Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin

NN 144/2020 (23.12.2020.), Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2787

Na temelju članka 6. i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18 i 25/19), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 28. sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. prosinca 2020. godine donosi

ODLUKU

O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPERATORA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

I.

Prosječna cijena radnog sata operatora terminala za ukapljeni prirodni plin za regulacijsko razdoblje 2021. – 2025. utvrđuje se u iznosu 270,00 kn/h bez PDV-a.

II.

Cjenik nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin za regulacijsko razdoblje 2021. – 2025. utvrđuje se kako slijedi:

Nestandardna uslugaBroj radnik-sati [h]Cijena nestandardne usluge [kn] bez PDV-a

Cijena nestandardne usluge [kn]

s PDV-om

1.Prijenos kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu – naknada prodavatelja2540,00675,00
2.Prijenos kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu – naknada kupca2540,00675,00
3.Evidentiranje trgovine UPP-om korisniku terminala prodavatelju UPP-a2540,00675,00
4.Evidentiranje trgovine UPP-om korisniku terminala kupcu UPP-a2540,00675,00
5.Pristup ETSSAS-u i otvaranje bilančnog računa kupcu kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o korištenju terminala5013.500,0016.875,00
6.Mjesečna naknada za vođenje bilančnog računa kupcu kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o korištenju terminala41.080,001.350,00
7.Prodaja UPP-a ili prirodnog plina u otvorenom postupku10027.000,0033.750,00
8.Pražnjenje spremnika FSRU-aPIPIPI

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i na mrežnoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 310-08/20-01/14

Urbroj: 371-04-20-1

Zagreb, 18. prosinca 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.