Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

NN 144/2020 (23.12.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

HRVATSKI SABOR

2766

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2020.

Klasa: 011-01/20-01/120

Urbroj: 71-10-01/1-20-2

Zagreb, 17. prosinca 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Članak 1.

U Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 52/19.) članak 6. mijenja se i glasi:

»Obveznici plaćanja članarine iz članka 5. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

Prva skupina0,14212
Druga skupina0,11367
Treća skupina0,08527
Četvrta skupina0,02842
Peta skupina0,01705.«.

Članak 2.

Iza članka 10. dodaje se naslov iznad članka i članak 10.a koji glase:

»Izmjena visine mjesečnog predujma članarine

Članak 10.a

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) može, na temelju obavljenog nadzora ili na temelju drugih raspoloživih podataka o poslovanju obveznika plaćanja članarine iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona te na zahtjev obveznika plaćanja članarine, rješenjem izmijeniti visinu mjesečnog predujma članarine od podnošenja zahtjeva obveznika plaćanja članarine.

(2) Obveznik plaćanja članarine iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti izmjenu visine predujma pisanim zahtjevom upućenim nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu radi donošenja rješenja o novoj visini predujma u kojem treba navesti razloge za izmjenu visine predujma.

(3) Rješavajući o zahtjevu u kojem se traži izmjena visine predujma radi znatnijeg pada poduzetničke aktivnosti u tekućoj odnosno prema prethodnoj poslovnoj godini, Porezna uprava na odgovarajući način primjenjuje posebne propise o oporezivanju dobiti ili dohotka u slučaju smanjenja visine predujma poreza na dobit ili dohodak.

(4) Rješavajući o zahtjevu kojim se traži izmjena visine predujma radi pada poduzetničke aktivnosti zbog nastale materijalne štete uzrokovane višom silom (požar, potres, poplava, ratna razaranja, terorističke akcije, uništenje imovine obveznika plaćanja članarine nakon provalne krađe i sl.), Porezna uprava može riješiti zahtjev obveznika na osnovi zapisnika mjerodavnog tijela koje provodi postupak utvrđivanja visine štete odnosno istražnim postupkom.

(5) Na rješenje iz stavka 1. ovoga članka obveznik plaćanja članarine ima pravo izjaviti žalbu Poreznoj upravi sukladno posebnom propisu kojim se uređuje opći porezni postupak.«.

Članak 3.

U članku 11. iza stavka 5. dodaju se novi stavak 6. i stavak 7. koji glase:

»(6) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, godišnji paušalni iznos članarine za osobe iz stavka 1. ovoga članka koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu prvi put ishodile u tekućoj godini umnožak je najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor, najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj i iznosa članarine za svaki krevet, smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu i kapacitet u objektu za robinzonski smještaj, utvrđenih rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

(7) Osobe iz stavka 6. ovoga članka plaćaju godišnji paušalni iznos članarine jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8.

Članak 4.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava.«.

Članak 5.

U članku 13. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, osobe iz članka 11. stavka 6. ovoga Zakona podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave posebni Obrazac TZ-a čiji se oblik i sadržaj propisuju pravilnikom iz stavka 4. ovoga članka u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Iznimno od članka 11. stavka 3. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 52/19.), godišnji paušalni iznos članarine osobe iz članka 20. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 52/19.) plaćaju za 2020. godinu jednokratno do 31. ožujka 2021.

Članak 7.

Za obračun članarine za porezno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. primjenjuju se stope za obračun i plaćanje članarine propisane Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 52/19.).

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 022-03/20-01/129
Zagreb, 15. prosinca 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.