Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita

NN 141/2020 (18.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita

HRVATSKI AUTOKLUB

2752

Na temelju članka 206. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08., 48/2010., 74/2011., 80/2013., 158/2013., 92/2014., 64/2015., 108/2017., 70/2019. i 42/2020., u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, broj 141/2011, 151/2013. i 102/2020.) Upravni odbor Hrvatskog autokluba na svojoj 4. sjednici održanoj 19. studenoga 2020. donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA HRVATSKOG AUTOKLUBA O ORGANIZIRANJU I PROVOĐENJU VOZAČKIH ISPITA

Članak 1.

U Pravilniku Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita (»Narodne novine«, broj 33/2009., 29/2012., 26/2014. i 42/2016.) u članku 1. stavak 2. iza riječi »broj 155/08« dodaju se i riječi », 141/2011., 83/2013., 151/2013.«.

U stavku 3. podstavku 3. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se podstavak 4. koji glasi:

» – Direktiva Komisije (EU) 2020/612 od 4. svibnja 2020. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 141, 5. 5. 2020.).«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. riječi »i socijalne skrbi« brišu se.

Članak 3.

U članku 4. stavak 4. riječi »pet dana« zamjenjuju se riječima »od osam radnih dana«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se putem autoškole, koja prijavljuje kandidata za vozača za polaganje ispita korištenjem računalnog programa.

(2) Ako u iznimnom slučaju autoškola kandidata za vozača na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prijavi i prije završetka osposobljavanja, a najranije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila, a za ostale kategorije još tri nastavna sata do završetka minimalno propisanog plana i programa, dužna je u programu označiti takvog kandidata i upisati datum početka i datum završetka dosadašnjeg osposobljavanja te navesti broj preostalih nastavnih sati do završetka minimalno propisanog programa.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka autoškola je dužna za kandidata upisati datum završetka preostalog broja nastavnih sati, odnosno datum završetka osposobljavanja i potvrditi prijavu za ispit najmanje 48 sati prije polaganja ispita.

(4) Kandidat za vozača iz stavka 2. ovoga članka neće moći pristupiti polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, ako ne bude imao upisan datum završetka osposobljavanja minimalno propisanog programa.«.

Članak 5.

U članku 11. dodaje se stavak 1. koji glasi:

»(1) Prije početka provedbe vozačkog ispita iz pojedinog nastavnog predmeta, ovlašteni ispitivač obvezan je utvrditi identitet kandidata za vozača koji pristupa polaganju ispita temeljem važeće osobne isprave, odnosno uvidom u važeću osobnu iskaznicu ili važeću putovnicu.«.

Članak 6.

U članku 15. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Vozilo na kojem se polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom mora udovoljavati uvjetima propisanim važećim Pravilnikom o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, Programom vozačkog ispita i opremljeno u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače, odnosno u skladu s Pravilnikom o minimalnim standardima za rad autoškola te uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(4) Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz stavka 3. ovog članka na kojem nema vidiljvo istaknute ploče za označavanje vozila autoškole smještene na krovu vozila i koje mora imati fiksiran držač kamere na vjetrobranskom staklu za potrebe snimanja provedbe vozačkog ispita.

(5) Kandidata koji polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom AM, A1, A2 i A kategorije ovlašteni ispitivač na javnoj cesti prati vozilom B kategorije koje je opremljeno opremom za audio-video snimanje i kojom se snima provedba ispita, a zadaće kandidatu za vozača izdaje putem uređaja za komunikaciju na daljinu.«.

Članak 7.

U članku 16. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako vozilo na kojem se polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ne udovoljava uvjetima iz članka 15. ovog Pravilnika, a što je utvrđeno temeljem odredbi ovog članka, ovlašteni ispitivač ne smije s kandidatom za vozača provesti ispit.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 8.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlašteni ispitivač Hrvatskog autokluba tijekom provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za pojedinu kategoriju vozila obvezno koristi sustav audio-video snimanja tijeka provedbe ispita.

(2) Sustav audio-video snimanja tijekom provedbe ispita iz stavka 1. ovog članka audio snimanjem bilježi komunikaciju ovlaštenog ispitivača s kandidatom za vozača unutar ispitnog vozila, a video snimanjem bilježi prometne situacije ispred vozila i pohranjuje na memorijsku karticu.

(3) Sustav audio-video snimanja predstavlja jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu koju čine tablet-uređaj s odgovarajućim programskim aplikacijama opremljen satelitskim sustavom praćenja vozila (GPS), prenosiva prometna kamera, memorijska kartica s dovoljno kapaciteta za najmanje tjedan dana snimanja, odgovarajući držač kamere koji se fiksira (zalijepi) na gornji centralni dio vjetrobranskog stakla ispitnog vozila, kabel za napajanje, napajanje iz standardnog priključka iz vozila.

(4) Ovlašteni ispitivač Hrvatskog autokluba zadužuje sustav audio-video snimanja iz stavka 1. ovog članka, kao obvezni sastavni dio opreme, koji koristi svaki dan tijekom provedbe vozačkih ispita.

(5) Ovlašteni ispitivač dužan je neposredno prije početka provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za pojedinu kategoriju vozila obaviti pripreme za audio-video snimanje tijeka provedbe ispita. Pripreme obuhvaćaju postavljanje u kabini vozila prometne kamere u držač postavljen na gornjem centralnom dijelu vjetrobranskog stakla, spajanje kamere na izvor napajanja i provjeru uključenosti za snimanje zajedno s tablet-uređajem.

(6) Ovlašteni ispitivači nakon provedenih ispita memorijske kartice s audio-video snimkama iz stavka 2. ovog članka te s pripadajućim podacima predaju u pripadajući Regionalni ispitni centar na kraju tekućeg tjedna, odnosno prvog radnog dana narednog tjedna, gdje se isti pohranjuju na poslužitelj Hrvatskog autokluba.

(7) Kandidat za vozača koji je podnio prigovor, odnosno žalbu na ocjenu ovlaštenog ispitivača može dobiti uvid u audio-video snimke iz stavka 2. ovog članka u pripadajućem Regionalnom ispitnom centru.

(8) Podaci iz stavka 2. ovog članka pohranjeni na poslužitelj Hrvatskog autokluba moraju putem odgovarajuće aplikacije biti dostupni ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.«.

(9) Podaci iz stavka 2. ovog članka pohranjeni na poslužitelj Hrvatskog autokluba čuvaju se godinu dana od dana snimanja.

Članak 9.

U članku 27. stavak 1. iza riječi »nastavnog predmeta« riječ »Propisi«, zamjenjuje se riječima »Prometni propisi«.

U istom članku stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka priprema i čuva Hrvatski autoklub.«.

Članak 10.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Potrebnu dokumentaciju iz članka 27. ovog Pravilnika ovlašteni ispitivač dobiva putem tablet-uređaja koju korištenjem informacijskog sustava Hrvatskog autokluba kreira i odobrava osoba zadužena za koordiniranje provedbe vozačkih ispita u Regionalnom ispitnom centru.

(2) Ispitni test iz članka 27. stavak 1. ovog Pravilnika koji ovlašteni ispitivač zadužuje od osobe zadužene za koordiniranje provedbe vozačkih ispita ili se ispisuje u ispitnom centru, dužan je razdužiti u Regionalnom ispitnom centru na kraju tekućeg tjedna, odnosno prvog radnog dana u narednom tjednu.«.

Članak 11.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Ovlašteni ispitivač dužan je tijekom i nakon provedenog ispita iz pojedinog nastavnog predmeta točno i potpuno putem odgovarajuće aplikacije u tablet-uređaj bilježiti podatke u ispitnu dokumentaciju iz članka 28. stavka 1. ovog Pravilnika.«.

Članak 12.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Kada kandidat za vozača položi vozački ispit u cijelosti, u informacijskom sustavu provedbe vozačkih ispita formira se Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-Uvjerenje), koje se u realnom vremenu pohranjuje u središnjoj bazi podataka Hrvatskog autokluba, odakle je dostupno ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove za preuzimanje.

(2) E-Uvjerenje iz stavka 1. ovog članka, sadrži sljedeći skup podataka: jedinstveni identifikator e-Uvjerenja, oznaku serije, broj obrasca, broj e-Uvjerenja, broj naloga za provedbu ispita u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-Nalog), broj prijave za polaganje vozačkog ispita u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-Prijava), redni broj polaganja ispita, šifra kategorije vozila za koju kandidat polaže ispit, datum izdavanja, godina izdavanja, ID kandidata (jedinstveni identifikator kandidata za vozača u središnjoj bazi podataka Hrvatskog autokluba), OIB kandidata, jedinstveni matični broj kandidata za vozača, prezime i ime kandidata za vozača, spol, datum rođenja, ime roditelja, jedinstveni identifikator ovlaštenog ispitivača, OIB ovlaštenog ispitivača, prezime i ime ispitivača, broj licence/dopuštenja ovlaštenog ispitivača, OIB instruktora vožnje, broj licence instruktora vožnje, prezime i ime instruktora vožnje, jedinstveni identifikator autoškole, broj registra autoškole, OIB autoškole, naziv autoškole, naziv nositelja ovlaštenja, vrstu autoškole/pravni oblik autoškole, organizacijski oblik autoškole (šifra i naziv), jedinstveni identifikator ispitnog mjesta, naziv ispitnog mjesta, jedinstveni identifikator regije ispitnog mjesta (regija, naziv).

(3) Kandidatu za vozača koji je položio ispit na vozilu s automatskim mjenjačem za kategorije AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE podatak o položenom ispitu na vozilu s automatskim mjenjačem u obliku propisanog koda ograničenja upisuje se u e-Uvjerenje.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, kandidatu za vozača koji ima vozačku dozvolu stečenu na vozilu s ručnim mjenjačem u najmanje jednoj od kategorija: B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE, a koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na vozilu s automatskim mjenjačem za kategorije vozila BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE, podatak o položenom ispitu na vozilu s automatskim mjenjačem u obliku propisanog koda ne upisuje se u e-Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

(5) Vozaču koji je položio vozački ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za kombinaciju vozila B kategorije i priključnog vozila čija je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3.500 kg, a ne prelazi 4.250 kg, u e-Uvjerenje se unosi propisani kod na osnovu kojega vozač ima pravo upravljati takvom kombinacijom vozila.«.

Članak 13.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Sadržaj evidencije e-Uvjerenja čini tablica formiranih uvjerenja u središnjoj bazi podataka Hrvatskog autokluba u koju se bilježe svi podaci o kandidatima za vozače koji su položili vozački ispit za pojedinu kategoriju vozila.

(2) Hrvatski autoklub vodi evidenciju o formiranim e-Uvjerenjima u elektroničkom obliku i čuva ih trajno u središnjoj bazi podataka pohranjenih na svojim poslužiteljima.«.

Članak 14.

U članku 33. stavak 1. riječ »položenim« zamjenjuje se riječju »provedenim«.

U istom članku stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Podaci iz stavka 1. ovog članka prikupljaju se putem aplikacije na tablet-uređaju pomoću koje se ti podaci prenose u informacijski sustav Hrvatskog autokluba, a pohranjuju se unutar središnje baze podataka Hrvatskog autokluba o vozačkim ispitima.

(4) Podaci iz stavka 1. ovog članka obrađuju se u svrhu dobivanja statističkih pokazatelja o provedenim vozačkim ispitima iz pojedinog nastavnog predmeta oblikovanih u statističke izvještaje o broju provedenih ispita po kategorijama vozila, o broju kandidata koji su položili vozački ispit, o prolaznosti kandidata, autoškola i ovlaštenih ispitivača na vozačkim ispitima i druge potrebne pokazatelje.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Podatke iz stavka 1. ovog članka Hrvatski autoklub daje na uvid na zahtjev ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.«.

Članak 15.

U članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obrađene podatke i rezultate o provedenim vozačkim ispitima po ovlaštenim ispitivačima i autoškolama, Upravni odbor Hrvatskog autokluba razmatra jednom godišnje, za prethodnu godinu, kao cjelovito godišnje izvješće o obavljanju i organiziranju vozačkih ispita u Republici Hrvatskoj.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

» (3) Izvješće iz stavka 1. ovog članka Hrvatski autoklub dostavlja ministarstvu nadležnom za unutarnje poslova najkasnije do 15. veljače tekuće godine, za prethodnu godinu.«.

Članak 16.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Hrvatski autoklub vodi evidenciju o izdanim duplikat uvjerenjima o položenom vozačkom ispitu u elektroničkom i pisanom obliku i čuva trajno.«.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Broj: 006-30/2020-1/2020-1/4
Zagreb, 19. studenoga 2020.

Predsjednik
Slavko Tušek, dipl. ing., v. r.