Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora

NN 144/2020 (23.12.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora

MINISTARSTVO FINANCIJA

2770

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/17) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU OVLAŠTENIH REVIZORA

Članak 1.

U Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (»Narodne novine«, broj 104/18, u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora vrednuje se bodovima na način da je ukupno 120 ostvarenih bodova jednako 120 sati stalnog stručnog usavršavanja. Kao mjerna jedinica za jedan sat stručnog usavršavanja uzima se 60 minuta, a maksimalan broj bodova koji se može ostvariti u jednom danu je 8. Bodovanje aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja provodi se primjenom kriterija razmjernosti prema vremenu trajanja određene aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja. Bodovi za svaki pojedini oblik aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja nalaze se u Prilogu 1. ovoga Pravilnika koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. dodatnih pojedinačnih programa aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora koji nisu obuhvaćeni godišnjim planom uslijed određenih obrazloženih okolnosti koje organizator navodi u zahtjevu, u slučaju kada je organizator dobio prethodnu suglasnost na program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora iz točke 1. ovoga stavka.«

U stavku 4. točki 5. iza riječi: »skupova« dodaje se zarez i riječi: »uključujući i aktivnosti propisane stavkom 5. ovoga članka«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Aktivnosti koje se održavaju u skladu s godišnjim planom i programom putem webinara (ili drugoga internetskog oblika učenja na daljinu, npr. videokonferencija i slično) smatraju se jednakovrijednim organiziranom klasičnom stručnom skupu te se na njih odgovarajuće primjenjuju odredbe stavaka 1. – 4. te stavaka 7. – 9. ovoga članka i ostali uvjeti propisani odredbama ovoga Pravilnika.

(6) Na aktivnosti iz stavka 5. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje odredba stavka 4. točke 5. ovoga članka te iste aktivnosti trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. aktivnosti se prenose internetom u realnom vremenu te omogućuju interakciju predavača i sudionika putem video, audio i tekstualne komunikacije

2. za navedene aktivnosti trebaju biti uspostavljeni odgovarajući i provjerljivi mehanizmi prijave sudionika i kontrole njihova prisustva i/ili znanja tijekom održavanja aktivnosti koje je organizator dužan dostaviti Ministarstvu financija u okviru zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.«.

(7) Ako organizator aktivnosti iz stavka 5. ovoga članka određene aktivnosti/sadržaje pripremi kao internetski medijski video sadržaj (engl. webcast) te uspostavi odgovarajuće i provjerljive mehanizme prijave sudionika i kontrole njihova prisustva i znanja tijekom pregleda (eng. e-learning), koje je organizator dužan dostaviti Ministarstvu financija u okviru zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, iste se smatraju jednakovrijednim organiziranom klasičnom stručnom skupu, na koje se odgovarajuće primjenjuju odredbe stavaka 1. – 4. te stavaka 8. – 10. ovoga članka i ostali uvjeti propisani odredbama ovoga Pravilnika.

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 8., 9. i 10.

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Ovlašteni revizor je u obvezi ažurno evidentirati aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja u obrascu Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog revizora (dio A, B i C) koji se nalazi u Prilogu 2. ovoga Pravilnika koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (dalje u tekstu: obrazac) te isti dostaviti Ministarstvu financija istekom trogodišnjeg razdoblja, najkasnije na dan isteka tog razdoblja.«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 5. iza broja: »35« dodaje se zarez i riječi: »od čega se 18 bodova odnosi na revizijsko područje, 12 bodova na računovodstveno područje i 5 bodova na ostala područja.«

Članak 5.

U prilozima Pravilnika mijenja se »PRILOG 1. Način bodovanja stalnog stručnog usavršavanja u Republici Hrvatskoj«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 450-01/20-01/597

Urbroj: 513-06-03-20-5

Zagreb, 21. prosinca 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1:     Način bodovanja stalnog stručnog usavršavanja u Repub­lici Hrvatskoj

Način bodovanja stalnog stručnog usavršavanja
u Republici Hrvatskoj
Broj
bodova

OSNOVNE AKTIVNOSTI:

a) sudjelovanje u svojstvu polaznika u savjetovanju, seminaru, radionici, simpoziju, kongresu/konferenciji i drugim oblicima stručnih skupova, neovisno o načinu izvedbe, koje organizira Ministarstvo financija, Hrvatska revizorska komora i/ili drugi organizatori, prema programu na koji je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost

(jednodnevna aktivnost u trajanju 1 sat = 1 bod, a u slučaju trajanja koje je duže od 1 sata, broj bodova se određuje razmjerno trajanju)

1

b) sudjelovanje u svojstvu edukatora (predavača, moderatora, voditelja radionica i slično) u savjetovanju, seminaru, radionici, simpoziju, kongresu/konferenciji i drugim oblicima stručnih skupova, neovisno o načinu izvedbe, koje organizira Ministarstvo financija, Hrvatska revizorska komora i/ili drugi organizatori, prema programu na koji je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost

(u trajanju 1 sat = 2 boda, ponovljeno predavanje = 1 bod, a u slučaju trajanja koje je duže od 1 sata, broj bodova se određuje razmjerno trajanju)

2

c) sudjelovanje u svojstvu polaznika u seminaru, radionici, simpoziju, kongresu/konferenciji i drugim oblicima stručnih skupova u organizaciji neke međunarodne profesionalne organizacije i/ili inozemne profesionalne organizacije koja je ujedno član Međunarodne federacije računovođa (eng. International Federation of Accountants – IFAC) i/ili Accountancy Europe (AE) te u organizaciji revizorskog društva/međunarodne mreže kojoj revizorsko društvo pripada, internog ili eksternog tipa, neovisno o načinu izvedbe

(jednodnevna aktivnost u trajanju 1 sat = 1 bod, a u slučaju trajanja koje je duže od 1 sata, broj bodova se određuje razmjerno trajanju)

1

d) sudjelovanje u svojstvu edukatora (predavača moderatora, voditelja radionica i slično) u seminaru, radionici, simpoziju, kongresu/konferenciji i drugim oblicima stručnih skupova u organizaciji neke međunarodne profesionalne organizacije ili inozemne profesionalne organizacije koja je ujedno član International Federation of Accountants (IFAC) i/ili Accountancy Europe (AE) te u organizaciji revizorskog društva/međunarodne mreže kojoj revizorsko društvo pripada, internog ili eksternog tipa, neovisno o načinu izvedbe

(u trajanju 1 sat = 2 boda, ponovljeno predavanje = 1 bod, a u slučaju trajanja koje je duže od 1 sata, broj bodova se određuje razmjerno trajanju)

2
e) objavljena stručna knjiga ili priručnik iz područja revizije, računovodstva i srodnih područja, s recenzijom sveučilišnog profesora15
f) objavljeni članak iz područja revizije, računovodstva i srodnih područja, u tiskanom ili elektroničkom izdanju (knjiga, časopis, novine, brošure i sl.)5
g) držanje predavanja na edukacijama za ovlaštene revizore (1 sat = 2 boda)2

OSTALE AKTIVNOSTI:

h) sudjelovanje u svojstvu polaznika ili edukatora (predavača, moderatora, voditelja radionice i slično) u edukacijama, tečajevima, radionicama, seminarima i drugim stručnim aktivnostima internog tipa, u organizaciji revizorskih društava i drugih konzultantskih društava i edukacijskih organizacija, prema temama iz područja revizije, računovodstva i srodnih područja, na koje programe Ministarstvo financija ne daje prethodnu suglasnost i sudjelovanje u radnim skupinama u izradi propisa iz područja računovodstva, revizije i srodnih područja koje osniva ministar financija

(jednodnevna aktivnost u trajanju 1 sat = 1 bod, a u slučaju trajanja koje je duže od 1 sata, broj bodova se određuje razmjerno trajanju)

1

i) samoedukacija kontinuiranom izobrazbom putem interneta (eng. e-learning) i čitanjem profesionalnih publikacija, knjiga i časopisa iz područja revizije i srodnih područja

(najviše 5 bodova godišnje)

5