Odluka o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja

NN 140/2020 (16.12.2020.), Odluka o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja

Grad Grubišno Polje

2719

Na temelju članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17, dalje: Zakon) i članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (»Službeni glasnik« Grada Grubišnoga Polja, broj 2/20) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 45. sjednici održanoj 9. prosinca 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA GRUBIŠNOGA POLJA

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja (»Službeni glasnik« Grada Grubišnoga Polja, broj 9/19 i »Narodne novine« broj 121/19) u odjeljku 2. Porez na potrošnju, iza članka 3. dodaje se novi članak 3.a koji glasi:

»Obveznici plaćanja poreza na potrošnju oslobađaju se plaćanja poreza na potrošnju u cijelosti i to u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine, a u cilju ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa SARS-Cov-2(COVID 19).«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku« Grada Grubišnoga Polja, a objavit će se i u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/20-01/1
Urbroj: 2127/01-03/01-20-02
Grubišno Polje, 9. prosinca 2020.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v. r.