Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

NN 141/2020 (18.12.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

Hrvatski sabor

2726

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eks­plozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. prosinca 2020.

Klasa: 011-01/20-01/126
Urbroj: 71-10-01/1-20-2
Zagreb, 18. prosinca 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA

Članak 1.

U Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine«, br. 70/17.) u članku 1. stavku 1. iza riječi: »prijevoza oružja« dodaju se riječi: »te njegovih bitnih dijelova«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Zakonom osigurava se provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2403 оd 15. prosinca 2015. o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 19. 12. 2015.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/337 od 5. ožujka 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2403 o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo (Tekst značajan za EGP) (SL L 65, 8. 3. 2018.).

(2) Ovim Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (SL L 256, 13. 9. 1991.), kako je izmijenjena Direktivom 2008/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (SL L 179, 8. 7. 2008.) i Direktivom (EU) 2017/853 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (Tekst značajan za EGP) (SL L 137/22, 24. 5. 2017.)

– Direktiva Komisije 2008/43/EZ od 4. travnja 2008. o uspostavljanju sustava za identifikaciju i sljedivost eksploziva za civilnu uporabu u skladu s Direktivom Vijeća 93/15/EEZ) (Tekst značajan za EGP) (SL L 94, 5. 4. 2008.), kako je izmijenjena Direktivom Komisije 2012/4/EU od 22. veljače 2012. o izmjeni Direktive 2008/43/EZ o uspostavljanju sustava za identifikaciju i sljedivost eksploziva za gospodarsku uporabu u skladu s Direktivom Vijeća 93/15/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 50, 23. 2. 2012.)

– Direktiva 2013/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje pirotehničkih sredstava na tržište (preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 178, 28. 6. 2013.)

– Direktiva 2014/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje eksploziva za civilnu upotrebu na tržištu i nadzoru nad njima (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 96, 29. 3. 2014.)

– Provedbena direktiva Komisije (EU) 2019/68 od 16. siječnja 2019. o utvrđivanju tehničkih specifikacija za označivanje vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova u skladu s Direktivom Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (Tekst značajan za EGP) (SL L 15/18, 17. 1. 2019.)

– Provedbena direktiva Komisije (EU) 2019/69 od 16. siječnja 2019. o utvrđivanju tehničkih specifikacija oružja za uzbunjivanje i signalizaciju u skladu s Direktivom Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (Tekst značajan za EGP) (SL L 15/22, 17. 1. 2019.).

(3) Ovaj Zakon notificiran je u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (Tekst značajan za EGP) (SL L 241, 17. 9. 2015.) pod brojem 2015/392/HR.«.

Članak 3.

U članku 3. točki 1. riječi: »koji služe za gospodarsku i sportsku uporabu« brišu se.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2) bitni dijelovi vatrenog oružja su dijelovi vatrenog oružja definirani zakonom kojim se uređuje nabava i posjedovanje oružja građana«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4) civilno strelište je prostor ili građevina namijenjena sportsko-rekreativnom gađanju koja ispunjava tehničke i sigurnosne uvjete za uporabu dozvoljenog oružja«.

Iza točke 10. dodaje se točka 10.a koja glasi:

»10.a) isprava o oružju je oružni list odnosno odobrenje za držanje oružja«.

Točka 13. mijenja se i glasi:

»13) naprave su predmeti koji po svojim tehničkim svojstvima udovoljavaju definiciji oružja iz točke 17. ovoga članka, a izrađeni su za humano ubijanje životinja ili podvodni ribolov, te naprave namijenjene za industrijske ili tehničke svrhe, pod uvjetom da se koriste samo za navedene svrhe, a naprave za uzbunjivanje, signalizaciju i spašavanje života i imovine su predmeti s ležištem streljiva koje je namijenjeno samo za ispaljivanje streljiva bez projektila, neškodljivih nadražujućih tvari, drugih aktivnih tvari ili pirotehničkog streljiva za signalizaciju, koje se ne mogu prepraviti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva i ispunjavaju propisane tehničke specifikacije«.

Iza točke 13. dodaju se točke 13.a, 13.b i 13.c koje glase:

»13.a) nezakonita proizvodnja je proizvodnja ili sastavljanje vatrenog oružja, njegovih bitnih dijelova i/ili eksplozivnih tvari bez odobrenja Ministarstva

13.b) nezakonito trgovanje je nabava, prodaja, isporuka, prijevoz ili transfer oružja i njegovih bitnih dijelova i/ili eksplozivnih tvari suprotno odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa

13.c) muzej je stalna institucija u službi društva i njegova razvoja, otvorena javnosti, u kojoj se nabavlja, čuva, istražuje i izlaže oružje, bitni dijelovi vatrenog oružja ili streljivo u povijesne, kulturne, znanstvene, tehničke i obrazovne svrhe te svrhe očuvanja nasljeđa ili rekreativne svrhe i čija je djelatnost registrirana«.

U točki 29. riječ: »objekata« zamjenjuje se riječju: »građevina«.

Točka 31. mijenja se i glasi:

»31) posrednik je svaka pravna osoba ili obrt koji nije trgovac oružjem, čija se djelatnost ili poslovanje sastoji u cjelini ili djelomično od:

a) pregovaranja ili ugovaranja transakcija za kupnju ili prodaju vatrenog oružja, bitnih dijelova oružja ili streljiva, ili opskrbu njima, ili

b) dogovaranja transfera vatrenog oružja, bitnih dijelova oružja ili streljiva unutar države članice ili iz jedne države članice u drugu državu članicu ili iz države članice u treću zemlju ili iz treće zemlje u državu članicu«.

Iza točke 55. dodaje se točka 55.a koja glasi:

»55.a) ugovor na daljinu je ugovor sklopljen između trgovca i kupca na temelju organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremene fizičke prisutnosti trgovca i kupca, isključivo uz korištenje jednog ili više sredstava daljinske komunikacije do trenutka u kojem se sklapa ugovor«.

Članak 4.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Stručno osposobljavanje za rad s eksplozivnim tvarima iz stavka 1. ovoga članka provode ustanove ili druge pravne osobe koje posjeduju odobrenje Ministarstva za tu vrstu djelatnosti, izdano uz odgovarajuću primjenu odredaba članka 20. ovoga Zakona po programu i na način koji pravilnikom propisuje ministar.«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 5. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavci 3., 4. i 5. postaju podstavci 2., 3. i 4.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Pravna osoba ili obrt kojem je Ministarstvo izdalo odobrenje za proizvodnju eksplozivnih tvari može bez dodatnog odobrenja obavljati i uništavanje iste vrste eksplozivnih tvari te za potrebe kontrole vlastite proizvodnje provoditi ispitivanja eksplozivnih tvari bez odobrenja za ispitivanje eksplozivnih tvari.«.

Članak 6.

U članku 9. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Svako osnovno pakiranje cjelovitog streljiva mora biti označeno tako da se na njemu nalazi naziv proizvođača, identifikacijski broj serije (lota), kalibar i vrsta streljiva.«.

Dosadašnji stavci 5. do 8. postaju stavci 6. do 9.

Članak 7.

U članku 12. stavku 2. riječi: »stavka 10.« zamjenjuju se riječima: »stavka 13.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se pravnoj osobi ili obrtu na rok koji je naveden u dokumentu kojim je akreditacijsko tijelo utvrdilo da pravna osoba ili obrt ispunjava propisane uvjete za postupke ocjene sukladnosti eksplozivnih tvari.«.

U stavku 5. podstavku 6. riječi: »stavka 10.« zamjenjuju se riječima: »stavka 13.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Dokazima iz stavka 5. podstavka 3. ovoga članka smatra se potvrda o akreditaciji prema odgovarajućoj hrvatskoj normi uz pripadajući prilog ili istovjetna potvrda o akreditaciji koju je izdalo akreditacijsko tijelo potpisnika multilateralnog sporazuma (MLA – Multilateral Agreement) s Europskom akreditacijom (EA – European Accreditation).«.

U stavku 7. podstavku 2. riječi: »nadležno tijelo za akreditaciju« zamjenjuju se riječima: »hrvatsko nacionalno akreditacijsko tijelo«.

Članak 8.

U članku 14. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Provjeru sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati pravne osobe i obrti iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona i ovlaštena tijela iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona, a troškove provjere sukladnosti snosi proizvođač ili dobavljač koji je eksplozivnu tvar stavio na tržište, ako se utvrdi da uzorak ne odgovara propisanim tehničkim zahtjevima, odnosno Ministarstvo, ako uzorak odgovara propisanim tehničkim zahtjevima.«.

U stavku 5. riječ: »oni« zamjenjuje se riječju: »one«.

Članak 9.

U članku 15. stavku 2. iza riječi: »proizvođača« dodaju se riječi: »ili robnom markom«, a iza riječi: »(ako nije dio serijskog broja)« dodaju se riječi: »te model, ako je to izvedivo,«.

Članak 10.

Iza članka 15. dodaju se članci 15.a i 15.b koji glase:

»Članak 15.a

(1) Naprave za uzbunjivanje, signalizaciju i spašavanje života i imovine podliježu provjerama radi utvrđivanja njihove usklađenosti s tehničkim specifikacijama.

(2) Provjeru usklađenosti naprava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Ministarstvo i rezultate provjere dostavlja na zahtjev drugoj državi članici Europske unije.

(3) Nacionalna kontaktna točka za razmjenu rezultata provjere naprava i suradnju među državama članicama Europske unije oko provedbe provjera iz stavka 1. ovoga članka je Ministarstvo.

(4) Ministar pravilnikom iz članka 15. stavka 12. ovoga Zakona propisuje postupak provjere i tehničke specifikacije za naprave iz stavka 1. ovoga članka te izgled i sadržaj potvrde o provedenom postupku provjere.

Članak 15.b

(1) Za kućišta ili uvodnike vatrenog oružja iz članka 15. ovoga Zakona izrađene od nemetalnih materijala oznaka se navodi na metalnoj pločici koja je trajno ugrađena u materijal kućišta ili uvodnika tako da:

– pločicu nije moguće jednostavno ili lako ukloniti i

– da se uklanjanjem pločice uništava dio kućišta ili uvodnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dozvoljena je uporaba drugih tehnika za označavanje takvih kućišta ili uvodnika, pod uvjetom da se tim tehnikama osigurava jednaka razina jasnoće i trajnost oznake.

(3) Nemetalni materijal iz stavka 1. ovoga članka mora biti takav da ne smije ugroziti jasnoću i trajnost oznake vatrenog oružja.

(4) Vatreno oružje dozvoljeno je označavati arapskim i/ili rimskim brojčanim sustavom.«.

Članak 11.

U članku 23. stavku 4. podstavku 1. iza riječi: »znanosti« dodaju se riječi: »ili majstorski ispit za puškara kada se radi o mikro subjektima maloga gospodarstva prema propisu kojim se uređuje poticanje razvoja maloga gospodarstva«.

Članak 12.

U članku 24. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Pravne osobe ili obrti kojima je Ministarstvo izdalo odobrenje za obavljanje proizvodnje i/ili popravka ili prepravka oružja i/ili proizvodnje streljiva mogu u sklopu pogona obavljati ispitivanje oružja i/ili streljiva u posebno izgrađenim prostorima koji moraju ispunjavati sigurnosne i tehničke zahtjeve propisane pravilnikom iz članka 78. stavka 11. ovoga Zakona.«.

Članak 13.

U članku 25. stavak 15. mijenja se i glasi:

»(15) Ministar pravilnikom propisuje postupak i način onesposobljavanja vatrenog oružja i izgled zajedničke jedinstvene oznake koja se utiskuje na onesposobljeno vatreno oružje te izgled i sadržaj Potvrde o onesposobljenosti vatrenog oružja.«.

Članak 14.

U članku 31. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Pravne osobe i obrti dužni su u roku od 24 sata o svakoj prodaji streljiva i/ili sastavnih dijelova streljiva te svakom pokušaju transakcije streljiva i/ili sastavnih dijelova streljiva koju opravdano smatraju sumnjivom, na propisanom obrascu, izvijestiti Ministarstvo.

(4) Ministar pravilnikom propisuje izgled i sadržaj obrasca iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 15.

U članku 32. iza stavka 11. dodaju se stavci 12. i 13. koji glase:

»(12) Pravne osobe i obrti dužni su u roku od 24 sata o svakoj prodaji oružja te svakom pokušaju transakcije oružja koju opravdano smatraju sumnjivom, na propisanom obrascu, izvijestiti Ministarstvo.

(13) Ministar pravilnikom propisuje izgled i sadržaj obrasca iz stavka 12. ovoga članka.«.

Članak 16.

U članku 34. iza stavka 10. dodaju se stavci 11. i 12. koji glase:

»(11) Pravne osobe, obrti i udruge koje nabave oružje kategorije C dužne su prijaviti ga Ministarstvu u roku od 15 dana od dana nabave.

(12) Ministarstvo izdaje potvrdu o prijavljenom oružju ako je ono označeno sukladno odredbama ovoga Zakona.«.

Članak 17.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna osoba, obrt ili udruga koja se bavi snimanjem filmskih djela, prikazivanjem kazališnih predstava ili održavanjem tradicionalnih viteških igara i drugih priredbi koje predstavljaju kulturno nasljeđe smije bez odobrenja nabavljati, držati i upotrebljavati oružje koje je prema svojim karakteristikama namijenjeno samo za ispaljivanje slijepog streljiva ili izvođenje glasnog pucanja, a dužni su na propisanom obrascu prijaviti ga Ministarstvu u roku od osam dana od dana nabave.

(2) Ministarstvo izdaje potvrdu o prijavljenom oružju iz stavka 1. ovoga članaka, ako je ono označeno sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Ministar pravilnikom propisuje izgled i sadržaj obrasca iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 18.

U članku 41. stavku 1. iza riječi: »samo onim pravnim osobama, obrtima« dodaju se riječi: »i udrugama«.

U stavku 5. iza riječi: »isprava o oružju,« dodaju se riječi: »uz suglasnost Ministarstva,«.

Članak 19.

U članku 44. stavku 1. riječi: »za nabavu« zamjenjuju se riječima: »za držanje«.

Članak 20.

U članku 47. riječi: »obrtima ili građanima« zamjenjuju se riječima: »obrtima, građanima ili udrugama«, a iza riječi: »vatrenog oružja« dodaju se riječi: »ili pravnim osobama i obrtima koji imaju važeće odobrenje za prodaju oružja i streljiva na malo«.

Članak 21.

U članku 49. stavku 1. iza riječi: »vatrenog oružja« dodaju se riječi: »ili pravnim osobama i obrtima koji imaju važeće odobrenje za prodaju oružja i streljiva na malo«.

Članak 22.

U članku 55. stavku 2. iza riječi: »ovoga članka« umjesto točke stavlja se zarez te dodaju riječi: »a zahtjev se podnosi Ministarstvu prema mjestu odredišta.«.

U stavku 6. podstavku 4. riječ: »objekata« zamjenjuje se riječju: »građevina«.

U stavku 8. riječi: »iz stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »iz stavaka 1. i 6.«.

Članak 23.

U članku 56. stavku 6. iza riječi: »dozvoljena za uporabu« dodaje se riječ: »građanima«.

Članak 24.

U članku 60. stavku 1. iza riječi: »vatrenog oružja« dodaju se riječi: »i/ili njegovih bitnih dijelova«.

U stavku 2. podstavku 2. iza riječi: »kalibar,« dodaju se riječi: »kategoriju i opis oružja sukladno posebnom Zakonu,«.

Podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavci 4. do 10. postaju podstavci 3. do 9.

Članak 25.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»(1) Pravne osobe i obrti mogu obavljati prodaju na malo oružja, bitnih dijelova vatrenog oružja kategorije B i C, streljiva i dijelova streljiva (barut, kapisle i kapislirane čahure) u prodavaonicama oružja i streljiva za koje posjeduju odobrenje Ministarstva, a prodaju na malo pirotehničkih sredstava kategorije F1, F2, F3, P1 i T1 u prodavaonicama pirotehničkih sredstava za koje posjeduju odobrenje Ministarstva.

(2) Pirotehnička sredstva iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je prodavati i u prodavaonicama oružja i streljiva ako prodavaonica ispunjava građevinsko-tehničke uvjete za prodavaonicu pirotehničkih sredstava.

(3) Zabranjena je prodaja petardi i redenika kategorije F2 i F3 građanima za osobne potrebe, a ostala dozvoljena pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 dozvoljeno je prodavati građanima starijim od 18 godina, u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, u prodavaonicama iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Uporaba dozvoljenih pirotehničkih sredstava iz stavka 3. ovoga članka dozvoljena je građanima starijim od 18 godina u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja.

(5) U zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana građanima je zabranjeno korištenje dozvoljenih pirotehničkih sredstava, osim pirotehničkih sredstava kategorije F1, a pirotehnička sredstva kategorije F2, F3, T1, T2, P1 i P2 dozvoljeno je koristiti u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana samo pravnim osobama i obrtima koji imaju odobrenje Ministarstva.

(6) Građanima nije dozvoljena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe.

(7) Nabava, prodaja i uporaba pirotehničkih sredstava kategorije F2, F3, T1 i P1 koja će se koristiti za potrebe spašavanja ljudi i životinja te u cestovnom, željezničkom, pomorskom i zračnom te prometu u unutarnjim vodama, kao i u kazalištima, raketnom modelarstvu, poljoprivredi i sličnim djelatnostima dozvoljena je tijekom cijele godine pravnim osobama, obrtnicima i udrugama koje su prilikom kupnje dužne priložiti dokaz o obavljanju djelatnosti za čije je obavljanje predviđena uporaba pirotehničkih sredstava ili dokaz o posjedovanju plovila za kupnju pirotehničkih sredstava kategorije P1, o čemu je potrebno voditi evidencije propisane pravilnikom iz članka 82. stavka 9. ovoga Zakona.

(8) Građanin može posjedovati najviše dva kg netomase pirotehničke smjese pirotehničkih sredstava kategorije F1 i/ili F2 i/ili kategorije F3, osim petardi i redenika iz kategorije F2 i F3.

(9) Pirotehnička sredstva kategorije F1 mogu se, osim u prodavaonicama oružja i streljiva te prodavaonicama pirotehničkih sredstava, prodavati u maloprodaji i u drugim prodavaonicama te na kioscima tijekom cijele godine, građanima starijim od 14 godina.

(10) Uporaba pirotehničkih sredstava iz stavka 9. ovoga članka dozvoljena je građanima starijim od 14 godina tijekom cijele godine.

(11) U prodavaonicama pirotehničkih sredstava i prodavaonicama oružja i streljiva nakon radnog vremena mogu se držati samo pirotehnička sredstva kategorije F1, osim kada prodajni prostor zadovoljava uvjete priručnog skladišta, pri čemu se mogu držati i ostale eksplozivne tvari.

(12) U kioscima je dopušteno držati do tri kg neto pirotehničke smjese pirotehničkih sredstava kategorije F1.

(13) U ostalim prodavaonicama dopušteno je držati do 15 kg neto pirotehničke smjese pirotehničkih sredstava kategorije F1.

(14) Veće količine pirotehničkih sredstava kategorije F1 mogu se držati u skladu s propisima o skladištenju eksplozivnih tvari.

(15) Prodaja na malo i posjedovanje vatrenog oružja iz kategorije A posebnog propisa, njegovih bitnih dijelova i njemu pripadajućih spremnika streljiva nisu dozvoljeni.

(16) U prodavaonici oružja i streljiva vatreno oružje mora se držati u skladu s odredbama propisa kojim je regulirano područje maloprodaje oružja i streljiva, a najveća količina streljiva koju je dozvoljeno držati u prodavaonici određuje se tako da ukupna količina baruta u streljivu ne smije prelaziti 12 kg ekvivalentne mase TNT-a.

(17) Vatreno oružje dozvoljeno je prodavati samo pravnim osobama ili obrtnicima ili udrugama koji imaju potrebno odobrenje nadležnog tijela za kupnju oružja ili građanima koji imaju valjano odobrenje za nabavu oružja po posebnom propisu, a streljivo samo pravnim osobama, obrtnicima, udrugama ili građanima koji imaju valjanu ispravu o oružju.

(18) Dijelove streljiva (barut, inicijalne kapisle i kapislirane čahure) dozvoljeno je prodavati pravnim osobama i obrtnicima koji imaju odobrenje Ministarstva za proizvodnju i/ili istraživanje i/ili uporabu eksplozivnih tvari ili oružja te građanima koji imaju valjani oružni list.

(19) Pravne osobe i obrti koji slijepo streljivo za tehničku namjenu koriste za svoje potrebe dužne su skladištiti ga u prostorima u kojima se ne nalaze zapaljive tekućine, plinovi i druge lako zapaljive tvari.

(20) Slijepo streljivo za tehničku namjenu može se prodavati u maloprodaji tijekom cijele godine u prodavaonicama oružja i streljiva, prodavaonicama pirotehničkih sredstava te drugim prodavaonicama robe za tehničke namjene.

(21) U slučaju prodaje vatrenog oružja iz kategorija B ili C, njihovih bitnih dijelova ili streljiva preko ugovora na daljinu iz Republike Hrvatske licencirani ili ovlašteni trgovac oružjem ili posrednik dužan je, u slučajevima koji uključuju prodaju vatrenog oružja razvrstanog u kategoriju B ili C, bitnih dijelova oružja ili streljiva preko ugovora na daljinu, provjeriti identitet i, prema potrebi, odobrenje kupca vatrenog oružja, bitnih dijelova oružja ili streljiva prije njihove isporuke toj osobi ili najkasnije prilikom isporuke.

(22) Pravna osoba, obrtnik ili udruga nakon prodaje vatrenog oružja i/ili bitnih dijelova oružja državljaninu treće zemlje na temelju odobrenja za nabavu oružja dužna je to oružje i/ili bitne dijelove oružja dostaviti do državne granice i predati ga kupcu u nazočnosti policijskog službenika granične policije.

(23) Pravna osoba, obrtnik ili udruga kada proda vatreno oružje ili bitne dijelove oružja kupcu izvan Republike Hrvatske, dužna je u roku od osam dana od dana prodaje izvijestiti Ministarstvo na propisanom obrascu.

(24) Pravna osoba, obrtnik ili udruga dužna je svaki pokušaj nabave vatrenog oružja i/ili bitnih dijelova oružja, streljiva ili komponenti streljiva, koju opravdano smatra sumnjivom, prijaviti Ministarstvu na obrascu koji ministar propisuje pravilnikom iz članka 32. stavka 13. ovoga Zakona.

(25) Osobe koje obavljaju prodaju u prodavaonicama iz stavka 1. ovoga članka odgovorne su za poslove prodaje i moraju biti stručno osposobljene i zdravstveno sposobne.«.

Članak 26.

U članku 63. stavku 2. podstavku 3. iza riječi: »latinično pismo« briše se riječ: »i«.

Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

» – dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja prostora namijenjenog za prodavaonicu iz stavka 1. ovoga članka«.

Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 5.

Članak 27.

U članku 64. stavku 2. podstavku 4. iza riječi: »proizvoda« dodaju se riječi: »koji mora ispunjavati prostorne, tehničke i sigurnosne zahtjeve propisane pravilnikom iz članka 78. stavka 11. ovoga Zakona«.

Članak 28.

U članku 74. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Službena osoba koja vodi postupak prema zahtjevima iz stavka 2. ovoga članka po službenoj dužnosti izvršit će uvid i pribaviti sljedeće dokaze o osobi:

– da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, osim za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz nehaja koje za posljedicu ima tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu odnosno za istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište i

– da nije pravomoćno osuđena za prekršajno djelo s elementima nasilja odnosno istovjetno djelo u zemlji čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište.«.

Dosadašnji stavci 4. do 7. postaju stavci 5. do 8.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 9., riječi: »i stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »i stavka 5.«.

U dosadašnjem stavku 9., koji postaje stavak 10., riječi: »stavaka 1. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 5.«.

U dosadašnjem stavku 10., koji postaje stavak 11., riječi: »iz stavaka 1. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 5.«.

U dosadašnjem stavku 11., koji postaje stavak 12., riječi: »iz stavaka 1., 4., 9. i 10.« zamjenjuju se riječima: »iz stavaka 1., 5., 10. i 11.«.

Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 13.

Članak 29.

U članku 75. stavku 1. iza riječi: »tuče« dodaju se riječi: »ili snimanje filmskih djela ili izvođenje kazališnih predstava«.

Članak 30.

U članku 78. stavak 11. briše se.

Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 11.

Članak 31.

Iza članka 78. dodaju se članci 78.a, 78.b, 78.c, 78.d, 78.e i 78.f koji glase:

»Članak 78.a

(1) Privremeno civilno strelište može se osnovati u građevinama ili na otvorenim prostorima na temelju valjanog odobrenja.

(2) Odobrenje za privremeno civilno strelište izdaje Ministarstvo.

(3) Odobrenje iz stavka 2. ovoga članka izdaje se pravnoj osobi, obrtu ili udruzi na određeni rok, za potrebe održavanja natjecanja u gađanju.

Članak 78.b

Zahtjev za odobrenje privremenog civilnog strelišta mora sadržavati:

– podatke o podnositelju zahtjeva

– razloge (obrazloženje potrebe) osnivanja privremenog strelišta

– podatke o odgovornoj osobi za privremeno civilno strelište, koja mora ispunjavati uvjete propisane za odgovornu osobu za vođenje civilnog strelišta

– dokaz o pravu korištenja građevine ili prostora za koje se traži odobrenje za privremeno civilno strelište

– dokaz o ispunjavanju sigurnosnih uvjeta propisanih pravilnikom iz članka 78. stavka 11. ovoga Zakona

– dokaz o uplati upravne pristojbe.

Članak 78.c

(1) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev iz članka 78.b ovoga Zakona ako nisu ispunjeni uvjeti propisani tim člankom i pravilnikom iz članka 78. stavka 11. ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz članka 78.a ovoga Zakona ako pravna osoba, obrt ili udruga na koju odobrenje glasi prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je odobrenje izdano ili na zahtjev stranke na koju odobrenje glasi.

(3) Protiv rješenja iz ovoga članka nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 78.d

(1) Vježbe gađanja, osim na civilnim strelištima, mogu se izvoditi i na drugim mjestima za koje je Ministarstvo izdalo odobrenje na temelju uvjeta propisanih pravilnikom iz članka 78. stavka 11. ovoga Zakona.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na rok do najduže jedne godine.

Članak 78.e

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 78.d ovoga Zakona može podnijeti udruga čija je djelatnost vezana za uporabu oružja.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka udruga je dužna dostaviti:

– podatke o podnositelju zahtjeva (zastupnik udruge)

– razloge (obrazloženje) podnošenja zahtjeva

– dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja prostora za vježbe gađanja

– podatke o odgovornoj osobi za mjesto gađanja, koja mora ispunjavati uvjete propisane za odgovornu osobu za vođenje civilnog strelišta

– dokaz o uplati upravne pristojbe.

Članak 78.f

(1) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev iz članka 78.e ovoga Zakona ako nisu ispunjeni uvjeti propisani tim člankom i pravilnikom iz članka 78. stavka 11. ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz članka 78.d ovoga Zakona ako udruga na koju odobrenje glasi prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je odobrenje izdano ili na zahtjev udruge na koju odobrenje glasi.

(3) Protiv rješenja iz ovoga članka nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 32.

U članku 81. stavku 1. podstavku 18. na kraju rečenice briše se točka te se dodaju podstavci 19., 20. i 21. koji glase:

» – registriranom oružju kategorije B i prijavljenom oružju kategorije C, u vlasništvu pravnih osoba, obrta i udruga

– izdanim potvrdama o prijavljenom oružju kategorije C, u vlasništvu pravnih osoba, obrta ili udruga, za koje nije potrebna europska oružna propusnica

– izdanim potvrdama o provjeri naprava za uzbunjivanje, signalizaciju i spašavanje života i imovine.«.

Članak 33.

U članku 82. stavcima 1. do 7. ispred riječi: »voditi« dodaju se riječi: »na propisani način«.

Članak 34.

U članku 87. stavku 1. iza točke 3. dodaju se točke 3.a i 3.b koje glase:

»3.a svako osnovno pakiranje cjelovitog streljiva nije označeno tako da se na njemu nalazi naziv proizvođača, identifikacijski broj serije (lota), kalibar i vrsta streljiva (članak 9. stavak 5.)

3.b obavlja stručne poslove u postupku ocjene sukladnosti bez odobrenja Ministarstva (članak 12. stavak 1.)«.

Iza točke 15. dodaju se točke 15.a i 15.b koje glase:

»15.a obavlja prodaju na malo oružja, bitnih dijelova vatrenog oružja kategorije B i C, streljiva i dijelova streljiva (barut, kapisle i kapislirane čahure) te pirotehničkih sredstava kategorije F2, F3, P1 i T1 u prodavaonicama koje nemaju odobrenje Ministarstva (članak 62. stavak 1.)

15.b obavlja prodaju pirotehničkih sredstava kategorije F2, F3, P1 i T1 u prodavaonicama oružja i streljiva koje ne ispunjavaju građevinsko-tehničke uvjete za prodavaonicu pirotehničkih sredstava (članak 62. stavak 2.)«.

Točka 17. mijenja se i glasi:

»17. vatreno oružje prodaju pravnim osobama ili obrtnicima ili udrugama koji nemaju potrebna odobrenja nadležnih tijela za kupnju oružja ili građanima koji nemaju valjano odobrenje za nabavu oružja po posebnom propisu, ili streljivo prodaju pravnim osobama, obrtnicima, udrugama ili građanima koji nemaju valjanu ispravu o oružju (članak 62. stavak 17.)«.

Točka 23. mijenja se i glasi:

»23. osnuje civilno strelište ili mjesto za vježbe gađanja bez odobrenja Ministarstva (članak 78. stavak 1., članak 78.a stavci 1. i 2. i članak 78.d stavak 1.).«.

Članak 35.

U članku 88. stavku 1. iza točke 9. dodaju se točke 9.a i 9.b koje glase:

»9.a naprave za uzbunjivanje, signalizaciju i spašavanje života i imovine ne provjere radi utvrđivanja njihove usklađenosti s tehničkim specifikacijama (članak 15.a stavak 1.)

9.b kućišta ili uvodnike vatrenog oružja, izrađene od nemetalnih materijala, označi metalnom pločicom koja nije trajno ugrađena u materijal kućišta ili uvodnika, ili uporabi drugu tehniku za označavanje takvih kućišta ili uvodnika, a nije osigurana jednaka razina jasnoće i trajnost oznake (članak 15.b stavci 1. i 2.)«.

Točka 29. mijenja se i glasi:

»29. prevozi vatreno oružje i/ili njegove bitne dijelove bez odobrenja (članak 60. stavak 1.)«.

U točki 35. riječi: »(članak 74. stavak 7.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 74. stavak 8.)«.

Točka 36. mijenja se i glasi:

»36. pri obavljanju poslova iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona ne vodi upisnike na propisani način ili ih ne čuva sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 82. stavci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.)«.

Članak 36.

U članku 89. stavku 1. iza točke 7. dodaje se točka 7.a koja glasi:

»7.a za potrebe obavljanja specifičnih radnji za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Zakona angažira pravnu osobu ili obrt koji nema suglasnost Ministarstva ili građanina koji za takvu vrstu djelatnosti nema potrebnu dozvolu (članak 6. stavak 3.)«.

Iza točke 38. dodaje se točka 38.a koja glasi:

»38.a u roku od 24 sata na propisanom obrascu ne izvijesti Ministarstvo o prodaji oružja te svakom pokušaju transakcije oružja, streljiva i/ili dijelova streljiva koju opravdano smatraju sumnjivom (članak 31. stavak 3. i članak 32. stavak 12.)«.

Iza točke 40. dodaje se točka 40.a koja glasi:

»40.a nabavi oružje kategorije C, a ne prijavi ga Ministarstvu u roku od osam dana od njegove nabave (članak 34. stavak 11.)«.

Točka 41. mijenja se i glasi:

»41. se bavi snimanjem filmskih djela, prikazivanjem kazališnih predstava ili održavanjem tradicionalnih viteških igara i drugih priredbi koje predstavljaju kulturno nasljeđe, a nabavljaju, drže i upotrebljavaju oružje koje nisu, na propisanom obrascu, prijavili Ministarstvu u roku od osam dana od dana nabave (članak 35. stavak 1.)«.

Točka 46. mijenja se i glasi:

»46. bez suglasnosti Ministarstva proda ili preda vatreno oružje pravnim osobama, obrtima i udrugama ili građanima koji nemaju važeće odobrenje za nabavu vatrenog oružja te pravnim osobama i obrtima koji nemaju važeće odobrenje za promet oružjem ili prodaju oružja i streljiva na malo (članak 41. stavak 1.)«.

Iza točke 46. dodaje se točka 46.a koja glasi:

»46.a bez suglasnosti Ministarstva proda ili preda streljivo onoj pravnoj osobi ili obrtu ili udruzi ili građaninu koji nema važeći oružni list za odgovarajući kalibar (članak 41. stavak 2.)«.

Točka 68. mijenja se i glasi:

»68. u prodavaonicama oružja i streljiva ili prodavaonicama pirotehničkih sredstava prodaje petarde i redenike kategorije F2 i F3 građanima ili ostala pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 građanima mlađim od 18 godina u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja (članak 62. stavak 3.)«.

Iza točke 68. dodaje se točka 68.a koja glasi:

»68.a veće količine pirotehničkih sredstava kategorije F1 ne drži u skladu s propisima o skladištenju eksplozivnih tvari (članak 62. stavak 14.)«.

Iza točke 72. dodaju se točke 72.a, 72.b, 72.c i 72.d koje glase:

»72.a u slučaju prodaje vatrenog oružja iz kategorije B ili C, njihovih bitnih dijelova ili streljiva, preko ugovora na daljinu iz Republike Hrvatske, licencirani ili ovlašteni trgovac oružjem ili posrednik, u slučajevima koji uključuju prodaju vatrenog oružja razvrstanog u kategoriju B ili C, bitnih dijelova oružja ili streljiva preko ugovora na daljinu ne provjeri identitet i, prema potrebi, odobrenje kupca vatrenog oružja, bitnih dijelova oružja ili streljiva prije njihove isporuke toj osobi ili najkasnije prilikom isporuke (članak 62. stavak 21.)

72.b nakon prodaje vatrenog oružja i /ili bitnih dijelova oružja državljaninu treće zemlje ne dostavi to oružje i/ili bitne dijelove oružja do državne granice i ne preda ih kupcu u nazočnosti policijskog službenika granične policije (članak 62. stavak 22.)

72.c proda vatreno oružje i/ili bitne dijelove oružja, a na propisanom obrascu, u roku od osam dana od dana prodaje, o tome ne izvijesti Ministarstvo (članak 62. stavak 23.)

72.d pokušaj nabave vatrenog oružja, bitnih dijelova oružja, streljiva ili komponenti streljiva, koju opravdano smatra sumnjivom, ne prijavi Ministarstvu (članak 62. stavak 24.)«.

U točki 93. riječi: »(članak 74. stavak 8.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 74. stavak 9.)«.

Članak 37.

U članku 90. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. neposredno rukuje eksplozivnim tvarima ili oružjem, a nije zdravstveno sposobna i/ili stručno osposobljena i/ili osposobljena za rad na siguran način za obavljanje tih poslova (članak 5. stavak 1.)«.

Iza točke 1. dodaju se točke 1.a i 1.b koje glase:

»1.a unosi pirotehnička sredstva u Republiku Hrvatsku ili ih iznosi iz Republike Hrvatske ako su ona zabranjena za uporabu građanima u Republici Hrvatskoj ili u Republiku Hrvatsku unosi ili iz Republike Hrvatske iznosi više od dva kg pirotehničkih sredstava koja su građanima dozvoljena za uporabu u Republici Hrvatskoj (članak 56. stavak 6.)

1.b proda ili preda pirotehnička sredstva koja je unijela u zemlju za osobne potrebe (članak 56. stavak 7.)«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, a mlađa je od 18 godina ili je starija od 18 godina i uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 u razdoblju od 2. siječnja do 26. prosinca (članak 62. stavak 4.)«.

Iza točke 4. dodaju se točke 4.a i 4.b koje glase:

»4.a u zatvorenim prostorima ili na prostoru gdje se okuplja veći broj građana koristi dozvoljena pirotehnička sredstva, osim pirotehničkih sredstava kategorije F1 (članak 62. stavak 5.)

4.b nabavlja, posjeduje ili uporabljuje petarde i/ili redenike kategorije F2 i F3 te pirotehnička sredstva kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe (članak 62. stavak 6.)«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Pravilnik o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava (»Narodne novine«, br. 54/18.) ministar će uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Pravilnike iz članaka 13., 14., 15. i 17. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 62. stavaka 3. i 6. koji je izmijenjen člankom 25. ovoga Zakona u dijelu u kojem je zabranjena prodaja petardi i redenika kategorije F2 građanima za osobne potrebe te u dijelu u kojem građanima nije dozvoljena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 za osobne potrebe, a koje odredbe stupaju na snagu 2. siječnja 2021.

Klasa: 022-03/20-01/114
Zagreb, 18. prosinca 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.