Zakon o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

NN 141/2020 (18.12.2020.), Zakon o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

HRVATSKI SABOR

2727

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. prosinca 2020.

Klasa: 011-01/20-01/127
Urbroj: 71-10-01/1-20-2
Zagreb, 18. prosinca 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

U Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, br. 91/10., 81/13., 124/13., 26/15., 102/17., 68/18. i 70/19.) u članku 1. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2018/1805 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. podstavku 3. iza riječi: »u odnosu na točku 3. i 4.« dodaju se riječi: »te nalog za zamrzavanje i nalog za oduzimanje u skladu s Uredbom iz članka 1. stavka 3. ovoga Zakona«.

Članak 3.

U članku 5.a stavku 2. iza riječi: »iz članka 1. stavka 2.« dodaju se riječi: »i 3.«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 2. iza riječi: »nalog za osiguranje oduzimanja imovine« dodaju se riječi: »i nalog za zamrzavanje u skladu s Uredbom iz članka 1. stavka 3. ovoga Zakona«.

U stavku 4. iza riječi: »o oduzimanju imovine ili predmeta« dodaju se riječi: »odnosno nalog za oduzimanje u skladu s Uredbom iz članka 1. stavka 3. ovoga Zakona«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 3. iza riječi: »odluke iz članka 1. točke 4. ovog Zakona« dodaju se riječi: »odnosno nalog za oduzimanje sukladno Uredbi iz članka 1. stavka 3. ovoga Zakona«.

Članak 6.

Iza članka 49. dodaje se članak 49.a koji glasi:

»Članak 49.a

Odredbe ove glave Zakona primjenjuju se samo u odnosu na Irsku i Dansku.«.

Članak 7.

Iza članka 76. dodaje se članak 76.a koji glasi:

»Članak 76.a

Odredbe ove glave Zakona primjenjuju se samo u odnosu na Irsku i Dansku.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Postupci koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama glave III. i glave V. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, br. 91/10., 81/13., 124/13., 26/15., 102/17., 68/18. i 70/19.).

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 19. prosinca 2020.

Klasa: 022-03/20-01/108
Zagreb, 18. prosinca 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.


Davor Derenčinović
svibanj 2021.