5) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, podnositelj je dužan priložiti i dokumentaciju propisanu u članku 5. i 6. ovoga Pravilnika, kada je to primjenjivo.

(6) Uz zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnositelj zahtjeva dužan je priložiti izmijenjeni akt iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika i kada je to primjenjivo, dodatnu dokumentaciju iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Ako zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi već osnovano društvo, uprava društva pored dokumentacije iz članka 3. ovoga Pravilnika zahtjevu prilaže i financijske izvještaje za prethodne tri poslovne godine, odnosno, ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja.

(2) Ako društvo iz stavka 1. ovoga članka podliježe obvezi sastavljanja konsolidiranih i/ili revidiranih financijskih izvještaja, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uprava dostavlja konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje društva.

Zahtjev za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje

Članak 5.

(1) Pravna osoba kao namjeravani stjecatelj, za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje dužna je priložiti:

1. za stranu pravnu osobu, izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u koji je upisan namjeravani stjecatelj (ne stariji od 3 mjeseca)

2. ispunjeni Upitnik iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, s potpisom namjeravanog stjecatelja, ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

3. popis osoba koje su, u smislu članka 4. stavka 1. točke 17. do 19. Zakona, u odnosu uske povezanosti s namjeravanim stjecateljem te opis načina povezanosti i popis stvarnih i zakonskih vlasnika namjeravanog stjecatelja s naznakom visine sudjelovanja u vlasništvu namjeravanog stjecatelja

4. revidirane financijske izvještaje za posljednje tri godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je namjeravani stjecatelj osnovan unutar protekle tri godine, financijske izvještaje od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, dostavljaju se revidirani financijski izvještaji, a ako je namjeravani stjecatelj matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi

5. ako je od zadnjeg godišnjeg izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu

6. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvora financiranja te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namjeravanog stjecatelja za uplatu temeljnog kapitala društva za upravljanje i održavanje bonitetnog funkcioniranja društva za upravljanje

7. izjavu da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe nad namjeravanim stjecateljem,

8. kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju

9. popis osoba koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova Društva koji popis u odnosu na hrvatske državljane, osim podatka o imenu i prezimenu, sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, prebivalištu, presliku osobne iskaznice ili putovnice, životopis tih osoba, a za strane državljane i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava iz Priloga 2. ovog Pravilnika, s potpisom osobe koja će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova Društva, ovjerenim od javnog bilježnika, o ispunjavanju uvjeta iz ove točke, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)

10. dokaz o plaćenoj naknadi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada Hanfe

11. drugu dokumentaciju na zahtjev Hanfe.

Članak 6.

(1) Fizička osoba kao namjeravani stjecatelj, za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje dužna je priložiti:

1. presliku osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina presliku osobne iskaznice ili putne isprave

2. životopis namjeravanog stjecatelja koji uključuje osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno trajnog boravišta i druge identifikacijske podatke stjecatelja), popis svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave, nadzornog odbora ili prokurist i popis pravnih osoba u kojima je imao ili još uvijek ima kvalificirani udjel

3. ispunjeni Upitnik iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, s potpisom namjeravanog stjecatelja, ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

4. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca), odnosno za stranog državljanina analogno uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin (ne starije od 3 mjeseca),

5. popis osoba koje su, u smislu članka 4. stavka 1. točke 17. do 19. Zakona, u odnosu uske povezanosti s namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti,

6. kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecanju i

7. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina odnosno izvor financiranja te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namjeravanog stjecatelja za uplatu temeljnog kapitala Društva i održavanje bonitetnog funkcioniranja Društva kada je primjenjivo.

8. popis suradnika stjecatelja kvalificiranog udjela koji sadrži podatke o imenu i prezimenu, OIB, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, adresi prebivališta, a za suradnike strane državljane dostavlja se i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava iz Priloga 2. ovog Pravilnika ovjerena od javnog bilježnika, o ispunjavanju uvjeta iz ove točke, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)

9. popis osoba koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova Društva koji popis u odnosu na hrvatske državljane, osim podatka o imenu i prezimenu, sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, prebivalištu, presliku osobne iskaznice ili putovnice, životopis tih osoba, a za strane državljane i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava iz Priloga 2. ovog Pravilnika, s potpisom osobe koja će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova Društva, ovjerenim od javnog bilježnika, o ispunjavanju uvjeta iz ove točke, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)

10. dokaz o plaćenoj naknadi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada Hanfe

11. drugu dokumentaciju na zahtjev Hanfe.

(2) Za potrebe ovoga članka suradnikom stjecatelja kvalificiranog udjela fizičke osobe u smislu stavka 1. točke 8. smatra se:

– svaka fizička osoba koja je na rukovodećem položaju u pravnom subjektu u kojem je namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje na rukovodećem položaju ili stvarni vlasnik nad pravnim subjektom

– svaka fizička osoba koja je stvarni vlasnik pravnog subjekta u kojem je namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje na rukovodećem položaju

– svaka fizička osoba koja s namjeravanim stjecateljem kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektom.

Članak 7.

Dokumentacija propisana ovim Pravilnikom dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Strane isprave iz članka 5., odnosno članka 6. ovoga Pravilnika, dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz članka 5. točke 1. i 8. ovoga Pravilnika i iz članka 6. stavka 1. točke 4. i 6. ovoga Pravilnika dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica.

Završne odredbe

Članak 8.

(1) Osim dokumentacije iz ovog Pravilnika, Hanfa može tijekom postupka obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma a koju prikupljaju obveznici tog zakona.

(2) Svi zahtjevi i dokumentacija propisani ovim Pravilnikom osim pisanim putem Hanfi se mogu dostavljati i elektroničkim putem na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za upravljanje, kada je to primjenjivo.

(3) Kada se zahtjevi i dokumentacija dostavljaju elektroničkim putem smatra se da je društvo za upravljanje dostavio dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(4) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima (»Narodne novine«, broj 41/17).

(3) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-02/20-02/02

Urbroj: 326-01-70-72-20-3

Zagreb, 3. prosinca 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

UPITNIK
ZA NAMJERAVANOG STJECATELJA KVALIFICARNOG UDJELA U DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Upitnik ispunjava i potpisuje osobno namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela fizička osoba, a za namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela pravnu osobu odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje (namjeravani stjecatelj). Upitnik mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

1. OSOBNI PODACI NAMJERAVANOG STJECATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA:

Ime i prezime/naziv:

Datum, mjesto i država rođenja (ako je primjenjivo):

Adresa prebivališta/boravišta/sjedišta (država, grad, ulica):

OIB (ako je primjenjivo):

Državljanstvo (ako je primjenjivo):

Ime i prezime oca i majke (ako je primjenjivo):

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE ili PUTOVNICE (ako je primjenjivo):

Broj OI ili putovnice/putne isprave:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

Elektronička pošta:

Adresa za primanje pismena u Republici Hrvatskoj:

2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE U KOJEM NAMJERAVANI STJECATELJ NAMJERAVA STEĆI KVALIFICIRANI UDIO

Naziv društva:

Adresa sjedišta društva:

Način stjecanja kvalificiranog udjela:

Ukupni nominalni iznos dionica/poslovnih udjela i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima društva koji namjeravani stjecatelj namjerava steći:

Nominalni iznos dionica/poslovnih udjela i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima društva kojima namjeravani stjecatelj raspolaže u trenutku podnošenja zahtjeva:

3. PITANJA VEZANA ZA PROCJENU PRIMJERENOSTI I FINANCIJSKOG STANJA NAMJERAVANOG STJECATELJA

Pitanja iz ovoga Upitnika odnose se na činjenice koje obuhvaćaju kako teritorij Republike Hrvatske tako i druge države članice i treće države. Točan odgovor na pitanje potrebno je zaokružiti te po potrebi navesti dodatne pojedinosti koje se odnose na odgovor.

1. Je li društvo za upravljanje u kojem namjeravani stjecatelja namjerava steći kvalificirani udio obaviješteno o namjeri stjecanja kvalificiranog udjela?

DA

NE

Ako je odgovor NE, pojasnite.

2. Je li za stjecanje predmetnog kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje potrebno odobrenje drugog nadležnog tijela?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite podatke o nazivu nadležnog tijela te pojedinosti o tijeku postupka pred tim tijelom.

3. Je li namjeravani stjecatelj u razdoblju od tri godine prije dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela imao više od 10% udjela u temeljnom kapitalu društva za osiguranje, društva za reosiguranje, mirovinskog osiguravajućeg društva, mirovinskog društva, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za upravljanje, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite osnovne podatke o društvu kojemu je oduzeto odobrenje za rad, razloge za oduzimanje odobrenja za rad i naziv tijela koje je donijelo odluku o oduzimanju odobrenja za rad.

4. Je li namjeravanom stjecatelju zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa oduzeto odgovarajuće odobrenje ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Hanfe ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite pojedinosti o oduzetom odobrenju, razlozima oduzimanja odobrenja te tijelu koje je oduzelo odobrenje.

5. Je li namjeravani stjecatelj obavljao određene poslove prema zakonima koji su u nadležnosti Hanfe ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država bez potrebnog odobrenja?

DA

NE

Ako je odgovor DA, pojasnite.

6. Je li namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova društva za upravljanje ikada bili otpušteni s posla ili smijenjeni s rukovodeće ili slične pozicije ili im je povučeno ovlaštenje za zastupanje?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite razloge koji su doveli do otpuštanja/smjene/povlačenja.

7. Je li nad imovinom namjeravanog stjecatelja otvoren ili proveden postupak likvidacije, stečajni postupak, ovršni postupak ili predstečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe ili postupak stečaja potrošača?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite pojedinosti o tijelu pred kojim se vodi ili je vođen postupak, pojedinosti o tijeku postupka, pojedinosti o odluci tijela.

8. Je li se protiv namjeravanog stjecatelja provodi istraga, kazneni progon, kazneni postupak ili prekršajni postupak i je li namjeravani stjecatelj pravomoćno osuđen za kaznena djela po službenoj dužnosti?

NE

DA

Ako je odgovor DA, navedite: podatke o razlozima istrage, vođenja kaznenog postupka, ne/pravomoćnoj presudi, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama, i to: naziv suda, broj i datum donošenja te datum pravomoćnosti presude, vrsta, visina ili trajanje kaznenopravnih sankcija i drugih mjera, podaci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi, odluka o oslobođenju od kazne, podaci o izdržanoj, zastarjeloj i oproštenoj kazni te drugim mjerama, podatke o izmjenama osude, i to: ispravak presude, odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova, odluka o zamjeni neplaćene novčane kazne kaznom zatvora, uvjetnom otpustu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta

9. Je li protiv namjeravanog stjecatelja u tijeku prekršajni postupak ili ste u posljednjih 5 (pet) godina kažnjavani za prekršaje iz:

– Zakona o tržištu vrijednosnih papira,

– Zakona o tržištu kapitala,

– Zakona o osiguranju,

– Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima,

– Zakona o obveznim osiguranjima u prometu,

– Zakona o leasingu,

– zakona koji uređuju osnivanje i poslovanje obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te mirovinskih društava za upravljanje istima,

– zakona koji uređuju osnivanje i rad investicijskih fondova te društava za upravljanje istima,

– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma ili

– zakona drugih država koji po svom opisu odgovaraju prekršajima iz navedenih zakona?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

10. Jesu li namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova društva za upravljanje bili na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, pokrenut predstečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe, sanacijski postupak, izrečene reorganizacije mjere, donesena odluka o likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite pojedinosti:

11. Je li namjeravani stjecatelj imatelj udjela/dioničar, član nadzornog ili upravnog odbora, uprave, izvršni direktor ili prokurist drugog trgovačkog društva, odnosno sudjeluje li na neki drugi način u stvaranju i provedbi poslovne politike ili ima bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu ili pravnoj osobi?

NE

DA

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkcija koju obavlja:

12. Je li Hanfa, odnosno drugo nadzorno tijelo odbilo namjeravanom stjecatelju izdati odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela u financijskom sektoru?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka i njen datum:

13. Jesu li u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi u kojoj je namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova društva za upravljanje bili član uprave, član nadzornog ili upravnog odbora ili prokurist ili izvršni direktor, ili na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike, nadležna nadzorna tijela utvrdila nepravilnost ili nezakonitost u poslovanju ili težu povredu zakona koji reguliraju rad trgovačkih društava (u odnosu na vremenski period u kojem su obavljali navedene funkcije)?

NE

DA

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkcija koju je obavljana:

Nadzorno tijelo:

Primijenjene mjere:

14. Je li namjeravanom stjecatelju fizičkoj osobi ili odgovornim osobama namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobama koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova društva za upravljanje izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja?

NE

DA

Ako DA, navedite pojedinosti:

15. Je li od strane Hanfe, Hrvatske narodne banke ili srodnog nadzornog tijela iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora ili druge države ocjenjivana primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka i njen datum:

16. Obavlja li namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova društva za upravljanje dužnost u državnoj službi, odnosno dužnost u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili ste službenik državne ili lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela odgovornih zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi?

DA

NE

17. Nalazite li se namjeravani stjecatelj na listi poreznih dužnika Ministarstva financija – Porezne uprave, ili na popisu neurednih dužnika u Hrvatskom registru obveza po kreditima (HROK) ili ste u Sustavu razmjene informacija Hrvatske udruge banaka (HUB) na Listi neurednih klijenata ili u odgovarajućem registru/popisu druge države članice ili treće države?

NE

DA

Ako je odgovor DA, pojasnite gdje ste evidentirani, kada i zašto?

18. Jeste li namjeravani stjecatelj u sukobu interesa u odnosu na društvo za upravljanje u kojem namjerava steći kvalificirani udio, njegove dioničare/imatelje poslovnih udjela, članove uprave, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija ili više rukovodstvo?

NE

DA

Ako je odgovor DA, pojasnite:

19. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu primjerenosti i financijskog stanja namjeravanog stjecatelja (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, sukob interesa itd.)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost danih odgovora te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hanfe. Također se obvezuje, u slučaju stjecanja kvalificiranog udjela u ciljanom društvu za upravljanje Hanfu neodložno obavijestiti o svim nastalim promjenama koje bi utjecale na dani odgovor na pitanja iz ovog Upitnika ili bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, odnosno o prestanku uvjeta za imatelja kvalificiranog udjela društva za upravljanje.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čini kazneno djelo.

Potpis na ovom Upitniku mora biti ovjeren kod javnog bilježnika!

Ime i prezime namjeravanog stjecatelja (u slučaju namjeravanog stjecatelja pravne osobe upisuje se ime i prezime svih odgovornih osoba i njihove funkcije u toj osobi):

________________________________________________________

Vlastoručni potpis namjeravanog stjecatelja (u slučaju namjeravanog stjecatelja pravne osobe potpisuju se sve odgovorne osobe):

________________________________________________________

Mjesto i datum ispunjavanja ovog Upitnika:

PRILOG 2.

IZJAVA

O PRAVOMOĆNOJ (NE)OSUĐIVANOSTI ZA KAZNENA DJELA ZA KOJA SE VODI POSTUPAK PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

(za strane državljane)

(Podaci dani u ovoj Izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Ja ___________________ (ime/prezime/rođeno prezime), rođen/a ___________ (datum rođenja) s prebivalištem u ___________________________________, __________________ državljanin, broj putovnice __________________, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, izjavljujem da nisam pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela koja se gone po službenoj dužnosti.

Napomena:

Ukoliko je osoba koja daje izjavu pravomoćno osuđena za koje od kaznenih djela koja se gone po službenoj dužnosti, potrebno je navesti pojedinosti koje uključuju najmanje podatke o nazivu suda, broju, datumu donošenja i datumu pravomoćnosti presude, kaznenom djelu te izrečenim kaznenopravni sankcijama:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Potpis na ovoj Izjavi mora biti ovjeren od javnog bilježnika!

Mjesto i datumPotpis