Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima

NN 138/2020 (11.12.2020.), Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

2675

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20)) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 10. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU POSEBNE ORGANIZACIJE RADA ZA DJELATNOST TRGOVINE KOJA SE OBAVLJA U PRODAVAONICAMA I TRGOVAČKIM CENTRIMA

I.

S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19 uvodi se posebna organizacija rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima

II.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost trgovine u prodavaonicama i trgovačkim centrima obvezne su organizirati obavljanje djelatnosti sukladno ovoj Odluci i posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te uz pridržavanje svih općih epidemioloških mjera.

III.

Prodavaonice i trgovački centri se, u smislu ove Odluke, razvrstavaju na sljedeći način:

– prodavaonice koje imaju do 10 m2 neto površine prodajnog prostora

– prodavaonice koje imaju od 11 m2 do 100 m2 neto površine prodajnog prostora

– prodavaonice od 101 m2 do 200 m2 neto površine prodajnog prostora

– prodavaonice od 201 m2 do 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora

– prodavaonice s više od 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora

– trgovački centri.

Neto površina prodajnog prostora prodavaonice i trgovačkog centra, u smislu ove Odluke, je ukupna površina umanjena za skladišne prostore, sanitarne čvorove, evakuacijska stubišta i hodnike, tehničke prostorije i ostale prostore koji nisu dostupni za kupce odnosno posjetitelje.

IV.

Broj kupaca odnosno posjetitelja koji istovremeno mogu biti u prodavaonici, odnosno trgovačkom centru ograničava se na sljedeći način:

– u prodavaonicama koje imaju do 10 m2 neto površine prodajnog prostora istovremeno može biti samo jedan kupac

– za prodavaonice koje imaju od 11 m2 do 100 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 m2

– za prodavaonice od 101 m2 do 200 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 12 m2

– za prodavaonice od 201 m2 do 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 m2

– za prodavaonice s više od 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 20 m2

– za trgovačke centre najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u trgovačkom centru određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 m2.

Prodavaonice i trgovački centri obvezni su na ulazu jasno istaknuti obavijest o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici, odnosno trgovačkom centru i strogo se pridržavati ograničenja dopuštenog broja kupaca.

V.

Sve prodavaonice i trgovački centri obvezni su za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca (sniženja, popusti, predblagdanske nabave i sl.) poduzeti dodatne mjere kako u njihovim prostorima ne bi istovremeno boravio veći broj kupaca od dopuštenog i kako bi se osiguralo pridržavanje epidemioloških mjera.

VI.

Sve prodavaonice i trgovački centri obvezni su primjenjivati pojačane mjere higijene i svakodnevnog čišćenja prostora, redovito provjetravati prostore te osigurati dovoljno punktova s dezinfekcijskim sredstvima za ruke.

VII.

Za prodavaonice s više od 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora i trgovačke centre uvode se slijedeće dodatne nužne epidemiološke mjere:

– obustava organiziranog prijevoza za kupce i posjetitelje

– obveza osiguranja sprječavanja ulaska prekomjernog broja kupaca, odnosno posjetitelja i uvođenje redara koji će sprječavati prekomjerni ulazak, kada dopušteni broj kupaca, odnosno posjetitelja prijeđe 90 % maksimalno dopuštenog broja kupaca, odnosno posjetitelja

– obveza uklanjanja ili fizičkog onemogućavanja sjedenja na zajedničkim dijelovima trgovačkog centra, uklanjanja ili ograđivanja namještaja za sjedenje iz dijelova predviđenih za konzumaciju jela i pića te uklanjanje ili onemogućavanje korištenja aparata za zabavu

– obveza organiziranog upozoravanja kupaca na obvezu pridržavanja propisanih mjera (sprječavanje grupiranja kupaca ispred ulaza u trgovine ili u trgovački centar, sprječavanje konzumacije jela i pića u zajedničkim dijelovima trgovačkih centara i sl.)

– nadležnoj službi civilne zaštite moraju se, na njezin zahtjev, učiniti dostupni podaci i evidencije o održavanju sustava ventilacija, prozračivanja i izmjena zraka

– obvezno određivanje kontakt osobe koja će 24 sata biti dostupna za kontakt s nadležnom službom civilne zaštite.

Provođenje nužnih epidemioloških mjera iz stavka 1. ove točke prodavaonice s više od 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora i trgovački centri obvezni su osigurati sa svojim službama ili s pružateljima vanjskih usluga (fizičke zaštite, zaštite od požara i sl.).

VIII.

Ova Odluka odnosi se i na trgovine koje se nalaze uz otvorenu šetnicu (tzv. retail parkovi, outlet centri i ostalo).

IX.

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i civilna zaštita.

X.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 10. siječnja 2021. godine.

XI.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 12. prosinca 2020. godine.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-246

Zagreb, 10. prosinca 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.