Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN 145/2020 (24.12.2020.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

2806

Na temelju članka 8. stavka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 75/18, 120/18 i 37/20) u članku 4.a stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Glavna djelatnost iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se na temelju izvatka iz obrtnog registra, odnosno Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. koju izdaje Državni zavod za statistiku.

(4) Poslodavci u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka oslobađaju se obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, počevši od mjeseca u kojem su Zavodu dostavili izvadak iz obrtnog registra, odnosno Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 5. iza riječi: »u propisanom roku« dodaju se riječi: »i na propisani način«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 3. iza riječi: »pravodobno« dodaju se riječi: »i na propisani način«.

Članak 4.

Iza članka 20. dodaju se članci 20.a, 20.b i 20.c koji glase:

»Članak 20.a

(1) Obveznik je dužan svoju kvotnu obvezu pratiti putem aplikacije za praćenje kvote, koja je dostupna na mrežnim stranicama Zavoda.

(2) Obveznik je dužan izjave iz članka 4. stavaka 4., 6. i 8. ovoga Pravilnika dostaviti Zavodu u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-izjave) putem aplikacije iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Obveznik koji namjerava ispuniti zamjensku kvotu, dužan je ugovor iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika i najavu ispunjenja zamjenske kvote iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika, odnosno dodatak ugovoru i novi obrazac najave iz članka 11. ovoga Pravilnika, kao i izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika, dostaviti Zavodu u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-najava, e-izvješće) putem aplikacije iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Poslodavac koji prekorači kvotu za određeni mjesec, dužan je zahtjev za novčanu nagradu iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika podnijeti u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-zahtjev) putem aplikacije za isplatu poticaja, koja je dostupna na mrežnim stranicama Zavoda.

(5) Podnositelj e-izjave, e-najave, e-izvješća odnosno e-zahtjeva, u slučaju opravdane nemogućnosti podnošenja istih, iznimno može Zavodu podnijeti izjavu, najavu, izvješće odnosno zahtjev u papirnatom obliku.

(6) Obveznik iz stavka 1. ovoga članka i podnositelj e-izjave, e-najave, e-izvješća odnosno e-zahtjeva dužni su osigurati odgovarajuću elektroničku opremu i kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis, u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu te se registrirati u Zavodu kao korisnici usluge praćenja kvotne obveze i usluge podnošenja e-izjava, e-najava, e-izvješća odnosno e-zahtjeva.

Članak 20.b

(1) Za točnost podataka dostavljenih i preuzetih u Zavodu putem e-izjava, e-najava, e-izvješća odnosno e-zahtjeva iz članka 20.a ovoga Pravilnika, odgovoran je podnositelj koji primjenom elektroničkih sredstava popunjava e-izjavu, e-najavu, e-izvješće odnosno e-zahtjev i potpisuje ih naprednim elektroničkim potpisom.

(2) Obveznik iz članka 20.a stavka 1. ovoga Pravilnika može na zakonom utvrđen način ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat da u njegovo ime i za njegov račun prati kvotnu obvezu.

(3) Podnositelj izjave, najave, izvješća odnosno zahtjeva može na zakonom utvrđen način ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat da Zavodu u njegovo ime i za njegov račun podnosi i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom e-izjave, e-najave, e-izvješća odnosno e-zahtjeve.

(4) Kvalificirani certifikat osobe iz stavaka 2. i 3. ovoga članka može sadržavati tvrtku obveznika, tvrtku podnositelja izjave, najave, izvješća odnosno zahtjeva ili tvrtku neke treće osobe – poslovnog subjekta.

Članak 20.c

(1) Ovlaštena osoba podnositelja izjave, najave, izvješća odnosno zahtjeva, potpisivanjem e-izjave, e-najave, e-izvješća odnosno e-zahtjeva iz članka 20.a ovoga Pravilnika, naprednim elektroničkim potpisom potvrđuje i odgovorna je za istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.

(2) Smatra se da je e-izjava, e-najava, e-izvješće odnosno e-zahtjev zaprimljen u Zavodu kada je verificiran napredni elektronički potpis ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 011-02/20-01/23

Urbroj: 524-04-01-02/1-20-1

Zagreb, 7. prosinca 2020.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.