Odluka o općinskim porezima Općine Perušić

NN 140/2020 (16.12.2020.), Odluka o općinskim porezima Općine Perušić

Općina Perušić

2720

Na temelju članka 2., 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne narodne«, br. 115/16, 101/17) i članka 31. Statuta Općine Perušić (»Županijski glasnik« Ličko senjske županije, br. 7/13, 5/18, 7/20) , Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj 13. studenoga 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE PERUŠIĆ

Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom o općinskim porezima utvrđuju se vrste poreza koje pripadaju Općini Perušić i koje su prihod proračuna Općine Perušić, visina poreza, obveznici i porezne stope te provedbene odredbe u obavljanju poslova utvrđivanja i naplate poreza.

Vrste poreza

Članak 2.

Općini Perušić pripadaju sljedeći porezi:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak

članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine Perušić sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili boravište na području Općine Perušić.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak iz članka 3. stavka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 4 % na osnovicu iz članka 4. Ove Odluke.

Porez na potrošnju

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Perušić.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Perušić.

Članak 8.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu PP-MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % na osnovicu iz stavka 1. ovog članka.

Porez na korištenje javnih površina

Članak 9.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

Javnim površinama, u smislu ove Odluke smatraju se trgovi, zelene površine, javni prolazi, parkirališta, pločnici i druge površine u vlasništvu Općine Perušić.

Članak 10.

Za korištenje javnih površina utvrđuje se visina poreza na korištenje javnih površina i to:

– ugostiteljska djelatnost – terase0,66 kn/m2/dnevno
– trgovačka djelatnost100,00 kn/m2/dnevno
– uslužna djelatnost (hrana, piće)200,00 kn/m2/dnevno
– jumbo plakati100,00 kn/dnevno
– reklamna vitrina (city light) – jednostrano20,00 kn/dnevno
– obostrano50,00 kn/dnevno
– dječji zabavni parkovi25,00 kn/m2/dnevno
– reklamno izložbeni štandovi200,00 kn/ dnevno
– ostalo (sladoled, kokice, kukuruz, med, knjige, suveniri…)100,00 kn/m2 dnevno

Članak 11.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina u potpunosti se oslobađaju Turistička zajednica Općine Perušić, Javna ustanova »Pećinski park Grabovača«, Narodna knjižnica Općine Perušić, Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti te aktivnosti povezane s humanitarno-zdravstvenim, socijalnim i sličnim manifestacijama od interesa za stanovništvo Općine Perušić.

Članak 12.

Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić će na zahtjev zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti izdati rješenje o porezu na korištenje javnih površina.

Obveznici poreza na korištenje javnih površina moraju Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti podatke o mjestu na kojem se nalazi javna površina, zauzetu površinu te druge podatke potrebne za utvrđivanje poreza na korištenje javne površine.

Podatke iz stavka 2. ovog članka porezni obveznici moraju dostaviti najmanje 5 dana prije zauzimanja javne površine.

Provedbene odredbe

članak 13.

Poslove utvrđivanja i naplate prireza poreza na dohodak obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava, a poslove utvrđivanja i naplate poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 14.

Postupci utvrđivanja i naplate prihoda od lokalnih poreza provode se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona i Ovršnog zakona.

Za sva pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim porezima.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o općinskim porezima (»Narodne novine«, br. 24/10, 7/12, 22/17, 22/19).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Županijskom glasniku« Ličko-senjske županije osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/20-01/107
Urbroj: 2125-08-1-20-1
Perušić, 13. studenoga 2020.

Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Vidmar, v. r.