Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

NN 139/2020 (14.12.2020.), Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

Hrvatska gospodarska komora

2693

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine«, broj 66/91 i 73/91) i članka 88. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine«, broj 39/16), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 6. sjednici 7. prosinca 2020. godine donosi

ODLUKU

O FINANCIRANJU HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu Komora), izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore te tijelo ovlašteno za nadzor nad njihovim obračunom i naplatom.

Članak 2.

(1) Sredstva za rad Komore osiguravat će se iz sljedećih izvora:

1. članarine,

2. prihoda od obavljanja javnih ovlasti,

3. prihoda od vlastite djelatnosti i

4. drugih izvora.

(2) Članarinu iz prethodnog stavka 1. točke 1., članice Komore dužne su plaćati na način i u visini utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 3.

Članice Komore plaćaju članarinu iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke, ovisno o grupi u koju se razvrstavaju prema sljedećim kriterijima:

1. Prvu grupu čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

• ukupna aktiva 7.500.000,00 kn,

• ukupni prihodi 15.000.000,00 kn i

• broj zaposlenih 50.

2. Drugu grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu grupu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

• ukupna aktiva 30.000.000,00 kn,

• ukupni prihodi 59.000.000,00 kn i

• broj zaposlenih 250.

3. Treću grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu.

Članak 4.

Visina mjesečne članarine iznosi za:

1. Prvu grupu 42,00 kn

2. Drugu grupu 1.083,00 kn

3. Treću grupu 3.973,00 kn

Članak 5.

(1) Razvrstavanje u grupe vrši se na osnovi podataka iz godišnjega financijskog izvješća kojega je članica bila obvezna predati tijelima javne vlasti za godinu koja prethodi godini u kojoj je ova Odluka donesena.

(2) Neovisno o odredbi prethodnoga stavka, razvrstavanje u grupu može se odrediti i na osnovi drugih dostupnih vjerodostojnih financijskih izvješća za godinu iz prethodnoga stavka.

(3) Članice Komore za koje nisu dostupni podaci iz prethodnih stavaka 1. i 2. zaduživat će se na temelju predanih podataka iz godišnjih izvješća za 2018. godinu, a u slučaju da ne postoje ni ti podaci zaduživat će se u visini mjesečne članarine za prvu grupu u iznosu od 42,00 kn.

Članak 6.

Članice Komore dužne su sukladno važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba – uplaćivati članarinu mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, na račun HR8510010051700052620.

Članak 7.

Članice Komore iz članka 2. stavaka 3. i 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori dužne su plaćati godišnju članarinu sukladno odredbama Općih uvjeta ostvarivanja članstva i članskih pogodnosti.

Članak 8.

(1) Članicom Komore postaje se samim ispunjavanjem pretpostavki iz članka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori.

(2) Članstvo u Komori i obveza plaćanja članarine prestaje brisanjem subjekta upisa iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda.

(3) Članice Komore nad kojima je otvoren stečajni postupak oslobodit će se obveze plaćanja članarine, uz uvjet dostave Odluke o obustavi poslovanja stečajnog dužnika i pisanoga zahtjeva za oslobađanje od plaćanja članarine, potpisanoga od osobe ovlaštene za zastupanje (stečajnog upravitelja).

(4) Članice Komore za koje je pokrenut postupak likvidacije oslobodit će se plaćanja članarine, uz uvjet dostave Rješenja o upisu Odluke o likvidaciji u sudski registar nadležnog trgovačkog suda i pisanog zahtjeva za oslobođenja od plaćanja članarine potpisanog od osobe ovlaštene za zastupanje (likvidatora).

(5) Iznimno, članice Komore osnovane i upisane u Sudski registar nakon 1. siječnja 2021. godine, oslobođene su plaćanja članarine u razdoblju od dvije godine od dana osnivanja.

(6) Iznimno, članicama Komore osnovanima i upisanima u Sudski registar nakon 1. siječnja 2020. godine, koje su na temelju članka 8. stavka 5. Odluke o financiranju od 11. prosinca 2019. (»Narodne novine« broj 4/2020) bile oslobođene plaćanja članarine u razdoblju od godine dana od dana osnivanja, produljuje se oslobođenje plaćanja članarine za narednih godinu dana.

Članak 9.

Nadzor obračuna i naplate članarine utvrđene ovom Odlukom provodi Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 023-02/20-01/8
Urbroj: 311-02-00-00/090-20-4
Zagreb, 7. prosinca 2020.

Predsjednik
dr. sc. Luka Burilović, v. r.