Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN 138/2020 (11.12.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

HRVATSKI SABOR

2625

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. prosinca 2020.

Klasa: 011-01/20-01/108

Urbroj: 71-10-01/1-20-2

Zagreb, 9. prosinca 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.) u članku 8. stavku 4. riječi: »stavaka 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. točki 6. riječ: »redovitom« briše se.

U točki 23. riječi: »i/ili« brišu se.

U točki 24. na kraju rečenice briše se točka.

Iza točke 24. dodaju se točke 25. i 26. koje glase:

»25. nacionalnu naknadu za starije osobe prema posebnim propisima i/ili

26. primitke fizičkih osoba ostvarene po osnovi obavljanja nesamostalnog rada ili djelatnosti za poslodavca koji nije registriran u Republici Hrvatskoj temeljem stečenog statusa digitalnog nomada sukladno posebnom propisu.«.

Članak 3.

U članku 17. stavku 2. točki 11. riječi: »i/ili« brišu se.

U točki 12. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: »i/ili«.

Iza točke 12. dodaje se točka 13. koja glasi:

»13. nacionalna naknada za starije osobe.«.

Članak 4.

U članku 19. oznaka stavka 1. briše se.

Stavak 2. briše se.

Članak 5.

U članku 22. stavku 1. točki 5. riječi: »i/ili« brišu se.

U točki 6. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: » i/ili «.

Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti što ga poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće neovisno o načinu podmirenja troška cijepljenja.«.

Članak 6.

U članku 39. stavku 3. točki 6. ispred riječi: »točke« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

U točki 7. riječ: »redovitom« briše se, a ispred riječi: »točke« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

U točkama 8., 9. i 10. ispred riječi: »točke« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

Članak 7.

U članku 40. stavku 3. riječi: »redovitom« brišu se.

Članak 8.

U članku 62. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. i stavak 8. koji glase:

»(7) Radi utvrđivanja poreza na dohodak iz stavka 1. ovoga članka porezni obveznik obvezan je ispravu o nastanku ili promjeni činjenica vezanih za ostvarivanje najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina dostaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu, u roku od osam dana od dana nastanka ili promjena činjenica bitnih za oporezivanje.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, ako je javni bilježnik na ispravi o nastanku ili promjeni činjenica vezanih za ostvarivanje najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina ovjerio potpis poreznog obveznika ili je takvu ispravu potvrdio (solemnizirao) odnosno sastavio u obliku javnobilježničkog akta, javni bilježnik dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana obavljene službene radnje jedan primjerak te isprave dostaviti elektroničkim putem ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika koji ostvaruje dohodak od imovine iz stavka 1. ovog članka, u kojem slučaju sam porezni obveznik nema obvezu podnošenja isprave prema stavku 7. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 9.

Članak 9.

U članku 68. stavcima 1., 2., 3. i 7. riječi: »po osnovi udjela u dobiti« brišu se.

Članak 10.

U članku 78. stavku 2. riječi: »50%« zamjenjuju se riječima: »100%«.

Članak 11.

U članku 82. stavku 9. broj: »6« zamjenjuje se brojem »8«.

Članak 12.

U članku 87. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada javni bilježnik dostavi ispravu o ostvarivanju najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina sukladno članku 62. stavku 8. ovoga Zakona, smatra se da je izvršena prijava upisa u registar poreznih obveznika.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 13.

U članku 89. stavak 10. briše se.

Članak 14.

U članku 91. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Novčanom kaznom od 5000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj javni bilježnik ako po obavljenoj službenoj radnji iz članka 62. stavka 8. ovoga Zakona, a najkasnije u roku od 30 dana od dana obavljene službene radnje nadležnoj ispostavi Porezne uprave ne dostavi ispravu o ostvarivanju najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina (članak 62. stavak 8. ovoga Zakona).«.

Članak 15.

U članku 92. stavku 1. iza točke 4. briše se točka i dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. ako radi utvrđivanja poreza na dohodak od imovine ne dostavi ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu u roku od osam dana od dana nastanka ili promjena činjenica bitnih za oporezivanje, ispravu o nastanku ili promjeni činjenica vezanih za ostvarivanje najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina (članak 62. stavak 7.).«.

Članak 16.

U cijelom tekstu Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.) riječi: »stope od 24%« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »stope od 20%« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »stope od 36%« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »stope od 30%« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »stope od 12%« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »stope od 10%« u odgovarajućem broju i padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Odredbe članaka 4. i 16. ovoga Zakona primjenjuju se pri utvrđivanju poreza na dohodak za 2021. godinu i nadalje.

(2) Pri izračunu predujma poreza na dohodak iz članka 37. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/18. i 32/20.) za 2021. godinu, na temelju prijave poreza na dohodak za 2020. godinu, primjenjuju se odredbe članka 16. ovoga Zakona.

(3) Odredbe članaka 10. i 16. ovoga Zakona primjenjuju se na sve postupke utvrđivanja dohotka iz članka 76. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/18. i 32/20.) pokrenute od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Porez na dohodak ne plaća se pri isplati dividendi i udjela u dobiti iz članka 70. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.) ako se isplaćuju iz dobiti ostvarene do 29. veljače 2012., osim dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004., a isplaćuju se nakon stupanja na snagu ovoga Zakona te se oporezuju stopom predujma poreza na dohodak od 10%.

Članak 19.

Ministar financija uskladit će provedbene propise Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu, i to:

– Pravilnik o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20. i 74/20.)

– Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 1/20.)

– Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (»Narodne novine«, br. 1/19. i 1/20.).

Članak 20.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 21.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 022-03/20-01/123

Zagreb, 4. prosinca 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.


Hrvoje Arbutina, Tereza Rogić Lugarić, Sonja Cindori, Jasna Bogovac, Irena Klemenčić
ožujak 2022.