Zakon o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu

NN 144/2020 (23.12.2020.), Zakon o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu

HRVATSKI SABOR

2764

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2020.

Klasa: 011-01/20-01/117

Urbroj: 71-10-01/1-20-2

Zagreb, 17. prosinca 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU

Članak 1.

U Zakonu o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01., 125/08., 36/09., 119/14. i 98/19.) u članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Gradska skupština ima četrdeset sedam gradskih zastupnika.«.

Članak 2.

U članku 11. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Ako u obavijesti iz stavka 4. ovoga članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Članovi Gradske skupštine Grada Zagreba zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/148
Zagreb, 15. prosinca 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.