Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 kHz – 694,0 MHz

NN 144/2020 (23.12.2020.), Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 kHz – 694,0 MHz

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

2791

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PLAN DODJELE

RADIJSKIH FREKVENCIJA ZA SLUŽBE ZEMALJSKE RADIODIFUZIJE U FREKVENCIJSKIM POJASEVIMA 148,5 kHz – 694,0 MHz

Članak 1.

Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 kHz – 694,0 MHz je kako slijedi:

Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 kHz – 694,0 MHz
FREKVENCIJSKI POJASEVI NAMIJENJENI ZA RADIODIFUZIJUTIP RADIODIFUZIJSKE SLUŽBEPODRUČJE ZA DODJELU DOZVOLA ZA UPORABU RF SPEKTRAŠIRINA KANALARAZMAK IZMEĐU KANALAVRSTA EMISIJEMEĐUNARODNI SPORAZUMINORME,
PREPORUKE
NAČIN
IZDAVANJA DOZVOLE
148,5 kHz – 255 kHzLF radioRepublika Hrvatska9 kHz9 kHz9K00A3EGNGE75ITU-R BS.560, ITU-R BS.561, ITU-R BS.639na zahtjev/natječaj
255 kHz – 283,5 kHz
526,5 kHz – 1606,5 kHzMF radioRepublika Hrvatska*9 kHz9 kHz9K00A3EGN,
9K00X7EXF
GE75ITU-R BS.560, ITU-R BS.561, ITU-R BS.639, ITU-R BS.1349, ITU-R BS.1514, ITU-R BS.1615na zahtjev
3950 kHz – 4000 kHzHF radioRepublika Hrvatska*4,5 kHz – 10 kHz ovisno o tipu modulacije5 kHz ili 10 kHz ovisno o tipu modulacije10K00A3EGN,
10K00X7EXF
ITU-R BS.560, ITU-R BS.561, ITU-R BS.597, ITU-R BS.639, ITU-R BS.640, ITU-R BS.1349, ITU-R BS.1514, ITU-R BS.1615na zahtjev/natječaj
5900 kHz – 5950 kHz
5950 kHz – 6200 kHz
7200 kHz – 7300 kHz
7300 kHz – 7400 kHz
7400 kHz – 7450 kHz
9400 kHz – 9500 kHz
9500 kHz – 9900 kHz
11600 kHz – 11650 kHz
11650 kHz – 12050 kHz
12050 kHz – 12100 kHz
13570 kHz – 13600 kHz
13600 kHz – 13800 kHz
13800 kHz – 13870 kHz
15100 kHz – 15600 kHz
15600 kHz – 15800 kHz
17480 kHz – 17550 kHz
17550 kHz – 17900 kHz
18900 kHz – 19020 kHz
21450 kHz – 21850 kHz
25670 kHz – 26100 kHz

87,5 MHz – 100,0 MHz

100,0 MHz – 108,0 MHz

VHF radioRepublika Hrvatska*250 kHz100 kHz250KF8EHFGE84ITU-R BS.412, ITU-R BS.450na zahtjev/javni poziv/natječaj
174,0 MHz – 240,0 MHzT-DABRepublika Hrvatska1,536 MHz176-336 kHz1M54X7EXF

GE06

WI95revCO07

ITU-R BS.1660, ITU-R BS.774,
ITU-R BS.1114, ETSI EN 300 401

ETSI TS 102 563

javni
poziv/natječaj
174,0 MHz – 230,0 MHzDTV

Republika Hrvatska*

Područja dodjele

7 MHz0 MHz7M00X7FXFGE06ITU-R BT.1125, ITU-R BT.1368,
ETSI EN 300 744, ITU-R BT.1877
ETSI EN 302 755
javni
poziv/natječaj
470,0 MHz – 694,0 MHzDTV

Republika Hrvatska*

Područja dodjele

8 MHz0 MHz8M00X7FXFGE06

ITU-R BT.1125, ITU-R BT.1368

ETSI EN 300 744, ETSI EN 302 304

ITU-R BT.1877, ETSI EN 302 755

javni
poziv/natječaj
* Područje za dodjelu dozvole za uporabu RF spektra može biti na razini cijele Republike Hrvatske, ili definirano kao područje županije, grada ili općine koje su određene posebnim propisom kojim se reguliraju područja županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, odnosno kao cjelina koju čini više županija, gradova ili općina
Uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra za druge radiokomunikacijske (neradiodifuzijske) službe, za koje se Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra predviđa korištenje na primarnoj ili sekundarnoj osnovi u frekvencijskim pojasevima navedenim u ovom planu dodjele, određuju se zasebnim planovima dodjele ovisno o radiokomunikacijskoj službi.

Područja dodjele za T-DAB (VHF pojas III)

Područja dodjele za DTV (VHF pojas III)

Područja dodjele za DTV (UHF Pojas IV/V)

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovog Plana dodjele prestaje važiti Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 kHz – 1492,0 MHz (»Narodne novine« br. 134/13).

Članak 3.

Ovaj Plan dodjele stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 344-04/20-07/55

Urbroj: 376-06-01-20-04

Zagreb, 18. prosinca 2020.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.