Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2021. godinu

NN 144/2020 (23.12.2020.), Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2021. godinu

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2792

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05 i 12/12) te primjenom odredbe članka 191. stavka 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. prosinca 2020. godine donosi

ODLUKU

O NAJVIŠEM POSTOTKU NAKNADE DEPOZITARU ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Depozitar za poslove depozitara iz članka 172. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20) u 2021. godini ima pravo na naknadu od najviše 0,021 % od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-03/08

Urbroj: 326-01-40-41-20-1

Zagreb, 18. prosinca 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.