Odluka o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1339/2001

NN 138/2020 (11.12.2020.), Odluka o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1339/2001

Hrvatska narodna banka

2677

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 76.a stavka 4. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 1338/2001 O UTVRĐIVANJU MJERA POTREBNIH ZA ZAŠTITU EURA OD KRIVOTVORENJA I UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 1339/2001

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom Odlukom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 od 28. lipnja 2001. o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja (SL L 181, 4. 7. 2001.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 44/2009 od 18. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja (SL L 17, 22. 1. 2009.) u nastavku teksta: Uredba Vijeća (EZ) br. 1338/2001 i

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1339/2001 od 28. lipnja 2001. o proširenju učinaka Uredbe (EZ) br. 1338/2001 o propisivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja na one države članice koje nisu prihvatile euro kao svoju jedinstvenu valutu (SL L 181, 4. 7. 2001.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 45/2009 od 18. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1339/2001 o proširenju učinaka Uredbe (EZ) br. 1338/2001 o propisivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja na one države članice koje nisu prihvatile euro kao svoju jedinstvenu valutu (SL L 17, 22. 1. 2009.) u nastavku teksta: Uredba Vijeća (EZ) br. 1339/2001.

Obveznici primjene

Članak 2.

Obveznici primjene ove Odluke definirani su člankom 6. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001.

Postupanje obveznika primjene ove Odluke s novčanicama i kovanim novcem eura za koje postoji sumnja da su krivotvoreni

Članak 3.

(1) Nadležno nacionalno tijelo u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1339/2001 u Republici Hrvatskoj jest Hrvatska narodna banka.

(2) Obveznik primjene ove Odluke ima obvezu povući iz optjecaja novčanice ili kovani novac eura koje prime, a za koje sumnja da su krivotvorene.

(3) Obveznik primjene ove Odluke dostavlja povučene novčanice ili kovani novac eura iz stavka 2. ovog članka Hrvatskoj narodnoj banci zajedno s popunjenim Zahtjevom za tehničku analizu koji se nalazi na mrežnim stranicama Hrvatske narodne banke.

(4) Obveznik primjene ove Odluke dužan je donositelju novčanice ili kovanog novca eura za koje zna ili za koje sumnja da su krivotvoreni izdati potvrdu o zadržavanju tog novca.

(5) Ako se u postupku tehničke analize utvrdi da novčanica ili kovani novac eura iz stavka 2. ovog članka nisu krivotvoreni, obveznik je dužan odmah nakon primitka Izvještaja o tehničkoj analizi sumnjivih novčanica ili kovanog novca eura iz članka 4. stavka 4. ove Odluke i njihovu povratu o tome obavijestiti donositelja te ga pozvati da ih preuzme.

Postupanje Hrvatske narodne banke s novčanicama i kovanim novcem eura za koje postoji sumnja ili je utvrđeno da su krivotvoreni

Članak 4.

(1) Hrvatska narodna banka provodi provjeru autentičnosti svakog primjerka gotovog novca koji zaprimi te provodi tehničku analizu svakog primjerka sumnjivoga gotovog novca.

(2) Provjera autentičnosti novčanica i kovanog novca eura, u smislu ove Odluke, obuhvaća postupak provjere novčanica i kovanog novca eura u svrhu izdvajanja primjeraka za koje postoji sumnja da su krivotvoreni.

(3) Tehnička analiza zaprimljenih novčanica eura obavlja se u Nacionalnom centru za analizu novčanica (u daljnjem tekstu: NCAN), a tehnička analiza zaprimljenoga kovanog novca eura u Nacionalnom centru za analizu kovanog novca (u daljnjem tekstu: NCAK).

(4) Nacionalni centri iz stavka 3. ovoga članka sastavljaju Izvještaj o tehničkoj analizi sumnjivih novčanica ili kovanog novca eura koji se dostavlja podnositelju zahtjeva odmah po završetku tehničke analize i izrade izvještaja.

(5) Hrvatska narodna banka obvezna je pohranjeni krivotvoreni gotov novac na pisani zahtjev, za potrebe kaznenog postupka ili postupka koji mu prethodi, dostaviti tijelima pravosuđa i Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: MUP RH).

(6) Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja (u daljnjem tekstu: NCBK) organizira i provodi obuku za provjeru autentičnosti novčanica i kovanog novca eura za obveznike primjene ove Odluke u sklopu Nacionalnog programa za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca.

(7) NCBK ovlaštenim predstavnicima obveznika primjene ove Odluke i ovlaštenim predstavnicima MUP-a RH stavlja na raspolaganje informacije o pojavi i obilježjima krivotvorenih novčanica i krivotvorenoga kovanog novca eura.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

O. br. 385-020/12-20/BV

Zagreb, 4. prosinca 2020.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.