Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

NN 144/2020 (23.12.2020.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

HRVATSKI SABOR

2767

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2020.

Klasa: 011-01/20-01/122

Urbroj: 71-10-01/1-20-2

Zagreb, 17. prosinca 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 66/19. i 53/20.) u članku 1. iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7, 8., 9. i 10. koji glase:

»(6) Na državljane Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (u daljnjem tekstu: Ujedinjena Kraljevina) i članove njihovih obitelji na koje se primjenjuje članak 10. Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 29, 31. 1. 2020.) (u daljnjem tekstu: Sporazum), uključujući osobe iz članka 10. stavka 2. Sporazuma, primjenjivat će se odredbe ovoga Zakona na odgovarajući način, osim ako Sporazumom nije drugačije propisano.

(7) Na državljane Ujedinjene Kraljevine i članove njihovih obitelji iz članka 10. Sporazuma primjenjuju se definicije iz članka 9. Sporazuma.

(8) Članovi obitelji državljana država članica EGP-a iz stavka 2. ovoga članka mogu raditi u Republici Hrvatskoj sukladno članku 6. stavku 2. ovoga Zakona te nisu dužni izvršiti prijavu privremenog boravka sukladno člancima 15. ili 23. ovoga Zakona.

(9) Ministarstvo nadležno za vanjske poslove nadležno je za izdavanje posebnih osobnih iskaznica članovima diplomatskih misija odnosno konzularnih ureda, članovima misija organizacija Ujedinjenih naroda i drugih specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda, zaposlenicima institucija Europske unije, članovima misija međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj te članovima njihovih obitelji odnosno zajedničkog kućanstva i osoblja iz stavka 2. ovoga članka.

(10) O vrsti, uvjetima i načinu izdavanja, obrascima posebnih osobnih iskaznica i obrascima zahtjeva za njezino izdavanje te o načinu vođenja evidencije o zaprimljenim zahtjevima i izdanim posebnim osobnim iskaznicama ministar nadležan za vanjske poslove, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi pravilnik.«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

(1) Ovim se Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 158, 30. 4. 2004.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (kodifikacija) (Tekst značajan za EGP) (SL L 141, 27. 5. 2011.).

(2) Ovim se Zakonom propisuje provedba Sporazuma u dijelu koji se odnosi na dio drugi »Prava građana«, poglavlje 1., osim članka 18. stavaka 1. do 3. Sporazuma, te poglavlje 2. Sporazuma u dijelu koji se odnosi na pravo ulaska i izdavanje isprave kojim se utvrđuju prava pograničnih radnika.«.

Članak 3.

Iza dijela VIII. dodaju se dio VIII.a, naziv dijela VIII.a te članci 69.a, 69.b, 69.c, 69.d, 69.e i 69.f koji glase:

»VIII.a DRŽAVLJANI UJEDINJENE KRALJEVINE I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI KOJI SU KORISNICI PRAVA IZ SPORAZUMA

Članak 69.a

(1) Državljani Ujedinjene Kraljevine i članovi njihovih obitelji koji su državljani Ujedinjene Kraljevine, koji su na dan 31. prosinca 2020. imali prijavljen privremeni ili stalni boravak sukladno odredbama glave X. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11., 74/13., 69/17., 46/18. i 53/20.) koji važe sukladno članku 74. ovoga Zakona ili prijavljen privremeni ili stalni boravak sukladno odredbama ovoga Zakona i nastavljaju boraviti u Republici Hrvatskoj odnosno udovoljavaju uvjetima o neprekidnosti boravka iz članka 11. Sporazuma, mogu podnijeti prijavu privremenog boravka sukladno članku 15. ovoga Zakona odnosno prijavu stalnog boravka sukladno članku 27. ovoga Zakona.

(2) Članovi obitelji koji nisu državljani Ujedinjene Kraljevine niti su državljani država članica EGP-a, koji su na dan 31. prosinca 2020. imali privremeni ili stalni boravak sukladno odredbama glave X. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11., 74/13., 69/17., 46/18. i 53/20.) koji važe sukladno članku 74. ovoga Zakona ili privremeni ili stalni boravak sukladno odredbama ovoga Zakona i nastavljaju boraviti u Republici Hrvatskoj odnosno udovoljavaju uvjetima o neprekidnosti boravka iz članka 11. Sporazuma, mogu podnijeti zahtjev za privremeni boravak sukladno članku 23. ovoga Zakona odnosno prijavu stalnog boravka sukladno članku 30. ovoga Zakona, a životni ili neformalni životni partneri koji nisu državljani Ujedinjene Kraljevine niti su državljani država članica EGP-a mogu podnijeti zahtjev za privremeni boravak sukladno članku 21. stavku 2. ovoga Zakona odnosno prijavu stalnog boravka sukladno članku 30. ovoga Zakona.

(3) Državljani Ujedinjene Kraljevine i članovi njihovih obitelji koji su državljani Ujedinjene Kraljevine, koji nisu u Republici Hrvatskoj na dan 31. prosinca 2020. imali prijavljen privremeni ili stalni boravak sukladno odredbama glave X. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11., 74/13., 69/17., 46/18. i 53/20.) koji važe sukladno članku 74. ovoga Zakona niti su imali prijavljen privremeni ili stalni boravak sukladno ovom Zakonu, a koji su u Republici Hrvatskoj prije 31. prosinca 2020. boravili u skladu s pravom Unije i nastavljaju boraviti odnosno udovoljavaju uvjetima o neprekidnosti boravka iz članka 11. Sporazuma, mogu podnijeti prijavu privremenog boravka sukladno članku 15. ovoga Zakona odnosno prijavu stalnog boravka sukladno članku 27. ovoga Zakona.

(4) Članovi obitelji koji nisu državljani Ujedinjene Kraljevine niti su državljani država članica EGP-a, koji nisu u Republici Hrvatskoj na dan 31. prosinca 2020. imali privremeni ili stalni boravak sukladno odredbama glave X. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11., 74/13., 69/17., 46/18. i 53/20.) koji važe sukladno članku 74. ovoga Zakona ili privremeni ili stalni boravak sukladno odredbama ovoga Zakona, a koji su u Republici Hrvatskoj prije 31. prosinca 2020. boravili u skladu s pravom Unije i nastavljaju boraviti odnosno udovoljavaju uvjetima o neprekidnosti boravka iz članka 11. Sporazuma, mogu podnijeti zahtjev za privremeni boravak sukladno članku 23. ovoga Zakona odnosno prijavu stalnog boravka sukladno članku 30. ovoga Zakona, a životni ili neformalni životni partneri koji nisu državljani Ujedinjene Kraljevine niti su državljani država članica EGP-a mogu podnijeti zahtjev za privremeni boravak sukladno članku 21. stavku 2. ovoga Zakona odnosno prijavu stalnog boravka sukladno članku 30. ovoga Zakona.

(5) Članovi obitelji državljana Ujedinjene Kraljevine koji su državljani Ujedinjene Kraljevine i obuhvaćeni člankom 10. stavkom 1. točkom (e) podtočkom (ii) i (iii), uključujući osobe iz stavka 4. toga članka Sporazuma, koji se pridružuju ili su u pratnji državljana Ujedinjene Kraljevine te namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj nakon isteka prijelaznog perioda, mogu podnijeti prijavu privremenog boravka sukladno članku 15. ovoga Zakona, a članovi obitelji koji nisu državljani Ujedinjene Kraljevine niti državljani države članice EGP-a mogu podnijeti zahtjev za privremeni boravak sukladno članku 23. ovoga Zakona, a životni ili neformalni životni partneri koji nisu državljani Ujedinjene Kraljevine niti su državljani država članica EGP-a mogu podnijeti zahtjev za privremeni boravak sukladno članku 21. stavku 2. ovoga Zakona.

(6) Članu obitelji državljana Ujedinjene Kraljevine, koji je državljanin države članice EGP-a i korisnik prava iz Sporazuma, može se na vlastiti zahtjev izdati i dozvola boravka iz članka 69.b ovoga Zakona.

(7) Državljanima Ujedinjene Kraljevine i članovima njihovih obitelji na koje se ne primjenjuje Sporazum Ministarstvo će putem nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje odbiti prijavu odnosno zahtjev za privremeni boravak ili prijavu stalnog boravka podnesenu nakon 1. siječnja 2021.

(8) Protiv rješenja Ministarstva donesenog putem nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje iz stavka 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(9) Ministar pravilnikom propisuje tehničke uvjete prijave privremenog odnosno stalnog boravka, tehničke uvjete izdavanja dozvole boravka te tehničke uvjete ulaska državljana Ujedinjene Kraljevine i članova njihovih obitelji.

Članak 69.b

(1) Državljanima Ujedinjene Kraljevine i članovima njihovih obitelji koji su korisnici prava iz Sporazuma izdat će se dozvole boravka sukladno pravilniku kojim se uređuje status i rad državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj, a koje će sadržavati napomenu da su izdane sukladno Sporazumu.

(2) Ministar pravilnikom propisuje cijenu dozvole boravka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 69.c

(1) Državljani Ujedinjene Kraljevine koji su na kraju prijelaznog perioda bili pogranični radnici u smislu članka 9. točke b. i članka 24. stavka 3. Sporazuma dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje pogranične propusnice kojom se potvrđuje status pograničnog radnika, kojem zahtjevu će priložiti važeću stranu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu i dokaz da su u Republici Hrvatskoj obavljali gospodarsku djelatnost kao pogranični radnici prije isteka prijelaznog razdoblja i da nakon tog razdoblja nastavljaju obavljati gospodarsku djelatnost.

(2) Zahtjev za izdavanje pogranične propusnice podnosi se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu rada.

(3) U postupku povodom zahtjeva za izdavanje pogranične propusnice na odgovarajući način primjenjuje se odredba članka 15. stavka 4. ovoga Zakona.

(4) Protiv rješenja Ministarstva donesenog putem nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Ministar pravilnikom propisuje tehničke uvjete izdavanja i cijenu pogranične propusnice iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 69.d

(1) Prijava odnosno zahtjev za privremeni boravak ili prijava stalnog boravka iz članka 69.a ovoga Zakona, kao i zahtjev za izdavanje pogranične propusnice iz članka 69.c ovoga Zakona može se podnositi od 1. siječnja 2021.

(2) Državljani Ujedinjene Kraljevine i članovi njihovih obitelji iz članka 69.a stavaka 1. do 4. ovoga Zakona, a koji su prisutni u Republici Hrvatskoj na dan 31. prosinca 2020. i nastavljaju boraviti u Republici Hrvatskoj, mogu prijaviti odnosno podnijeti zahtjev za privremeni boravak ili prijaviti stalni boravak do 30. lipnja 2021.

(3) Državljani Ujedinjene Kraljevine i članovi njihovih obitelji iz članka 69.a stavaka 1. do 4. ovoga Zakona koji nisu prisutni u Republici Hrvatskoj na dan 31. prosinca 2020., a udovoljavaju uvjetima o neprekidnosti boravka iz članka 11. Sporazuma, mogu prijaviti odnosno podnijeti zahtjev za privremeni boravak ili prijaviti stalni boravak u roku od šest mjeseci od dana ulaska u Republiku Hrvatsku.

(4) Članovi obitelji državljana Ujedinjene Kraljevine iz članka 69. a stavka 5. ovoga Zakona mogu prijaviti odnosno podnijeti zahtjev za privremeni boravak u roku od šest mjeseci od dana ulaska u Republiku Hrvatsku odnosno od činjenice rođenja, ako je dijete rođeno u Republici Hrvatskoj, ili posvojenja, ako je dijete posvojeno u Republici Hrvatskoj.

(5) Nepodnošenje zahtjeva u rokovima propisanim stavcima 2. do 4. ovoga članka ne isključuje pravo na podnošenje zahtjeva nakon tih rokova, već može dovesti do prekršajnih sankcija iz članka 73.a ovoga Zakona.

Članak 69.e

(1) Posjedovanje dozvole boravka iz članka 69.b ili pogranične propusnice iz članka 69.c ovoga Zakona ne predstavlja preduvjet za ostvarivanje prava ili za obavljanje administrativnih formalnosti iz glave II. poglavlja 1. Sporazuma, jer se svojstvo korisnika tih prava iz Sporazuma može dokazivati drugim dokaznim sredstvom.

(2) Ministar pravilnikom propisuje dokazna sredstva kojima se potvrđuje svojstvo korisnika prava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 69.f

(1) Državljani Ujedinjene Kraljevine koji su na dan 31. prosinca 2020. imali izvršenu prijavu privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, zadržavaju boravišni status te se na njih primjenjuju odredbe ovoga Zakona, a izdat će im se dozvole boravka sukladno pravilniku kojim se uređuje status i rad državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

(2) Državljani Ujedinjene Kraljevine iz stavka 1. ovoga članka mogu podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole boravka do 30. lipnja 2021.

(3) U dozvolu boravka iz stavka 1. neće se unijeti napomena da je izdana sukladno Sporazumu.

(4) Nepodnošenje zahtjeva u roku propisanom stavkom 2. ovoga članka ne isključuje pravo na podnošenje zahtjeva nakon tog roka, već može dovesti do prekršajnih sankcija iz članka 73.a ovoga Zakona.«.

Članak 4.

Iza članka 70. dodaje se članak 70.a koji glasi:

»Članak 70.a

Zbirke podataka iz članka 70. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona na odgovarajući način vode se i za državljane Ujedinjene Kraljevine i članove njihovih obitelji i na državljane Ujedinjene Kraljevine iz članka 69.c ovoga Zakona koji su korisnici prava iz Sporazuma.«.

Članak 5.

Iza članka 73. dodaje se članak 73.a koji glasi:

»Članak 73.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj državljanin Ujedinjene Kraljevine i/ili član njegove obitelji koji je korisnik prava iz Sporazuma:

1. koji ne podnese prijavu privremenog boravka odnosno zahtjev za privremeni boravak ili prijavu stalnog boravka u roku propisanom u članku 69.d stavku 2. ovoga Zakona

2. koji ne podnese prijavu privremenog boravka odnosno zahtjev za privremeni boravak ili prijavu stalnog boravka u roku propisanom u članku 69.d stavku 3. ovoga Zakona

3. koji ne podnese prijavu privremenog boravka odnosno zahtjev za privremeni boravak u roku propisanom u članku 69.d stavku 4. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj državljanin Ujedinjene Kraljevine koji ne ishodi dozvolu boravka u roku iz članka 69.f ovoga Zakona.«.

Članak 6.

Članak 75. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Ministar će Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 107/20.) uskladiti s odredbom članka 3. ovoga Zakona u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za vanjske poslove donijet će pravilnik iz članka 1. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 8.

Dana 1. siječnja 2021. prestaju važiti potvrde o prijavi boravka i boravišne iskaznice koje su izdane osobama iz članka 69.a stavaka 1. i 2. i članka 69.f koji su dodani člankom 3. ovoga Zakona sukladno odredbama glave X. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11., 74/13., 69/17., 46/18. i 53/20.) i koje važe sukladno članku 74. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 66/19. i 53/20.) te koje su izdane temeljem Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 66/19. i 53/20.).

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021., osim članka 73.a koji je dodan člankom 5. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. srpnja 2021.

Klasa: 022-03/20-01/153
Zagreb, 15. prosinca 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.