Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje delegiranih europskih tužitelja

NN 139/2020 (14.12.2020.), Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje delegiranih europskih tužitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2685

Na temelju članka 107. stavka 8. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine« br. 67/18) u vezi s člankom 17. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja (SL EU, L 283/1), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IMENOVANJE DELEGIRANIH EUROPSKIH TUŽITELJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak predlaganja kandidata Republike Hrvatske za dužnost delegiranih europskih tužitelja.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Postupak predlaganja delegiranog europskog tužitelja provodi se na način i pod uvjetima kojima se osigurava njegova stručnost, samostalnost i neovisnost te sposobnost za obnašanje dužnosti delegiranog europskog tužitelja.

Članak 4.

Postupak predlaganja kandidata Republike Hrvatske za dužnost delegiranih europskih tužitelja provodi Državno odvjetništvo Repub­like Hrvatske.

Članak 5.

Zadaće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske su:

– objava javnog poziva za izbor kandidata

– obavljanje uvida u dokumentaciju prijavljenih kandidata i utvrđivanje liste podnositelja prijava koji su prijave podnijeli pravovremeno i ispunjavaju potrebne uvjete

– provođenje razgovora s podnositeljima prijava s utvrđene liste

– dostava prijedloga kandidata za delegirane europske tužitelje ministru nadležnom za poslove pravosuđa.

Članak 6.

(1) Javni poziv za podnošenje prijava za kandidaturu za dužnost delegiranog europskog tužitelja objavljuje se na mrežnoj stranici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i mrežnoj stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka sadrži poziv državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika da u roku, koji ne smije dulji od 15 dana od dana objave javnog poziva, podnesu prijavu o ispunjenju uvjeta iz članaka 7. i 8. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Podnositelj prijave mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. u trenutku podnošenja prijave obnašati dužnost državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika koji je nakon položenog pravosudnog ispita proveo na radu najmanje osam godina kao državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika

2. imati odgovarajuće praktično iskustvo u kaznenim predmetima iz područja gospodarskog kriminaliteta, u kaznenim predmetima za kaznena djela protiv službene dužnosti i iskustvo u međunarodnoj pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima

3. biti osoba čija je neovisnost neupitna

4. imati reguliranu vojnu obvezu u skladu s posebnim zakonom

5. temeljito vladati engleskim jezikom u govoru i pismu te imati zadovoljavajuće znanje barem još jednog službenog jezika Europske unije

6. biti osoba za koju ne postoje sigurnosne zapreke u skladu s razinom »EU tajno«

7. biti osoba prikladna za obavljanje dužnosti delegiranog europskog tužitelja prema kriterijima iz Odluke kolegija Ureda europskog javnog tužitelja od 29. rujna 2020. kojom se utvrđuju pravila o uvjetima zaposlenja delegiranih europskih tužitelja, a koja se odnose na sukob interesa

8. biti zdravstveno sposobna osoba.

(2) Ispunjenje uvjeta iz stavka 1. točke 6. ovog članka dokazuje se certifikatom o sigurnosnoj procjeni razine »EU tajno«. Ako podnositelj u trenutku prijave ne raspolaže ovim certifikatom, daje suglasnost nadležnom tijelu za provedbu sigurnosne provjere navedene razine.

(3) Ispunjenje uvjeta iz stavka 1. točke 7. ovog članka dokazuje se odgovarajućom izjavom.

Članak 8.

Pri ocjenjivanju i izboru kandidata dodatno se vrednuje:

1. iskustvo rada u predmetima odnosno istragama s prekograničnim obilježjima

2. sposobnost rada u kompleksnom multikulturalnom okruženju, uključujući sposobnost razumijevanja pravnih sustava drugačijih od sustava Republike Hrvatske

3. odlično poznavanje organizacijskog i pravnog ustroja Europske unije

4. izvrsne vještine održavanja međuljudskih odnosa, donošenja odluka, komuniciranja te pregovaranja

5. visoki etički standardi i osobni integritet.

Članak 9.

(1) Stručno znanje i sposobnost za obnašanje delegiranih europskih tužitelja utvrđuje se na temelju uvjeta propisanih u članku 7. i 8. ovoga Pravilnika, kao i na temelju mišljenja o radu i posljednje ocjene o obnašanju državnoodvjetničke dužnosti.

(2) Mišljenje o radu iz stavka 1. ovog članka za državnog odvjetnika daje neposredno viši državni odvjetnik odnosno za zamjenika državnog odvjetnika državni odvjetnik u državnom odvjetništvu u kojem zamjenik obnaša dužnost.

Članak 10.

(1) Ured Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske po zaprimanju prijava zatražit će od državnih odvjetnika iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika mišljenje o radu podnositelja prijave te posljednju ocjenu o obnašanju državnoodvjetničke dužnosti.

(2) Po zaprimanju podataka iz stavka 1. ovoga članka Glavni držav­ni odvjetnik Republike Hrvatske poziva podnositelje prijava koji su prijave podnijeli pravovremeno i koji ispunjavaju propisane uvjete na razgovor u kojem sudjeluju Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, Ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i voditelj Kaznenog odjela Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

(3) Na razgovoru iz stavka 2. ovoga članka kandidatima se postavljaju pitanja koja se odnose na njihov dosadašnji rad i aktivnosti, a na temelju kojih se može utvrditi njihov osjećaj za pravdu, sposobnost primjerenog i odgovornog obnašanja dužnosti te njihova motiviranost za obnašanje dužnosti.

Članak 11.

(1) Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske sve prijave iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika s prikupljenom dokumentacijom o ispunjenju uvjeta dostavlja članovima Kolegija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske radi davanja mišljenja.

(2) Po pribavljenom mišljenju Kolegija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske utvrđuje i ministru nadležnom za poslove pravosuđa predlaže dva kandidata za delegirane europske tužitelje i dva kandidata koji ispunjavaju propisane uvjete za izbor, a koji će se predložiti za kandidate za delegiranog europskog tužitelja u slučaju razrješenja imenovanog delegiranog europskog tužitelja, njegove duže spriječenosti za obavljanje dužnosti, povećanja opsega posla i iz drugih opravdanih razloga.

Članak 12.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa predlaže kandidate Glavnom europskom tužitelju Republike Hrvatske za imenovanje na dužnost delegiranih europskih tužitelja.

Članak 13.

Na prijedlog Glavnog europskog tužitelja delegirane europske tužitelje imenuje Kolegij Ureda europskog javnog tužitelja na mandat od pet godina.

Članak 14.

Delegirani europski tužitelj po prestanku mandata nastavlja obnašati državnoodvjetničku dužnost u državnom odvjetništvu u kojemu je bio dužnosnik do imenovanja na dužnost delegiranog europskog tužitelja.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/73
Urbroj: 514-04-02-01-01/3-20-01
Zagreb, 10. prosinca 2020.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.