Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN 145/2020 (24.12.2020.), Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

2804

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se vrsta, visina, uvjeti i način ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje osigurava i isplaćuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisani ovim Pravilnikom isplaćivat će se na temelju pravila o državnim potporama sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list Europske unije L 187, 26. 6. 2014. – u daljnjem tekstu: Uredba o općem skupnom izuzeću) i Uredbi Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list Europske unije L 215, 7. 7. 2020.).

(3) Iznimno, Zavod može donijeti odluku da za pojedine namjene iz ovoga Pravilnika, umjesto državnih potpora iz Uredbe o općem skupnom izuzeću, dodijeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352, 24. 12. 2013. – u daljnjem tekstu: Uredba o potporama male vrijednosti) i Uredbi Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list Europske unije L 215, 7. 7. 2020.). Za dodjelu potpora male vrijednosti, Zavod će donijeti poseban program koji će naročito sadržavati:

– namjenu

– tko ne može biti primatelj potpore

– vrijeme trajanja programa

– najviši iznos potpore

– instrument dodjele potpore

– odredbe o zbrajanju potpore

– odredbe o praćenju i transparentnosti potpore.

(4) Za vrijeme trajanja programa koji je odobren temeljem Uredbe o općem skupnom izuzeću, za iste namjene neće se donositi program o dodjeli potpora male vrijednosti.

(5) Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisani ovim Pravilnikom koji se isplaćuju na temelju pravila o državnim potporama sukladno Uredbi o općem skupnom izuzeću mogu se zbrajati sa svim ostalim potporama spojivim s unutarnjim tržištem koje se izuzimaju na temelju Uredbe o općem skupnom izuzeću ili koje se izuzimaju na temelju neke druge uredbe ili koje je Komisija odobrila pod uvjetom da se te ostale potpore odnose na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi. Ako se različiti izvori potpore (poticaja) odnose na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju, zbrajanje potpora (poticaja) dopušta se do najvišeg intenziteta potpore (poticaja) ili iznosa potpore (poticaja) primjenjivog na tu potporu na temelju Uredbe o općem skupnom izuzeću.

(6) Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisani ovim Pravilnikom koji se isplaćuju na temelju pravila o državnim potporama sukladno Uredbi o potporama male vrijednosti mogu se isplaćivati do maksimalnog iznosa 200.000,00 eura po pojedinom korisniku poticaja, odnosno iznosa do 100.000,00 eura ako je riječ o korisniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti.

Članak 2.

(1) Poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisane ovim Pravilnikom ne mogu ostvariti tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe s javnim ovlastima.

(2) Iznimno, tijela iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom i pravo na sufinanciranje troškova stručne podrške.

Članak 3.

Poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisane ovim Pravilnikom, poslodavac može ostvariti za osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Članak 4.

(1) Službena osoba Zavoda ovlaštena je po potrebi neposrednim uvidom utvrditi pravno relevantne činjenice temeljem kojih je ostvareno pravo na poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisane ovim Pravilnikom.

(2) U slučaju da službena osoba Zavoda neposrednim uvidom utvrdi nepravilnosti vezane uz korištenje prava na poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisane ovim Pravilnikom, poslodavac je dužan vratiti sredstva ostvarena s osnove poticaja za razdoblje za koje je utvrđena predmetna nepravilnost.

Članak 5.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada te osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti sljedeće poticaje:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom

2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom

3. sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta osobe s invaliditetom

4. sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom

5. subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

6. financiranje troškova stručne podrške

7. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju

8. potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom

9. sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom.

(2) Integrativna radionica može ostvariti sljedeće poticaje:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom

2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom

3. sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom

4. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama

5. subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

6. sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama

7. sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom.

(3) Zaštitna radionica može ostvariti sljedeće poticaje:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom

2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom

3. sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom

4. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama

5. subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

6. sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama

7. sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom.

II. UVJETI, VISINA I NAČIN OSTVARIVANJA POTICAJA

1. SUBVENCIJA PLAĆE OSOBE S INVALIDITETOM

Članak 6.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na subvenciju plaće zaposlenih osoba s invaliditetom ako se nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju (u daljnjem tekstu: nalaz i mišljenje centra) utvrdi da, unatoč prilagodbi radnog mjesta i pružanju odgovarajućih usluga stručne podrške, osoba s invaliditetom ne može postići one rezultate u obavljanju radnih zadataka koje bi na istom radnom mjestu postigao prosječni radnik bez invaliditeta.

(2) Osnovica za izračun subvencije plaće iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: osnovica za subvenciju) je iznos osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja zaposlene osobe s invaliditetom (bruto I plaća zaposlene osobe s invaliditetom).

(3) U slučaju da je radni odnos prestao ili nastupio tijekom mjeseca, poslodavac ima pravo na subvenciju plaće za taj mjesec, samo za razdoblje u kojem je radnik s invaliditetom bio u radnom odnosu.

Članak 7.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, integrativna radionica te zaštitna radionica, mogu za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom ostvariti subvenciju plaće iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika u iznosu od 10% do 70% osnovice za subvenciju. Visinu potrebne potpore putem subvencije plaće utvrđuje centar za profesionalnu rehabilitaciju nalazom i mišljenjem iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Zaštitna radionica i integrativna radionica mogu za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom na zaštitnom radnom mjestu ostvariti subvenciju plaće u iznosu od 75% osnovice za subvenciju.

(3) Poslodavac nema pravo na isplatu subvencije plaće za vrijeme dok je osoba s invaliditetom privremeno nesposobna za rad na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Članak 8.

Radi ostvarivanja prava na subvenciju plaće iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu podnijeti Zavodu zahtjev za subvenciju plaće nakon što je osoba s invaliditetom zaposlena i ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće.

Članak 9.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 8. ovoga Pravilnika zahtjevu za subvenciju plaće obvezno prilaže:

– dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti

– izvještaj centra o provedenoj usluzi procjene radne učinkovitosti u kojem je utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće i visina subvencije izražena u postotku

– dokaz da je osobi za koju traži poticaj isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.

(2) Zahtjev za subvenciju plaće podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Pravo na subvenciju plaće ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži poticaj. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

(2) Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za subvenciju plaće podnijeti u elektroničkom obliku sukladno člancima 48., 49. i 50. ovoga Pravilnika.

(3) Ako Zavod utvrdi da je zahtjev za subvenciju plaće nepotpun, netočan ili nepropisno podnesen, pozvat će podnositelja zahtjeva da u roku od 8 dana od dana primitka poziva otkloni utvrđene nedostatke. Propuštanjem roka za nadopunu, ispravak ili podnošenje zahtjeva na propisani način, podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

(4) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, ravnatelj će dati odobrenje za isplatu na temelju kojeg se upućuje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja podnositelju zahtjeva u roku od 8 dana od dana odobrenja zahtjeva. Poticaj se isplaćuje na IBAN poslovni račun podnositelja zahtjeva.

2. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA

Članak 11.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja osoba s invaliditetom za programe osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad ili praćenje i uporabu novih tehnologija i suvremene organizacije rada, za potrebe radnog mjesta na kojem osoba s invaliditetom radi.

(2) Pod programima osposobljavanja u smislu ovoga Pravilnika smatra se stjecanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje poslova jednostavnije složenosti, s težištem na praktičnom svladavanju i usvajanju potrebnih znanja i vještina radnih operacija manje složenosti.

(3) Pod programima usavršavanja u smislu ovoga Pravilnika smatraju se programi namijenjeni stručnjacima sa najmanje završenom srednjom naobrazbom koji proširuju stručno znanje u skladu s potrebama na tržištu rada i razvojem novih tehnologija. Programi usavršavanja jesu:

– programi za obnavljanje i dopunjavanje prethodno stečenih znanja i za stjecanje novih znanja

– programi višega stupnja naobrazbe (produženo srednje stručno obrazovanje) koji završavaju specijalističkim ispitom (ispitom za zanimanje poslovođe, majstora ili specijaliziranog djelatnika).

(4) Zavod sufinancira troškove obrazovanja koji traju najduže 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Zavoda na temelju obrazloženog zahtjeva.

(5) Poslodavac nema pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja za programe obrazovanja koji su završeni ili su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva.

Članak 12.

(1) Poslodavci iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika imaju pravo na 50 % do 70 % iznosa troškova obrazovanja.

(2) U troškove obrazovanja ubraja se sljedeće:

1. trošak upisnine

2. trošak prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja joj je pratitelj ako joj je sukladno zakonskim propisima pratitelj potreban, i to u visini troškova javnog prijevoza:

– u međugradskom prijevozu ako je obrazovna ustanova u istom mjestu

– u međumjesnom prijevozu ako se obrazovna ustanova nalazi u mjestu različitom od mjesta sjedišta poslodavca.

(3) Poslodavcu koji ima pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost, u stvarne troškove obrazovanja priznaje se samo pokriće troška porezne osnovice (trošak bez poreza na dodanu vrijednost), dok se poslodavcu koji nema pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, u stvarne troškove obrazovanja priznaje osim pokrića troška porezne osnovice i pokriće troška poreza na dodanu vrijednost (trošak sa porezom na dodanu vrijednost).

Članak 13.

Poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom koju je uputio na obrazovanje prije proteka 12 mjeseci od dana završetka obrazovanja, osim u slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika.

Članak 14.

(1) Ugovorom o sufinanciranju troškova obrazovanja između Zavoda i poslodavca utvrđuju se međusobna prava i obveze.

(2) Obvezni sadržaj ugovora iz stavka 1. ovoga članka čine:

– posljedice nenamjenskog trošenja isplaćenog poticaja

– posljedice nepoštivanja odredbe iz članka 13. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

(1) Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova obrazovanja iz članka 11. ovoga Pravilnika, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

– dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom

– dokaz o invaliditetu osobe za koju traži poticaj

– dokaz da je osobi za koju traži poticaj isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi

– program obrazovanja

– troškovnik obrazovanja.

(2) Zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanja podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 16.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva.

(2) Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanja podnijeti u elektroničkom obliku sukladno člancima 48., 49. i 50. ovoga Pravilnika.

(3) Ako Zavod utvrdi da je zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanja nepotpun, netočan ili nepropisno podnesen, pozvat će podnositelja zahtjeva da u roku od 8 dana od dana primitka poziva otkloni utvrđene nedostatke. Propuštanjem roka za nadopunu, ispravak ili podnošenje zahtjeva na propisani način, podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj.

(4) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te predmet predati na razmatranje povjerenstvu Zavoda koje imenuje ravnatelj. Ako su ispunjeni svi uvjeti, povjerenstvo daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke ravnatelja, Zavod i poslodavac sklopit će ugovor u skladu s člankom 14. ovoga Pravilnika. U roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, Zavod će dati nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja. Poticaj se isplaćuje na IBAN poslovni račun podnositelja zahtjeva.

(5) Zavod će, u svakom pojedinačnom slučaju, na prijedlog povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka, utvrditi koji će se instrument osiguranja tražbine Zavoda koristiti.

3. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU RADNOG MJESTA – arhitektonska prilagodba

Članak 17.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, a kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi radno mjesto u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera, može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova razumne prilagodbe radnog mjesta za tu osobu.

(2) Pravo na poticaj iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba za prilagodbu radnog mjesta, a prema planu prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je sastavni dio nalaza i mišljenja.

(3) Prilagodba radnog mjesta odnosi se na prilagodbu radnog prostora koji je već u funkciji obavljanja djelatnosti poslodavca.

(4) Poslodavac ne može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta osobe s invaliditetom za prilagodbe koje su izvršene prije ili su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva.

Članak 18.

(1) Osnovica za obračun troškova prilagodbe radnog mjesta iz članka 17. ovoga Pravilnika je minimalna plaća utvrđena posebnim propisom (u daljnjem tekstu: osnovica za prilagodbu).

(2) U troškove prilagodbe radnog mjesta ubraja se i trošak izrade nalaza i mišljenja centra iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Trošak prilagodbe radnog mjesta nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za prilagodbu za jednu osobu s invaliditetom.

(4) Poslodavcu koji ima pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost, u stvarne troškove prilagodbe priznaje se samo pokriće troška porezne osnovice (trošak bez poreza na dodanu vrijednost), dok se poslodavcu koji nema pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, u stvarne troškove prilagodbe priznaje osim pokrića troška porezne osnovice i pokriće troška poreza na dodanu vrijednost (trošak s porezom na dodanu vrijednost).

Članak 19.

Poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom za koju je ostvario ovaj poticaj prije proteka roka od 24 mjeseca od dana kada su odobrena sredstva isplaćena, osim u slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika.

Članak 20.

(1) Ugovorom o sufinanciranju troškova prilagodbe radnog mjesta između Zavoda i poslodavca utvrđuju se međusobna prava i obveze.

(2) Obvezni sadržaj ugovora iz stavka 1. ovoga članka čine:

– posljedice nenamjenskog trošenja isplaćenog poticaja

– posljedice nepoštivanja odredbe članka 19. ovoga Pravilnika.

Članak 21.

(1) Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta iz članka 17. ovoga Pravilnika, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

– dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom

– izvještaj centra o provedenoj usluzi izrade plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), ne stariji od 12 mjeseci

– dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi,

– najmanje tri valjanje ponude/predračuna prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje, a koje trebaju sadržavati detaljnu specifikaciju troškova, odnosno u slučaju nemogućnosti pribavljanja propisanog broja valjanih ponuda/predračuna, detaljno obrazloženje o nemogućnosti pribavljanja istih

– dokaz da ne postoji dugovanje prema centru koji je izvršio uslugu izrade nalaza i mišljenja iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika (račun za izvršenu uslugu i izvod iz kojeg je vidljivo plaćanje računa)

– dokaz o vlasništvu, predugovor ili ugovor o dugoročnom zakupu poslovnog prostora (ugovoren za naredno razdoblje od 3 ili više godina od dana podnošenja zahtjeva) za koji se traži dodjela sredstava u svrhu sufinanciranja troškova prilagodbe radnog mjesta

– izvadak iz zemljišnih knjiga za poslovni prostor (nekretninu) za koji se traži dodjela sredstava u svrhu sufinanciranja troškova prilagodbe radnog mjesta, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

– dokaz o urednom izvršenju ugovornih obveza temeljem kojih je zabilježen teret na poslovnom prostoru (nekretnini) za koji se traži dodjela sredstava u svrhu sufinanciranja troškova prilagodbe radnog mjesta, u slučaju da je na istome zabilježen teret.

(2) Zavod zadržava pravo da po izvršenoj kontroli dostavljenih ponuda/predračuna iz stavka 1. alineje 5. ovoga članka, može tražiti dostavu novih ponuda/predračuna.

(3) Zavod zadržava pravo da po izvršenoj kontroli dostavljenog zahtjeva, može tražiti dodatnu dokumentaciju u svrhu utvrđivanja prava na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta.

(4) Zahtjev za sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 22.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva.

(2) Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta, podnijeti u elektroničkom obliku sukladno člancima 48., 49. i 50. ovoga Pravilnika.

(3) Ako Zavod utvrdi da je zahtjev za sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta nepotpun, netočan ili nepropisno podnesen, pozvat će podnositelja zahtjeva da u roku od 8 dana od dana primitka poziva otkloni utvrđene nedostatke. Propuštanjem roka za nadopunu, ispravak ili podnošenje zahtjeva na propisani način, podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj.

(4) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te predmet predati na razmatranje povjerenstvu Zavoda koje imenuje ravnatelj. Ako su ispunjeni svi uvjeti, povjerenstvo daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke ravnatelja, Zavod i poslodavac sklopit će ugovor u skladu s člankom 20. ovoga Pravilnika. U roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, Zavod će dati nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja. Poticaj se isplaćuje na IBAN poslovni račun podnositelja zahtjeva.

(5) Zavod će, u svakom pojedinačnom slučaju, na prijedlog povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka, utvrditi koji će se instrument osiguranja tražbine Zavoda koristiti.

4. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU UVJETA RADA – tehnička prilagodba

Članak 23.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova razumne prilagodbe uvjeta rada za zaposlenu osobu s invaliditetom, ako joj je radi vrste i težine invaliditeta potrebno tehničkom opremom prilagoditi radno mjesto.

(2) Pravo na poticaj iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba za prilagodbu uvjeta rada, a prema planu prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je sastavni dio nalaza i mišljenja.

(3) Prilagodba uvjeta rada ne odnosi se na opremanje radnog mjesta koje je potrebno za obavljanje djelatnosti poslodavca, već isključivo na prilagodbu uvjeta rada u odnosu na vrstu i težinu invaliditeta zaposlene osobe s invaliditetom na konkretnom radnom mjestu.

(4) Poslodavac ne može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada osobe s invaliditetom za prilagodbe koje su izvršene prije ili su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva.

Članak 24.

(1) Osnovica za obračun troškova prilagodbe uvjeta rada iz članka 23. ovoga Pravilnika je minimalna plaća utvrđena posebnim propisom (u daljnjem tekstu: osnovica za prilagodbu).

(2) U troškove prilagodbe uvjeta rada ubraja se i trošak izrade nalaza i mišljenja centra iz članka 23. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Trošak prilagodbe uvjeta rada nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za prilagodbu za jednu osobu s invaliditetom.

(4) Poslodavcu koji ima pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost, u stvarne troškove prilagodbe priznaje se samo pokriće troška porezne osnovice (trošak bez poreza na dodanu vrijednost), dok se poslodavcu koji nema pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, u stvarne troškove prilagodbe priznaje osim pokrića troška porezne osnovice i pokriće troška poreza na dodanu vrijednost (trošak sa porezom na dodanu vrijednost).

Članak 25.

Poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom za koju je ostvario ovaj poticaj prije proteka 24 mjeseca od dana kada su odobrena sredstva isplaćena, osim u slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika.

Članak 26.

(1) Ugovorom o sufinanciranju troškova prilagodbe uvjeta rada između Zavoda i poslodavca utvrđuju se međusobna prava i obveze.

(2) Obvezni sadržaj ugovora iz stavka 1. ovoga članka čine:

– posljedice nenamjenskog trošenja isplaćenog poticaja

– posljedice nepoštivanja odredbe članka 25. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

(1) Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada iz članka 23. ovoga Pravilnika, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

– dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom

– izvještaj centra o provedenoj usluzi izrade plana prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba), ne stariji od 12 mjeseci

– dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi

– najmanje tri valjanje ponude/predračuna prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje, a koje trebaju sadržavati detaljnu specifikaciju troškova, odnosno u slučaju nemogućnosti pribavljanja propisanog broja valjanih ponuda/predračuna, detaljno obrazloženje o nemogućnosti pribavljanja istih

– dokaz da ne postoji dugovanje prema centru koji je izvršio uslugu izrade nalaza i mišljenja iz članka 23. stavka 2. ovoga Pravilnika (račun za izvršenu uslugu i izvod iz kojeg je vidljivo plaćanje računa).

(2) Zavod zadržava pravo da po izvršenoj kontroli dostavljenih ponuda/predračuna iz stavka 1. alineje 5. ovoga članka, može tražiti dostavu novih ponuda/predračuna.

(3) Zavod zadržava pravo da po izvršenoj kontroli dostavljenog zahtjeva, može tražiti dodatnu dokumentaciju u svrhu utvrđivanja prava na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada.

(4) Zahtjev za sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 28.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva.

(2) Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada podnijeti u elektroničkom obliku sukladno člancima 48., 49. i 50. ovoga Pravilnika.

(3) Ako Zavod utvrdi da je zahtjev za sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada nepotpun, netočan ili nepropisno podnesen, pozvat će podnositelja zahtjeva da u roku od 8 dana od dana primitka poziva otkloni utvrđene nedostatke. Propuštanjem roka za nadopunu, ispravak ili podnošenje zahtjeva na propisani način, podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj.

(4) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te predmet predati na razmatranje povjerenstvu Zavoda koje imenuje ravnatelj. Ako su ispunjeni svi uvjeti, povjerenstvo daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke ravnatelja, Zavod i poslodavac sklopit će ugovor u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika. U roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, Zavod će dati nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja. Poticaj se isplaćuje na IBAN poslovni račun podnositelja zahtjeva.

(5) Zavod će, u svakom pojedinačnom slučaju, na prijedlog povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka, utvrditi koji će se instrument osiguranja tražbine Zavoda koristiti.

5. SUBVENCIJA U VISINI UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 29.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: subvencija za doprinos) za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

(2) Osnovica za izračun subvencije za doprinos iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: osnovica za subvenciju za doprinos) je obračunat i uplaćen doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja.

(3) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom ostvariti subvenciju za doprinos iz stavka 1. ovoga članka u iznosu od 75 % osnovice za subvenciju za doprinos.

Članak 30.

(1) Radi ostvarivanja prava na subvenciju za doprinos iz članka 29. ovoga Pravilnika, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

– dokaz da je osobi za koju se traži poticaj isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.

(2) Zahtjev za subvenciju za doprinos podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 31.

(1) Pravo na subvenciju za doprinos ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži poticaj. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

(2) Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za subvenciju za doprinos podnijeti u elektroničkom obliku sukladno člancima 48., 49. i 50. ovoga Pravilnika.

(3) Ako Zavod utvrdi da je zahtjev za subvenciju za doprinos nepotpun, netočan ili nepropisno podnesen, pozvat će podnositelja zahtjeva da u roku od 8 dana od dana primitka poziva otkloni utvrđene nedostatke. Propuštanjem roka za nadopunu, ispravak ili podnošenje zahtjeva na propisani način, podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

(4) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, ravnatelj će dati odobrenje za isplatu na temelju kojeg se upućuje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja podnositelju zahtjeva u roku od 8 dana od dana odobrenja zahtjeva. Poticaj se isplaćuje na IBAN poslovni račun podnositelja zahtjeva.

6. FINANCIRANJE TROŠKOVA STRUČNE PODRŠKE

Članak 32.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti pravo na financiranje troškova stručne podrške za zaposlenu osobu s invaliditetom ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba stručne podrške, a prema planu individualne podrške koji je sastavni dio nalaza i mišljenja i kojim je utvrđeno trajanje, oblik, vrsta i broj sati stručne podrške.

(2) U troškove stručne podrške ubraja se i trošak usluge procjene potrebe za provođenjem usluge stručne podrške i praćenja na određenom radnom mjestu i radnom okruženju.

Članak 33.

(1) Pravo na financiranje troškova stručne podrške ostvaruje se temeljem ugovora koji se sklapa između Zavoda i poslodavca.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka posebno se utvrđuje:

– trajanje, oblik i vrsta stručne podrške

– broj sati potrebne stručne podrške

– podaci o pružatelju usluge stručne podrške

– iznos financiranja

– način izvještavanja o izvršenoj usluzi stručne podrške.

(3) Trošak stručne podrške Zavod financira mjesečno, temeljem izvješća o izvršenoj satnici. Obrazac izvješća o izvršenju mjesečne satnice (u daljnjem tekstu: mjesečno izvješće) sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(4) Trošak procjene potrebe za provođenjem usluge stručne podrške i praćenja na određenom radnom mjestu i radnom okruženju Zavod plaća poslodavcu na IBAN poslovni račun u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Zavod će primljeno mjesečno izvješće iz stavka 3. ovoga članka obraditi te ako utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti sukladno ugovoru o pružanju usluge stručne podrške između centra i poslodavca, dati će odobrenje za isplatu poticaja za taj mjesec.

Članak 34.

(1) Poslodavac može podnijeti Zavodu zahtjev za financiranje troškova stručne podrške ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba stručne podrške, nakon što je osoba s invaliditetom zaposlena.

(2) Radi ostvarivanja prava na financiranje troškova stručne podrške iz članka 32. ovoga Pravilnika, poslodavac podnosi zahtjev Zavodu uz koji obvezno prilaže:

– dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti

– ugovor s centrom za profesionalnu rehabilitaciju o pružanju usluge stručne podrške sklopljen na temelju nalaza i mišljenja centra u kojem je utvrđena potreba za stručnom podrškom

– dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi

– dokaz da ne postoji dugovanje prema centru koji je izvršio uslugu procjene potrebe za provođenjem usluge stručne podrške i praćenja na određenom radnom mjestu i radnom okruženju (račun za izvršenu uslugu i izvod iz kojeg je vidljivo plaćanje računa).

(3) Zahtjev za financiranje troškova stručne podrške podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 35.

(1) Zahtjev za financiranje troškova stručne podrške poslodavac mora podnijeti najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o pružanju usluge stručne podrške s centrom za profesionalnu rehabilitaciju. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj.

(2) Mjesečno izvješće dostavlja se Zavodu najkasnije do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za financiranje troškova stručne podrške, kao i mjesečno izvješće, podnijeti u elektroničkom obliku sukladno člancima 48., 49. i 50. ovoga Pravilnika.

(4) Ako Zavod utvrdi da je zahtjev za financiranje troškova stručne podrške nepotpun, netočan ili nepropisno podnesen, pozvat će podnositelja zahtjeva da u roku od 8 dana od dana primitka poziva otkloni utvrđene nedostatke. Propuštanjem roka za nadopunu, ispravak ili podnošenje zahtjeva na propisani način, podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj.

(5) Ako Zavod utvrdi da je mjesečno izvješće nepotpuno, netočno ili nepropisno podneseno, pozvat će podnositelja zahtjeva da u roku od 8 dana od dana primitka poziva otkloni utvrđene nedostatke. Propuštanjem roka za nadopunu, ispravak ili podnošenje mjesečnog izvješća na propisani način, podnositelj zahtjeva gubi pravo na sufinanciranje troškova stručne podrške za navedeni mjesec.

(6) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te ako su ispunjeni svi uvjeti ravnatelj Zavoda će donijeti odluku o sklapanju ugovora. Na temelju odluke ravnatelja, Zavod i poslodavac sklopit će ugovor u skladu s člankom 33. ovoga Pravilnika. Isplata poticaja se vrši mjesečno, temeljem odobrenja ravnatelja Zavoda, a po prihvaćenom mjesečnom izvješću o izvršenoj satnici. U roku od 8 dana od dana odobrenja, Zavod daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja. Poticaj se isplaćuje na IBAN poslovni račun poslodavca.

7. POSEBNA SREDSTVA ZA RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I POSLOVNIH PROCESA U CILJU ZAPOŠLJAVANJA I ODRŽAVANJA ZAPOSLENOSTI OSOBA S INVALIDITETOM KOD POSLODAVACA NA OTVORENOM TRŽIŠTU RADA, ODNOSNO KOD OSOBA S INVALIDITETOM KOJE SE SAMOZAPOŠLJAVAJU

Članak 36.

(1) Zavod može, ako ima osigurana sredstva, raspisati javne natječaje za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju.

(2) Javnim natječajima iz stavka 1. ovoga članka mogu se dodijeliti sredstava za slijedeće kategorije poslodavaca:

– poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit

– osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit

– neprofitne organizacije koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada.

(3) Uvjete i način dodjele posebnih sredstava iz stavka 1. ovoga članka određuje Upravno vijeće Zavoda.

8. POSEBNA SREDSTVA ZA RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I POSLOVNIH PROCESA U CILJU ZAPOŠLJAVANJA I ODRŽAVANJA ZAPOSLENOSTI U ZAŠTITNIM RADIONICAMA ILI INTEGRATIVNIM RADIONICAMA

Članak 37.

(1) Zavod može, ako ima osigurana sredstva, raspisati javne natječaje za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama.

(2) Uvjete i način dodjele posebnih sredstava iz stavka 1. ovoga članka određuje Upravno vijeće Zavoda.

9. POTPORA ZA ODRŽIVOST SAMOZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 38.

(1) Osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može na svoje ime ostvariti pravo na potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: potpora za samozapošljavanje), pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

(2) Potpora za samozapošljavanje se isplaćuje u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno.

Članak 39.

(1) Radi ostvarivanja prava na potporu za samozapošljavanje iz članka 38. ovoga Pravilnika, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi

– dokaz o samozapošljavanju, odnosno izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana iz kojeg se može utvrditi da se radi o samozapošljavanju osobe s invaliditetom u skladu s člankom 11. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

(2) Zahtjev za potporu za samozapošljavanje podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 40.

(1) Pravo na potporu za samozapošljavanje ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži poticaj. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

(2) Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za potporu za samozapošljavanje podnijeti u elektroničkom obliku sukladno člancima 48., 49. i 50. ovoga Pravilnika.

(3) Ako Zavod utvrdi da je zahtjev za potporu za samozapošljavanje nepotpun, netočan ili nepropisno podnesen, pozvat će podnositelja zahtjeva da u roku od 8 dana od dana primitka poziva otkloni utvrđene nedostatke. Propuštanjem roka za nadopunu, ispravak ili podnošenje zahtjeva na propisani način, podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

(4) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, ravnatelj će dati odobrenje za isplatu na temelju kojeg se upućuje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja podnositelju zahtjeva u roku od 8 dana od dana odobrenja zahtjeva. Poticaj se isplaćuje na IBAN poslovni račun podnositelja zahtjeva.

10. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 41.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom za potrebe dolaska na posao i odlaska s posla (u daljnjem tekstu: trošak prijevoza na radno mjesto), te za potrebe dolaska na mjesto obavljanja djelatnosti i odlaska s mjesta obavljanja djelatnosti (u daljnjem tekstu: trošak prijevoza za obavljanje djelatnosti), pod uvjetom da su osobe s invaliditetom upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

(2) Trošak prijevoza na radno mjesto nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prijevoza osobe s invaliditetom, i to:

– u visini iznosa mjesečne karte u međugradskom prijevozu ako je mjesto stanovanja osobe s invaliditetom isto kao mjesto rada i/ili

– u visini iznosa mjesečne karte u međumjesnom prijevozu ako je mjesto stanovanja osobe s invaliditetom različito od mjesta rada, odnosno

– za korištenje privatnog osobnog automobila, u slučaju da nema organiziranog javnog prijevoza kojim bi osoba s invaliditetom redovno dolazila na mjesto rada i odlazila sa mjesta rada, u visini iznosa od 1,00 kn po kilometru udaljenosti od mjesta stanovanja osobe s invaliditetom do mjesta rada (ukupna udaljenost u oba smjera).

(3) Trošak prijevoza za obavljanje djelatnosti nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prijevoza osobe s invaliditetom, i to:

– u visini iznosa pojedinačne karte u međugradskom prijevozu ako je mjesto rada osobe s invaliditetom isto kao mjesto obavljanja djelatnosti, ali samo u slučaju kada osoba s invaliditetom nema osiguranu mjesečnu kartu u međugradskom prijevozu za potrebe dolaska na posao i odlaska s posla i/ili

– u visini iznosa pojedinačne karte u međumjesnom prijevozu ako je mjesto rada osobe s invaliditetom različito od mjesta obavljanja djelatnosti, ali samo u slučaju kada osoba s invaliditetom nema osiguranu mjesečnu kartu u međumjesnom prijevozu za potrebe dolaska na posao i odlaska s posla, odnosno

– za korištenje službenog osobnog automobila ili korištenje privatnog osobnog automobila u službene svrhe, u slučaju da nema organiziranog javnog prijevoza kojim bi osoba s invaliditetom od mjesta rada redovno dolazila na mjesto obavljanja djelatnosti i odlazila sa mjesta obavljanja djelatnosti na mjesto rada, u visini iznosa od 1,00 kn po kilometru udaljenosti od mjesta rada osobe s invaliditetom do mjesta obavljanja djelatnosti (ukupna udaljenost u oba smjera) ili

– u visini troškova prijevoza obračunatih od strane pružatelja usluge taksi prijevoza, u slučaju da osobi s invaliditetom zbog vrste i težine invaliditeta nije omogućeno korištenje javnog prijevoza ili ukoliko ista nije u mogućnosti koristiti službeni ili privatni osobni automobil za potrebe obavljanja djelatnosti, ali najviše do 1.000,00 kn mjesečno po zaposlenoj osobi s invaliditetom.

(4) Poslodavcu koji ima pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost, u stvarne troškove prijevoza osoba s invaliditetom priznaje se samo pokriće troška porezne osnovice (trošak bez poreza na dodanu vrijednost), dok se poslodavcu koji nema pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, u stvarne troškove prijevoza osoba s invaliditetom priznaje osim pokrića troška porezne osnovice i pokriće troška poreza na dodanu vrijednost (trošak sa porezom na dodanu vrijednost).

Članak 42.

(1) Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom iz članka 41. ovoga Pravilnika, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

– dokaz da je osobi za koju traži poticaj isplaćen trošak prijevoza na radno mjesto i/ili trošak prijevoza za obavljanje djelatnosti

– dokaz da je osobi za koju traži poticaj isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.

(2) Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 43.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev se mora podnijeti najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

(2) Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom podnijeti u elektroničkom obliku sukladno člancima 48., 49. i 50. ovoga Pravilnika.

(3) Ako Zavod utvrdi da je zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom nepotpun, netočan ili nepropisno podnesen, pozvat će podnositelja zahtjeva da u roku od 8 dana od dana primitka poziva otkloni utvrđene nedostatke. Propuštanjem roka za nadopunu, ispravak ili podnošenje zahtjeva na propisani način, podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

(4) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, ravnatelj će dati odobrenje za isplatu na temelju kojeg se upućuje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja podnositelju zahtjeva u roku od 8 dana od dana odobrenja zahtjeva. Poticaj se isplaćuje na IBAN poslovni račun podnositelja zahtjeva.

11. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADA STRUČNIH RADNIKA I RADNIH INSTRUKTORA U ZAŠTITNIM RADIONICAMA I INTEGRATIVNIM RADIONICAMA

Članak 44.

(1) Integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora (u daljnjem tekstu: troškovi rada stručnog osoblja), i to za svakog stručnog radnika i radnog instruktora zaposlenog do minimalnog broja stručnih radnika i radnih instruktora koje integrativna radionica i zaštitna radionica moraju zaposliti sukladno odredbama Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

(2) Integrativna radionica i zaštitna radionica ne mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja, za stručne radnike i radne instruktore zaposlene iznad minimalnog broja propisanog odredbama Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

(3) Osnovica za izračun troškova rada stručnog osoblja iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: osnovica za troškove rada stručnog osoblja) je zbroj iznosa osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja zaposlene osobe (bruto I plaća zaposlene osobe) i iznosa obračunatog i uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, ali najviše do iznosa 15.000,00 kn.

(4) U slučaju da je radni odnos prestao ili nastupio tijekom mjeseca, integrativna radionica i zaštitna radionica imaju pravo na sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja za taj mjesec, samo za razdoblje u kojem je radnik bio u radnom odnosu.

Članak 45.

(1) Integrativna radionica i zaštitna radionica mogu za svakog zaposlenog stručnog radnika ostvariti sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja iz članka 44. ovoga Pravilnika u iznosu od 100 % osnovice za troškove rada stručnog osoblja.

(2) Integrativna radionica i zaštitna radionica mogu za svakog zaposlenog radnog instruktora ostvariti sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja iz članka 44. ovoga Pravilnika u iznosu od 50% osnovice za troškove rada stručnog osoblja.

(3) Integrativna radionica i zaštitna radionica nemaju pravo na sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja za vrijeme dok je radnik privremeno nesposoban za rad na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Članak 46.

(1) Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja iz članka 44. ovoga Pravilnika, integrativna radionica i zaštitna radionica podnose Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilažu:

– dokaz o zaposlenju stručnog radnika i radnog instruktora

– dokaz da je osobi za koju traže poticaj isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez

– dokaz da nemaju dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.

(2) Zahtjev za sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 47.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži poticaj. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

(2) Integrativna radionica i zaštitna radionica dužne su zahtjev za sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja, podnijeti u elektroničkom obliku sukladno člancima 48., 49. i 50. ovoga Pravilnika.

(3) Ako Zavod utvrdi da je zahtjev za sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja nepotpun, netočan ili nepropisno podnesen, pozvat će podnositelja zahtjeva da u roku od 8 dana od dana primitka poziva otkloni utvrđene nedostatke. Propuštanjem roka za nadopunu, ispravak ili podnošenje zahtjeva na propisani način, podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

(4) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, ravnatelj će dati odobrenje za isplatu na temelju kojeg se upućuje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja podnositelju zahtjeva u roku od 8 dana od dana odobrenja zahtjeva. Poticaj se isplaćuje na IBAN poslovni račun podnositelja zahtjeva.

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTICAJE

Članak 48.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 8., članka 11. stavka 1., članka 17. stavka 1., članka 23. stavka 1., članka 29. stavka 1., članka 32. stavka 1., članka 38. stavka 1., članka 41. stavka 1. i članka 44. stavka 1. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva), koji zapošljava više od tri radnika, dužan je zahtjeve za poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom popisane ovim Pravilnikom podnijeti u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-zahtjev) putem aplikacije za isplatu poticaja, koja je dostupna na mrežnim stranicama Zavoda.

(2) Podnositelj zahtjeva u slučaju opravdane nemogućnosti podnošenja e-zahtjeva iznimno može Zavodu podnijeti zahtjev u papirnatom obliku.

(3) Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka dužan je osigurati odgovarajuću elektroničku opremu i kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis, u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu te se registrirati u Zavodu kao korisnik usluge podnošenja e-zahtjeva.

Članak 49.

(1) Za točnost podataka dostavljenih i preuzetih u Zavodu putem e-zahtjeva iz članka 48. ovoga Pravilnika, odgovoran je podnositelj zahtjeva koji primjenom elektroničkih sredstava popunjava e-zahtjev i potpisuje ga naprednim elektroničkim potpisom.

(2) Podnositelj zahtjeva može na zakonom utvrđen način ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat da Zavodu u njegovo ime i za njegov račun podnosi i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom e-zahtjeve.

(3) Kvalificirani certifikat osobe iz stavka 2. ovoga članka može sadržavati tvrtku podnositelja zahtjeva ili tvrtku neke treće osobe – poslovnog subjekta.

Članak 50.

(1) Ovlaštena osoba podnositelja zahtjeva, potpisivanjem e-zahtjeva iz članka 48. ovoga Pravilnika, naprednim elektroničkim potpisom potvrđuje i odgovorna je za istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.

(2) Smatra se da je e-zahtjev zaprimljen u Zavodu kada je verificiran napredni elektronički potpis ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

(1) Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, a koji su za 2014. godinu koristili poticaje prema Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 8/08, 20/09, 96/09, 44/10, 93/13 i 127/13), ostvaruju pravo na paušalni iznos subvencije plaće za te osobe u iznosu od 50 % minimalne plaće, pod uvjetom da su osobe upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

(2) Paušalni iznos subvencije plaće iz stavka 1. ovoga članka isplaćivat će se poslodavcima i osobama s invaliditetom koje se samozapošljavaju u skladu s propisanim postupcima u ovom Pravilniku do procjene radne učinkovitosti u centru za profesionalnu rehabilitaciju prema odredbama Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, a najduže do 31. prosinca 2021. godine.

(3) Poslodavci i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju dužni su odazvati se pozivu centra radi procjene iz stavka 2. ovoga članka. U suprotnom, poslodavac i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju gube pravo na paušalni iznos subvencije plaće iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Poslodavci i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju iz stavka 1. ovoga članka kojima je nalazom i mišljenjem centra, a po provedenoj usluzi procjene radne učinkovitosti utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće i visina subvencije izražena u postotku, obvezni su prilikom podnošenja zahtjeva u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je izdan nalaz i mišljenje centra, uz isti priložiti izvještaj centra iz članka 9. stavka 1. alineje 2. ovoga Pravilnika. U suprotnom, poslodavac i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju gube pravo na subvenciju plaće.

Članak 52.

(1) Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, zaštitne radionice i radne jedinice koje su osnovane sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 143/02 i 33/05), a ostvarile su status zaštitne odnosno integrativne radionice prema važećim propisima o zaštitnim odnosno integrativnim radionicama, imaju pravo na poticaje prema ovom Pravilniku za one osobe s invaliditetom za koje su primali poticaje prema Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 8/08, 20/09, 96/09, 44/10, 93/13 i 127/13) na dan 31. prosinca 2014. godine, bez obzira jesu li te osobe upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

(2) Pravo na poticaje sukladno stavku 1. ovoga članka može se ostvarivati do prestanka radnog odnosa osobe za koju se isplaćuju poticaji.

Članak 53.

(1) Zahtjevi za ostvarivanje prava na poticaje podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, riješit će se prema odredbama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 75/18 i 120/18).

(2) Zahtjevi za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom i sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama, mogu se podnijeti najranije za mjesec siječanj 2021. godine.

Članak 54.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 75/18 i 120/18).

Članak 55.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 011-02/20-01/22

Urbroj: 524-04-01-02/1-20-1

Zagreb, 7. prosinca 2020.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.

Obrazac Z-SP

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(Naziv i adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU PLAĆE

Prvi zahtjev/kontinuirani zahtjev
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži subvencija plaće
Mjesec za koji se traži pravo na isplatu subvencije plaće
Zahtijevani iznos (sukladno priloženoj tablici izračuna subvencije plaće)

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

R.B.OPĆI PODACI
01Puni naziv poslodavca
02Adresa
03Pravni oblik
04Osnivač/vlasnik
05OIB
06IBAN poslovnog računa
07Naziv poslovne banke
08Odgovorna osoba
Tel.e-mail:
09Osoba za kontakt
Tel.e-mail:
PODACI O ISPLATI PLAĆE I UPLATI DOPRINOSA
10Datum isplate plaće za mjesec za koji se traži pravo na isplatu subvencije
11Datum uplate doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži pravo na isplatu subvencije

II. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU

R.B.OBAVEZNI PRILOZI
01Dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti
02*Izvještaj centra o provedenoj usluzi procjene radne učinkovitosti u kojem je utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće i visina subvencije izražena u postotku
03Dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži subvencija isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porezi i prirezi (preslika izvoda i sl.), kao i pripadajuća obračunska platna lista
04Dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi (potvrda Porezne uprave o neimanju duga prema državi ili ispis stanja knjigovodstvene kartice iz sustava e-Porezne ovjeren od strane podnositelja zahtjev i sl.)
05Dokument iz kojeg je vidljiva visina obveze za plaće, doprinose, poreze i prireze (JOPPD obrazac ili rješenje Porezne uprave o visini uplate doprinosa ili sl.)
DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRAVO NA SUBVENCIJU PLAĆE
06Tablica izračuna: SUB-1

III. POPIS ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

R.B.Prezime i imeOIBDatum nastanka invaliditetaDatum zapošljavanjaNaziv radnog mjesta
      
      
      

NAPOMENA:

–     *poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, a koji su za 2014. godinu koristili poticaje prema Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, ostvaruju pravo na paušalni iznos subvencije plaće za te osobe u iznosu od 50% minimalne plaće i bez izvještaja centra o provedenoj usluzi procjene radne učinkovitosti, a najduže do 31. prosinca 2021. godine, pod uvjetom da su osobe upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom; iznimno poslodavci kojima je centar izradio nalaz i mišljenje (sukladno članku 51. stavku 4. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom) dužni su prilikom podnošenja zahtjeva u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je nalaz i mišljenje izdan, uz zahtjev priložiti izvještaja centra o provedenoj usluzi procjene radne učinkovitosti

–     dokumentacija pod II., redni broj 01 – obvezno se prilaže prilikom prvog zahtjeva

–     dokumentacija pod II., redni broj 02 – obvezno se prilaže prilikom svakog zahtjeva ukoliko je izdan novi izvještaj u kojem je utvrđena promjena u odnosu na prethodno izdan izvještaj

–     dokumentacija pod II., redni brojevi od 03 do 06 – obvezno se prilaže prilikom podnošenja svakog zahtjeva.

IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA O PROVOĐENJU NEPOSREDNOG NADZORA:

Potpisom ovog zahtjeva za subvenciju plaće dopuštam ovlaštenoj osobi Zavoda provođenje neposrednog nadzora nad ispunjenjem ugovornih obveza iz radnog odnosa koje su temelj isplate subvencije.

IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA O ZBRAJANJU DRŽAVNIH POTPORA:

Potpisom ovog zahtjeva za subvenciju plaće pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da je dodjela sredstava po ovom zahtjevu, a vezano uz zbrajanje potpora, u skladu sa člankom 8. Uredbe o općem skupnom izuzeću, odnosno u skladu sa člankom 1. stavak 5. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

  
(Mjesto i datum)

Ime i prezime
odgovorne osobe

Potpis

odgovorne osobeTablica izračuna: SUB-1

POSLODAVAC: 
Datum: 
        
MJESEC: 
GODINA: 
R.b.Ime radnikaPrezime radnikaDatum zasnivanja radnog odnosaTjedno radno vrijeme (broj sati)Iznos osnovice izračuna (osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja)Postotak subvencije plaće (%)Iznos subvencije plaće (kn)
0123*456**7 (5 x 6 / 100)
1. 
 
 
 
 
 
0,00
2. 
 
 
 
 
 
0,00
3. 
 
 
 
 
 
0,00
4. 
 
 
 
 
 
0,00
5. 
 
 
 
 
 
0,00
6. 
 
 
 
 
 
0,00
7. 
 
 
 
 
 
0,00
8. 
 
 
 
 
 
0,00
9. 
 
 
 
 
 
0,00
10. 
 
 
 
 
 
0,00
UKUPNO:0,00
        
Napomena:
* sukladno članku 6. stavak 3. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (u nastavku: Pravilnik), ovisno o datumu zasnivanja radnog odnosa u mjesecu, poslodavac za radnika ostvaruje pravo na subvenciju plaće za taj mjesec samo za razdoblje u kojem je radnik s invaliditetom bio u radnom odnosu
** sukladno članku 7. stavak 1. ili 2. Pravilnika

Obrazac Z-OBR

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(Naziv i adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA

I. VRSTA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ILI USAVRŠAVANJA (označiti redni broj)

1.Program za osposobljavanje – stjecanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje poslova jednostavnije složenosti, s težištem na praktičnom svladavanju i usvajanju potrebnih znanja i vještina radnih operacija manje složenosti
2.Program usavršavanja – program za obnavljanje i dopunjavanje prethodno stečenih znanja i za stjecanje novih znanja
3.Program usavršavanja – programi višeg stupnja naobrazbe (produženo srednje stručno obrazovanje) koji završavaju specijalističkim ispitom (ispitom za zanimanje poslovođe, majstora ili specijaliziranog djelatnika)

Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži sufinanciranje troškova obrazovanja
Zahtijevani iznos sufinanciranja troškova obrazovanja (sukladno priloženoj tablici izračuna sufinanciranja troška obrazovanja)

II. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

R.B.OPĆI PODACI
01Puni naziv poslodavca
02Adresa
03Pravni oblik
04Osnivač/vlasnik
05OIB
06IBAN poslovnog računa
07Naziv poslovne banke
08Odgovorna osoba
Tel.e-mail:
09Osoba za kontakt
Tel.e-mail:
FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA
10Ukupna aktiva u prethodnoj godini
11Ukupni prihodi u prethodnoj godini
12Ukupno ostvarena dobit ili gubitak u prethodnoj godini

III. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU

R.B.OBAVEZNI PRILOZI
01Dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom
02Dokaz o invaliditetu osobe za koju se traži sufinanciranje troškova obrazovanja
03Dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži sufinanciranje troškova obrazovanja isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez (preslika izvoda i sl.) – za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je zahtjev podnesen
04Dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi (potvrda Porezne uprave o neimanju duga prema državi ili ispis stanja knjigovodstvene kartice iz sustava e-Porezne ovjeren od strane podnositelja zahtjev i sl.)
05Program obrazovanja
06Troškovnik obrazovanja

DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA
07Dokument iz kojeg je vidljiva visina obveze za plaće, doprinose, poreze i prireze (JOPPD obrazac ili rješenje Porezne uprave o visini uplate doprinosa ili sl.) – za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je zahtjev podnesen
08Prijava poreza na dobit s bilancom i računom dobiti i gubitka ovjerena od Porezne uprave ili Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerena od Porezne uprave – za prethodnu godinu
09Izjava osobe s invaliditetom o suglasnosti za pohađanje programa obrazovanja – obrazac I-OBR
10Procjena potrebe obrazovanja zaposlene osobe s invaliditetom – obrazac PP-OBR
11Tablica izračuna: OBR-1

IV. POPIS ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

R.B.Prezime i imeOIBDatum nastanka invaliditetaDatum zapošljavanjaNaziv radnog mjesta
      
      
      
      
      
      
      

  
(Mjesto i datum)

Ime i prezime
odgovorne osobe

Potpis

odgovorne osobeTablica izračuna: OBR-1

Obrazac PP-OBR

PROCJENA POTREBE OBRAZOVANJA ZAPOSLENE OSOBE S INVALIDITETOM
(ispunjava poslodavac)

Ime i prezime zaposlene osobe s invaliditetom koja se upućuje na obrazovanje
OIB
Datum rođenja
Završena škola
Stručna sprema
Naziv radnog mjesta

Vrsta oštećenja (označiti stavljanjem križića)
Oštećenje vida
Oštećenje sluha
Oštećenje govorno-glasovne komunikacije
Oštećenje lokomotornog sustava
Oštećenje središnjeg živčanoga sustava
Oštećenje perifernoga živčanog sustava

Oštećenje drugih organa i organskih sustava

(dišni, cirkulacijski, probavni, endokrini, kože i potkožnog tkiva, urogenitalni)

Mentalna retardacija
Autizam
Duševni poremećaj
Nešto drugo (navesti)


Datum zasnivanja radnog odnosa
Ugovor o radu
Određeno vrijemeNeodređeno vrijeme

Navedite obrazovne programe koje je zaposlenik do sada pohađao
 

Obrazloženje potrebe obrazovanja
 

Po završenom obrazovanju zaposlenik će:

(označiti stavljanjem križića)

Raditi na istom radnom mjestu
Promijenit će radno mjesto

Očekivani rezultati nakon završenog obrazovanja

(označiti stavljanjem križića)

Povećana bazična znanja i vještine
Dobra znanja i vještine
Visoko razvijena znanja i vještine
Izuzetna znanja i vještine
Naziv programa u koji se osoba upućuje

Naziv i adresa ustanove koja provodi program obrazovanja

Trajanje obrazovnog programa iskazanog u mjesecima
Trajanje obrazovnog programa iskazanog u satima
Datum početka obrazovanja
Datum završetka obrazovanja
Ustanova je u mjestu sjedišta poslodavca ili osobe koja se samozapošljava (da – ne)
Ustanova se nalazi u mjestu različitom od sjedišta poslodavca ili osobe koja se samozapošljava (da – ne)
Broj potrebnih odlazaka

Osobi s invaliditetom je potreban pratitelj
DANE

Obrazloženje potrebe pratnje osobi s invaliditetom
 

  
(Mjesto i datum)

Ime i prezime
odgovorne osobe

Potpis

odgovorne osobeObrazac I-OBR

IZJAVA O SUGLASNOSTI

Ja _______________________________________________________________________________________________________

(ime i prezime, OIB)

suglasan/na sam pohađati program obrazovanja:

_________________________________________________________________________________________________________

(naziv programa)

koji će provoditi obrazovna ustanova

_________________________________________________________________________________________________________

(naziv ustanove)

u trajanju od _______________________________________________________________________________________________


  
(Mjesto i datum)

Ime i prezime
Potpis

Obrazac Z-PRM

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(Naziv i adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE
TROŠKOVA ZA PRILAGODBU RADNOG MJESTA
arhitektonska prilagodba

Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta
Zahtijevani iznos sufinanciranja troškova za prilagodbu radnog mjesta

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

R.B.OPĆI PODACI
01Puni naziv poslodavca
02Adresa
03Pravni oblik
04Osnivač/vlasnik
05OIB
06IBAN poslovnog računa
07Naziv poslovne banke
08Odgovorna osoba
Tel.e-mail:
09Osoba za kontakt
Tel.e-mail:
FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA
10Ukupna aktiva u prethodnoj godini
11Ukupni prihodi u prethodnoj godini
12Ukupno ostvarena dobit ili gubitak u prethodnoj godini

II. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU

R.B.OBAVEZNI PRILOZI
01Dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom
02Izvještaj centra o provedenoj usluzi izrade plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), ne stariji od 12 mjeseci, kojim je utvrđena potreba za prilagodbu radnog mjesta
03Dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži sufinanciranje za prilagodbu radnog mjesta isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirezi (preslika izvoda i sl.) – za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je zahtjev podnesen
04Dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi (potvrda Porezne uprave o neimanju duga prema državi ili ispis stanja knjigovodstvene kartice iz sustava e-Porezne ovjeren od strane podnositelja zahtjev i sl.)
05Najmanje tri valjane ponude/predračuna prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje, a koje trebaju sadržavati detaljnu specifikaciju troškova, odnosno u slučaju nemogućnosti pribavljanja propisanog broja valjanih ponuda/predračuna, detaljno obrazloženje o nemogućnosti pribavljanja istih
06

Dokaz da ne postoji dugovanje prema centru za profesionalnu rehabilitaciju koji je izvršio uslugu izrade plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba)

(račun za izvršenu uslugu i izvod iz kojeg je vidljivo plaćanje računa)DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU RADNOG MJESTA
07Dokument iz kojeg je vidljiva visina obveze za plaće, doprinose, poreze i prireze (JOPPD obrazac ili rješenje Porezne uprave o visini uplate doprinosa ili sl.) – za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je zahtjev podnesen
08Prijava poreza na dobit s bilancom i računom dobiti i gubitka ovjerena od Porezne uprave ili Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerena od Porezne uprave – za prethodnu godinu
09Dokaz o vlasništvu, predugovor ili ugovor o dugoročnom zakupu poslovnog prostora (ugovoren za naredno razdoblje od 3 ili više godina od dana podnošenja zahtjeva) za koji se traži dodjela sredstava u svrhu sufinanciranja troškova prilagodbe radnog mjesta (arhitektonska prilagodba)
10Izvadak iz zemljišnih knjiga za poslovni prostor (nekretninu) za koji se traži dodjela sredstava u svrhu sufinanciranja troškova prilagodbe radnog mjesta (arhitektonska prilagodba), ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
11Dokaz o urednom izvršenju ugovornih obveza temeljem kojih je zabilježen teret na poslovnom prostoru (nekretnini) za koji se traži dodjela sredstava u svrhu sufinanciranja troškova prilagodbe radnog mjesta (arhitektonska prilagodba), u slučaju da je na istome zabilježen teret

III. POPIS ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

R.B.Prezime i imeOIBDatum nastanka invaliditetaDatum zapošljavanjaNaziv radnog mjesta
      
      
      
      
      
      
      

  
(Mjesto i datum)

Ime i prezime
odgovorne osobe

Potpis
odgovorne osobe


Obrazac Z-PUR

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(Naziv i adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE
TROŠKOVA ZA PRILAGODBU UVJETA RADA
tehnička prilagodba

Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada
Zahtijevani iznos sufinanciranja troškova za prilagodbu uvjeta rada

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

R.B.OPĆI PODACI
01Puni naziv poslodavca
02Adresa
03Pravni oblik
04Osnivač/vlasnik
05OIB
06IBAN poslovnog računa
07Naziv poslovne banke
08Odgovorna osoba
Tel.e-mail:
09Osoba za kontakt
Tel.e-mail:
FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA
10Ukupna aktiva u prethodnoj godini
11Ukupni prihodi u prethodnoj godini
12Ukupno ostvarena dobit ili gubitak u prethodnoj godini


II. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU

R.B.OBAVEZNI PRILOZI
01Dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom
02Izvještaj centra o provedenoj usluzi izrade plana prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba), ne stariji od 12 mjeseci, kojim je utvrđena potreba za prilagodbu uvjeta rada, a prema planu prilagodbe uvjeta rada koji je sastavni dio nalaza i mišljenja
03Dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži sufinanciranje za prilagodbu uvjeta rada isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez (preslika izvoda i sl.) – za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je zahtjev podnesen
04Dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi (potvrda Porezne uprave o neimanju duga prema državi ili ispis stanja knjigovodstvene kartice iz sustava e-Porezne ovjeren od strane podnositelja zahtjev i sl.)
05Najmanje tri valjane ponude/predračuna prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje, a koje trebaju sadržavati detaljnu specifikaciju troškova, odnosno u slučaju nemogućnosti pribavljanja propisanog broja valjanih ponuda/predračuna, detaljno obrazloženje o nemogućnosti pribavljanja istih
06

Dokaz da ne postoji dugovanje prema centru za profesionalnu rehabilitaciju koji je izvršio uslugu izrade plana prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba)

(račun za izvršenu uslugu i izvod iz kojeg je vidljivo plaćanje računa)


DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU UVJETA RADA
07Dokument iz kojeg je vidljiva visina obveze za plaće, doprinose, poreze i prireze (JOPPD obrazac ili rješenje Porezne uprave o visini uplate doprinosa ili sl.) – za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je zahtjev podnesen
08Prijava poreza na dobit s bilancom i računom dobiti i gubitka ovjerena od Porezne uprave ili Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerena od Porezne uprave – za prethodnu godinu

III. POPIS ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

R.B.Prezime i imeOIBDatum nastanka invaliditetaDatum zapošljavanjaNaziv radnog mjesta
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  
(Mjesto i datum)

Ime i prezime
odgovorne osobe

Potpis
odgovorne osobe


Obrazac Z-DOP

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(Naziv i adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU U VISINI UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Prvi zahtjev/kontinuirani zahtjev
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži povrat doprinosa
Mjesec za koji se traži pravo na isplatu povrata doprinosa
Zahtijevani iznos (sukladno priloženoj tablici izračuna doprinosa)

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

R.B.OPĆI PODACI
01Puni naziv poslodavca
02Adresa
03Pravni oblik
04Osnivač/vlasnik
05OIB
06IBAN poslovnog računa
07Naziv poslovne banke
08Odgovorna osoba
Tel.e-mail:
09Osoba za kontakt
Tel.e-mail:
PODACI O ISPLATI PLAĆE I UPLATI DOPRINOSA
10Datum isplate plaće za mjesec za koji se traži pravo na isplatu povrata doprinosa
11Datum uplate doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži pravo na isplatu povrata doprinosa

II. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU

R.B.OBAVEZNI PRILOZI
01Dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom
02Dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži subvencija u visini uplaćenog doprinosa (povrat doprinosa) isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez (preslika izvoda i sl.), te pripadajuća obračunska platna lista
03Dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi (potvrda Porezne uprave o neimanju duga prema državi ili ispis stanja knjigovodstvene kartice iz sustava e-Porezne ovjeren od strane podnositelja zahtjeva i sl.)
04Dokument iz kojeg je vidljiva visina obveze za plaće, doprinose, poreze i prireze (JOPPD obrazac ili rješenje Porezne uprave o visini uplate doprinosa ili sl.)
DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRAVO NA POVRAT DOPRINOSA
05Tablica izračuna: DOP-1

III. POPIS ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

R.B.Prezime i imeOIBDatum nastanka invaliditetaDatum zapošljavanjaNaziv radnog mjesta
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

NAPOMENA:

–     dokumentacija pod II., redni broj 01 obvezno se prilaže prilikom prvog zahtjeva

–     dokumentacija pod II., redni brojevi od 02 do 05 – obvezno se prilaže prilikom podnošenja svakog zahtjeva

IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA O PROVOĐENJU NEPOSREDNOG NADZORA:

Potpisom ovog zahtjeva za subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje dopuštam ovlaštenoj osobi Zavoda provođenje neposrednog nadzora nad ispunjenjem ugovornih obveza iz radnog odnosa koje su temelj isplate subvencije.

IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA O ZBRAJANJU DRŽAVNIH POTPORA:

Potpisom ovog zahtjeva za subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da je dodjela sredstava po ovom zahtjevu, a vezano uz zbrajanje potpora, u skladu sa člankom 8. Uredbe o općem skupnom izuzeću, odnosno u skladu sa člankom 1. stavak 5. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

  
(Mjesto i datum)

Ime i prezime
odgovorne osobe

Potpis
odgovorne osobe


Tablica izračuna: DOP-1

Obrazac Z-STP

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(Naziv i adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STRUČNE PODRŠKE

Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži financiranje troškova stručne podrške
Razdoblje za koje se traži pravo na isplatu troškova stručne podrške
Zahtijevani iznos financiranja troška procjene potrebe za provođenjem usluge stručne podrške i praćenja na određenom radnom mjestu i radnom okruženju
Zahtijevani iznos financiranja troškova stručne podrške (sukladno obrascu obračuna satnice stručne podrške: OS-STP-1)

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

R.B.OPĆI PODACI
01Puni naziv poslodavca
02Adresa
03Pravni oblik
04Osnivač/vlasnik
05OIB
06IBAN poslovnog računa
07Naziv poslovne banke
08Odgovorna osoba
Tel.e-mail:
09Osoba za kontakt
Tel.e-mail:
FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA
10Ukupna aktiva u prethodnoj godini
11Ukupni prihodi u prethodnoj godini
12Ukupno ostvarena dobit ili gubitak u prethodnoj godini

II. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU

R.B.OBAVEZNI PRILOZI
01Dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti
02*Ugovor s centrom za profesionalnu rehabilitaciju o pružanju stručne podrške sklopljen na temelju nalaza i mišljenja centra u kojem je utvrđena potreba za stručnom podrškom
03Dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži financiranje troškova stručne podrške isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez (preslika izvoda i sl.) – za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zahtjev podnesen
04Dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi (potvrda Porezne uprave o neimanju duga prema državi ili ispis stanja knjigovodstvene kartice iz sustava e-Porezne ovjeren od strane podnositelja zahtjeva i sl.)

DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STRUČNE PODRŠKE
05Dokument iz kojeg je vidljiva visina obveze za plaće, doprinose, poreze i prireze (JOPPD obrazac ili rješenje Porezne uprave o visini uplate doprinosa ili sl.) – za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zahtjev podnesen
06Prijava poreza na dobit s bilancom i računom dobiti i gubitka ovjerena od Porezne uprave ili Prijava poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerena od Porezne uprave – za prethodnu godinu
07Obrazac obračuna satnice stručne podrške: OS-STP-1

III. POPIS ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

R.B.Prezime i imeOIBDatum nastanka invaliditetaDatum zapošljavanjaNaziv radnog mjestaUkupna ugovorena satnica
       
       
       
       
       

NAPOMENA:

–     * zahtjev za financiranje stručne podrške poslodavac mora podnijeti najkasnije u roku 8 dana od dana sklapanja ugovora o pružanju usluge stručne podrške s centrom, jer će propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva izgubiti pravo na ovaj poticaj

–     trošak procjene potrebe za provođenjem usluge stručne podrške i praćenja na određenom radnom mjestu i radnom okruženju Zavod plaća poslodavcu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora iz članka 33. stavka 1. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

–     trošak stručne podrške Zavod financira mjesečno temeljem Izvješća o izvršenoj satnici (Obrazac izvješća o izvršenju mjesečne satnice: IMS-1)


  
(Mjesto i datum)

Ime i prezime
odgovorne osobe

Potpis
odgovorne osobe


Obrazac obračuna satnice stručne podrške: OS-STP-1

Obrazac izvješća o izvršenju mjesečne satnice: IMS-1

Obrazac Z-POS

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(Naziv i adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA POTPORU ZA ODRŽIVOST SAMOZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

Prvi zahtjev/kontinuirani zahtjev
Ime i prezime osobe koja se samozapošljava
Mjesec za koji se traži pravo na isplatu potpore
Zahtijevani iznos potpore

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

R.B.OPĆI PODACI
01Puni naziv poslodavca
02Adresa
03Pravni oblik
04Osnivač/vlasnik
05OIB
06IBAN poslovnog računa
07Naziv poslovne banke
08Odgovorna osoba
Tel.e-mail:
09Osoba za kontakt
Tel.e-mail:
PODACI O ISPLATI PLAĆE I UPLATI DOPRINOSA
10Datum isplate plaće za mjesec za koji se traži pravo na isplatu potpore ako se radi o osobi s invaliditetom koja se samozapošljava, a kojoj se isplaćuje plaća
11Datum uplate doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži pravo na isplatu potpore

II. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU

R.B.OBAVEZNI PRILOZI
01Dokaz o samozapošljavanju, odnosno izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana iz kojeg se može utvrditi da se radi o samozapošljavanju osobe s invaliditetom u skladu sa člankom 11. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
02Dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi (potvrda Porezne uprave o neimanju duga prema državi ili ispis stanja knjigovodstvene kartice iz sustava e-Porezne ovjeren od strane podnositelja zahtjev i sl.)

III. PODACI O OSOBI S INVALIDITETOM KOJA SE SAMOZAPOŠLJAVA

R.B.Prezime i imeOIBDatum nastanka invaliditetaDatum zapošljavanjaNaziv radnog mjesta
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

NAPOMENA:

–     dokumentacija pod II., redni broj 01 – obvezno se prilaže prilikom prvog zahtjeva, te prilikom svakog zahtjeva u slučaju da je nastala nova okolnost vezana uz samozapošljavanje

–     dokumentacija pod II., redni broj 02 – obvezno se prilaže prilikom podnošenja svakog zahtjeva

IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA O PROVOĐENJU NEPOSREDNOG NADZORA:

Potpisom ovog zahtjeva za potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom dopuštam ovlaštenoj osobi Zavoda provođenje neposrednog nadzora nad ispunjenjem ugovornih obveza iz radnog odnosa koje su temelj isplate potpore za samozapošljavanje.

IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA O ZBRAJANJU DRŽAVNIH POTPORA:

Potpisom ovog zahtjeva za potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da je dodjela sredstava po ovom zahtjevu, a vezano uz zbrajanje potpora, u skladu sa člankom 8. Uredbe o općem skupnom izuzeću, odnosno u skladu sa člankom 1. stavak 5. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.


  
(Mjesto i datum)

Ime i prezime
odgovorne osobe

Potpis
odgovorne osobeObrazac Z-TRP

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(Naziv i adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA OSOBA S INVALIDITETOM

Prvi zahtjev/kontinuirani zahtjev
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži povrat troškova prijevoza na radno mjesto
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži povrat troškova prijevoza za obavljanje djelatnosti
Mjesec za koji se traži pravo na isplatu povrata troškova prijevoza osoba s invaliditetom
Zahtijevani iznos troškova prijevoza na radno mjesto (sukladno priloženom obrascu OT-PRM)
Zahtijevani iznos troškova prijevoza za obavljanje djelatnosti (sukladno priloženom obrascu OT-POD)
Ukupno zahtijevani iznos troškova prijevoza

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

R.B.OPĆI PODACI
01Puni naziv poslodavca
02Adresa
03Pravni oblik
04Osnivač/vlasnik
05OIB
06IBAN poslovnog računa
07Naziv poslovne banke
08Odgovorna osoba
Tel.e-mail:
09Osoba za kontakt
Tel.e-mail:
PODACI O ISPLATI TROŠKOVA PRIJEVOZA I PLAĆE TE UPLATI DOPRINOSA
10Datum isplate troškova prijevoza na radno mjesto
11Datum/i isplate troškova prijevoza za obavljanje djelatnosti
12Datum isplate plaće za mjesec za koji se traži pravo na isplatu povrata troškova prijevoza osoba s invaliditetom
13Datum uplate doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži pravo na isplatu povrata troškova prijevoza osoba s invaliditetom

II. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU

R.B.OBAVEZNI PRILOZI
01Dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom
02Dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži sufinanciranje troškova prijevoza (povrat troškova prijevoza) isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez (preslika izvoda i sl.), kao i pripadajuća obračunska platna lista
03Dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi (potvrda Porezne uprave o neimanju duga prema državi ili ispis stanja knjigovodstvene kartice iz sustava e-Porezne ovjeren od strane podnositelja zahtjeva i sl.)
04Dokument iz kojeg je vidljiva visina obveze za plaće, doprinose, poreze i prireze (JOPPD obrazac ili rješenje Porezne uprave o visini uplate doprinosa ili sl.)
05Dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži sufinanciranje troškova prijevoza na radno mjesto isplaćen prijevoz za potrebe dolaska na posao i odlaska s posla (preslika izvoda i sl.), te pripadajuća dokumentacija po osnovi koje se obračunavaju ovi troškovi prijevoza (preslika mjesečne karte u javnom prijevozu, preslika evidencije naknade troškova prijevoza za korištenje privatnog osobnog automobila potpisana od strane zaposlene osobe s invaliditetom, specifikacija troškova prijevoza i sl.)
06Dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži sufinanciranje troškova prijevoza za obavljanje djelatnosti isplaćen prijevoz za potrebe dolaska na mjesto obavljanja djelatnosti i odlaska s mjesta obavljanja djelatnosti (preslika izvoda i sl.), te pripadajuća dokumentacija po osnovi koje se obračunavaju ovi troškovi prijevoza (preslika pojedinačne karte u javnom prijevozu, preslika evidencije naknade troškova prijevoza za potrebe obavljanja djelatnosti za korištenje privatnog osobnog automobila, preslika iz evidencije korištenja službenog osobnog automobila (putni nalog), preslika računa pružatelja usluge taksi prijevoza, specifikacija troškova prijevoza i sl.)
DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRAVO NA POVRAT TROŠKOVA PRIJEVOZA OSOBA S INVALIDITETOM
07Obrazac obračuna troškova prijevoza na radno mjesto: OT-PMR
08Obrazac obračuna troškova prijevoza za obavljanje djelatnosti: OT-POD
DODATNA OPCIONALNA DOKUMENTACIJA ZA PRAVO NA POVRAT TROŠKOVA PRIJEVOZA NA RADNO MJESTO
09Izjava poslodavca da nema organiziranog javnog prijevoza kojim bi osoba s invaliditetom redovno dolazila na mjesto rada i redovno odlazila sa mjesta rada, te da se u tom slučaju za potrebe dolaska na i sa posla koristi privatni osobni automobil i svakodnevno prelazi određena kilometarska udaljenost – obrazac I-TRP-MR
DODATNA OPCIONALNA DOKUMENTACIJA ZA PRAVO NA POVRAT TROŠKOVA PRIJEVOZA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
10Izjava poslodavca da nema osiguranog redovitog javnog prijevoza kojim bi osoba s invaliditetom od mjesta rada redovno dolazila na mjesto obavljanja djelatnosti i redovno odlazila sa mjesta obavljanja djelatnosti na mjesto rada, te da se u tom slučaju za prijevoz za potrebe obavljanja djelatnosti koristi ili službeni ili privatni osobni automobil, odnosno da zaposlena osoba s invaliditetom zbog vrste i težine invaliditeta nije u mogućnosti koristiti javni prijevoz ili službeni ili privatni osobni automobil za potrebe obavljanja djelatnosti, te da se u tom slučaju koristi usluga taksi prijevoza – obrazac I-TRP-OD

III. POPIS ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

R.B.Prezime i imeOIBMjesto stanovanjaMjesto radaNaziv radnog mjesta
      
      
      

NAPOMENA:

–     dokumentacija pod II., redni broj 01 – obvezno se prilaže prilikom prvog zahtjeva

– dokumentacija pod II., redni brojevi od 02 do 04 – obvezno se prilaže prilikom podnošenja svakog zahtjeva

–     dokumentacija pod II., redni brojevi 05 i 07 – obvezno se prilaže prilikom podnošenja svakog zahtjeva u kojem se traži povrat troškova prijevoza na radno mjesto

–     dokumentacija pod II., redni brojevi 06 i 08 – obvezno se prilaže prilikom podnošenja svakog zahtjeva u kojem se traži povrat troškova prijevoza za obavljanje djelatnosti

–     dokumentacija pod II., redni broj 09 obvezno se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva u kojem se prvi put traži povrat troškova prijevoza na radno mjesto za osobu s invaliditetom

–     dokumentacija pod II., redni broj 10 obvezno se prilaže prilikom podnošenja svakog zahtjeva u kojem se traži povrat troškova prijevoza za obavljanje djelatnosti u kojem se trošak prijevoza odnosi na korištenje službenog ili privatnog osobnog automobila odnosno korištenje usluga taksi prijevoza

IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA O PROVOĐENJU NEPOSREDNOG NADZORA:

Potpisom ovog zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom dopuštam ovlaštenoj osobi Zavoda provođenje neposrednog nadzora nad ispunjenjem ugovornih obveza iz radnog odnosa koje su temelj isplate troškova prijevoza osoba s invaliditetom.

IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA O ZBRAJANJU DRŽAVNIH POTPORA:

Potpisom ovog zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da je dodjela sredstava po ovom zahtjevu, a vezano uz zbrajanje potpora, u skladu sa člankom 8. Uredbe o općem skupnom izuzeću, odnosno u skladu sa člankom 1. stavak 5. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

  
(Mjesto i datum)

Ime i prezime
odgovorne osobe

Potpis
odgovorne osobe


Obrazac obračuna troškova prijevoza na mjesto rada: OT-PMR

Obrazac obračuna troškova prijevoza za obavljanje djelatnosti: OT-POD

Obrazac I-TRP-MR

IZJAVA DA NEMA ORGANIZIRANOG JAVNOG PRIJEVOZA

Podnositelj zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom
OIB
Sjedište podnositelja zahtjeva

Izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da za sljedeće zaposlene osobe s invaliditetom (radnike s invaliditetom):

R. B.Ime radnikaPrezime radnika

OIB

radnika

Mjesto stanovanja radnika, ulica i kućni brojMjesto rada radnika, ulica i kućni brojUkupan broj km od mjesta stanovanja do mjesta rada (u oba smjera)
       
       
       

nema osiguranog javnog prijevoza kojim bi zaposlena osoba s invaliditetom redovito dolazila na mjesto rada i redovito odlazila sa mjesta rada, te da se u tom slučaju za potrebe dolaska na i odlaska sa posla ista koristi privatnim osobnim automobilom, a za što joj se obračunava i isplaćuje trošak prijevoza za potrebe dolaska na i sa posla, u visini od minimalno 1,00 kn/km.

  
(Mjesto i datum)

Ime i prezime
odgovorne osobe

Potpis
odgovorne osobe


Obrazac I-TRP-OD

IZJAVA DA NEMA ORGANIZIRANOG REDOVITOG JAVNOG PRIJEVOZA

Podnositelj zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom
OIB
Sjedište podnositelja zahtjeva

Izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da za sljedeće zaposlene osobe s invaliditetom (radnike s invaliditetom):

R. B.Ime radnikaPrezime radnika

OIB

radnika

Mjesto rada radnika, ulica i kućni brojMjesto obavljanja djelatnosti radnika, ulica i kućni brojUkupan broj km od mjesta stanovanja do mjesta rada (u oba smjera)
       
       
       
       
       

nema osiguranog redovitog javnog prijevoza kojim bi zaposlena osoba s invaliditetom redovito dolazila na mjesto obavljanja djelatnosti i redovito odlazila sa mjesta obavljanja djelatnosti, te da se u tom slučaju za potrebe dolaska na i odlaska sa mjesta obavljanja djelatnosti koristi, kako slijedi (označiti stavljanjem znaka: •)

___ službeni osobni automobil

___ privatni osobni automobil

___ usluga taksi prijevoza, u slučaju da osoba s invaliditetom zbog vrste i težine invaliditeta nije u mogućnosti koristiti javni prijevoz ili službeni ili privatni osobni automobil


  
(Mjesto i datum)

Ime i prezime
odgovorne osobe

Potpis
odgovorne osobe


Obrazac Z-TRSO

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(Naziv i adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADA STRUČNIH RADNIKA I RADNIH INSTRUKTORA
U ZAŠTITNIM RADIONICAMA I INTEGRATIVNIM RADIONICAMA (ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADA STRUČNOG OSOBLJA)

Prvi zahtjev/kontinuirani zahtjev
Minimalni broj stručnih radnika koje je podnositelj zahtjeva obavezan zaposliti sukladno odredbama Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Broj zaposlenih stručnih radnika za koje se traži sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja
Minimalni broj radnih instruktora koje je podnositelj zahtjeva obavezan zaposliti sukladno odredbama Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Broj zaposlenih radnih instruktora za koje se traži sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja
Mjesec za koji se traži pravo na isplatu sufinanciranja troškova rada stručnog osoblja
Zahtijevani iznos (sukladno priloženoj tablici izračuna naknade za stručno osoblje)

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

R.B.OPĆI PODACI
01Puni naziv poslodavca
02Adresa
03Pravni oblik
04Osnivač/vlasnik
05OIB
06IBAN poslovnog računa
07Naziv poslovne banke
08Odgovorna osoba
Tel.e-mail:
09Osoba za kontakt
Tel.e-mail:
PODACI O ISPLATI PLAĆE I UPLATI DOPRINOSA
10Datum isplate plaće za mjesec za koji se traži pravo na isplatu sufinanciranja troškova rada stručnog osoblja
11Datum uplate doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži pravo na isplatu sufinanciranja troškova rada stručnog osoblja


II. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU

R.B.OBAVEZNI PRILOZI
01Dokaz o zaposlenju stručnog radnika i radnog instruktora
02Dokaz da je za osobu za koju se traži poticaj isplaćena plaća, te da su za nju plaćeni pripadajući doprinosi, porez i prirez (preslika izvoda i sl.), kao i pripadajuća obračunska platna lista
03Dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi (potvrda Porezne uprave o neimanju duga prema državi ili ispis stanja knjigovodstvene kartice iz sustava e-Porezne ovjeren od strane podnositelja zahtjev i sl.)
04Dokument iz kojeg je vidljiva visina obveze za plaće, doprinose, poreze i prireze (JOPPD obrazac ili rješenje Porezne uprave o visini uplate doprinosa ili sl.)
DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRAVO NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADA STRUČNOG OSOBLJA
05Tablica izračuna: TRSO-1

III.1. POPIS ZAPOSLENIH STRUČNIH RADNIKA

R.B.Prezime i imeOIBDatum zapošljavanjaNaziv radnog mjesta
     
     
     

III.2. POPIS ZAPOSLENIH RADNIH INSTRUKTORA

R.B.Prezime i imeOIBDatum zapošljavanjaNaziv radnog mjesta
     
     
     

NAPOMENA:

– dokumentacija pod II., redni broj 01 – obvezno se prilaže prilikom prvog zahtjeva

– dokumentacija pod II., redni brojevi od 02 do 05 – obvezno se prilaže prilikom podnošenja svakog zahtjeva.

IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA O PROVOĐENJU NEPOSREDNOG NADZORA:

Potpisom ovog zahtjeva za sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja dopuštam ovlaštenoj osobi Zavoda provođenje neposrednog nadzora nad ispunjenjem ugovornih obveza iz radnog odnosa koje su temelj isplate troškova rada stručnog osoblja.

IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA O ZBRAJANJU DRŽAVNIH POTPORA:

Potpisom ovog zahtjeva za sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da je dodjela sredstava po ovom zahtjevu, a vezano uz zbrajanje potpora, u skladu sa člankom 8. Uredbe o općem skupnom izuzeću, odnosno u skladu sa člankom 1. stavak 5. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.


  
(Mjesto i datum)

Ime i prezime
odgovorne osobe

Potpis
odgovorne osobe


Tablica izračuna: TRSO-1