Pravila o izmjenama i dopunama Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

NN 136/2020 (9.12.2020.), Pravila o izmjenama i dopunama Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

LNG HRVATSKA d.o.o.

2615

Na temelju članka 93. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« br. 18/18 i 23/20) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 310-45/20-02/96, urbroj: 371-04-20-7 od 4. prosinca 2020. godine operator terminala za ukapljeni prirodni plin, LNG Hrvatska d.o.o., donosi

PRAVILA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

Članak 1.

U Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (»Narodne novine«, broj 60/18 i 39/20), u članku 2. stavku 2. točka 5. iza riječi »korisnika terminala za UPP« dodaje se tekst:

»i ugovorom o zajedničkom korištenju terminala za UPP«

U točki 16. se riječ »pilotaže« mijenja u »peljarenja«.

Točka 17. se briše te točka 18. postaje točka 17.

Dosadašnja točka 19. se briše te točke 20. do 35. postaju točke 18. do 33.

U točki 26. koja postaje 24. riječi »podružnice« se zamjenjuju s riječima »povezane osobe«.

U točki 27. koja postaje 25. riječi »podružnice« se zamjenjuju s riječima »povezane osobe«.

Dodaje se nova točka 34. koja glasi:

»Peljarska postaja – postaja za ukrcaj i iskrcaj peljara ili drugo propisano mjesto namijenjeno za čekanje i ukrcaj ili iskrcaj peljara s broda za prijevoz UPP-a.«

Točke 36. do 56. postaju točke 35. do 55.

U točki 39. koja postaje točka 38. riječ »Podružnica« se zamjenjuje s »Povezana osoba«.

U točki 54. koja postaje točka 53. se iza riječi »koji nije raspodijeljen« se dodaje tekst »i koji je dostupan sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP«

Dosadašnja točka 57. se briše.

Točke 58. do 85. postaju točke 56. do 83.

U točki 64. koja postaje točka 62. se briše tekst »i objavljuje na svojoj internetskoj stranici«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. se mijenja i glasi:

»(1) Operator terminala za UPP dužan je dovršiti sve radnje potrebne za puštanje u rad terminala za UPP najkasnije do početka 2021. godine.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. se iza riječi »je odgovoran za« dodaju riječi »rad, održavanje i«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 7. se mijenja i sada glasi: »Povezanost s transportnim sustavom«.

U članku 7. stavku 1. se briše riječ »plinski«.

Članak 5.

U članku 8. stavak 2. se riječi »nepovoljne vremenske uvjete, nepovoljne meteorološko-maritimne uvjete« zamjenjuju s riječima: »nepovoljne vremenske i/ili meteorološko-maritimne uvjete«.

Članak 6.

U članku 12. stavak 5. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. iznos zatraženog kapaciteta uplinjavanja UPP-a za pojedinu plinsku godinu, izražen u kWh, a koji ne može biti manji od iznosa standardne količine tereta, osim u slučaju kada postojeći korisnik terminala za UPP namjerava ugovoriti dodatni kapacitet uplinjavanja UPP-a u razdoblju važenja ugovora o korištenju terminala za UPP.«

U članku 12. stavak 8. riječi »nije postojeći korisnik« se zamjenjuju s riječima: »nema važeći ugovor o korištenju«.

U članku 12. stavak 8. točka 3. iza riječi »operatora terminala za UPP« se dodaje zarez i tekst: »kao što su ali ne ograničeno na: financijska izvješća, izvješća o bonitetu i dr.«

Članak 7.

U članku 16. stavak 1. se riječi »kWh/d« zamjenjuju s »kWh«.

Članak 8.

U članku 18. stavku 2. se riječi »po okončanju« zamjenjuju s »najkasnije deset dana od dana okončanja«.

U članku 18. stavku 3. se riječ »raspodjelu« zamjenjuje s »ugovaranje«.

Članak 9.

U članku 22. se dodaje novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Stjecatelj će dostaviti operatoru terminala za UPP sredstvo osiguranja plaćanja za kapacitet uplinjavanja UPP-a koji se prenosi, sukladno odredbama Općih uvjeta korištenja terminala za UPP. Po primitku sredstva osiguranja plaćanja od stjecatelja, operator terminala za UPP može vratiti sredstvo osiguranja plaćanja prenositelju pod uvjetom da je prenositelj uredno ispunio sve svoje obveze iz i u vezi s ugovorom o korištenju terminala za UPP, uključujući i dostavu novog sredstva osiguranja plaćanja u odnosu na preostali ugovoreni kapacitet uplinjavanja prenositelja koji nije prenesen na stjecatelja, a sve tako da operator terminala za UPP cijelo vrijeme raspolaže odgovarajućim sredstvima osiguranja sukladno Općim uvjetima.«

Članak 10.

U članku 24. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Korisnici terminala za UPP koji trguju ugovorenim kapacitetom uplinjavanja UPP-a, pravom korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a ili UPP-om, dužni su dostaviti ispunjen i obostrano potpisani obrazac ugovora o prijenosu operatoru terminala za UPP najkasnije pet dana prije prijenosa, a ukoliko to propuste napraviti, Operator može odbiti dati odobrenje za navedeno trgovanje.

(2) Trgovanje neiskorištenim ugovorenim kapacitetom uplinjavanja UPP-a, pravom korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a i/ili UPP-om između korisnika terminala za UPP smatra se dovršenim nakon što ga odobri operator terminala za UPP u skladu s ovim Pravilima.«

U stavku 3. riječ »mogže« zamjenjuje se sa »može«.

U stavku 7. na kraju točke 3. briše se točka na kraju rečenice i dodaju se riječi »i/ili« te se dodaje nova točka 4. koja glasi:

»4. ako stjecatelj unutar tri dana od primitka obavijesti iz stavka 4. ovog članka, ili unutar nekog drugog razumnog roka određenog od strane operatora terminala za UPP, ne dostavi operatoru terminala za UPP sredstvo osiguranja plaćanja za kapacitet uplinjavanja UPP-a koji se prenosi, sukladno odredbama Općih uvjeta korištenja terminala za UPP.«

Članak 11.

U članku 25. stavku 2. točki 1. riječi »kWh/d« zamjenjuju se s riječi »kWh«.

U stavku 3. točki 2. riječi »kWh/d« zamjenjuju se s riječi »kWh«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Operator terminala za UPP ima pravo nakon dostave odobrenog godišnjeg rasporeda usluga uskratiti pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a korisniku terminala za UPP koji nije ugovorio ili na drugi način osigurao odgovarajući kapacitet transportnog sustava.«

Članak 12.

U članku 29. stavku 3. točki 2. riječ »viši« zamjenjuje se s »niži«.

U stavku 4. se formula:

zamjenjuje s formulom:

Članak 13.

U članku 31. stavku 6. se poslije teksta »terminala za UPP.« dodaje sljedeća rečenica:

»Za kasnije brodove za prijevoz UPP-a u plinskoj godini će se primjenjivati vrijeme dolaska određeno u odobrenom godišnjem rasporedu usluga i odobrenom mjesečnom rasporedu usluga.«

Stavak 8. se mijenja i glasi:

»(8) Za dolazak svakog idućeg broda za prijevoz UPP-a određuje se korisnik terminala za UPP koji istekom prethodnog termina ima najmanju stvarnu količinu UPP-a dostupnu na terminalu za UPP, izračunatu u skladu s člankom 17. Priloga II. ovih Pravila.«

Stavak 10. se mijenja i glasi:

»(10) U slučaju kada se tijekom dodjele termina utvrdi da dva ili više korisnika terminala za UPP imaju jednaku najmanju stvarnu količinu UPP-a dostupnu na terminalu za UPP, idući termin dodjeljuje se korisniku terminala za UPP koji ima najstariju pozajmljenu količinu UPP-a, dok će se ostalim korisnicima terminala za UPP raspodijeliti termini sukladno starosti pozajmljene količine UPP-a, od sljedeće najstarije prema najnovijoj.«

U stavku 11. brišu se riječi »u iznosu većem od polovice njegovog prosječnog tereta«.

Članak 14.

U članku 34. stavku 3. točki 1. se riječ »narednog« zamjenjuje s riječi »predmetnog«.

U stavku 3. točki 3. se riječ »narednom« zamjenjuje s riječi »predmetnom«.

U stavku 4. se riječ »naredni« zamjenjuje s riječi »predmetni«.

Članak 15.

U članku 38. stavku 6. točki 1. se briše tekst »koje je najmanje pet dana izvan vremena dolaska sukladno odobrenom mjesečnom rasporedu usluga«.

Članak 16.

U članku 42. stavku 5. se iza riječi »bankarske garancije« dodaje tekst: »»na prvi poziv« i »bez prigovora«, izdane od banke prihvatljive operatoru terminala za UPP«

U stavku 6. se iza riječi »početka naredne plinske godine« dodaje zarez i tekst: »osim prve godine korištenja terminala za UPP nakon puštanja u rad terminala za UPP kada su zajednički korisnici terminala za UPP, odnosno zajednički korisnik terminala za UPP dužni, odnosno dužan, dostaviti bankovnu garanciju najkasnije 15 dana prije početka rada terminala za UPP.«

U stavku 7. se iza riječi »plinske godine« briše zarez te se riječi »a najmanje« zamjenjuju s riječi »odnosno« te se na kraju rečenice iza riječi »plinsku godinu« dodaje zarez i dodaje se sljedeći tekst:

»ovisno o tome koji rok pada na kasniji datum, te ju je zajednički korisnik terminala za UPP dužan obnavljati sukladno primljenim zahtjevima operatora terminala za UPP iz stavka 6. ovog članka tako da za cijelo vrijeme dok traje zajedničko korištenje terminala za UPP od strane navedenog zajedničkog korisnika terminala za UPP operator terminala za UPP raspolaže valjanom bankarskom garancijom sukladno ovim Pravilima«.

U stavku 10. se iza riječi »stavku« broj »9« zamjenjuje s brojem »8«.

U stavku 14. se iza riječi »radnjama banke« dodaje tekst: »niti snosi bilo kakve troškove ili rizik vezano uz tečajne razlike i konverziju valuta kod naplate bankarske garancije i isplate oštećenog zajedničkog korisnika terminala za UPP«.

U stavku 15. se riječi »vrstu, dostavu i produljenje« zamjenjuju sa riječima »pitanje dostave i vraćanja« te se iza riječi »odredbe« dodaju riječi »članka 16. stavka 6. i stavka 7.«.

U stavku 16. u drugoj rečenici iza riječi »Novi korisnik terminala za UPP« dodaje se tekst: »koji pristupa postojećem ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP tokom plinske godine«.

Članak 17.

U članku 43. stavku 6. se broj »60« zamjenjuje s »30«.

U stavku 7. se riječi »zaprimanja zahtjeva« zamjenjuju s »zaprimanja potrebne dokumentacije«.

Članak 18.

U članku 44. stavku 1. se broj »14« zamjenjuje s »10«.

Stavak 4. točka 2. se mijenja i glasi: »2. CTMS – izvještaj neovisnog nadzornika,«.

U točki 7. se iza riječi »sigurnosni« dodaje riječ »tehnički«.

U točki 8. se iza riječi »utovara« dodaje tekst »(engl. Time Log /Port Timesheet)«.

U točki 9. se iza riječi »dokumenata« dodaje tekst (engl. Master’s Receipt of Documents).

Članak 19.

U članku 45. stavku 1. tekst iza riječi »u sljedećim rokovima:« mijenja se sa sljedećim tekstom:

» – 96 sati prije procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku postaju određenu za luku terminala za UPP, pri čemu obavijest mora sadržavati informacije o stanju tereta, procijenjenoj temperaturi tereta, tlaku UPP-a u spremniku, količini tereta za pretovar na plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a te osobito bilo koji trenutni ili očekivani operativni nedostatak na brodu za prijevoz UPP-a, a koji ima ili bi mogao imati utjecaj na ulazak broda za prijevoz UPP-a u luku i/ili pristajanje broda za prijevoz UPP-a i/ili boravak broda za prijevoz UPP-a u luci i/ili pretovar UPP-a,

– 72 sata prije procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku postaju,

– 48 sata prije procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku postaju,

– 24 sata prije procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na peljarsku postaju.«

U stavku 2. se riječi »terminal za UPP« na oba mjesta zamjenjuju sa riječima »peljarsku postaju«.

Članak 20.

U članku 46. stavku 1. se riječi »terminal za UPP« na oba mjesta zamjenjuju sa riječima »peljarsku postaju«.

Članak 21.

U članku 47. stavku 1. točki 1. se riječi »stanice za ukrcaj pilota« zamjenjuju sa »peljarske postaje«.

U stavku 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. stanje tereta udovoljava uvjetima propisanima u Tehničkim uvjetima terminala za UPP,«

U stavku 1. dosadašnje točke 2. do 4. postaju točke 3. do 5.

U dosadašnjoj točki 2. koja postaje točka 3. riječ »pomorskom« se zamjenjuje s »Pomorskom« te se riječ »uređuju« zamjenjuje s tekstom »uređuje sigurnost plovidbe i«.

Članak 22.

U članku 49. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Operator terminala za UPP će:

1. u slučaju iz stavka 1. ovog članka, obavijestiti operatora transportnog sustava o količini prirodnog plina otpremljenog u transportni sustav iz terminala za UPP do 5-og dana u tekućem mjesecu,

2. u slučaju iz stavka 2. točke 1. ovoga članka, nadoknaditi troškove korisniku terminala za UPP nastale zbog produženja dopuštenog vremena stajanja na odgovarajući način primjenjujući odredbe Priloga I. ovih Pravila.«

Članak 23.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik terminala za UPP koji želi koristiti kapacitet uplinjavanja UPP-a, dužan je svakodnevno, radnim i neradnim danima, dostaviti operatoru terminala za UPP podatke o dnevnoj nominaciji količina plina, u mjernoj jedinici kWh/h, koje će otpremiti do točke isporuke u narednom plinskom danu.

(2) Korisnik terminala za UPP osim nominacije za naredni plinski dan može dostaviti nominacije za naredne dane tekućeg mjeseca.

(3) Korisnik terminala za UPP dužan je osigurati sigurnu predaju plina u transportni sustav sukladno mrežnim pravilima transportnog sustava, pri čemu:

1. dužan je rezervirati i nominirati odgovarajući kapacitet transportnog sustava na ulazu u transportni sustav koji je ujedno izlaz iz terminala za UPP ili

2. u slučaju kada nema ugovoreni kapacitet transportnog sustava, dužan je operatoru terminala za UPP, najkasnije dva radna dana prije početka predaje plina u transportni sustav, dostaviti podatke o nazivu i EIC kodu korisnika transportnog sustava koji ima ugovoreni kapacitet na ulazu u transportni sustav koji je ujedno izlaz iz terminala za UPP, a kojemu namjerava isporučivati plin.

(4) Operator terminala za UPP i operator transportnog sustava uspostavit će parove korisnika terminala za UPP i korisnika transportnog sustava, najkasnije jedan radni dan prije početka predaje plina u transportni sustav.

(5) Nominacija korištenja kapaciteta terminala za UPP iz stavaka 1. i 2. ovog članka mora, osim podataka o količini plina, sadržavati i podatak o korisniku transportnog sustava koji će preuzeti plin na ulazu u transportni sustav koji je ujedno izlaz iz terminala za UPP.

(6) Nakon zaprimanja dnevnih nominacija, operator terminala za UPP provjera jesu li nominacije u skladu s odobrenim godišnjim i/ili mjesečnim rasporedom usluga te iste dostavlja operatoru transportnog sustava.

(7) Operator terminala za UPP će nakon usklađivanja podataka s operatorom transportnog sustava odobriti dnevnu nominaciju koju je dostavio korisnik terminala za UPP samo kada su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. dnevna nominacija pojedinog korisnika terminala za UPP usklađena je s mjesečnim rasporedom,

2. ispunjeni su uvjeti iz stavka 3. ovoga članka,

3. u slučaju odstupanja dnevnih nominacija od odobrenog mjesečnog rasporeda usluga, ista je u skladu s, na odgovarajući način primijenjenim, uvjetima iz članka 35. ovih Pravila,

4. ukupna dnevna nominacija svih korisnika terminala za UPP u pojedinom plinskom danu je iznad minimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a i ispod maksimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a, sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(8) Operator terminala za UPP objavljuje na svojoj internetskoj stranici obrazac za dostavu dnevnih nominacija.

(9) Korisnik terminala za UPP dužan je dnevnu nominaciju za plinski dan D dostaviti operatoru terminala za UPP najkasnije do 13:00 sati na dan D-1, osim u slučaju iz članka 50. stavka 6. ovih Pravila.

(10) Korisnik terminala za UPP ima pravo renominirati odobrenu dnevnu nominaciju najkasnije do 4:00 sata u plinskom danu D-1 za plinski dan D, pri čemu će operator terminala za UPP odobriti renominaciju ako je ona u skladu s uvjetima iz stavka 7. ovoga članka.

(11) Ako operatori u postupku uparivanja nominacija utvrde da nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 7. ovog članka, operator terminala za UPP odbit će nominaciju i obavijestiti korisnika terminala za UPP i operatora transportnog sustava te će korisniku terminala za UPP omogućiti dostavu ispravljene nominacije.

(12) Operator terminala za UPP ima pravo prilagoditi dostavljenu dnevnu nominaciju korisnika terminala za UPP na način da ukupne stvarne količine UPP-a koje odstupaju, prilagodi količinama UPP-a iz odobrenog godišnjeg i/ili mjesečnog rasporeda usluga, a posebice kada takva odstupanja dovode do neusklađenosti s odobrenim zajedničkim godišnjim rasporedom usluga, a koje mogu dovesti do nemogućnosti prihvata brodova za prijevoz UPP-a ili pretovara UPP-a ili nemogućnosti ispunjenja drugih obveza operatora terminala za UPP, o kojoj prilagodbi će operator terminala za UPP bez odlaganja obavijestiti korisnika terminala za UPP.

(13) U slučaju odbijanja nominacija iz stavka 11. ovoga članka i/ili prilagodbe nominacija iz stavka 12. ovoga članka, korisnik terminala za UPP u koordinaciji s korisnikom transportnog sustava koji preuzima plin na izlazu iz terminala za UPP koji je ujedno ulaz u transportni sustav, dužan je renominirati korištenje kapaciteta transportnog sustava.

(14) Nakon isteka roka iz stavka 9. odnosno stavka 10. ovoga članka, operator terminala za UPP u roku od 1 sata obavještava korisnika terminala za UPP i operatora transportnog sustava o iznosu prihvaćenih dnevnih nominacija.

(15) U slučaju kada operator terminala za UPP odbije dnevnu nominaciju, u roku 30 minuta obavještava korisnika terminala za UPP o razlozima odbijanja nominacije.

(16) U slučaju kada operator terminala za UPP odbije renominaciju, zadnja prihvaćena nominacija ili renominacija je važeća.

(17) Nominacija ili zadnja renominacija za određeni plinski dan koju prihvati operator terminala za UPP obvezujuća je za korisnika terminala za UPP.

(18) U slučaju kada korisnik terminala za UPP ne dostavi dnevnu nominaciju ili operator terminala za UPP ne odobri dostavljenu dnevnu nominaciju, smatra se da je nominirana količina UPP-a za uplinjavanje za naredni plinski dan jednaka količini plina iz odobrenog mjesečnog rasporeda usluga. U slučaju da ne postoji odobreni mjesečni raspored usluga, smatra se da je nominirana količina UPP-a za uplinjavanje za naredni plinski dan jednaka količini plina iz odobrenog godišnjeg rasporeda usluga.

(19) Predana količina energije plina za pojedinog korisnika terminala za UPP za pojedini plinski dan utvrđuje se u iznosu zadnje prihvaćene nominacije ili renominacije korisnika terminala za UPP.«

Članak 24.

U članku 61. stavku 1. se riječi »brod za prijevoz UPP-a« zamjenjuju s riječima »terminal za UPP«.

U stavku 7. se tekst

» – gornja ogrjevna vrijednost na tlaku 1,01325 bar, temperaturi 15° C/15° C«

mijenja u tekst

» – donja ogrjevna vrijednost na tlaku 1,01325 bar, temperaturi 15° C/15° C«.

Članak 25.

U članku 66. stavak 3. se riječi »ovim Pravilima« zamjenjuju s riječima »stavcima 1. i 5. ovog članka«.

U stavku 5. se riječ »saznanju« zamjenjuje sa riječi »saznanja« te se iza riječi »takvi radovi potrebni« dodaje tekst »te će navedena obavijest sadržavati raspored planiranih radova izvanrednog održavanja u kojem je naznačeno vrijeme planiranog prestanka ili ograničenja pružanja usluge prihvata i otpreme UPP-a.«

U stavku 6. iza riječi »te će« dodaju se riječi »razumno i«.

Dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Operator terminala za UPP će na transparentan i nediskriminirajući način te na tržišnim principima nabavljati plin za potrebe obavljanja svoje osnovne djelatnosti, optimalnog vođenja terminala za UPP, pogonske potrošnje tehnoloških objekata, nadoknade gubitaka plina u terminalu za UPP prilikom izvođenja radova na sustavu i nadoknade pogonskih gubitaka.«

Članak 26.

U članku 69. stavku 2. iza riječi »otpreme UPP-a« dodaje se tekst »putem pisane obavijesti dane korisniku terminala za UPP u razumnom roku.«

U stavku 4. iza riječi »korisnika terminala za UPP« dodaje se »i/ili Operatora terminala za UPP«

U stavku 4. točki 1. iza riječi »ostalih tehničkih« dodaju se riječi »ili sigurnosnih«.

Članak 27.

U članku 6. točki 3. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin briše se riječ »neiskorištenim«.

Članak 28.

Iza članka 12. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin dodaje se članak 12.a s naslovom iznad njega koji glasi:

»Valuta obveze

Članak 12.a

(1) Plaćanje naknade za korištenje terminala za UPP i svih drugih naknada, izdataka i plaćanja od strane korisnika terminala za UPP operatoru terminala za UPP, i obratno, od strane operatora terminala za UPP korisniku terminala za UPP, temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP i ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP, obavljaju se u valuti euro, osim ako korisnik terminala za UPP ima sjedište u Republici Hrvatskoj, u kojem slučaju će svi takvi iznosi biti plativi u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan izdavanja računa, a ako se za pojedino plaćanje ne izdaje račun (primjerice u svrhu uplate depozita), koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke važeći na dan plaćanja.

(2) Iznos naznačen u sredstvu osiguranja plaćanja kojeg korisnik terminala za UPP predaje operatoru terminala za UPP temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP i/ili ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP (kada je primjenjivo) iskazuje se u valuti euro, osim ako korisnik terminala za UPP ima sjedište u Republici Hrvatskoj, u kojem slučaju se iskazuje u valuti euro, plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan plaćanja.«

Članak 29.

U članku 14. stavku 2. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin riječ »naknadama« mijenja se s riječi »pristojbama« i riječi »pilota« se mijenja s riječi »peljara«.

Članak 30.

U članku 15. stavak 2. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»(2) Sredstvo osiguranja plaćanja mora biti valjano i na snazi za cijelo razdoblje ugovora za koje je ugovorena usluga prihvata i otpreme UPP-a, od datuma stupanja na snagu ugovora o korištenju terminala za UPP, a kako je određeno u ugovoru o korištenju terminala za UPP, do kasnijeg od: (a) najmanje 60 dana nakon isteka razdoblja trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP ili (b) nakon ispunjenja svih obveza korisnika terminala za UPP u slučaju raskida ugovora o korištenju terminala za UPP (dalje u tekstu: razdoblje osiguranja plaćanja).«

U članku 15. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin brišu se stavci 3. i 4., a dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3.

Članak 31.

U članku 16. stavku 4. točki 2. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin iza riječi »tako da za cijelo vrijeme razdoblja osiguranja« dodaje se riječ »plaćanja«.

U članku 16. stavku 5. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin riječi »u kojoj je ugovorena usluga« se zamjenjuju riječima »za koju je ugovorena usluga«.

U članku 16. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin se iza stavka 7. dodaje novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Iznimno od navedenog u stavku (5) ovog članka, za plinsku godinu 2020/2021 su korisnici terminala za UPP dužni dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja najkasnije do 21.12.2020.«

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

U dosadašnjem stavku 8. članka 16. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin koji postaje stavak 9. riječ »ogovorene« se zamjenjuje riječju »ugovorene«.

Članak 32.

U članku 17. stavku 1. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin iza riječi »osiguranje plaćanja će iznositi 100% ukupnih naknada za korištenje terminala za UPP za ugovorenu uslugu« dodaju se riječi »kratkoročnog kapaciteta«.

Članak 33.

U članku 19. stavak 1. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju kada je korisnik terminala za UPP ugovorio uslugu prihvata i otpreme UPP-a za više uzastopnih plinskih godina, dužan je najkasnije 15 radnih dana prije početka svake naredne plinske godine obnoviti i dostaviti novu bankarsku garanciju ili drugo odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja sukladno ovim Općim uvjetima, pri čemu u tom slučaju svaka bankarska garancija mora biti izdana sa rokom važenja u trajanju od jedne plinske godine, osim posljednje bankarske garancije, koja mora biti izdana sa rokom važenja najmanje 60 dana nakon isteka posljednje plinske godine za koju je ugovorena usluga prihvata i otpreme UPP-a.«

Članak 34.

Naslov iznad članka 21. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»Naknada štete od strane korisnika terminala za UPP«

Članak 21. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»Članak 21.

(1) Obeštećene strane korisnika terminala za UPP neće biti odgovorne prema operatoru terminala za UPP za štetu koja nastane kao posljedica:

1. bilo kakvog oštećenja na imovini bilo kojih od obeštećenih strana operatora terminala za UPP ili

2. bilo kakve tjelesne ozljede ili smrti (uključujući smrtonosnu ozljedu, bolest ili oboljenje) zaposlenika, zastupnika ili osoblja obeštećenih strana operatora terminala za UPP ili drugih fizičkih osoba angažiranih od strane obeštećenih strana operatora terminala za UPP ili

3. bilo kakve štete u okolišu ili onečišćenje u okolišu (uključujući kazne izrečene od nadležnih tijela, uključujući štete na ime kontrole, sprječavanja daljnjeg onečišćenja, otklanjanja, sanacije, obnove i čišćenja onečišćenja ili kontaminacije), do kojeg dođe kao posljedica požara, urušavanja tla, cijeđenja, istjecanja ili bilo kojeg drugog nekontroliranog ili nezakonitog istjecanja tekućina, plina, vode ili drugih tvari, a koja šteta ili onečišćenje dolazi iz bilo koje imovine obeštećenih strana operatora terminala za UPP, uključujući izlijevanje ili propuštanje goriva, maziva, nafte, brtvila, boja, otapala, balasta, kaljuže, otpada ili kanalizacije,

osim ako je takvu štetu prouzročila bilo koja obeštećena strana korisnika terminala za UPP svojom namjerom ili nepažnjom.

(2) Ako bilo koja treća osoba ili obeštećena strana operatora terminala za UPP postavi odštetni zahtjev ili pokrene postupak protiv obeštećene strane korisnika terminala za UPP radi naknade štete koja je posljedica događaja iz stavka (1) ovog članka, operator terminala za UPP se obvezuje zaštititi i braniti obeštećenu stranu korisnika terminala za UPP od takvog zahtjeva, te joj regresirati štetu koju takva osoba eventualno naplati, ali samo pod uvjetom da štetu nije prouzročila obeštećena strana korisnika terminala za UPP svojom namjerom ili nepažnjom.«

Članak 35.

Naslov iznad članka 22. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»Naknada štete od strane operatora terminala za UPP«

Članak 22. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»Članak 22.

(1) Obeštećene strane operatora terminala za UPP neće biti odgovorne prema korisniku terminala za UPP za štetu koja nastane kao posljedica:

1. bilo kakvog oštećenja na imovini bilo kojih od obeštećenih strana korisnika terminala za UPP ili

2. bilo kakve tjelesne ozljede ili smrti (uključujući smrtonosnu ozljedu, bolest ili oboljenje) zaposlenika, zastupnika ili osoblja obeštećenih strana korisnika terminala za UPP ili drugih fizičkih osoba angažiranih od strane obeštećenih strana korisnika terminala za UPP ili

3. bilo kakve štete u okolišu ili onečišćenje u okolišu (uključujući kazne izrečene od nadležnih tijela, uključujući štete na ime kontrole, sprječavanja daljnjeg onečišćenja, otklanjanja, sanacije, obnove i čišćenja onečišćenja ili kontaminacije), do kojeg dođe kao posljedica požara, urušavanja tla, cijeđenja, istjecanja ili bilo kojeg drugog nekontroliranog ili nezakonitog istjecanja tekućina, plina, vode ili drugih tvari, a koja šteta ili onečišćenje dolazi iz bilo koje imovine obeštećenih strana korisnika terminala za UPP, uključujući izlijevanje ili propuštanje goriva, maziva, nafte, brtvila, boja, otapala, balasta, kaljuže, otpada ili kanalizacije,

osim ako je takvu štetu prouzročila bilo koja obeštećena strana operatora terminala za UPP svojom namjerom ili nepažnjom.

(2) Ako bilo koja treća osoba ili obeštećena strana korisnika terminala za UPP postavi odštetni zahtjev ili pokrene postupak protiv obeštećene strane operatora terminala za UPP radi naknade štete koja je posljedica događaja iz stavka (1) ovog članka, korisnik terminala za UPP se obvezuje zaštititi i braniti obeštećenu stranu operatora terminala za UPP od takvog zahtjeva, te joj regresirati štetu koju takva osoba eventualno naplati, ali samo pod uvjetom da štetu nije prouzročila obeštećena strana operatora terminala za UPP svojom namjerom ili nepažnjom.«

Članak 36.

Iza članka 22. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin dodaje se članak 22.a. koji glasi:

»Članak 22.a

Svaka strana (dalje kao: prva strana) će štititi, braniti i regresirati drugu stranu (dalje kao: druga strana) (i/ili bilo koju obeštećenu stranu operatora terminala za UPP (kada je operator terminala za UPP druga strana) i/ili bilo koju obeštećenu stranu korisnika terminala za UPP (kada je korisnik terminala za UPP druga strana) od bilo kojih i svih šteta koje se potražuju od ili koje pretrpi druga strana (i/ili bilo koja obeštećena strana operatora terminala za UPP (kada je operator terminala za UPP druga strana) i/ili bilo koja obeštećena strana korisnika terminala za UPP (kada je korisnik terminala za UPP druga strana)) u odnosu na bilo koje od sljedećeg:

(i) gubitak ili štetu na imovini bilo koje osobe osim operatora terminala za UPP, korisnika terminala za UPP, bilo koje obeštećene strane operatora terminala za UPP ili bilo koje obeštećene strane korisnika terminala za UPP (dalje kao: treća strana); i/ili

(ii) tjelesnu ozljedu ili smrt (uključujući smrtonosnu ozljedu, bolest ili zarazu) bilo koje treće strane ili radnika, zastupnika ili osoblja treće strane ili drugih fizičkih osoba angažiranih od treće strane,

u mjeri u kojoj takve štete nastanu temeljem ili vezano uz ugovor o korištenju terminala za UPP te su prouzročene namjerom ili nepažnjom prve strane (ili, ako je prva strana operator terminala za UPP, obeštećene strane operatora terminala za UPP, a ako je prva strana korisnik terminala za UPP, obeštećene strane korisnika terminala za UPP).«

Članak 37.

Članak 23. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin se mijenja i glasi:

»Članak 23.

(1) Strana koja ima pravo na zaštitu od druge strane u skladu s člancima 21. stavak 2., 22. stavak 2., ili 22.a. ovih Općih uvjeta (dalje kao: zaštićena strana), odmah će obavijestiti drugu stranu o bilo kojem zahtjevu za naknadu štete u odnosu na kojeg ima pravo na zaštitu sukladno navedenim člancima.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se najkasnije u roku od 30 dana nakon što zaštićena strana stekne saznanja o nastanku zahtjeva iz članka 21. stavka 2., 22. stavka 2. ili 22.a. ovih Općih uvjeta.

(3) Zaštićena strana ima pravo osporiti, braniti se i voditi parnicu (i angažirati pravne savjetnike po svom izboru u vezi s tim) u vezi s bilo kojim potraživanjem, radnjom, tužbom ili postupkom, koji prijete ili su pokrenuti protiv zaštićene strane, a koji proizlaze iz bilo koje stvari u odnosu na koju zaštićena strana ima pravo na zaštitu sukladno člancima 21. stavak 2., 22. stavak 2. ili 22.a. ovih Općih uvjeta, te će razumni troškovi toga biti podložni spomenutoj naknadi štete. Strana koja ima obvezu zaštititi zaštićenu stranu ima pravo izjasniti se o načinu pravne zaštite od takvog zahtjeva, radnje, tužbe ili postupka i sudjelovati o svom trošku i kroz pravne savjetnike po svom izboru u praćenju postupka pravne zaštite zaštićene strane. Zaštićena strana će uzeti u obzir upute druge strane o takvoj pravnoj zaštiti.

(4) Zaštićena strana se neće nagoditi oko potraživanja, radnje, tužbe ili postupka oko kojeg ima pravo na zaštitu od druge strane, bez prethodnog pisanog pristanka takve druge strane, koji pristanak neće biti nerazumno uskraćen ili odgođen.«

Članak 38.

U članku 24. stavku 2. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin se riječi »sukladno članku 22.« zamjenjuju riječima »sukladno članku 21. stavku (1)«.

Članak 39.

U članku 25. stavak 1. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin se mijenja i glasi:

»(1) Ukupna plaćanja koja bilo koja strana bude obvezna platiti temeljem članaka 21. do 24. ovih Općih uvjeta, bit će bez novčanog ograničenja. Strane će osigurati i održavati na snazi, o vlastitom trošku, valjana i provediva sredstva osiguranja plaćanja kako bi pokrila svoje obveze temeljem članaka 22. i 22.a. ovih Općih uvjeta u slučaju operatora terminala za UPP i članaka 21. i 22.a. ovih Općih uvjeta u slučaju korisnika terminala za UPP.«

Članak 25. stavak 3. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin se mijenja u cijelosti tako da glasi kako slijedi:

»(3) Odgovornost operatora terminala za UPP iz stavka 2. ovoga članka prema svakom pojedinom korisniku terminala za UPP, neće ni u kojem slučaju biti veća od razmjernog dijela predmetnog najvećeg iznosa koji se utvrđuje sukladno ugovorenoj usluzi prihvata i otpreme UPP-a takvog korisnika terminala za UPP u odnosu na ukupno ugovorenu uslugu prihvata i otpreme UPP-a svih korisnika terminala za UPP u toj kalendarskoj godini.«

Članak 40.

U članku 30. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin se iza riječi »neizravnu štetu« dodaju riječi »(uključujući i izmaklu korist)«.

Članak 41.

U članku 34. stavku 4. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin riječi »članku 41. stavku 6.« zamjenjuju se riječima «članku 41. stavku 7.«.

U članku 34. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin briše se stavak 6. Dosadašnji stavak 7. članka 34. postaje stavak 6.

U članku 34. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin dosadašnji stavak 8. koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Posljedice raskida ugovora o korištenju terminala za UPP sukladno stavku 6. ovoga članka, izuzev u slučajevima iz članka 41. stavaka 3. i 5. ovih Općih uvjeta, bit će kako je utvrđeno u članku 41. stavku 7. ovih Općih uvjeta.«

Članak 42.

U članku 35. stavak 1. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»(1) Operator terminala za UPP može prekinuti pružanje svih usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta, ako korisnik terminala za UPP:

(i) nije podmirio bilo koja dva ispostavljena računa na ime naknade za korištenje terminala za UPP u skladu s člankom 9. ovih Općih uvjeta unutar 10 radnih dana od datuma dospijeća drugog (kasnije ispostavljenog) računa,

(ii) postoji dulje kršenje obaveza plaćanja od strane korisnika terminala za UPP ili

(iii) nije obnovio sredstvo osiguranja plaća sukladno ovim Općim uvjetima,

pri čemu se prekid pružanja usluga obavlja samo u odnosu na onog korisnika terminala za UPP koji krši svoje obveze.«

U članku 35. stavak 2. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»(2) Dulje kršenje obaveza plaćanja iz stavka 1. ovoga članka od strane korisnika terminala za UPP će se smatrati da postoji ako dug (osim duga temeljem računa na ime naknade za korištenje terminala za UPP kako je predviđeno u stavku (1) točki (i) ovog članka) nije plaćen unutar 10 radnih dana od datuma njegova dospijeća.

Članak 43.

U članku 36. stavak 3. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»(3) Korisnik terminala za UPP će snositi svu štetu koji nastanu operatoru terminala za UPP kao posljedica prekida i nastavka pružanja usluga sukladno ovim Općim uvjetima, pri čemu korisnik terminala za UPP odgovara operatoru terminala za UPP za nastalu štetu najviše do ukupnog iznosa od 10.000.000,00 EUR (deset milijuna eura) po pojedinom događaju.«

U članku 36. stavak 4. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»(4) U slučaju kada je korisnicima terminala za UPP nastala šteta zbog nastalog ograničenja ili prekida pružanja usluga zbog okolnosti koje se mogu pripisati odgovornosti operatora terminala za UPP, a za koje operator terminala za UPP odgovara sukladno ovim Općim uvjetima, Pravilima i ugovoru o korištenju terminala za UPP, operator terminala za UPP je obvezan nadoknaditi štetu koja nastane korisnicima terminala za UPP kao posljedica takvog ograničenja ili prekida pružanja usluga, sukladno opsegu odgovornosti kako je predviđeno u stavku (5) ovog članka«

U članku 36. stavak 5. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi kako slijedi:

»(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, operator terminala za UPP odgovara korisnicima terminala za UPP do iznosa stvarno nastale štete, a najviše do ukupnog iznosa od 10.000.000,00 EUR (deset milijuna eura) po pojedinom događaju prema svim korisnicima terminala za UPP kojima je nastala šteta, uz primjenu ograničenja odgovornosti predviđenog člankom 25. stavcima (2) i (3) ovih Općih uvjeta. U slučaju iz ovog članka, najveći iznos odgovornosti operatora terminala za UPP po pojedinom događaju za štetu prema svakom pojedinom korisniku terminala za UPP se računa na sljedeći način: kapacitet uplinjavanja UPP-a pojedinog korisnika terminala za UPP ugovoren za kalendarsku godinu u kojoj je nastala šteta se dijeli sa ukupnim kapacitetom uplinjavanja UPP-a kojeg su svi korisnici terminala za UPP ugovorili za kalendarsku godinu u kojoj je nastala šteta te se rezultat potom množi sa 10.000.000,00 EUR«.

U članku 36. stavak 7. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»(7) Za vrijeme trajanja prekida pružanja usluga, korisnik terminala za UPP kojem je prekinuto pružanje usluga ne može ugovoriti dodatni kapacitet uplinjavanja UPP-a.«

Članak 44.

U članku 39. stavku 2. točki 2. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin riječi »članku 33.« zamjenjuju se riječima »članku 34.«.

U članku 39. stavku 2. točki 7. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin broj »10« se zamjenjuje brojem »15«.

Članak 45.

U članku 40. točki 2. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin riječi »člankom 33.« zamjenjuju se riječima »člankom 34.«.

U članku 40. točka 4. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin se mijenja i glasi:

»4. ako u bilo kojoj kalendarskoj godini trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP, ukupna odgovornost operatora terminala za UPP prema svim korisnicima terminala za UPP za propust da pruži usluge, bude veća od 10.000.000,00 EUR (deset milijuna eura), a prema svakom pojedinom korisniku terminala za UPP, veća od razmjernog dijela predmetnog najvećeg iznosa, koji se utvrđuje sukladno ugovorenoj usluzi prihvata i otpreme UPP-a takvog korisnika terminala za UPP u toj kalendarskoj godini u odnosu na ugovorene usluge prihvata i otpreme UPP-a svih korisnika terminala za UPP u odnosnoj kalendarskoj godini.«

Članak 46.

U članku 41. stavak 1. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»(1) Ako raskid ugovora o korištenju terminala za UPP nastupi prije isteka datuma prestanka usluga, korisnik terminala za UPP će operatoru terminala za UPP platiti iznos ekvivalentan naknadama za korištenje terminala za UPP koje bi korisnik terminala za UPP platio operatoru terminala za UPP do datuma prestanka usluga, kao da ugovor o korištenju terminala za UPP nije raskinut, i povrh toga bilo koju naknadu štete (isključujući neizravnu štetu) koja može nastati kao posljedica raskida ugovora o korištenju terminala za UPP, osim u slučajevima kad je ugovor o korištenju terminala za UPP raskinut u skladu s člankom 39. stavkom 2. točkama 1. i 2. ili člankom 40. točkama 1., 2., 3. i 4. ovih Općih uvjeta. Takvi iznosi bit će u potpunosti plaćeni na datum raskida ugovora o korištenju terminala za UPP«.

U članku 41. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ukupna, kumulativna, cjelokupna odgovornost korisnika terminala za UPP prema operatoru terminala za UPP, temeljem ili u vezi sa raskidom ugovora o korištenju terminala za UPP iz stavka (1) ovog članka neće ni u kojem slučaju biti veća od 20.000.000,00 EUR (dvadeset milijuna eura). Ograničenje odgovornosti iz ovog stavka se ne primjenjuje u slučaju namjere ili krajnje nepažnje korisnika terminala za UPP.«

U članku 41. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., stavak 3. postaje stavak 4., stavak 4. postaje stavak 5., stavak 5. postaje stavak 6., stavak 6. postaje stavak 7., a stavak 7. postaje stavak 8.

U članku 41. dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»(4) Ako raskid ugovora o korištenju terminala za UPP nastupi prije datuma prestanka usluga sukladno članku 40. točkama 3. i 4. ovih Općih uvjeta, takav raskid će biti bez utjecaja na bilo koje gubitke, odgovornosti i troškove koji mogu nastati korisniku terminala za UPP kao posljedica takvog raskida, te će korisnik terminala za UPP biti ovlašten potraživati naknadu štete od operatora terminala za UPP u odnosu na bilo koje gubitke, odgovornosti i troškove koji korisniku terminala za UPP mogu nastati kao posljedica takvog raskida, isključujući bilo koju neizravnu štetu. Ukupna, kumulativna, cjelokupna odgovornost operatora terminala za UPP prema svim korisnicima terminala za UPP, temeljem ili u vezi sa takvim raskidom ugovora o korištenju terminala za UPP, neće ni u kojem slučaju biti veća od 20.000.000,00 EUR (dvadeset milijuna eura), a prema svakom pojedinom korisniku terminala za UPP neće biti veća od razmjernog dijela predmetnog najvećeg iznosa, koji se utvrđuje sukladno ugovorenoj usluzi prihvata i otpreme UPP-a takvog korisnika terminala za UPP u odnosu na ugovorene usluge prihvata i otpreme UPP-a svih korisnika terminala za UPP. Ograničenje odgovornosti iz ovog stavka se ne primjenjuje u slučaju namjere ili krajnje nepažnje operatora terminala za UPP.«

U članku 41. dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 7. Priloga I. Općih uvjeta korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin mijenja se i glasi:

»(7) Ako raskid ugovora o korištenju terminala za UPP nastupi prije datuma prestanka usluga sukladno ovim Općim uvjetima, sukladno članku 34. stavcima 4. i 6. ovih Općih uvjeta, tada, osim u uvjetima iz članka 41. stavaka 3. i 5. ovih Općih uvjeta, niti jedna strana neće imati nikakvih tražbina prema drugoj strani kao posljedica ili u vezi s takvim raskidom.«

Članak 47.

U članku 9. Priloga II. Politika raspodjele prirodnog plina dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ukupni gubitak plina terminala za UPP po plinskoj godini određuje se temeljem sljedeće formule:

GG –     Ukupni gubitak plina po plinskoj godini terminala za UPP (kWh),

– Ukupni gubitak plina po plinskom danu (kWh).

n – broj dana u plinskoj godini«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 48.

U članku 10. stavku 1. Priloga II. Politika raspodjele prirodnog plina riječi »Za potrebe alokacije ukupnog gubitka plina terminala za UPP, svakog« se zamjenjuju s riječi »Svakog«.

Članak 49.

U članku 11. stavku 1. Priloga II. Politika raspodjele prirodnog plina formula:

se zamjenjuje s formulom

te se tekst » – virtualno uskladištena količina UPP-a koja pripada određenom korisniku terminala za UPP na početku plinskog dana (kWh),« zamjenjuje s tekstom

» – ukupna količina ponovno uplinjenog UPP-a određenog korisnika terminala za UPP po plinskom danu (kWh),«.

U članku 10. Priloga II. Politika raspodjele prirodnog plina stavak 2. se mijenja i glasi:

»(2) Alokaciju ukupnog gubitka plina po plinskoj godini, dozvoljenog te nedozvoljenog gubitka za svakog korisnika terminala za UPP, operator terminala za UPP određuje svake plinske godine na temelju sljedeće formule:

Gdje je:

–     gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskoj godini,

GG –     ukupni gubitak plina terminala za UPP po plinskoj godini,

–     ukupna godišnja količina plina prihvaćena u terminal za UPP za pojedinog korisnika terminala za UPP koja uključuje i transakcije na sekundarnom tržištu (kWh),

n – broj korisnika terminala za UPP.

Gdje je:

–     dozvoljeni gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskoj godini,

–     ukupna godišnja količina plina prihvaćena u terminal za UPP za pojedinog korisnika terminala za UPP koja uključuje i transakcije na sekundarnom tržištu (kWh),

n – broj korisnika terminala za UPP.

Gdje je:

–     nedozvoljeni gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskom danu,

–     gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskoj godini,

–     dozvoljeni gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskoj godini,

n – broj korisnika terminala za UPP.«

Članak 50.

U članku 15. stavak 1. Priloga II. Politika raspodjele prirodnog plina se mijenja i glasi:

»(1) Ukupni gubitak plina terminala za UPP u situacijama kad se prekine pružanje usluga terminala za UPP zbog održavanja terminala za UPP (osim ako se potreba za spomenutim održavanjem terminala za UPP pojavila krivnjom korisnika terminala za UPP ili zbog više sile) ući će u obračun ukupnog gubitka plina terminala po plinskoj godini.«

U članku 15. stavku 3. Priloga II. Politika raspodjele prirodnog plina se riječ »obračunom« zamjenjuje s tekstom »istovremeno sa slanjem obračuna«, iza riječi »na kraju plinske godine« se dodaje zarez, te se riječi »na dan za koji« zamjenjuju s riječima »za dan na koji«.

Članak 51.

Ova Pravila stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 4-16-IP/021-2020

Zagreb, 4. prosinca 2020.

Direktor Društva
Hrvoje Krhen, v. r.