Odluka o porezima Grada Čabra

NN 144/2020 (23.12.2020.), Odluka o porezima Grada Čabra

Grad Čabar

2780

Na temelju članka 20. stavka 1. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13, 10/16 i »Službene novine« grada Čabra br. 1/18 i 6/18) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 3. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA GRADA ČABRA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza te stopa i visina poreza koji pripadaju Gradu Čabru (u daljnjem tekstu: Grad).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradu pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak na području Grada, sukladno važećim odredbama Zakona o porezu na dohodak, podzakonskih akta, te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se na: porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Članak 4.

Obveznik plaćanja prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada.

Članak 5.

Osnovica za plaćanje prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen prema važećim odredbama Zakona o porezu na dohodak, podzakonskih akata, te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 % na osnovicu iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Grada Čabra, a poslove utvrđivanja i naplate poreza na dohodak obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Porez na potrošnju

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na području Grada.

Članak 8.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 3. ovog članka porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, i to Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Čabra.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 2.5 % i predstavlja vlastiti izvor prihoda Grada.

Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za stalno stanovanje.

Kućom za odmor se smatra svaka zgrada koja je dovršena toliko da se može koristiti povremeno ili sezonski, što minimalno podrazumijeva da je na objektu postavljena vanjska stolarija te da postoji sanitarni čvor.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa ili drugog pribora.

Članak 11.

Porez na kuću za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Grada.

Članak 12.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbi članaka 10. i 11. ove Odluke, uzimat će se u obzir i dokumentacija u kojoj se utvrđuje: mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka i svi drugi raspoloživi podaci.

Članak 13.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 11,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Članak 14.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te zbog starosti i trošnosti.

Činjenicu da se kuća ne može koristiti zbog okolnosti iz stavka 1. utvrđuje posebno povjerenstvo koju imenuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, koje utvrđuje stanje kuće.

Ukoliko se utvrdi da je stanje kuće za odmor takvo da nije podobna za stanovanje, vlasnik kuće će se osloboditi plaćanja poreza za tekuću godinu pa sve dok se kuća ne dovede u stanje uporabljivosti za stanara.

Članak 15.

Obveznik poreza na kuću za odmor dužan je nadležnom upravnom odjelu Grada Čabra dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu te druge podatke relevantne za utvrđivanje poreza na kuću za odmor, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Grada.

Porez na korištenje javnih površina

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe za korištenje javnih površina.

Javnim površinama, u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta definirana Odlukom o komunalnom redu.

Članak 17.

Porez na korištenje javnih površina plaća se:

– mjesečno, za korištenje javnih površina za postavu terasa ispred ugostiteljskih objekata od 5,00 kuna po četvornom metru zauzete površine

– dnevno za korištenje javnih površina za izvođenje građevinskih radova i postavu drugih privremenih objekata (odlaganje drva za ogrjev, skele i sl.) od 1,00 kune po četvornom metru zauzete površine

– dnevno, za korištenje javnih površina za postavljanje štandova za obavljanje registrirane djelatnosti za površinu:

• 1 – 3 m2 od 30,00 kn po danu

• 3 – 10 m2 od 50,00 kn po danu

• 10 – 15 m2 od 150,00 kn po danu te daljnjih 50,00 kn za svakih dodatnih 5 m2 površine

– za korištenje nerazvrstanih cesta za obavljanje djelatnosti izvlačenja trupaca i drvene građe od 10,00 kn po metru kubnom prevezenih trupaca ili drvene građe

Porez na korištenje javnih površina plaća se nakon podnošenja zahtjeva odnosno dobivanja suglasnosti, a prije izdavanja rješenja o korištenju javne površine.

III. NADLEŽNOST

Članak 18.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 2., 3. i 4. ove Odluke obavljat će Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Čabra (»Narodne novine« broj 126/09 i 36/10, 123/16 i »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/15).

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti članak 9. stavak 2 i članak 18. Odluke o davanju na privremenu uporabu javnih površina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/03 i »Službene novine grada Čabra 9/19« te članak 7. Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Čabra (»Služene novine Primorsko goranske županije« broj 27/12 i 14/13).

Članak 21.

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuće za odmor započeti prema odredbama Odluke o porezima Grada Čabra (»Narodne novine« broj 126/09 i 36/10, 123/16 i »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/15), a koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Grada Čabra (»Narodne novine« broj 126/09 i 36/10, 123/16 i »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/15).

Članak 22.

Na postupak utvrđivanja i naplate poreza iz ove Odluke te žalbu, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kazneni i prekršajni postupak, te sva druga pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona (»Narodne novine« broj: 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20) i Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj: 115/16 i 101/17).

Članak 23.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama», a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 410-01/20-01/01

Urbroj: 2108-02/1-20-01

Čabar, 3. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednica
Vazma Malnar, v. r.