Odluka o gradskim porezima Grada Kutine

NN 140/2020 (16.12.2020.), Odluka o gradskim porezima Grada Kutine

Grad Kutina

2715

Na temelju članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17) te članka 32. Statuta Grada Kutine (»Službene novine Grada Kutine« br. 6/09, 3/13, 4/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Kutine na 35. sjednici održanoj 3. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA GRADA KUTINE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se porez koji pripada Gradu Kutina i stopa poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Članak 2.

Gradski porez je:

1. prirez porezu na dohodak.

PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Stopa prireza porezu na dohodak na području Grada Kutine iznosi 12 %.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Narodne novine« br. 31/2017, 110/2017 i »Službene novine Grada Kutine« br. 2/2017, 6/2017).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Grada Kutine« i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 410-01/20-01/7

Urbroj: 2176/03-04/01-20-4

Kutina, 3. prosinca 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Davor Kljakić, mag. ing. traff., v. r.