Pravilnik o dopuni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN 145/2020 (24.12.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Ministarstvo financija

2800

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

(1) U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19) iza članka 23. dodaje se članak 23.a koji glasi:

»Članak 23.a

(1) Ako u vrijeme sastavljanja financijskih izvještaja nastanu izvanredni vanjski događaji koji se nisu mogli predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici iznimno mogu predati financijske izvještaje nakon proteka roka iz članka 23. ovoga Pravilnika, temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva financija.

(2) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo financija daje na temelju zahtjeva proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika i u njemu se utvrđuje do kada se produžuje rok za predaju financijskih izvještaja.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/18-01/338

Urbroj: 513-05-03-20-8

Zagreb, 21. prosinca 2020.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.