Pravilnik o izmjeni Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

NN 145/2020 (24.12.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

2805

Na temelju članka 4. stavka 7. i članka 15. stavka 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I CENTRIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U cijelom tekstu Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 75/18), riječi: »minimalna plaća« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »bruto I plaća« u odgovarajućem padežu, a riječi: »u RH« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 011-02/20-01/24

Urbroj: 524-04-01-02/1-20-1

Zagreb, 14. prosinca 2020.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.