Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Vinkovaca

NN 140/2020 (16.12.2020.), Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Vinkovaca

Grad Vinkovci

2718

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 27. sjednici održanoj 13. studenoga 2020. godine, na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca (»Službeni glasnik« Grada Vinkovaca br. 8/09, 1/13 i 02/18) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća (»Službeni glasnik« Grada Vinkovaca br. 9/09, 1/13 i 02/18) donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA
GRADA VINKOVACA

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Vinkovaca (»Narodne novine« broj 39/17 i 132/17 i »Službeni glasnik« Grada Vinkovaca broj 3/17 i 10/17) članak 5. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Grada.«

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku« Grada Vinkovaca, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 410-01/17-01/01
Urbroj: 2188/01-01-20-6
Vinkovci, 13. studenoga 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mladen Karlić, dr. med., v. r.