Odluka o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik

NN 144/2020 (23.12.2020.), Odluka o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik

Hrvatska narodna banka

2783

Na temelju članka 129. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019. i 47/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 6. Zakona o Hrvat­skoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRIMJENI ZAŠTITNOG SLOJA ZA STRUKTURNI SISTEMSKI RIZIK

Predmet i obveznici primjene Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se visina, obuhvat i način primjene stope zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik i datum primjene Odluke.

(2) Odredbe ove Odluke dužne su primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.

(3) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje.

(4) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju značenje kao u Zakonu o kreditnim institucijama i Uredbi (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27. 6. 2013., u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 575/2013).

Obuhvat primjene Odluke

Članak 2.

Kreditna institucija dužna je primjenjivati odredbe ove Odluke na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi na način i u skladu s dijelom prvim, glavom II. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Visina stope zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik i način njezine primjene

Članak 3.

(1) Visina stope zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik iznosi 1,50 % ukupnog iznosa izloženosti riziku.

(2) Hrvatska narodna banka preispituje visinu stope zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik po potrebi, a najmanje jednom u dvije godine.

Izvještavanje Hrvatske narodne banke

Članak 4.

Kreditna je institucija dužna izvještavati Hrvatsku narodnu banku o ispunjavanju zahtjeva iz ove Odluke na način i u rokovima propisanima odlukom kojom se uređuju zaštitni slojevi kapitala i mjere za očuvanje kapitala.

Stupanje na snagu

Članak 5.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik (»Narodne novine«, br. 78/2017.).

(2) Ova Odluka stupa na snagu 29. prosinca 2020.

O. br.: 404-020/12-20/BV
Zagreb, 16. prosinca 2020.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.