Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

NN 144/2020 (23.12.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

2773

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja donio je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI

Članak 1.

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (»Narodne novine«, broj 14/20) članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe članka 1. i članka 5. ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na ambalažu volumena jednakog 0,20 l stupaju na snagu 1. siječnja 2021. godine.

(2) Odredbe članka 1. i članka 5. ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na ambalažu od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda stupaju na snagu 1. srpnja 2021. godine.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/20-04/18
Urbroj: 517-03-2-2-20-12
Zagreb, 9. prosinca 2020.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.