Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor

NN 138/2020 (11.12.2020.), Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2672

Na temelju članka 149. stavak 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2017/373 O UTVRĐIVANJU ZAJEDNIČKIH ZAHTJEVA ZA PRUŽATELJE USLUGA UPRAVLJANJA ZRAČNIM PROMETOM/PRUŽATELJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI I DRUGIH MREŽNIH FUNKCIJA ZA UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM I ZA NJIHOV NADZOR

DIO PRVI

OPĆE ODREDBE

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 od 1. ožujka 2017. o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor, o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 482/2008 i provedbenih uredbi (EU) br. 1034/2011, (EU) br. 1035/2011 i (EU) 2016/1377 te o izmjeni Uredbe (EU) br. 677/2011 (SL L 62, 8.3.2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/373).

Područje primjene

Članak 2.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se nadležno tijelo u skladu s Uredbom (EU) 2017/373 i definiraju se provedbene odredbe u skladu s Prilogom V Uredbe (EU) 2017/373.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi koji se koriste u Uredbi (EU) 2017/373.

Nadležna tijela

Članak 4.

(1) U smislu provedbe članka 4. Uredbe (EU) 2017/373 nadležno tijelo je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

(2) Ministarstvo nadležno za civilni zračni promet može, sukladno svojim nadležnostima propisanim Zakonom o zračnom prometu, dopustiti pružanje usluga u zračnoj plovidbi bez izdavanja svjedodžbe, ukoliko se radi o uslugama koje se prvenstveno pružaju za letove koji ne spadaju u opći zračni promet, a sukladno članku 7. stavku 5. Uredbe (EZ) 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu (SL L 96, 31. 3. 2004).

DIO DRUGI

ZAHTJEVI ZA PRUŽATELJE METEOROLOŠKIH USLUGA

Pružanje meteoroloških podataka i informacija

Članak 5.

U skladu sa zahtjevom MET.OR.100 (a) Uredbe (EU) 2017/373:

a) ostali pružatelji usluga su certificirani pružatelji usluga;

b) ostali zrakoplovni subjekti su organizacije za osposobljavanje pilota, aeroklubovi, udruge i piloti na daljinu bespilotnih zrakoplova.

Rutinska opažanja

Članak 6.

Zrakoplovne meteorološke postaje provode rutinska opažanja na aerodromima minimalno za vrijeme pružanja operativnih usluga u zračnom prometu (Air Traffic Services – ATS), u skladu sa zahtjevom MET.OR.200 (a) (1) Uredbe (EU) 2017/373 i pripadajućom Odlukom Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (u daljnjem tekstu: EASA).

Aerodromska meteorološka služba

Članak 7.

(1) Aerodromska meteorološka služba priprema i/ili prima prognoze i druge relevantne meteorološke informacije koje su potrebne za obavljanje njezinih funkcija za letove za koje je zadužena, u skladu s zahtjevom MET.OR.215 (a) Uredbe (EU) 2017/373, kako je objavljeno u Zborniku zrakoplovnih informacija (AIP) za svaki aerodrom.

(2) Aerodromska meteorološka služba daje klimatološke tablice zainteresiranim subjektima, u skladu s zahtjevom MET.OR.215 (e) Uredbe (EU) 2017/373 i pripadajućom Odlukom EASA-e, na raspolaganje najkasnije 30 dana od zaprimanja zahtjeva.

Prognoze za slijetanje

Članak 8.

Aerodromska meteorološka služba, u skladu sa zahtjevom MET.OR.225 Uredbe (EU) 2017/373, sastavlja prognozu za slijetanje (TREND) za aerodrome kako je objavljeno u Zborniku zrakoplovnih informacija (AIP) u vrijeme otvorenosti aerodroma.

Prognoze za polijetanje

Članak 9.

Aerodromska meteorološka služba, na zahtjev korisnika, priprema prognoze za polijetanje u skladu sa zahtjevom MET.OR.230 Uredbe (EU) 2017/373.

AIRMET

Članak 10.

Služba meteorološkog bdjenja, u skladu sa zahtjevom MET.OR.255 Uredbe (EU) 2017/373, pruža i prenosi AIRMET u području od tla do FL 100 onda kada vremenske pojave na ruti koje bi mogle utjecati na sigurnost operacija zrakoplova na manjim visinama nisu uključene u prognozu izdanu za letove na manjim visinama.

Područne prognoze za letove na manjim visinama

Članak 11.

(1) Služba meteorološkog bdjenja, u skladu s zahtjevom MET.OR.260 Uredbe (EU) 2017/373, osigurava da se prognoze za letove na manjim visinama:

a) objavljuju najmanje četiri puta dnevno i

b) izdaju u grafičkom obliku.

(2) Služba meteorološkog bdjenja, u skladu s zahtjevom MET.OR.260 Uredbe (EU) 2017/373, osigurava da područne prognoze vrijede za fiksne termine te da se izdaju u obliku grafičkih karata za razdoblje valjanosti:

a) od tri sata u vremenu od 06 UTC do 18 UTC i

b) od šest sati u vremenu od 18 UTC do 06 UTC.

(3) Kriteriji za promjenu područnih prognoza za letove na manjoj visini uključuju promjenu minimalno sljedećih meteoroloških elemenata:

a) rasprostranjen prizemni vjetar srednje brzine veće od 30 kt;

b) rasprostranjeno područje s vidljivošću smanjenom ispod 5000 m;

c) izolirane grmljavinske oluje ili izolirane grmljavinske oluje s tučom;

d) razdvojene grmljavinske oluje ili razdvojene grmljavinske oluje s tučom;

e) rasprostranjeno planinsko zamračenje;

f) rasprostranjeno područje BKN naoblake s podnicom ispod 1000 FT AGL;

g) rasprostranjeno područje OVC naoblake s podnicom ispod 1000 FT AGL;

h) izolirani, razdvojeni ili zbijeni kumulonimbusi;

i) izolirani ili razdvojeni kumulusi jakog vertikalnog razvoja;

j) zbijeni kumulusi jakog vertikalnog razvoja;

k) umjerena turbulencija;

l) umjereno zaleđivanje;

m) umjereni planinski valovi.

(4) Služba meteorološkog bdjenja, sukladno zahtjevu MET.TR.260 Uredbe (EU) 2017/373, objavljuje karte prognoze vjetra i temperature na apsolutnim visinama od 2000, 5000 i 10 000 stopa (600, 1500 i 3000 m) uzimajući u obzir lokalne orografske karakteristike.

Vidljivost uzduž uzletno-sletne staze (RVR)

Članak 12.

Zrakoplovna meteorološka postaja, sukladno zahtjevu MET.TR.210 (c) (2) Uredbe (EU) 2017/373, pruža podatak o vidljivosti uzduž uzletno-sletne staze (RVR) na aerodromima za precizno prilaženje kategorije I (CAT I) koji su opremljeni instrumentima za procjenu vidljivosti uzduž uzletno-sletne staze (RVR), a kako je objavljeno u Zborniku zrakoplovnih informacija (AIP).

DIO TREĆI

ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 13.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

a) Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi (»Narodne novine«, broj 49/13) i

b) Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi (»Narodne novine«, broj 49/13).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/59

Urbroj: 530-07-1-1-20-4

Zagreb, 3. prosinca 2020.

Ministar
Oleg Butković, v. r.