Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda

NN 139/2020 (14.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2691

Na temelju članka 237. stavka 7. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, 126/2019, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 11. prosinca 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA DEPOZITARA UCITS FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda (»Narodne novine«, br. 41/2017), članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Kada odobrenje na izbor depozitara prestane važiti, odnosno kada je društvu za upravljanje ukinuto odobrenje na izbor depozitara temeljem članka 237. Zakona, društvo za upravljanje je dužno u roku od 30 dana od prestanka važenja odnosno ukidanja odobrenja na izbor depozitara zaključiti ugovor s drugim depozitarom i podnijeti zahtjev za izdavanje odgovarajućeg odobrenja Agencije sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

(2) Depozitar u odnosu na kojeg je prestalo važiti odobrenje na izbor depozitara, odnosno za kojeg je ukinuto odobrenje koje je prethodno izdano društvu za upravljanje, dužan je nastaviti s pružanjem usluga depozitara za sve poslove koji su predviđeni ugovorom i/ili Zakonom, a za nastavak pružanja kojih:

– ne postoje zakonske prepreke, ovisno o tome koji od razloga za ukidanje odobrenja na izbor depozitara iz članka 237. Zakona je primjenjiv u konkretnom slučaju

– ne postoje okolnosti koje upućuju da bi nastavak obavljanja takvih poslova ugrozilo interese UCITS fonda ili ulagatelja u fondu, ovisno o tome koji od razloga za ukidanje odobrenja na izbor depozitara iz članka 237. Zakona je primjenjiv u konkretnom slučaju (primjerice, interese UCITS fonda moglo bi ugroziti držanje novčanih sredstava fonda na računima otvorenima u depozitara nad kojim je pokrenut postupak prisilne likvidacije).

(3) Depozitar u odnosu na kojeg je prestalo važiti odobrenje na izbor depozitara, odnosno u odnosu na kojeg je ukinuto odobrenje na izbor depozitara društvu za upravljanje, dužan je nastaviti s pružanjem usluga iz stavka 2. ovoga članka do:

– isteka roka iz članka 1. ovoga Pravilnika, ako društvo za upravljanje ne zaključi ugovor s drugim depozitarom i ne podnese zahtjev za izdavanje odgovarajućeg odobrenja Agenciji, ili

– isteka roka iz članka 237. stavka 5. Zakona ili danom izdavanja odobrenja Agencije za izbor novog depozitara, ako se takvo odobrenje izda prije isteka roka iz članka 237. stavka 5. Zakona

(4) Ugovorom o obavljanju poslova depozitara iz članka 261. stavka 1. Zakona uređuje se, između ostalog, opseg i način obavljanja poslova iz stavka 2. ovoga članka i odgovornost za štetu u slučaju da depozitar ne ispuni obvezu nastavka pružanja usluga iz stavka 2. u rokovima iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Ako depozitar ne ispuni obvezu nastavka pružanja usluga iz stavka 2. ovoga članka, ili ako istu ne može pružati u opsegu koji je nužan da osigura kontinuitet poslovanja UCITS fonda, njegovu zakonsku usklađenosti i zaštitu ulagatelja, društvo za upravljanje dužno je razmotriti je li radi zaštite ulagatelja nužno obustaviti izdavanje i otkup udjela UCITS fonda, pri čemu se primjenjuje članak 8. stavak 1. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Radi zaštite ulagatelja, u slučaju iz članka 237. Zakona, te iznimno od članka 177. stavaka 1., 2 i 4., društvo za upravljanje može i bez suglasnosti depozitara obustaviti izdavanje i otkup udjela UCITS fonda do:

– isteka roka iz članka 1. ovoga Pravilnika, ako društvo za upravljanje ne zaključi ugovor s drugim depozitarom i ne podnese zahtjev za izdavanje odgovarajućeg odobrenja Agenciji, ili

– isteka roka iz članka 237. stavka 5. Zakona ili dana izdavanja odobrenja Agencije za izbor novog depozitara, ako se takvo odobrenje izda prije isteka roka iz članka 237. stavka 5. Zakona.«

Dodaje se stavak 2. koji glasi

»(2) O obustavi iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je bez odgode obavijestiti Agenciju, nadležna tijela matične države članice UCITS fonda i nadležna tijela svih država u kojima se trguje udjelima UCITS fonda.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 3.

Društva za upravljanje dužna su svoje ugovore o obavljanju poslova depozitara iz članka 216. stavka 1. Zakona uskladiti sa odredbama članka 1. ovoga Pravilnika te o takvim izmjenama obavijestiti Agenciju u roku od četiri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02-/20-02/02

Urbroj: 326-01-70-72-20-5

Zagreb, 11. prosinca 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.