Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem

NN 136/2020 (9.12.2020.), Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2614

Na temelju članka 42. stavka 8., članka 45. stavka 10., članka 49. stavka 6. i članka 102. stavka 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18 i 126/19, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 3. prosinca 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA PROCJENU UVJETA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU UAIF-a TE U NADZORNOM ODBORU ZATVORENOG AIF-a S VANJSKIM UPRAVITELJEM

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuju:

1. kriteriji za procjenu uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a, uključujući i specifične uvjete vezane za vrstu AIF-a kojim UAIF upravlja ili namjerava upravljati te dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,

2. sadržaj programa vođenja poslova UAIF-a, uvjeti i kriteriji za ocjenjivanje programa i kandidata za člana uprave koji predstavlja program,

3 uvjete koje moraju ispunjavati članovi nadzornog odbora UAIF-a,

4. kriteriji za procjenu uvjeta koje moraju ispunjavati članovi nadzornog odbora zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF.

II. KRITERIJI ZA PROCJENU UVJETA ZA ČLANSTVO U UPRAVI UAIF-a

Članak 2.

(1) Član uprave UAIF-a može biti osoba koja trajno ispunjava uvjete propisane člancima 42. i 43. Zakona i ovim Pravilnikom.

(2) Iznimno od odredbe članka 42. stavka 1. točke 9. Zakona, član uprave velikog UAIF-a može biti osoba koja je član uprave odnosno prokurist drugog trgovačkog društva, ako je to vezano za ulaganje AIF-a kojim UAIF upravlja.

(3) Kandidat za člana uprave UAIF-a mora imati odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost, dobar ugled i iskustvo za vođenje poslovanja UAIF-a.

(4) Hanfa će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a uzeti u obzir sve elemente koji mogu utjecati na ocjenu ispunjava li kandidat postavljene uvjete, a u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja UAIF-a.

Stručne kvalifikacije članova uprave UAIF-a

Članak 3.

(1) Stručne kvalifikacije propisane člankom 42. stavkom 1. točkom 1. Zakona potrebne za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a ima osoba koja je završila jedan od sljedećih studija:

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova, ili

b) sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje četiri godine, čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu.

(2) Odredbe iz stavka 1. alineje b) ovog članka primjenjuju se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« broj 107/07 i 118/2012), u skladu s člankom 120. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

(3) Hanfa može pri procjeni stručnog znanja kandidata, osim postignutog stupnja obrazovanja u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka, provjeravati i kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:

a) poslovanju investicijskih fondova ili drugih fondova kojima UAIF upravlja ili planira upravljati u mandatnom razdoblju za koje se podnosi zahtjev za odobrenje kandidata,

b) financijskim tržištima,

c) računovodstvenom okviru,

d) pravno-regulatornom okviru,

e) strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,

f) upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika društva za upravljanje UCITS i UAIF-a),

g) korporativnom upravljanju, uključujući i sustav internih kontrola i

h) analizi financijskih podataka.

(4) Hanfa može pri procjeni sposobnosti kandidata za člana uprave u smislu članka 42. stavka 1. točke 1. Zakona procjenjivati sposobnost strateškog razmišljanja i kreiranja kratkoročnih i dugoročnih poslovnih planova, prosuđivanja rizika i upravljanja istima, sposobnost organiziranja poslovanja i vođenja UAIF-a, neovisnost u mišljenju te sposobnost i spremnost kandidata za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj. Prilikom procjene uzima se u obzir i područje nadležnosti za koje je kandidat odgovoran te dužnosti i sposobnosti koje njegova pozicija u upravi zahtijeva.

Iskustvo člana uprave UAIF-a

Članak 4.

(1) Iskustvom u smislu odredbi članka 42. stavka 1. točke 1. Zakona pored iskustva iz članka 42. stavka 2. Zakona smatra se drugo odgovarajuće iskustvo i to:

1. najmanje tri godine iskustvo zamjenika člana uprave, savjetnik člana uprave, prokurista u UAIF-u i nositelja ključne funkcije u UAIF-u, društvu za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, kreditne institucije ili investicijskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici,

2. najmanje pet godina iskustva u rukovođenju ili radu na ključnim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima društva za upravljanje za koje Hanfa ocijeni da su takvog karaktera da je obavljajući takve poslove kandidat mogao steći znanje potrebno za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje u vezi s financijskim tržištima, regulatornim okvirom i zahtjevima, strateškim planiranjem i povezivanjem poslovne strategije, poslovnog plana i njegovog izvršenja, upravljanjem rizicima, procjenom djelotvornosti nadzora i kontrole te tumačenjem financijskih podataka, utvrđivanjem glavnih problema na osnovi tih podataka te odgovarajućim kontrolama i mjerama, a koje čini radno iskustvo u rukovođenju poslovima na razini uprave ili neposredno ispod uprave, odnosno na rukovodećim ili radnim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti te iskustvo prokuriste.

(2) Pri procjenjivanju trajanja iskustva Hanfa može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova, ako utvrdi da je zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao, kandidat stekao najmanje tri odnosno pet godina iskustva na poslovima iz stavaka 1. ovog članka u zadnjih deset godina prije podnošenja zahtjeva.

Dobar ugled člana uprave UAIF-a

Članak 5.

(1) Prilikom procjene dobrog ugleda propisanog člankom 42. stavkom 1. točkom 4. Zakona potrebnog za obavljanje funkcije člana uprave, osobito će se uzeti u obzir:

a) je li kandidatu zbog nepoštivanja propisa oduzeta odnosno ukinuta ili poništena odgovarajuća suglasnost ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Hanfe ili drugog nadležnog nadzorno-regulatornog tijela, odnosno je li mu od strane inozemnog nadzorno-regulatornog tijela oduzeta suglasnost ili izrečena kakva mjera zabrane obavljanja odgovarajućih poslova u fondovskoj industriji, bankarstvu ili na tržištu kapitala,

b) je li protiv kandidata pokrenuta istraga odnosno vodi li se kazneni ili prekršajni postupak ili je pravomoćno osuđen za djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08), Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17), Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18 i 17/20), Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20), Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 29/18 i 115/18), Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16 i 126/19, odnosno »Narodne novine« broj 16/13 i 143/14), Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18 i 126/19, odnosno »Narodne novine« broj 16/13 i 143/14), Zakonom o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18 i 63/20), Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17 i 39/19, odnosno »Narodne novine« broj 87/08 i 25/12) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), odnosno za stranu osobu, je li protiv iste pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim djelima,

c) je li protiv kandidata pokrenuta istraga, vodi li se kazneni postupak ili je pravomoćno osuđen za sljedeća kaznena djela propisana člankom 42. stavkom 7. Zakona,

d) je li protiv kandidata pokrenuta istraga odnosno vodi li se kazneni postupak ili je pravomoćno osuđen za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11) koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke c) ovoga članka, odnosno za stranu osobu, je li protiv iste pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima,

e) dosadašnji profesionalni rad i osobni integritet kandidata,

f) ugrožavaju li poslovni rezultati i/ili financijska stabilnost ugled osobe,

g) postoje li drugi razlozi za sumnju u dobar ugled kandidata.

(2) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točaka a) do d) ovoga članka Hanfa će uzeti u obzir dostupne informacije vezane uz vrstu presude ili rješenja, stadij u kojemu se postupak nalazi, izjavljene pravne lijekove, izrečenu sankciju, postojeće okolnosti, značaj kaznenog ili prekršajnog djela te razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Hanfa će voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled osobe.

(3) Dodatno, pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točke e) ovoga članka Hanfa će analizirati informacije koje upućuju na neodgovorno ili neprimjereno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu, poput nestručnog i nesavjesnog postupanja ili propuštanja dužnog postupanja, netransparentnog postupanja te nesuradnje s nadležnim tijelima ili nepostupanja po izrečenim mjerama Hanfe ili drugog nadležnog tijela uskraćivanja ili ukidanja odnosno oduzimanja odobrenja ili licence za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti te, ako je dostupno, analizirati će i razloge otkaza ugovora o radu, kao i razloge smjene s ključne ili slične funkcije i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela kao i sve druge podatke i dokaze koji upućuju na to da postupci kandidata nisu u skladu s visokim standardima profesionalnog ponašanja.

(4) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. točke f) ovoga članka Hanfa će uzeti u obzir financijske i poslovne rezultate kandidata, odnosno trgovačkog društva u kojem kandidat ima ili je imao značajni udio i/ili rukovodeću funkciju, a prije nego što je nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili je oduzeto odnosno ukinuto odobrenje za rad, a koji bi mogli utjecati na dobar ugled i integritet kandidata. Hanfa će pritom procijeniti je li postupanje kandidata utjecalo na nastanak ovih događaja.

(5) Utvrđivanje postojanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka ne dovodi u pitanje primjenu načela presumpcije nedužnosti iz zakona kojim se uređuje kazneni postupak.

Zahtjev za izdavanje odobrenja te dokumentacija koja se prilaže zahtjevu

Članak 6.

(1) Prije donošenja odluke o imenovanju člana uprave, podnositelj zahtjeva dužan je dobiti odobrenje Hanfe u skladu s odredbama Zakona. Odluka o imenovanju člana uprave može biti donesena i uz uvjet stupanja na snagu izdavanjem odobrenja Hanfe.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mora sadržavati obrazloženje koje obuhvaća bitne razloge koji su utjecali na podnošenje zahtjeva i ciljeve koji se žele postići imenovanjem kandidata u upravu UAIF-a.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati predloženo trajanje mandata, funkciju i nadležnosti za koje se kandidata imenuje, obrazloženje odluke o odabiru kandidata koje sadrži kriterije i postupke kojima se UAIF rukovodio prilikom procjene primjerenosti kandidata, te najmanje sljedeće:

1. osobne podatke osobe koja se imenuje uključujući ime i prezime, rođeno prezime, OIB, mjesto i datum rođenja, država rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo, spol, ime i prezime oca i majke,

2. informacije o obrazovanju uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem,

3. informacije o stručnom usavršavanju uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licencija i slično,

4. za strane državljane informacije o razini znanja hrvatskog jezika,

5. informacije o radnom iskustvu, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije,

6. za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina, navodi se:

– opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji,

– organizacijska struktura poslodavca ili subjekta kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu ili funkciji,

– opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost,

– broj podređenih radnika,

7. informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 42. stavku 7. Zakona ili članku 5. stavku 1. ovoga Pravilnika odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo,

8. informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja Zakona i podzakonskih propisa, odnosno bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljna djelatnost ili kojima se uređuju instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,

9. informaciju o tome vodi li se protiv kandidata prekršajni postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za prekršaj koji predstavlja grubo i/ili ponavljajuće kršenje propisa iz nadležnosti Hanfe, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog regulatornog tijela, ili za neki od prekršaja koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled,

10. informaciju o tome je li nad imovinom kandidata otvoren stečajni postupak ili nad društvom u kojemu je kandidat bio član nadzornog odbora, član uprave ili isti bio na drugom rukovodećem položaju, otvoren stečajni postupak ili donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili u kojem je poništeno ili ukinuto odobrenje za rad,

11. informaciju o financijskom stanju kandidata uključujući i informaciju o tome dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, »crna lista«, kreditni registar i sl.) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak,

12. informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom pokrenuta predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad,

13. informaciju o tome je li procjenu primjerenosti osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene),

14. informaciju o rezultatu procjene primjerenosti koju je proveo UAIF i obrazloženju procjene,

15. informaciju o tome je li suradnik osobe osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Članak 7.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a prilaže se sljedeća dokumentacija:

a) ovjerena preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina ovjerena preslika osobne iskaznice ili putne isprave izdane temeljem odredaba Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 130/11, 74/13, 69/17, 46/18, i 53/20, dalje: Zakon o strancima),

b) ovjerena preslika dokaza o završenom odgovarajućem stupnju obrazovanja,

c) dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj,

d) životopis s detaljnim podacima o obrazovanju, stručnom usavršavanju i radnom iskustvu,

e) odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž kandidata,

f) potvrda poslodavaca o dosadašnjem radnom iskustvu (tvrtka društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti), a vezano uz odredbu članka 42. stavka 2. Zakona, ili iznimno, kada potvrdu poslodavca nije moguće dobiti jer poslodavac više ne postoji, drugi dokument ili dokumente kojima se potvrđuje takvo relevantno iskustvo, vjerodostojnost kojih može procijeniti Hanfa,

g) za stranog državljanina odgovarajuća isprava potrebna za zasnivanje radnog odnosa u skladu s odredbama Zakona o strancima (npr. dozvola za boravak i rad, odobrenje boravka, EU plava karta itd.),

h) u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani, najmanje jedan od njih mora imati potvrdu nadležnog tijela o znanju hrvatskog jezika,

i) uvjerenje o nevođenju kaznenog ili prekršajnog postupka izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela države čiji je državljanin (ne starije od 3 mjeseca),

j) program vođenja poslova UAIF-a za mandatno razdoblje,

k) elektronički popunjen Upitnik za kandidata za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a (Prilog 1. objavljen na internetskoj stranici Hanfe) koji je sastavni dio ovog Pravilnika, s potpisom ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,

l) popis suradnika kandidata u smislu članka 4. točke 64. Zakona koji popis u odnosu na suradnike hrvatske državljane osim podatka o imenu i prezimenu suradnika, sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, prebivalištu, a za suradnike strane državljane dostavlja se i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti te za kaznena djela iz članka 42. stavka 7. Zakona (u slučaju da odgovarajuće nadležno tijelo države čiji je suradnik državljanin ne izdaje takav dokaz, podredno se prihvaća izjava kandidata (Prilog 2.) s potpisom kandidata za člana uprave UAIF-a ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a),

lj) rezultati procjene primjerenosti koju je proveo UAIF-a s obrazloženjem,

m) dokaz o plaćenoj naknadi koja se plaća uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a propisana aktom Hanfe o vrsti i visini naknada,

n) dodatna dokumentacija na zahtjev Hanfe.

(2) Dokumentacija propisana ovim Pravilnikom dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Strane isprave iz ovog članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 1. točaka a), b) i e) ovoga članka dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica.

(3) Kada se ista osoba ponovno imenuje u upravu, zahtjevu nije potrebno priložiti dokumente navedene pod točkama b), c) i f) iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Osim dokumenata iz stavka 1. ovoga članka, zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi dobar ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo kandidata.

(5) Hanfa može od podnositelja zahtjeva zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava propisane uvjete.

Sadržaj programa vođenja poslova UAIF-a

Članak 8.

(1) Program vođenja poslova UAIF-a za mandatno razdoblje (članak 45. stavak 5. Zakona) dostavlja se Hanfi u pisanom i elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju i mora sadržavati:

– kratak opis stanja u UAIF-u te organizacijsku shemu UAIF-a s brojem zaposlenih po organizacijskim jedinicama (u mjeri u kojoj su relevantni podaci dostupni kandidatu),

– opis okruženja u kojem UAIF posluje i njegov položaj u odnosu na cijeli sektor u kojem posluje, kao i u odnosu na konkurenciju (poželjno je navesti uočene prednosti, ali i uočene slabosti u odnosu na usporedive grupe),

– detaljan opis planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju uz navođenje planirane dinamike realizacije uključivši planirane značajne promjene u odnosu na postojeće stanje,

– projekcije financijskih izvještaja UAIF-a za mandatno razdoblje, koje trebaju biti izrađene na propisanim obrascima i dostavljene uz program u pisanoj formi, te u elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju (obrasci su dostupni na službenoj web stranici Hanfe),

– opis pretpostavki i činjenica koje su uzete u obzir prilikom izrade programa,

– detaljan opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim osnovnim aktivnostima, a sve s ciljem kvalitetnog prepoznavanja, mjerenja praćenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizići, opis sustava upravljanja rizicima (strategije, politike, postupke, mjere upravljanja rizicima, tehnike mjerenja rizika i podjele odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima) te opis aktivnosti kojima će se poboljšati postojeće stanje u UAIF-u,

– opis predviđenog postupanja prilikom donošenja odluka, te razgraničenja ovlasti među članovima uprave UAIF-a s istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje,

– opis predviđene politike sprječavanja sukoba interesa,

– plan predviđenog postupanja za slučaj insolventnosti UAIF-a,

– opis predviđenog postupanja praćenja pada vrijednosti imovine AIF-a pod upravljanjem, u kojem će biti opisani pragovi pada vrijednosti imovine o kojima se obavezno obavještava uprava,

– opis predviđenog sustava interne revizije, te sustava unutarnjih kontrola i nadzora usklađenosti postupanja (compliance) UAIF-a sa zakonskim i podzakonskim odredbama,

– pregled nadzornih mjera koje je Hanfa ili drugo nadležno nadzorno tijelo naložilo te postupanje po istima, u postupcima koji su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva, u mjeri u kojoj su kandidatu poznate, s osvrtom kandidata na iste,

– opis plana delegiranja poslova na treće osobe,

– kada se radi o novom mandatnom razdoblju koje se nastavlja na prethodno mandatno razdoblje u istom UAIF-u ili je prekid između dva mandata kraći od 6 mjeseci potrebno je opisati koji su planovi iz prethodnog programa kandidata ostvareni, a koji nisu i zašto, osvrt na realizaciju prethodnog programa, kad je primjenjivo,

– u zaključku sažeto sve navedeno pod prethodnim točkama,

– datum i vlastoručni potpis kandidata.

(2) Pri izradi programa iz stavka 1. ovog članka kandidat za člana uprave dužan je posebno detaljno razraditi točke iz programa vođenja poslova koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu djelokrugu budućeg rada i odgovornosti.

Uvjeti i kriteriji za ocjenjivanje kandidata i programa kandidata za člana uprave UAIF-a

Članak 9.

(1) Hanfa će utvrditi ispunjava li kandidat uvjete za obavljanje funkcije člana uprave propisane Zakonom i ovim Pravilnikom, a pri procjeni sposobnosti kandidata za obavljanje funkcije člana uprave osobito će procjenjivati znanje kandidata potrebno za upravljanje UAIF-om i konkretne kompetencije, njegov ugled i iskustvo, jasnoću vizija i ideja, motivaciju i način ostvarivanja postavljenih ciljeva, poznavanje i prosuđivanje rizika i upravljanje istima, donošenje odluka, sposobnost organiziranja poslovanja i upravljanja UAIF-om te spremnost kandidata na kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

(2) U slučaju kada Hanfa u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja kandidatu za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a procijeni da je potrebno da kandidat predstavi program vođenja poslova UAIF-a, pozvat će kandidata na predstavljanje programa, te će uputiti podnositelja zahtjeva da i on može sudjelovati na predstavljanju programa kandidata.

(3) Hanfa ocjenjuje program vođenja poslova UAIF-a uzimajući u obzir je li u programu jasno i u skladu s propisima postavljena vizija i strategija za ostvarenje zacrtanih ciljeva, poznavanje industrije i cjelokupnog gospodarskog konteksta, greške u programu koje ukazuju na nepoznavanje predmeta poslovanja UAIF-a i propisa koji uređuju poslovanje UAIF-a, te realnost pretpostavki temeljem kojih je Program izrađen odnosno adekvatnost predloženog plana i planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju te s obzirom na:

– realnosti pretpostavki programa,

– ciljevima i strategijama za ostvarenje ciljeva,

– planiranim aktivnostima u mandatnom razdoblju i

– usklađenosti planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima i najboljom praksom.

(4) Hanfa provodi ocjenjivanje sposobnosti i stručnosti kandidata koji predstavlja program vođenja poslova UAIF-a vodeći osobito računa o:

– poslovnom ugledu i radnom iskustvu kandidata,

– poznavanju propisa koji se primjenjuju na poslovanje UAIF-a i tržište kapitala,

– poznavanju rizika i načina upravljanja rizicima kojima je izložen UAIF,

– poznavanju vizije, strategije i ciljeva te poslovnih procesa UAIF-a,

– poznavanju sustava interne revizije i sustava unutarnjih kontrola poslovanja UAIF-a,

– poznavanju poslovanja AIF-ova kojima upravlja UAIF i poznavanju gospodarskog okruženja.

Ažuriranje podataka i izvještavanje Hanfe

Članak 10.

(1) UAIF je dužan kontinuirano pratiti i procjenjivati primjerenost članova uprave, te Hanfu obavještavati o promjenama informacija koje su dostavljene uz zahtjev i na temelju kojih je Hanfa izdala odobrenje za imenovanje člana uprave.

(2) Obavijest o statusu informacija iz stavka 1. ovog članka UAIF je dužan dostaviti i po svakoj značajnoj promjeni bez odgode, a najkasnije osam (8) dana nakon utvrđivanja promjene.

Članak 11.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na člana uprave UAIF-a na odgovarajući način se primjenjuju na izvršnog direktora i prokurista UAIF-a.

III. UVJETI ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU UAIF-a

Stručne kvalifikacije i dobar ugled članova nadzornog odbora UAIF-a

Članak 12.

Pored uvjeta iz članka 49. stavka 1., 2., 3. i 5. Zakona, za članove nadzornog odbora UAIF-a na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 3. i 5. ovoga Pravilnika.

IV. OSTALI UVJETI ZA ČLANOVE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UAIF-a

Članak 13.

(1) Ako se zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a odnosi na kandidata za člana uprave UAIF-a čije su djelatnosti iz članka 11. stavka 2. Zakona (upravljanje UCITS fondovima), zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a podnosi se u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika, i u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te propisa donesenih na temelju tog zakona.

(2) Ako UAIF ima odobrenje za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 2. Zakona (upravljanje UCITS fondovima), prilikom imenovanja odnosno izbora članova nadzornog odbora UAIF-a potrebno je pridržavati se odredbi Zakona i ovog Pravilnika i zakona kojim se uređuje osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te propisa donesenih na temelju tog zakona.

V. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA ZATVORENOG AIF-a S PRAVNOM OSOBNOŠĆU KOJIM UPRAVLJA VANJSKI UAIF

Stručne kvalifikacije i dobar ugled članova
nadzornog odbora

Članak 14.

Pored uvjeta iz članka 102. Zakona, na članove nadzornog odbora zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 3. i članka 5. ovoga Pravilnika.

Nezavisnost članova nadzornog odbora

Članak 15.

(1) Ako se udjeli zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF nude javnom ponudom, nadzorni odbor tog AIF-a treba biti sastavljen većinom od nezavisnih članova koji nisu u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama s UAIF-om, većinskim dioničarom ili grupom većinskih dioničara ili članovima uprave ili nadzornog odbora UAIF-a ili većinskog dioničara.

(2) Poslovno povezana osoba u odnosu na člana nadzornog odbora zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF iz stavka 1. ovog članka je svaka osoba koja udovoljava uvjetima iz članka 4. točke 25. Zakona (uska povezanost tj. sudjelovanje ili kontrola).

(3) Obiteljski povezana osoba u odnosu na člana nadzornog odbora zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF iz stavka 1. ovog članka je bračni drug ili osoba s kojom duže vrijeme živi u zajedničkom kućanstvu koje, prema zakonu koji uređuje bračnu zajednicu i obiteljske odnose, ima zakonski položaj jednak onome koji ima bračna zajednica, djeca ili posvojena djeca i ostale osobe koje su pod skrbništvom te osobe.

VI. DOSTAVA ZAHTJEVA I PODATAKA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Članak 16.

(1) Svi zahtjevi i dokumentacija propisani ovim Pravilnikom osim pisanim putem Hanfi se mogu dostavljati elektroničkim putem na način i u skladu s tehničkom uputom za korištenje servisa unosa web-obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje web-obrazaca za društva za upravljanje.

(2) Kada se zahtjevi i dokumentacija dostavljaju elektroničkim putem smatra se da je društvo dostavilo dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem (»Narodne novine« broj 20/19).

(3) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Klasa: 011-02/20-02/01
Urbroj: 326-01-70-72-20-7

Zagreb, 3. prosinca 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE UAIF-a

Upitnik mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

OSOBNI PODACI ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE DRUŠTVA:
Ime:
Prezime (i djevojačko prezime):
Datum i mjesto rođenja:
Adresa prebivališta:
OIB:
PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE ILI PUTOVNICE:
Broj OI ili putovnice/putne isprave:
Datum izdavanja:
Mjesto izdavanja:
KONTAKT PODACI:
Broj telefona:
Elektronička pošta:
PODACI O UAIF-u U KOJEM SE KANDIDIRATE:
Tvrtka:
Sjedište:
OIB:
Telefon:
Faks:
Elektronička pošta (e-pošta):
Internetska stranica:
PODACI O SADAŠNJEM POSLODAVCU:
Tvrtka i sjedište:
OIB:
Telefon:
Faks:
Elektronička pošta (e-pošta):
Internetska stranica:


Navesti gdje je sve kandidat za člana uprave radio/radi te na kojim poslovima je radio/radi (od posljednjeg radnog mjesta unazad):

PODACI O SUBJEKTIMA U KOJIMA STE PRETHODNO RADILI, RAZDOBLJE RADA I OPIS POSLOVA:
RazdobljeSubjekt gdje ste radili/raditePoslovi na kojima ste radili/radite


1. Jeste li pravomoćno osuđivani za prekršaj ili kazneno djelo u smislu članka 42. stavka 1. točka 5. Zakona?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

2. Je li protiv Vas pokrenuta istraga odnosno vodi li se kazneni ili prekršajni postupak ili ste osuđivani za kaznena ili prekršajna djela u smislu članka 5. stavka 1. točke b), c) i d) ovoga Pravilnika?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

3. Jeste li imatelj udjela/dioničar u osnivaču i/ili UAIF-u i postoje li bilo kakvi drugi financijski odnosi (zajmovi, jamstva i sl.) s osnivačem ili imateljem udjela/dioničarom u UAIF-u?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

4. Jeste li član nadzornog ili upravnog odbora drugog trgovačkog društva, odnosno sudjelujete li na neki drugi način u stvaranju i provedbi poslovne politike drugog trgovačkog društva ili pravne osobe?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkciju koju obavljate:

5. Jeste li imatelj udjela/dioničar ili imate bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu ili pravnoj osobi?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtku:

Sjedište

Oblik povezanosti:

6. Jesu li trgovačka društva ili pravne osobe u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije (kao član uprave ili nadzornog ili upravnog odbora ili kao izvršni direktor, prokurist) ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike, imala financijske ili kakve druge poteškoće koje su dovele do pokretanja postupka sanacije, predstečajne nagodbe, prisilne likvidacije ili do otvaranja stečaja?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtku:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

7. Jesu li u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao član uprave, nadzornog ili upravnog odbora ili prokurist ili izvršni direktor, ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), nadležna državna tijela utvrdila veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona koji reguliraju rad UAIF-ova, drugih trgovačkih društava, drugih financijskih institucija ili Zakona o trgovačkim društvima (u odnosu na vremenski period obavljanja rukovodeće funkcije)?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Tvrtku:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

Nadzorno tijelo:

Primijenjene mjere:

8. Je li Vam izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja UAIF-a?

DA

NE

Ako DA, navedite:

9. Je li od strane nadležnih tijela zaduženih za nadzor UAIF-ova ili drugih financijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i primjerenost (fit & proper test), odnosno da li Vam je neko od tih tijela već uskratilo ili oduzelo suglasnost/odobrenje za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanje djelatnosti na dotičnom području?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka:

10. Opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini i financijskim obvezama, nalazite li se na popisu neurednih dužnika (npr. HROK-u, »crnoj listi«, listi poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditnom registru i sl.) i je li nad Vašom imovinom otvoren postupak stečaja ili pokrenut postupak predstečajne nagodbe?

11. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu Vaše stručnosti i primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, sukob interesa itd.)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da ispunjava uvjete iz članka 42. i članka 43. Zakona te da prihvaća članstvo u upravi UAIF-a.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost istih, te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hanfe. Također se obvezuju Hanfu neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja, odnosno koje bi predstavljale razloge za ukidanje odobrenja (čl. 48. Zakona).

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čini kazneno djelo.

Potpis na ovom Upitniku mora biti javnobilježnički ovjeren.

Ime i prezime kandidata:

___________________________________

Vlastoručni potpis kandidata:

___________________________________

Mjesto i datum:

___________________________________

PRILOG 2.

IZJAVA

KANDIDATA O PRAVOMOĆNOJ (NE)OSUĐIVANOSTI SURADNIKA DEFINIRANIH ČLANKOM 4. TOČKOM 64. ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, ZA KAZNENA DJELA IZ ČLANKA 42. STAVKA 7. ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

(Podaci dani u Izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Ja ____________ (ime/prezime/rođeno prezime), rođen/a _______ (datum rođenja) s prebivalištem u _________, ________ (državljanstvo), _________ (OIB/broj putovnice), prema svojem najboljem saznanju, pri čemu sam uložio/la sve razumne napore kako bih isto utvrdio/la, izjavljujem da moji suradnici:

1. (ime i prezime suradnika, OIB/broj putovnice, rođeno prezime, državljanstvo, datum rođenja, mjesto i država rođenja, prebivalište) __________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________

4. ________________________________________________

5. ________________________________________________

6. ________________________________________________

nisu pravomoćno osuđivani za kaznena djela iz članka 42. stavka 7. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

Napomene:

Ako je neki od suradnika pravomoćno osuđivan za neko od kaznenih djela iz članka 42. stavka 7. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, potrebno je navesti pojedinosti koje uključuju podatke o nazivu suda, broju, datumu donošenja i datumu pravomoćnosti presude, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama:

____________________________________________________________________________________________________

(Potpis na ovoj izjavi mora ovjeriti javni bilježnik!)

Mjesto i datumPotpis kandidata