Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi

NN 144/2020 (23.12.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi

HRVATSKI SABOR

2765

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2020.

Klasa: 011-01/20-01/119

Urbroj: 71-10-01/1-20-2

Zagreb, 17. prosinca 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI

Članak 1.

U Zakonu o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17. i 111/18.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom uređuje provedba Zajedničke ribarstvene politike Europske unije u dijelu koji se odnosi na akvakulturu, utvrđuju se nacionalni ciljevi razvoja akvakulture, način i uvjeti obavljanja djelatnosti akvakulture, aktivnosti na uzgajalištima, nadležna tijela za provedbu potpore u akvakulturi i uređenje tržišta, nadzor i kontrola, kao i druga pitanja bitna za akvakulturu.«.

Članak 2.

U članku 2. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Uredbe (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (SL L 157, 20. 6. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) br. 2017/1004)«.

Iza točke 10. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se točke 11. i 12. koje glase:

»11. Uredbe Vijeća (EZ) br. 869/2004 od 26. travnja 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1936/2001 o utvrđivanju mjera nadzora ribolova određenih stokova vrlo migratornih riba (SL L 162, 30. 4. 2004.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 869/2004)

12. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30. 4. 2011.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011).«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. kopnene, prijelazne i priobalne vode su vode određene posebnim propisom o vodama.«.

Iza točke 16. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se točke 17. i 18. koje glase:

»17. kapacitet uzgoja plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (u daljnjem tekstu: tuna) najveća je količina izlovljenih uzgojenih tuna koja se smije staviti na tržište u jednoj kalendarskoj godini

18. zavičajna divlja vrsta je vrsta određena posebnim propisom o zaštiti prirode.«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »fizičkoj osobi« dodaje se riječ: »obrtniku«.

Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. da je ishodila odgovarajuće akte kojima se ostvaruje pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta sukladno posebnom propisu o poljoprivrednom zemljištu ili građevinskog zemljišta sukladno posebnom propisu o gradnji, u vlasništvu fizičke ili pravne osobe u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture, i/ili«.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

U stavku 2. iza riječi: »fizička osoba« dodaje se riječ: »obrtnik«.

Članak 5.

U članku 10. stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavci 5. do 8., koji postaju stavci 2. do 5., mijenjaju se i glase:

»(2) U slučaju promjene podataka koji su upisani u dozvolu iz stavka 1. ovoga članka nositelj dozvole iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona dužan je podnijeti zahtjev za upis promjene podataka u dozvoli.

(3) Promjene podataka u dozvoli Ministarstvo odobrava rješenjem, a protiv rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Ministarstvo vodi Registar dozvola u akvakulturi u elektroničkom obliku u koji se po izvršnosti rješenja iz stavaka 1. i 3. ovoga članka upisuju podaci o izdanoj dozvoli i sve promjene podataka.

(5) Zahtjevi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka s odgovarajućim aktima izdanim u postupcima procjene utjecaja na okoliš, odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sukladno posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode te Registar iz stavka 4. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva.«.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 6.

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Dozvola se ukida:

a) prestankom prava stečenih na temelju akata iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona

b) prestankom pravne osobe, odnosno obrta

c) brisanjem djelatnosti uzgoja vodenih organizama u sudskom registru ili obrtnom registru

d) ako nositelj dozvole dvije godine uzastopce ne dostavlja podatke iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona

e) na zahtjev nositelja dozvole ako to nije protivno aktima iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona ili

f) istekom roka na koji je dozvola izdana.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dozvola se može djelomično ukinuti u slučaju prestanka pojedinog prava stečenog na temelju akta iz članka 9. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. ovoga Zakona.

(3) Ukidanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka i djelomično ukidanje dozvole iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo utvrđuje rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Po izvršnosti rješenja iz stavka 3. ovoga članka ukidanje dozvole, odnosno djelomično ukidanje dozvole upisuje se u Registar dozvola u akvakulturi.

(5) Primjerak rješenja iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo dostavlja donositelju akta iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 7.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju promjene podataka koji su upisani u odobrenje iz stavka 1. ovoga članka nositelj odobrenja dužan je podnijeti zahtjev za upis promjene podataka u odobrenju.«.

Članak 8.

U članku 13. stavku 1. iza uvodne rečenice dodaje se nova točka a) koja glasi:

»a) na zahtjev nositelja odobrenja«.

Dosadašnje točke a), b) i c) postaju točke b), c) i d).

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Po izvršnosti rješenja iz stavka 2. ovoga članka ukidanje odobrenja upisuje se u Registar odobrenja.«.

Članak 9.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu osiguravanja osnovnih pretpostavki za određivanje područja za akvakulturu u prostornim planovima propisuju se kriteriji za utvrđivanje pogodnosti dijelova pomorskog dobra, postojećih i novih vodenih površina kopnenih, prijelaznih i priobalnih voda za obavljanje djelatnosti akvakulture.

(2) Pogodnost dijelova pomorskoga dobra za obavljanje djelatnosti akvakulture mora se utvrditi sukladno kriterijima propisanim pravilnikom iz stavka 5. ovoga članka, posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnim propisima iz područja sigurnosti plovidbe, posebnim propisima iz područja prostornog uređenja, posebnim propisima iz područja zaštite mora od onečišćenja te posebnim propisima iz područja upravljanja vodama.

(3) Pogodnost postojećih i novih vodenih površina kopnenih, prijelaznih i priobalnih voda za obavljanje djelatnosti akvakulture mora se utvrditi sukladno kriterijima propisanim pravilnikom iz stavka 6. ovoga članka, posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnim propisima iz područja prostornog uređenja te posebnim propisima o vodama.

(4) U postupku utvrđivanja granica za svaki dio koncesioniranog pomorskog dobra i svaki dio kopna na kojem će se obavljati djelatnost akvakulture utvrđuje se potreba za određivanjem zaštitnog pojasa u svrhu zaštite organizama u uzgoju.

(5) Kriterije o pogodnosti dijelova pomorskoga dobra iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar pravilnikom, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prirode i vodno gospodarstvo, ministra nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje i ministra nadležnog za pomorstvo.

(6) Kriterije o pogodnosti postojećih i novih vodenih površina kopnenih, prijelaznih i priobalnih voda iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar pravilnikom, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje, ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prirode i vodno gospodarstvo.«.

Članak 10.

U članku 16. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Dozvola iz stavka 2. ovoga članka među ostalim sadrži mjere u svrhu ispunjavanja uvjeta zaštite sukladno posebnom propisu o stranim i invazivnim stranim vrstama i posebnim propisima iz područja veterinarstva.«.

Dosadašnji stavci 3. do 7. postaju stavci 4. do 8.

Dosadašnji stavak 8., koji postaje stavak 9., mijenja se i glasi:

»(9) Procjenu rizika iz članka 9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 i procjenu rizika iz stavka 8. ovoga članka na zahtjev Ministarstva provodi tijelo čija je nadležnost za provedbu procjene rizika propisana posebnim propisom o stranim i invazivnim stranim vrstama u skladu s Prilogom II. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007.«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Po izvršnosti dozvole iz stavka 2. ovoga članka kojom se dozvoljava korištenje strane ili lokalno neprisutne vrste, vrsta se upisuje u dozvolu iz članka 10. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

U članku 18. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Korištenje zavičajnih divljih vrsta u akvakulturi mora biti u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje ribolov.«.

Članak 12.

Iza članka 18. dodaju se članci 18.a i 18.b koji glase:

»Članak 18.a

»(1) Najveći kapacitet uzgoja tuna kojim raspolaže Republika Hrvatska utvrđen je na temelju članka 10. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/1627.

(2) Najveća ulazna količina ulovljenih divljih tuna koja se smije unijeti na uzgajališta na području Republike Hrvatske u jednoj kalendarskoj godini kojom raspolaže Republika Hrvatska utvrđena je na temelju članka 10. stavka 4. Uredbe (EU) 2016/1627.

(3) Najveći uzgojni kapacitet iz stavka 1. ovoga članka i način raspolaganja te najveću ulaznu količinu iz stavka 2. ovoga članka i način raspolaganja propisuje ministar pravilnikom.

Članak 18.b

(1) Svaka uzgojna instalacija predviđena za uzgoj tuna mora biti označena u skladu s ovim Zakonom.

(2) Svaki uzgojni kavez na uzgajalištu tuna mora biti označen jedinstvenim identifikacijskim brojem koji se sastoji od slova HRV, tri posljednje znamenke ICCAT broja uzgajališta te troznamenkastog rednog broja kaveza na pojedinom uzgajalištu (HRVXXXYYY).

(3) Za potrebe označavanja i praćenja radnji na uzgajalištu tuna Ministarstvo može instalirati uređaje za praćenje i postaviti plombe na uzgojne instalacije.

(4) Zabranjeno je neovlašteno skidanje oznaka, plombe, sustava za praćenje, kao i ometanje, oštećenje ili uništenje uređaja za praćenje postavljenih na uzgajalištu.

(5) Način označavanja uzgojnih instalacija predviđenih za uzgoj tuna i praćenja radnji na uzgajalištima tuna propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 13.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Ekološka proizvodnja u akvakulturi sukladno Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14. 6. 2018.) uređuje se posebnim propisom kojim se uređuje ekološka proizvodnja.«.

Članak 14.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Sva plovila koja se koriste u akvakulturi moraju biti upisana u Registar plovila u akvakulturi.

(2) Odobrenje za upis plovila u Registar plovila u akvakulturi na zahtjev pravne ili fizičke osobe obrtnika iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona izdaje Ministarstvo rješenjem.

(3) Protiv odobrenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Registar plovila u akvakulturi vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

(5) Samo plovila upisana u Registar plovila u akvakulturi ostvaruju pravo korištenja plinskog ulja obojenog plavom bojom sukladno posebnom propisu o trošarinama.

(6) Sadržaj zahtjeva, sadržaj odobrenja i sadržaj Registra plovila u akvakulturi propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 15.

U članku 24. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dio statističkih podataka dostavlja se tijekom referentne kalendarske godine.«.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i stavka 2.«.

Članak 16.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U skladu s člankom 6. Uredbe Vijeća (EU) br. 2017/1004 i člankom 21. Uredbe (EU) br. 508/2014, a nakon odobrenja Europske komisije ministarstvo nadležno za ribarstvo donosi Godišnji plan prikupljanja podataka u ribarstvu, uključujući prikupljanje podataka u akvakulturi, koji Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.«.

Članak 17.

U članku 28. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) O dodjeli potpora iz stavka 1. ovoga članka odlučuje se rješenjem koje donosi Ministarstvo.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja iz stavka 2. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Dosadašnji stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 18.

U članku 30. točka b) mijenja se i glasi:

»b) ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za financije, Carinske uprave, u transportu i stavljanju na tržište proizvoda ribarstva«.

Iza točke b) dodaje se točka c) koja glasi:

»c) veterinarski, sanitarni, poljoprivredni i inspektori zaštite prirode Državnog inspektorata u skladu s posebnim propisima.«.

Članak 19.

U članku 32. iza točke g) na kraju rečenice briše se točka i dodaju se točke h) i i) koje glase:

»h) staviti i ukloniti plombu na uzgojne instalacije

i) staviti i ukloniti uređaje za praćenje na uzgajalištu.«.

Članak 20.

U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspektor će podnijeti nadležnom tijelu prijavu za kaznena djela po službenoj dužnosti.«.

Članak 21.

U članku 35. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Smatra se da nadzirani subjekt nije omogućio obavljanje inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka i ako se ne odazove pozivu za saslušanje u zakazano vrijeme odnosno ako u roku određenom u zapisniku inspektora ili roku određenom u pozivu za saslušanje stranke ne osigura uvid u proizvode, traženu poslovnu dokumentaciju i druge isprave potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja u započetu nadzoru.«.

Stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 22.

Iza članka 35. dodaje se članak 35.a koji glasi:

»Članak 35.a

(1) Subjekt koji obavlja uzgoj tuna, sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 869/2004 i Uredbi (EU) 2016/1627, dužan je provoditi radnje:

a) stavljanja tuna u uzgojne kaveze

b) prebacivanja tuna unutar uzgajališta

c) izlova tuna.

(2) Subjekt iz stavka 1. ovoga članka dužan je osigurati potpunu sljedivost tijekom uzgoja, uključujući proizvodnju koja se prenosi u sljedeću kalendarsku godinu.

(3) Subjekt iz stavka 1. ovoga članka dužan je omogućiti inspektoru prebrojavanje tuna u uzgojnim kavezima.

(4) Način provedbe radnji iz ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 23.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. obavlja djelatnost akvakulture bez dozvole, protivno članku 10. stavku 1. ovoga Zakona

2. koristi u akvakulturi strane i/ili lokalno neprisutne vrste koje nisu obuhvaćene Prilogom IV. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 bez dozvole, protivno članku 16. stavku 2. ovoga Zakona

3. uzima iz prirode za daljnje korištenje u akvakulturi zavičajne divlje vrste bez prethodno pribavljenog dopuštenja ministarstva nadležnog za zaštitu prirode, protivno članku 18. stavku 1. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na zavičajne divlje vrste

4. ne dostavi u roku od tri mjeseca od završetka referentne kalendarske godine statističke podatke o akvakulturi sukladno članku 24. stavku 1. ovoga Zakona i/ili dio statističkih podataka koji se dostavljaju tijekom referentne kalendarske godine sukladno članku 24. stavku 2. ovoga Zakona

5. ne dostavi na propisanim obrascima i u propisanom roku točne i potpune knjigovodstvene i druge podatke o financijskim i poslovnim aktivnostima u akvakulturi sukladno članku 25. stavku 2. ovoga Zakona

6. ne dostavi na zahtjev ministarstva i druge podatke koje je obvezna voditi sukladno drugim propisima, a sukladno članku 26. stavku 1. ovoga Zakona

7. ne dopusti obavljanje inspekcijskog nadzora sukladno članku 35. ovoga Zakona

8. onemogućuje rad službenim osobama i ne daje im na zahtjev potrebne informacije i dokumente koji se odnose na ribolovne aktivnosti, uključujući po mogućnosti i njihove kopije ili pristup odgovarajućim bazama podataka, a koji se moraju voditi i čuvati u elektroničkom ili papirnatom obliku u skladu s pravilima zajedničke ribarstvene politike, protivno odredbama članka 113. stavka 2. točke (a) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

9. u svakom trenutku ne osigurava sigurnost službenih osoba te s njima aktivno ne surađuje i ne pomaže im pri izvršavanju njihovih inspekcijskih zadataka, protivno odredbama članka 113. stavka 2. točke (c) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

10. onemogućava, zastrašuje ili ometa službene osobe u obavljanju njihovih dužnosti ili potiče druge osobe da ih u tome onemogućavaju, ne sprječava da druge osobe onemogućavaju, zastrašuju ili ometaju službene osobe u obavljanju njihovih dužnosti sukladno odredbama članka 113. stavka 2. točke (d) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011

11. sidri kavez za prijevoz tune na udaljenosti unutar 0,5 nautičkih milja od objekata za uzgoj prije početka svakog stavljanja u uzgojne kaveze, protivno članku 40. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/1627

12. stavlja tunu u uzgojni kavez bez odobrenja, protivno članku 40. stavku 3. Uredbe (EU) 2016/1627

13. po primitku naloga za puštanje ne provodi puštanje tune sukladno članku 41. stavku 3. Uredbe (EU) 2016/1627

14. stavlja u kaveze tunu za potrebe uzgoja koja nije popraćena propisanom dokumentacijom, protivno članku 3. stavku 2. Uredbe (EU) br. 640/2010

15. ne osigura nadzor stavljanja tune u uzgojni kavez podvodnom videokamerom sukladno članku 44. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/1627

16. ne osigura dostupnost videozapisa inspektorima ICCAT-a, regionalnim promatračima, inspektorima Unije i nacionalnim promatračima sukladno članku 44. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2016/1627

17. zamjenjuje, uređuje ili manipulira videozapisom, protivno članku 44. stavku 4. Uredbe (EU) 2016/1627

18. stavlja tunu u uzgojne kaveze ili je izlovljava iz uzgojnih kaveza bez nazočnosti ICCAT-ova regionalnog promatrača, protivno članku 51. stavku 4. Uredbe (EU) 2016/1627

19. stavlja tunu u uzgojni kavez, a koja je ulovljena ribarskim plovilima ili zamkama čija država zastave nema kvotu, ograničenje ulova ili raspodjelu ribolovnog napora za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru na temelju ICCAT-ovih mjera za očuvanje i upravljanje i/ili je ulovljena ribarskim plovilom ili zamkom čija je pojedinačna kvota ili čije su državne ribolovne mogućnosti u trenutku ulova bile iscrpljene, protivno članku 56. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/1627

20. trguje, uvozi, iskrcava, prerađuje ili izvozi tune s uzgajališta koje nisu popraćene dokumentacijom, protivno članku 56. stavku 3. Uredbe (EU) 2016/1627

21. ne dostavi deklaraciju o uzgoju u kavezima iz Priloga 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 869/2004 nadležnom tijelu 72 sata nakon završetka svake radnje stavljanja u kavez od strane ribarskog ili transportnog plovila, protivno članku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 869/2004 u dijelu u kojemu se u Uredbu (EZ) br. 1936/2001 dodaje članak 4.b stavak 1.

22. ne dostavi deklaraciju o plasmanu utovljene tune do 1. srpnja svake godine, protivno članku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 869/2004 u dijelu u kojemu se u Uredbu (EZ) br. 1936/2001 dodaje članak 4.b stavak 2.

23. stavlja tune u uzgojne kaveze, protivno članku 35.a stavku 1. točki a) ovoga Zakona

24. prebacuje tune unutar uzgajališta, protivno članku 35.a stavku 1. točki b) ovoga Zakona

25. izlovljava tune iz uzgajališta, protivno članku 35.a stavku 1. točki c) ovoga Zakona

26. koristi kapacitet uzgoja tuna, protivno članku 18.a stavku 3. ovoga Zakona

27. koristi ulaznu količinu ulovljenih divljih tuna, protivno članku 18.a stavku 3. ovoga Zakona

28. ne označava uzgojne kaveze sukladno članku 18.b stavku 2. ovoga Zakona

29. ne osigura punu sljedivost tijekom uzgojnog ciklusa sukladno članku 35.a stavku 2. ovoga Zakona

30. ne omogući provedbu kontrole sukladno članku 35.a stavku 3. ovoga Zakona

31. neovlašteno skida oznaku i/ili plombu i/ili uređaj za praćenje s uzgojnih instalacija i/ili ometa, oštećuje ili uništava uređaje za praćenje postavljene na uzgajalištu, protivno članku 18.b stavku 4. ovoga Zakona

32. koristi plovilo u akvakulturi protivno članku 22. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. i točke 7. ovoga članka fizička osoba.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. točaka 3. i 7. ovoga članka kaznit će se fizička osoba nositelj ili član OPG-a.

(6) Novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba nositelj ili član OPG-a ako obavlja djelatnost akvakulture protivno članku 12. stavku 1. ovoga Zakona.«.

Članak 24.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. obavlja djelatnost akvakulture protivno dozvoli iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona

2. koristi strane i/ili lokalno neprisutne vrste u akvakulturi protivno dozvoli iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona

3. koristi divlje zavičajne vrste u akvakulturi protivno posebnim propisima kojima se uređuje ribolov sukladno članku 18. stavku 3. ovoga Zakona

4. ne vodi evidenciju o bijegu vodenih organizama iz uzgojnih instalacija sukladno članku 19. stavku 1. ovoga Zakona

5. ne dostavlja u propisanom roku točne podatke o bijegu vodenih organizama iz uzgojnih instalacija na propisanim obrascima sukladno članku 19. stavku 3. ovoga Zakona

6. obavlja djelatnost akvakulture protivno članku 21. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 7000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 7000,00 do 20.000,00 kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga članka fizička osoba nositelj ili član OPG-a.«.

Članak 25.

U članku 41. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik ili fizička osoba nositelj ili član OPG-a.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.«.

Članak 26.

Članak 42. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

(1) Ministar će donijeti provedbene propise iz članka 14. stavka 6. koji je izmijenjen člankom 9. ovoga Zakona, članka 18.a stavka 3. koji je dodan člankom 12. ovoga Zakona, članka 18.b stavka 5. koji je dodan člankom 12. ovoga Zakona i članka 35.a stavka 4. koji je dodan člankom 22. ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar će donijeti pravilnik iz članka 22. stavka 6. koji je izmijenjen člankom 14. ovoga Zakona najkasnije do 31. ožujka 2022.

(3) U postupcima započetim prema odredbama članka 28. stavka 3. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17. i 111/18.) na akte donesene nakon stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuju se odredbe ovoga Zakona. Postupci se smatraju započetim donošenjem akta iz članka 28. stavka 3. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17. i 111/18.).

Članak 28.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 22. koji je izmijenjen člankom 14. ovoga Zakona i članka 27. stavka 2. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2022.

Klasa: 022-03/20-01/101
Zagreb, 15. prosinca 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.