Odluka o dopuni Odluke o porezima Općine Murter - Kornati

NN 140/2020 (16.12.2020.), Odluka o dopuni Odluke o porezima Općine Murter - Kornati

Općina Murter – Kornati

2721

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16, 101/17) i članka 29. Statuta Općine Murter – Kornati (»Službeni glasnik Općine Murter – Kornati«, broj 1/17, 2/18, 7/18, 1/19 – pročišćeni tekst, 1/20) a u vezi sa Općim poreznim zakonom (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20) Općinsko vijeće Općine Murter – Kornati na 28. sjednici od 26. studenog 2020. godine, donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O POREZIMA OPĆINE
MURTER – KORNATI

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Murter – Kornati (»Službeni glasnik Općine Murter – Kornati«, broj 3/17, 6/17, 7/18, 5/19) iza članka 15. dodaje se novi članak 15a. koji glasi:

»Ovim člankom utvrđuje se način i uvjeti plaćanja poreza na korištenje javnih površina za vrijeme trajanja posebnih okolnosti definiranih Općim poreznim zakonom.

Ukoliko je zbog nastanka posebnih okolnosti iz stavka 1. ovog članka poreznom obvezniku poreza na korištenje javnih površina odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno onemogućen ili znatno otežan, oslobađa se u iznosu od 25 % ukupno utvrđenog iznosa poreza na korištenje javne površine.

Upravno tijelo koje donosi porezno rješenje o utvrđenju iznosa poreza na korištenje javne površine istim će rješenjem, utvrditi djelomično oslobađanje iz stavka 2. ovog članka.«

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Murter – Kornati i u »Narodnim novinama«, stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 410-01/17-01/04

Urbroj: 2182/18-01/1-20-7

Murter, 16. studenoga 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MURTER – KORNATI

Predsjednik
Edo Juraga, v. r.