Odluka o općinskim porezima Općine Fužine

NN 141/2020 (18.12.2020.), Odluka o općinskim porezima Općine Fužine

Općina Fužine

2750

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16. i 101/17.) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Općine Fužine«, broj 07/18 i 01/20), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 14. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Fužine kao vlastiti prihodi, visine stope prireza i poreza te nadležno porezno tijelo.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

III. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 %.

IV. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 2%.

V. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15 kuna/m2 koris­ne površine kuće za odmor na području cijele Općine Fužine.

VI. POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 6.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor obavlja Porezna uprava.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu Porez­noj upravi u visini od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Fužine (»Službene novine Općine Fužine« broj 07/17 i 07/18).

Članak 8.

Ugovori o korištenju javnih površina sklopljeni sukladno odredbama Odluke o porezima Općine Fužine (»Službene novine Općine Fužine« broj 07/17 i 07/18) prestaju važiti stupanjem na snagu ove Odluke te će se u roku od 60 dana uskladiti sukladno Odluci o davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine Fužine donesene temeljem posebnog propisa.

Članak 9.

Ova Odluka objaviti će se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama Općine Fužine« Odluka, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 021-05/20-01/08
Urbroj: 2112/03-01-20-27
Fužine, 14. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Slavko Starčević, v. r.