Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN 144/2020 (23.12.2020.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Ministarstvo financija

2769

Na temelju članka 107.a stavka 8. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20 i 114/20) iza članka 71.r dodaje se članak 71.ra s naslovom iznad njega koji glase:

»Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza odlukama jedinica lokalne samouprave

Članak 71.ra

(1) Sukladno članku 107.a stavku 4. Zakona, iznimno od posebnih propisa o lokalnim porezima, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odluku, koju je ovlašteno donijeti sukladno posebnom propisu o lokalnim porezima, može mijenjati najkasnije do 31. siječnja 2021. s primjenom u 2021. godini.

(2) Na temelju stavka 1. ovoga članka, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom privremeno staviti izvan snage odredbe o porezu na potrošnju i/ili porezu na korištenje javnih površina za određene mjesece u 2021. godini, a koja odluka će biti na snazi do kraja 2021. godine.

(3) Odluka donijeta na temelju stavka 2. ovoga članka primjenjuje se od prvoga dana mjeseca nakon mjeseca u kojem je donijeta te će Porezna uprava po službenoj dužnosti otpisati zaduženja s porezno-knjigovodstvenih kartica poreznih obveznika.

(4) Jedinice lokalne samouprave dužne su odluku svog predstavničkog tijela iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnoj stranici Porezne uprave.

(5) Ovaj članak primjenjuje se iznimno od ostalih odredbi ovoga Poglavlja.«

Članak 2.

Iza članka 71.v dodaje se članak 71.va s naslovom iznad njega koji glase:

»Upravni ugovor i poček plaćanja reprogramiranih obveza za vrijeme obustave rada Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Članak 71.va

(1) Porezni obveznik kojem je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljen rad i porezno tijelo mogu sklopiti Upravni ugovor u posebnim okolnostima radi namirenja poreznog duga za porezne obveze dospjele za vrijeme trajanja obustave rada, na način propisan člankom 71.z stavcima 2. do 4. ovoga Pravilnika.

(2) Porezni obveznik kojem je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljen rad, a kojemu su reprogramirane obveze temeljem predstečajne nagodbe, predstečajnog sporazuma, stečajnog plana, upravnog ugovora ili obročne otplate iz članka 71.h ovog Pravilnika, može podnijeti zahtjev za poček otplate neplaćenih reprogramiranih obveza iz navedenih postupaka koje dospijevaju u vrijeme obustave rada. Obveze za koje je odobren poček dospijevaju nakon posljednjeg anuiteta ranije reprogramiranih obveza.

(3) Za obveze kojima je odobren poček iz stavka 2. ovoga članka, za vrijeme trajanja počeka kamata ne teče.

(4) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka može se podnijeti najkasnije u roku od 5 dana nakon prestanka važenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojom je obustavljen rad.«

Završna odredba

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/20-01/1366

Urbroj: 513-07-21-01-20-21

Zagreb, 22. prosinca 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.