Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Županje

NN 140/2020 (16.12.2020.), Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Županje

Grad Županja

2723

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Županje koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 134/20 od 4. prosinca 2020. godine te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O IZMJENI ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA

U Odluci o izmjeni Odluke o gradskim porezima (»Narodne novine« broj 134/20) u članku 1. iza broja 4/17 stavlja se zarez i dodaju se brojevi 6/17. i 3/18.).

Ovim ispravkom ispravlja se utvrđena greška.

Klasa: 410-01/20-02/1
Urbroj: 2212/01-01-20-4
Županja, 9. prosinca 2020.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Anto Juko, ing., v. r.