Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita

NN 141/2020 (18.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2739

Na temelju članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 4., članka 30. stavka 5. i članka 31. stavka 5. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine« broj 14/19), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA

Članak 1.

U Pravilniku o polaganju pravosudnog ispita (»Narodne novine«, broj 81/19) u članku 6. iza riječi: »popravnog ispita« dodaju se riječi: »i prijava za ponovno polaganje usmenog dijela ispita«.

Članak 2.

U članku 15. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za vrijeme izrade pisane radnje kandidat može samo jednom napustiti prostoriju u kojoj se ispit provodi uz odobrenje osobe koja nadzire tijek ispita. Napuštanje prostorije nije dopušteno u prva dva sata nakon početka ispita i 30 minuta prije isteka vremena određenoga za izradu radnje.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, osoba koja nadzire tijek ispita može kandidatu iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odobriti dodatno napuštanje prostorije u kojoj se ispit provodi.

(6) Svako napuštanje prostorije u kojoj se ispit provodi unosi se u zapisnik o tijeku ispita.«.

Članak 3.

U članku 21. stavku 1. druga rečenica briše se.

Članak 4.

U članku 24. ispred prvog stavka stavlja se oznaka stavka »(1)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Raspored održavanja usmenog dijela ispita i popravnog ispita objavljuje se pod osobnim zaporkama kandidata pod kojima su polagali pisani dio ispita.

(3) Kandidat koji nije u mogućnosti pristupiti popravnom ispitu ili ponovnom polaganju usmenog dijela ispita dužan je o tome pisanim putem obavijestiti ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa najkasnije do dana objave rasporeda polaganja ispita. Ako nakon dana objave rasporeda polaganja ispita kandidat zbog bolesti, drugih poremećaja zdravlja ili drugih izvanrednih okolnosti bude onemogućen u polaganju ispita u vremenu utvrđenom rasporedom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o nastavku ispita i članka 31. ovog Pravilnika.«.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju se primjenjivati obrasci 2, 3, 4, 5 i 6 propisani Pravilnikom o polaganju pravosudnog ispita (»Narodne novine«, broj 81/19) te se primjenjuju obrasci 2, 3, 4, 5 i 6 koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/100023
Urbroj: 514-04-02-01-01/3-20-20
Zagreb, 7. prosinca 2020.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

Obrazac broj 2

ZAPISNIK O PRAVOSUDNOM ISPITU

Sastavljen pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje pravosudnog ispita o polaganju pravosudnog ispita kandidata ____________________________ (ime i prezime, osobna zaporka) iz _____________________________ (mjesto prebivališta), rođenog ________________________ (datum i mjesto rođenja).

Pisani dio pravosudnog ispita

U pisanom dijelu pravosudnog ispita kandidat je izradio:

I. Dana _________ pisanu radnju iz građanskog predmeta ______________ suda u ____________________, poslovni broj predmeta: __________________ koju su ocjenjivali _______________ i ________________________ te kandidatu dodijelili ________ bodova.

II. Dana _________________ pisanu radnju iz kaznenog predmeta ________________ suda u _____________________, poslovni broj predmeta: __________________ koju su ocjenjivali _________________________ i ________________________ te kandidatu dodijelili ______ bodova.

III. Dana __________ pisanu radnju iz upravnog predmeta _________________________, poslovni broj predmeta: _____________ koju su ocjenjivali: ______________________ i ___________________ te kandidatu dodijelili ______ bodova.

Napomene o tijeku pisanog dijela ispita:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Usmeni dio pravosudnog ispita

Usmeni dio pravosudnog ispita kandidat polaže dana _______ pred Ispitnim povjerenstvom u sastavu:

Predsjednik: _______________________

Članovi:1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________


Tajnik: ___________________________

I. Iz predmeta građansko i trgovačko pravo kandidat je odgovarao na sljedeća pitanja: ____________________________________

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je znanje kandidata iz ovog predmeta s ________ bodova.

II. Iz predmeta građansko postupovno i obiteljsko pravo kandidat je odgovarao na sljedeća pitanja: _____________________________

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je znanje kandidata iz ovog predmeta s ________ bodova.

III. Iz predmeta kazneno i kazneno postupovno pravo kandidat je odgovarao na sljedeća pitanja: _______________________________

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je znanje kandidata iz ovog predmeta s ________ bodova.

IV. Iz predmeta upravno i radno pravo kandidat je odgovarao na sljedeća pitanja: ______________________________________

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je znanje kandidata iz ovog predmeta s ________ bodova.

V. Iz predmeta ustavno uređenje, organizacija pravosuđa i pravo Europske unije kandidat je odgovarao na sljedeća pitanja: ________________________________________________

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je znanje kandidata iz ovog predmeta s ________ bodova.

Napomene o tijeku usmenog dijela ispita:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Razlozi i obrazloženje mišljenja članova Ispitnog povjerenstva:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Nakon završetka ispitivanja u odsutnosti kandidata Ispitno povjerenstvo je utvrdilo da:

– kandidat je – nije položio pravosudni ispit s _________ bodova

– se kandidat upućuje na popravni ispit iz predmeta ____________.

Odluku Ispitnog povjerenstva kandidatu je priopćio predsjednik Ispitnog povjerenstva u nazočnosti – odsutnosti drugih kandidata te mu je uručio uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Činjenice navedene u ovom zapisniku potvrđuju svojim potpisom:

Predsjednik: _______________________

Članovi:1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________

Tajnik: ___________________________

Kandidat: _________________________

Popravni dio pravosudnog ispita kandidat polaže dana ___________ pred Ispitnim povjerenstvom u sastavu:

Predsjednik: _______________________

Članovi:1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________

Tajnik: ___________________________

Iz predmeta ____________________________ kandidat je odgovarao na sljedeća pitanja: _____________________________.

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je znanje kandidata iz ovog predmeta s ________ bodova.

Razlozi i obrazloženje mišljenja članova Ispitnog povjerenstva:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Nakon završetka ispitivanja u odsutnosti kandidata Ispitno povjerenstvo je utvrdilo da:

– kandidat je – nije položio pravosudni ispit s _________ bodova.

Odluku Ispitnog povjerenstva kandidatu je priopćio predsjednik Ispitnog povjerenstva u nazočnosti – odsutnosti drugih kandidata te mu je uručio uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Činjenice navedene u ovom zapisniku potvrđuju svojim potpisom:

Predsjednik: _______________________

Članovi:1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________

Tajnik: ___________________________

Kandidat: _________________________

Obrazac broj 3

KLASA: UP/I -_____________

URBROJ: _________________

Zagreb, _________________

Ministarstvo pravosuđa i uprave, na temelju članka 32. stavka 1. Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita (»Narodne novine«, broj _____________), izdaje

UVJERENJE O POLOŽENOM PRAVOSUDNOM ISPITU

Potvrđuje se da je ____________________, iz _____________, rođen-a ____________ u ____________, pristupio-la na osnovi rješenja ___________________ KLASA: ___________________________, URBROJ: _______ ____ od __________________, polaganju pravosudnog ispita na dane ____________________________________________________.

Imenovani-a je ispit položio-la.

Ovo uvjerenje izdaje se u svrhu reguliranja prava koja se stječu na osnovi položenog pravosudnog ispita.

Uvjerenje je oslobođeno od naplate upravne pristojbe na temelju članka __________________ Zakona o upravnim pristojbama.

TAJNIK ISPITNOG
POVJERENSTVA
PREDSJEDNIK ISPITNOG POVJERENSTVA
______________________________________________

Obrazac broj 4

REPUBLIKA HRVATSKA

KLASA: UP/I -_____________

URBROJ: _________________

Zagreb, ___________________

Ministarstvo pravosuđa i uprave, na temelju članka 32. stavka 2. Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita (»Narodne novine«, broj __________), izdaje

SVJEDODŽBU O POLOŽENOM PRAVOSUDNOM ISPITU

_________________, iz _________________, rođen-a ___________ u ______________,

položio-la je pravosudni ispit dana ________________ pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje pravosudnog ispita.

Imenovani-a je na pravosudnom ispitu ostvario-la:

– za pisanu radnju iz građanskog prava: _____ bodova,

– za pisanu radnju iz kaznenog prava: _____ bodova,

– za pisanu radnju iz upravnog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz građanskog i trgovačkog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz građanskog postupovnog i obiteljskog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz kaznenog i kaznenog postupovnog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz upravnog i radnog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz ustavnog uređenja, organizacije pravosuđa te prava Europske unije: _____ bodova,

te je na pravosudnom ispitu ostvario-la ukupno _________ bodova.

Ova svjedodžba je oslobođena od naplate upravne pristojbe na temelju članka __________ Zakona o upravnim pristojbama.

TAJNIK ISPITNOG
POVJERENSTVA
PREDSJEDNIK ISPITNOG POVJERENSTVA
______________________________________________

Obrazac broj 5

REPUBLIKA HRVATSKA

KLASA: UP/I -_____________

URBROJ: _________________

Zagreb, _________________

Ministarstvo pravosuđa i uprave, na temelju članka 32. stavka 3. Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita (»Narodne novine«, broj _________), izdaje

SVJEDODŽBU O POLOŽENOM PRAVOSUDNOM ISPITU S POSEBNOM POHVALOM

________________, iz _________________, rođen-a _________ u _____________________

položio-la je pravosudni ispit dana __________________ pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje pravosudnog ispita.

Imenovani-a je na pravosudnom ispitu ostvario-la:

– za pisanu radnju iz građanskog prava: _____ bodova,

– za pisanu radnju iz kaznenog prava: _____ bodova,

– za pisanu radnju iz upravnog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz građanskog i trgovačkog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz građanskog postupovnog i obiteljskog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz kaznenog i kaznenog postupovnog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz upravnog i radnog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz ustavnog uređenja, organizacije pravosuđa te prava Europske unije: _____ bodova,

te je na pravosudnom ispitu ostvario-la ukupno _________ bodova.

Ispitno povjerenstvo za ostvareni uspjeh na pravosudnom ispitu kandidatu izriče

POSEBNU POHVALU.

Ova svjedodžba je oslobođena od naplate upravne pristojbe na temelju članka __________ Zakona o upravnim pristojbama.

TAJNIK ISPITNOG
POVJERENSTVA
PREDSJEDNIK ISPITNOG POVJERENSTVA
______________________________________________

Obrazac broj 6

Redni broj: ____________/____

KLASA: UP/I -_____________

URBROJ: _________________

Kandidat ________________________, iz _________________, rođen_______________ u ______________________, polagao je _______________ put pravosudni ispit na osnovi članka ___________ Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, broj _______), i to pisani dio ispita dana __________________________, a usmeni dio ispita dana _____________________.

Kandidat je – nije položio pravosudni ispit s ________ bodova te se upućuje na popravni ispit iz predmeta _____________________.

Napomena:

__________________________________________________

TAJNIK ISPITNOG
POVJERENSTVA
PREDSJEDNIK ISPITNOG POVJERENSTVA
______________________________________________

Napomena:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Kandidat je – nije položio pravosudni ispit s ________ bodova te se upućuje na popravni ispit iz predmeta _____________________.

TAJNIK ISPITNOG
POVJERENSTVA
PREDSJEDNIK ISPITNOG POVJERENSTVA
______________________________________________

Kandidat je – nije pristupio polaganju popravnog ispita iz predmeta __________________________ dana ___________ te je – nije položio pravosudni ispit s _________ bodova.

Napomena:

__________________________________________________

TAJNIK ISPITNOG
POVJERENSTVA
PREDSJEDNIK ISPITNOG POVJERENSTVA
______________________________________________