Odluka o donošenju Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine

NN 140/2020 (16.12.2020.), Odluka o donošenju Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2704

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 47.a Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 2020. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU DUGOROČNE STRATEGIJE OBNOVE NACIONALNOG FONDA ZGRADA
DO 2050. GODINE

I.

Donosi se Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine (u daljnjem tekstu: Dugoročna strategija), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine aktom, klasa: 360-01/19-13/3, urbroj: 531-04-3-20-122, od 2. prosinca 2020.

II.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da o donošenju ove Odluke izvijesti nadležna tijela uključena u provedbu Dugoročne strategije.

III.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da Dugoročnu strategiju objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da Dugoročnu strategiju dostavi Europskoj komisiji.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 28/19).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/432
Urbroj: 50301-05/14-20-4
Zagreb, 14. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.