Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Bošnjaci

NN 140/2020 (16.12.2020.), Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Bošnjaci

Općina Bošnjaci

2722

Na temelju članka 20., 41. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 29. Statuta Općine Bošnjaci (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije broj 6/13, 1/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 28. sjednici održanoj 30. studenoga 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

O 2. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE BOŠNJACI

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Bošnjaci (»Narodne novine« br. 93/2017 i 114/2017 i »Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije broj 12/2017 i 15/2017) Glava II. VRSTE POREZA, članak 2. točka 1. prirez porezu na dohodak briše se.

Članak 2.

Točka 1. prirez porezu na dohodak članak 3. briše se.

Članak 3.

Članak 4. briše se.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama« i objavit će se u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije.

Klasa: 410-01/20-01/01
Urbroj: 2212/03-03-20-1
Bošnjaci, 30. studenoga 2020.

Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Šumanovac, dipl. ing., v. r.