Odluka o gradskim porezima Grada Novog Vinodolskog

NN 141/2020 (18.12.2020.), Odluka o gradskim porezima Grada Novog Vinodolskog

Grad Novi Vinodolski

2748

Na temelju članka 20. stavka 1. i 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 38. sjednici održanoj 2. prosinca 2020., donosi

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Gradu Novom Vinodolskom, stope i visina poreza, način obračuna i plaćanja poreza, te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Grada Novog Vinodolskog su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor.

III. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7 %.

IV. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

Članak 5.

(1) Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

(2) Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda korisnicima (Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

V. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 6.

(1) Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, za svaku kalendarsku godinu, po četvornom metru korisne površine te iznosi 15 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor za naselja: Novi Vinodolski, Povile, Klenovica, Smokvica Krmpotska i Sibinj Krmpotski.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka porez na kuće za odmor na području ostalih naselja Grada Novog Vinodolskog plaća se u visini od 5 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor, godišnje za svaku kalendarsku godinu.

Članak 7.

Korisna površina kuće za odmor utvrđuje se na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine«, broj 40/97 i 117/05).

Članak 8.

Poslove utvrđivanja i naplate poreza na kuće za odmor obavlja upravni odjel Grada Novog Vinodolskog nadležan za financije.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke završit će se prema odredbama Odluke o gradskim porezima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/17 i 38/17).

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/17 i 38/17).

Članak. 11.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primor­sko-go­ranske županije« i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 410-01/20-01/3
Urbroj: 2107/02-01-20-2
Novi Vinodolski, 2. prosinca 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v. r.