Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Svetog Ivana Zeline

NN 140/2020 (16.12.2020.), Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Svetog Ivana Zeline

Grad Sveti Ivan Zelina

2717

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16 i 101/17) te članka 16. Statuta Grada Sv. Ivana Zeline (»Zelinske novine«, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13, 12/13 – pročišćeni tekst, 4/18, 20/18 – pročišćeni tekst i 9/20), Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na 20. sjednici održanoj 27. studenoga 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Svetog Ivana Zeline (»Zelinske novine«, br. 4/17 i 25/17), u članku 2. stavku 1. točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 2. i 3.

Članak 2.

Naslov iznad članka 4.: »IV. POREZ NA POTROŠNJU« i članak 4. brišu se.

Članak 3.

U članku 9. riječi: »porez na potrošnju« i zarez brišu se.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i u »Zelinskim novinama«, službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 410-01/20-01/07

Urbroj: 238/30-01/01-20-4

Sveti Ivan Zelina, 27. studenoga 2020.

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Grada Svetog Ivana Zeline
Vlado Žigrović, dr. vet. med., v. r.