Pravilnik o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu

NN 139/2020 (14.12.2020.), Pravilnik o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede

2686

Na temelju članka 22. stavka 4. i članka 44. stavka 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O RIBIČKIM DOZVOLAMA U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

1. Vrste ribičkih dozvola (u daljnjem tekstu: dozvola)

2. Način izdavanja i prodaje dozvola

3. Izgled i sadržaj obrasca dozvole

4. Visina iznosa i način uplate naknade za dozvole

5. Način raspodjele naknade od dozvola

6. Obrazac i dinamika dostave izvješća o uplati naknade za dozvole.

Vrste dozvola

Članak 2.

(1) Dozvole izdaje Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u elektroničkom obliku za razdoblje kako slijedi:

– dnevna i višednevna dozvola koja se izdaje za razdoblje:

1. za jedan dan (u daljnjem tekstu: dnevna dozvola)

2. za tri dana (u daljnjem tekstu: trodnevna dozvola)

3. za sedam dana (u daljnjem tekstu: sedmodnevna dozvola)

– godišnja dozvola koja se izdaje za kalendarsku godinu (u daljnjem tekstu: godišnja dozvola)

– godišnja dozvola za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i članove obitelji smrtno stradalih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: godišnja dozvola za HRVI).

(2) Dozvola je neprenosiva i izdaje se na ime vlasnika dozvole.

Razdoblje važenja ribičkih dozvola

Članak 3.

Početak i završetak prava obavljanja sportskog ribolova određen je razdobljem za koje je dozvola izdana, kako slijedi:

– dnevna dozvola od 00:00 do 24:00 sata datuma za koji važi dozvola

– trodnevna dozvola od 00:00 sati prvog datuma do 24:00 sata zadnjeg datuma za koji važi dozvola

– sedmodnevna dozvola od 00:00 sati prvog datuma do 24:00 sata zadnjeg datuma za koji važi dozvola

– godišnja dozvola od 00:00 sati 1. siječnja do 24:00 sata 31. prosinca godine za koju je izdana

– godišnja dozvola za HRVI od 00:00 sati 1. siječnja do 24:00 sata 31. prosinca godine za koju je izdana.

Način izdavanja i prodaje dozvola

Članak 4.

(1) Dozvole prodaje:

– ovlaštenik ribolovnog prava udružen u Hrvatski športsko ribolovni savez (u daljnjem tekstu: Savez)

– ovlaštenik ribolovnog prava u slučaju kad je on fizička osoba (građanin), fizička osoba (obrtnik), trgovačko društvo, zadruga ili neki drugi poslovni subjekt koji sukladno posebnim propisima ne može biti učlanjen u Savez.

(2) U slučaju kad je ovlaštenik ribolovnog prava iz stavka 1. podstavka 1. viši stupanj udruživanja sukladno propisima o udrugama (Zajednica, županijski ili gradski Savez i sl.) dozvole u njegovo ime može prodavati i njegova članica (sportsko ribolovna udruga, društvo ili klub) koju ovlaštenik pismeno ovlasti.

(3) Uvjet za kupnju godišnje dozvole kod ovlaštenika ribolovnog prava iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka je položen ribički ispit za koji je izdano uvjerenje od strane Saveza u skladu s člancima 6. i 7. Pravilnika o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 6/20), članstvo u Savezu odnosno kod ovlaštenika ribolovnog prava kod kojeg kupuje dozvolu ili njegovoj članici (sportsko ribolovna udruga, društvo ili klub) ukoliko se radi o višem obliku udruživanja, te plaćene sve financijske obveze ovlašteniku za provođenje ribolovnog prava.

(4) Uvjet za kupnju godišnje dozvole kod ovlaštenika ribolovnog prava iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka je položen ribički ispit za koji je izdano uvjerenje od strane Saveza u skladu s člancima 6. i 7. Pravilnika o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 6/20) te plaćene sve financijske obveze ovlašteniku za provođenje ribolovnog prava.

(5) Za kupnju godišnje dozvole za HRVI koji to pravo ostvaruju na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/19, u daljnjem tekstu: Zakon) osim uvjeta propisanih stavkom 3. odnosno stavkom 4. ovoga članka, uvjet je i potvrda o statusu HRVI izdana od tijela državne uprave nadležnog za hrvatske branitelje koju je osoba obvezna predočiti ovlašteniku ribolovnog prava.

(6) Uvjet za kupnju dnevne, trodnevne ili sedmodnevne dozvole je plaćanje svih financijskih obveza ovlašteniku ribolovnog prava, bez obveze položenog ribičkog ispita i članstva u Savezu odnosno članstva kod ovlaštenika ribolovnog prava.

Određivanje visine iznosa sredstava za financiranje obveza ovlaštenika ribolovnog prava

Članak 5.

(1) Na temelju članka 44. stavka 3. Zakona, ovlaštenik ribolovnog prava samostalno svojim internim aktom određuje visinu iznosa sredstava za financiranje obveza koju su ribiči obvezni platiti prije kupnje godišnje dozvole za sljedeću kalendarsku godinu, koja osim sredstava potrebnih za provođenje Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega te provođenja ribolovnog prava uključuju i iznos članarine u Savezu i kod ovlaštenika ribolovnog prava odnosno njegove članice (sportsko ribolovna udruga, društvo ili klub) ukoliko se radi o višem obliku udruživanja.

(2) U slučaju kad je ovlaštenik ribolovnog prava fizička osoba (građanin), fizička osoba (obrtnik), trgovačko društvo, zadruga ili neki drugi poslovni subjekt koji sukladno posebnim propisima ne može biti učlanjen u Savez, visina iznosa sredstava iz stavka 1. ovoga članka ne uključuje iznos članarine u Savezu i kod ovlaštenika ribolovnog prava.

(3) U slučaju dnevnih, trodnevnih i sedmodnevnih dozvola, ovlaštenik ribolovnog prava samostalno svojim internim aktom određuje visinu iznosa sredstava za financiranje obveza koju ribiči plaćaju istovremeno prilikom kupnje navedenih dozvola.

(4) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je najkasnije do 1. prosinca tekuće godine internim aktom odrediti visinu iznosa sredstava za financiranje obveza za sljedeću kalendarsku godinu koje su ribiči obvezni platiti prije kupnje godišnje, dnevne, trodnevne i sedmodnevne dozvole, te je s istim obvezan upoznati ribiče putem svoje mrežne stranice.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, za kalendarsku godinu 2021. ovlaštenik ribolovnog prava internim aktom određuje visinu iznosa sredstava za financiranje obveza koje su ribiči obvezni platiti prije kupnje godišnje, dnevne, trodnevne i sedmodnevne dozvole do 18. prosinca 2020. godine, te je s istim obvezan upoznati ribiče putem svoje mrežne stranice.

Kupnja godišnje ribičke dozvole

Članak 6.

(1) Hrvatski ili strani državljanin kod odabranog ovlaštenika ribolovnog prava podmiruje sve obveze prema članstvu u Savezu i članstvu kod odabranog ovlaštenika ribolovnog prava, te sve njegove financijske obveze za provođenje ribolovnog prava, koje ovlaštenik samostalno određuje internim aktom u skladu s člankom 44. stavkom 3. Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju kad je ovlaštenik ribolovnog prava fizička osoba (građanin), fizička osoba (obrtnik), trgovačko društvo, zadruga ili neki drugi poslovni subjekt koji u skladu s posebnim propisima ne može biti učlanjen u Savez, hrvatski ili strani državljanin plaća samo financijske obveze ovlaštenika ribolovnog prava za provođenje ribolovnog prava, bez obveze plaćanja članarine Savezu.

(3) Za kupnju godišnje dozvole za HRVI, hrvatski ili strani državljanin obvezan je ovlašteniku ribolovnog prava predočiti potvrdu o statusu izdanu od tijela državne uprave nadležnog za hrvatske branitelje.

(4) Ovlaštenik ribolovnog prava u autoriziranu aplikaciju (u daljnjem tekstu: aplikacija) upisuje vrstu dozvole, razdoblje važenja dozvole odnosno kalendarsku godinu te popunjava podatke (ime i prezime, država, datum rođenja, OIB za hrvatske državljane odnosno osobni identifikacijski broj ili broj putovnice izdane od strane domicilne države za strane državljane), e-mail adresu, telefon te serijski broj uvjerenja o položenom ribičkom ispitu i serijski broj članske iskaznice Saveza, koji je ujedno i serijski broj članske iskaznice ovlaštenika ribolovnog prava.

(5) Važeća izdana dozvola pohranjena je u elektroničkom sustavu, ali ju je moguće dostaviti na adresu elektroničke pošte ili ispisati u papirnatom obliku prilikom kupnje.

Kupnja dnevne, trodnevne ili sedmodnevne dozvole

Članak 7.

Postupak za kupnju dnevne, trodnevne ili sedmodnevne dozvole identičan je kao i za kupnju godišnje dozvole, osim u dijelu koji zahtijeva upis serijskog broja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu, kao i plaćanja članarine Savezu i ovlašteniku ribolovnog prava.

Izgled i sadržaj obrasca ribičke dozvole

Članak 8.

(1) Na obrascu dozvole od vrha prema dnu je tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske u boji

– Republika Hrvatska /Republic of Croatia

– Ministarstvo poljoprivrede/Ministry of Agriculture

– tip dozvole/Type of fishing license

– vrijedi za/Valid from-to

– serijski broj/Serial number

– cijena/Price

– ovlaštenik ribolovnog prava/Owner of fishing right

– podaci o ribiču:/Anglers data

– ime i prezime/Name and surname

– državljanstvo/Citizenship

– OIB/ID number

– serijski broj uvjerenja o položenom ribičkom ispitu/Fishing exam S/N

– serijski broj članske iskaznice Saveza/ovlaštenika ribolovnog prava/Member of Fishing Sports Alliance and owner of the fishing right S/N

(2) U rubriku iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka aplikacija generira tekst:

– »godišnja ribička dozvola/yearly fishing license« ili

– »dnevna ribička dozvola/1 day fishing license« ili

– »trodnevna ribička dozvola/3 day fishing license« ili

– »sedmodnevna ribička dozvola/7 day fishing license«.

(3) U rubriku iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka navodi se kalendarska godina u slučaju godišnje dozvole, te datum i sat početka i završetka važenja dnevne, trodnevne ili sedmodnevne dozvole koju je odabrao ribič.

(4) U rubriku iz stavka 1. podstavka 6. i 7. ovoga članka upisuje se serijski broj dozvole i njezina cijena koja je vezana za odabrani tip dozvole.

(5) Rubrike iz stavka 1. podstavaka 13. i 14. popunjavaju se samo na obrascu godišnje dozvole i godišnje dozvole za HRVI.

(6) Na dnu obrasca dozvole je tekst sljedećeg sadržaja:

»(*) Ova ribička dozvola je pravovaljana bez pečata i potpisa obzirom da su podaci preuzeti iz registra elektroničkim putem nakon izvršene uplate što ovlaštene osobe za kontrolu i nadzor mogu provjeriti putem interneta/This fishing license is valid without the stamp and the signature since the data is provided directly from the register by electronic means after the payment has been made, which can be checked by officials authorized for the control and surveillance via Internet.«

Visina iznosa naknade za ribičke dozvole

Članak 9.

Visina iznosa naknade za dozvole iznosi:

– 100,00 kuna za godišnju dozvolu

– 100,00 kuna za godišnju dozvolu za HRVI

– 20,00 kuna za dnevnu dozvolu

– 50,00 kuna za trodnevnu dozvolu

– 70,00 kuna za sedmodnevnu dozvolu.

Način uplate i raspodjele naknade za dozvole, obrazac i dinamika dostave izvješća o uplati naknade za dozvole

Članak 10.

(1) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je uplaćivati sredstva koja su prihod Državnog proračuna Republike Hrvatske ostvarenih od naknada za dozvole na račun koji ima posebnu brojčanu oznaku za svakog ovlaštenika, dodijeljenu od Ministarstva, kao i na račun Saveza.

(2) Od iznosa naknade za sve tipove ribičkih dozvola, ovlaštenik ribolovnog prava na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske prenosi 40%, na račun Saveza prenosi 40%, a 20% ostaje na računu ovlaštenika ribolovnog prava.

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava obvezan je uplatiti sredstva iz stavka 1. ovoga članka do zadnjeg dana mjeseca za dozvole prodane u prethodnom mjesecu i u istom roku dostaviti Ministarstvu ispunjen obrazac mjesečnog obračuna naknada od dozvola prodanih u prethodnom mjesecu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, uz priložen dokaz o uplati u elektroničkom obliku.

(4) Obrazac mjesečnog obračuna naknada od dozvola tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.)

Završne odredbe

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 1. točke 10., članaka 58. – 68. i Prilozi 13. – 24. Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/05, 1/06, 139/06, 52/10, 4/15, 34/15, 50/16, 91/2016 i 3/18).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 011-01/20-01/77

Urbroj: 525-13/0732-20-5

Zagreb, 9. prosinca 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC MJESEČNOG OBRAČUNA UPLATA NAKNADE OD PRODANIH DOZVOLA

Ovlaštenik ribolovnog prava:_____________________________

Broj pošte: ____________ Mjesto: _______________________

Ulica i broj: _________________________ Tel: ____________

Županija:____________________ OIB:___________________

OBRAČUN DOZVOLA I NAKNADA ZA MJESEC _________ 20__. GODINE

Ribičke dozvoleNaknada knBroj
prodanih dozvola
Iznos uplaćene naknadeDatum uplate
Godišnje40,00
Godišnje HRVI40,00
Dnevne8,00
Trodnevne20,00
Sedmodnevne28,00
UKUPNO

U ___________, dana______20___.Potpis odgovorne osobe:
  
MP: