Zakon o izmjenama Zakona o šumama

NN 145/2020 (24.12.2020.), Zakon o izmjenama Zakona o šumama

Hrvatski sabor

2795

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o šumama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2020.

Klasa: 011-01/20-01/118

Urbroj: 71-10-01/1-20-2

Zagreb, 17. prosinca 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA

Članak 1.

U Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18., 115/18., 98/19. i 32/20.) članak 65. mijenja se i glasi:

»(1) Pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod ili primitak veći od 7.500.000,00 kuna plaćaju naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka plaća se u visini od 0,024% od ukupnog prihoda ili ukupnog primitka, i uplaćuje se u državni proračun za namjene iz članka 68. ovoga Zakona tromjesečno i po završnom računu.

(3) Za pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka koji su porezni obveznici po tonaži broda određeni sukladno posebnom propisu, ukupni godišnji prihod se prije obračuna nastale obveze na ime naknade za općekorisne funkcije šuma umanjuje za prihod ostvaren od obavljanja djelatnosti na koje se primjenjuju odredbe posebnog zakona kojim je uređen porez po tonaži broda.

(4) Poslove obračuna i naplate naknade iz stavka 1. ovoga članka obavlja Ministarstvo.

(5) Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je, na zahtjev, Ministarstvu dostaviti popis fizičkih osoba – obveznika poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti te pravnih osoba koje su obveznici poreza po tonaži broda, s iskazanim iznosima primitaka odnosno prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na koje se primjenjuju odredbe posebnog zakona kojim je uređen porez po tonaži broda, u svrhu obavljanja poslova obračuna i naplate naknade iz stavka 1. ovoga članka te je dužna podatke dostaviti u tekućoj godini za prethodnu godinu, po isteku roka za zaprimanje i unos podataka u evidencije Ministarstva financija, Porezne uprave.

(6) Financijska agencija dužna je, na zahtjev, Ministarstvu dostaviti popis pravnih i fizičkih osoba obveznika poreza na dobit koji su obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja, s iskazanim iznosima prihoda, koje podatke Ministarstvo koristi za obračun i naplatu naknade iz stavka 1. ovoga članka, ako obveznik ne dostavi obračun naknade.«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 66. mijenja se i glasi: »Način i predaja obračuna i rokovi uplate naknade«.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»(1) Obračun naknade obveznik sastavlja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca, i dostavlja do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu te je u istom roku dužan platiti razliku naknade.

(2) Obveznik kojemu je poslovna godina različita od kalendarske dostavlja obračun naknade četiri mjeseca nakon zadnjeg dana poslovne godine te je u istom roku dužan platiti razliku naknade.

(3) Obračun naknade obveznik dostavlja Ministarstvu na obrascu za obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

(4) Ako obveznik ne uplati naknadu u roku i na račun iz članka 65. stavka 2. ovoga Zakona, Ministarstvo putem nadležnog državnog odvjetništva pokreće postupak prisilne naplate naknade zajedno s kamatom tekućom od dospijeća tražbine.«.

Članak 3.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»(1) Registar obveznika plaćanja naknade za općekorisne funkcije šume (u daljnjem tekstu: Registar obveznika) je središnja elektronička baza podataka o obveznicima plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

(2) Registar obveznika vodi Ministarstvo.

(3) Na temelju podataka u Registru obveznika Ministarstvo utvrđuje plaća li obveznik naknadu na način i u rokovima propisanim člankom 65. stavkom 2. ovoga Zakona.

(4) Podatke iz Registra obveznika Ministarstvo izdaje na zahtjev obveznika.

(5) Ministarstvo putem nadležnog državnog odvjetništva pokreće prekršajni postupak protiv obveznika iz članka 65. stavka 1. ovoga Zakona i odgovorne osobe obveznika koji nisu dostavili Ministarstvu obračun naknade sukladno rokovima iz članka 66. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

(6) Način obračuna i rokove uplate naknade za općekorisne funkcije šume, obrazac za obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma te uporabu, čuvanje i zaštitu podataka iz Registra obveznika ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 4.

Članak 93. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obveznik plaćanja naknade iz članka 65. stavka 1. ovoga Zakona ako ne dostavi Ministarstvu obračun naknade ili ne provede plaćanje razlike naknade na način ili u roku iz članka 66. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ministarstvo poljoprivrede će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/88
Zagreb, 15. prosinca 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.