Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini

NN 144/2020 (23.12.2020.), Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

2772

Na temelju članka 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, broj 117/2019, 32/2020, 42/2020, 58/2020 i 124/2020) ministar financija donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2020. GODINI

I.

U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini (»Narodne novine«, broj 6/2020 i 67/2020), u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi, u podtočki 1.1.2. Porez na dodanu vrijednost, iza brojčane oznake 1279 dodaje se brojčana oznaka:

– 1287Naplata poreza na dodanu vrijednost stranim poduzetnicima po službenoj dužnosti.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki u podtočki 1.1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, iza drugog stavka dodaje se novi stavak i glasi:

»Obveznici uplate na brojčanu oznaku vrste poreza 1287 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela HR68, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste poreza 1287, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći upisuje se podatak koji se utvrđuje temeljem rješenja (pet znamenki) od kojih prve dvije znamenke označavaju godinu donošenja rješenja a zadnje tri znamenke broj klase rješenja«.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.1.5. Pristojbe i naknade, iza podtočke 1.1.5.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«, od 1. siječnja 2021. godine, dodaju se nove podtočke:

»1.1.5.3. Naknada za koncesiju lučkih uprava

– 5134Naknada za koncesiju na pomorskom dobru – lučke uprave
– 5398Koncesijske naknade temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

1.1.5.4. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

»Obveznici uplate koncesijskih naknada lučkih uprava na nalozima za plaćanje u polje model upisuju broj modela HR63, a u polje «poziv na broj primatelja” kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste koncesijske naknade, kao podatak drugi redni broj iz Registra proraĉunskih i izvanproraĉunskih korisnika za koji je naknada namijenjena (najviše do 5 znamenaka ukljuĉujući kontrolni broj pri ĉemu prva znamenka ne može biti nula) te kao podatak treći identifikacijski broj iz Registra koncesija uključujući i kontrolni broj.«

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.1.7. Ostali prihodi Državnog proračuna, mijenja se naziv brojčane oznake 7552 koji sada glasi:

– 7552Povrat danih zajmova.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.1.7.2. Povrati sredstava iz ranijih godina, od 1. siječnja 2021. godine, iza brojčane oznake vrste prihoda 7196 i podvrste 086, dodaje se brojčana oznaka s podvrstom:

– 7196094Povrat neutrošenih sredstava iz prethodne godine za koja nisu iskazane obveze u Bilanci.

II.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI, u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.9. Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, iza SAMOBORA dodaje se SATNICA ĐAKOVAČKA.

IBANGrad/Općina
HR6510010051738129457SATNICA ĐAKOVAČKA

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 3.11. Naknada za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat, iza BOSILJEVA dodaju se BOŠNJACI.

IBANGrad/Općina
HR2210010051703229534BOŠNJACI

III.

U glavi VII. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE, u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA, u podtočki 1.4. Turistička pristojba, iza DRENOVACA dodaje se DRENJE, iza KAPELE dodaje se KAPTOL, iza PRGOMETA dodaje se PRIBISLAVEC, iza SAMOBORA dodaje se SATNICA ĐAKOVAČKA i iza VELIKOG TROJSTVA dodaje se VIDOVEC.

IBANGrad/Općina
HR6010010051709404743DRENJE
HR4910010051717704746KAPTOL
HR7610010051762004742PRIBISLAVEC
HR6910010051738104747SATNICA ĐAKOVAČKA
HR1210010051748404748VIDOVEC

U istoj glavi i istoj točki, iza podtočke 1.5. Turistička pristojba za noćenje na plovnom objektu, od 1. siječnja 2021. godine, dodaje se nova podtočka:

»1.6. Turistička pristojba koju plaćaju brodovi na međunarodnim kružnim putovanjima

Turistička pristojba koju plaćaju brodovi na međunarodnim kružnim putovanjima uplaćuje se na račun:

IBANGrad/Općina
HR1110010051700049005Turistička pristojba koju plaćaju brodovi na međunarodnim kružnim putovanjima

Od 1. siječnja 2021. godine, dosadašnja podtočka 1.6. postaje podtočka 1.7. u kojoj se iza prvog stavka dodaje novi stavak koji glasi:

»Obveznici uplate turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na međunarodnim kružnim putovanjima, u polje »model« upisuju broj modela HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi šifru grada/općine s kontrolnim brojem, kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan, nije pod kontrolom.«

IV.

U glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, u podtočki 9.2., od 1. siječnja 2021. godine, iza četvrtog stavka brišu se peti i šesti stavak. Dosadašnji stavak sedam i stavak osam postaju stavak pet i stavak šest.

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 9.3. pod rednim brojem 1. Prihodi državnog proračuna, iza brojčane oznake 1260 dodaje se brojčana oznaka 1287.

V.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA, Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (brojčane oznake vrste prihoda 5134, 5398 i 7196 s podvrstom 094 u primjeni od 1. siječnja 2021. godine) i prilog 4 – POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA (račun HR1110010051700049005 u primjeni od 1. siječnja 2021. godine)

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/20-01/10

Urbroj: 513-05-03-20-5

Zagreb, 15. prosinca 2020.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

Naziv županije/grada/općineIBANOznaka grada/općineMjerodavna ispostava
Porezne uprave
 

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Zagrebu)

 
JASTREBARSKOHR7224020061816900009169JASTREBARSKO
 

IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Karlovcu)

 
OGULINHR1424020061829700009297OGULIN
 

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Varaždinu)

 
SRAČINECHR1823600001841000003410VARAŽDIN

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Koprivnici)

 
KRIŽEVCIHR9024020061821400000214KRIŽEVCIVIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Rijeci)

 
OMIŠALJHR9124020061830100009301KRKXIII. ZADARSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Zadru)

 
ZADARSKA
ŽUPANIJA
HR4424020061800013007520 
POVLJANAHR5724020061857300003573PAGX. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Virovitici)

 
VIROVITICAHR3123400091849100001491VIROVITICAXIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Osijeku)

 
VIŠKOVCIHR3324070001849400004494ĐAKOVO

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Šibeniku)

 
RUŽIĆHR3123900011837700009377DRNIŠ

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Splitu)

 
TRILJHR4223900011846000004460SINJ
VRGORACHR3824020061851100008511VRGORAC


PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE
(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

PRILOG 4

Brojčana oznaka vrste prihodaModel
HR23HR24HR26HR27HR28HR29HR62HR63HR64HR65HR68
A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna
1287

HR68
5134


HR63


5274

HR26
HR64
HR68
5398


HR63


5517

HR26
HR64
HR68
5584HR64
HR68

POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

C. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE

1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Račun/naziv računaModel
HR05

HR1110010051700049005

Turistička pristojba koju plaćaju brodovi na međunarodnim kružnim putovanjima

HR05