Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti

NN 145/2020 (24.12.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti

HRVATSKA NARODNA BANKA

2816

Na temelju članka 416. stavka 1. točke (a), članka 420. stavka 2. i članka 423. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 176, 27. 6. 2013.), članka 10. stavka 1. točke (b) (iii), članka 12. stavka 1. točke (c) (i), članka 23. stavka 2. i članka 30. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 od 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (Tekst značajan za EGP) (SL L 11, 17. 1. 2015.), članka 11. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019. i 47/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 77. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 575/2013 I DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 2015/61 U DIJELU KOJIM SE UREĐUJE IZVJEŠĆIVANJE O LIKVIDNOSTI

Članak 1.

U članku 1. Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti (»Narodne novine«, br. 105/2016.) na kraju točke 2. briše se riječ »i« i dodaje zarez.

Na kraju točke 3. briše se točka i dodaje riječ »i«.

Iza točke 3. dodaje se točka 4., koja glasi:

»4) za potrebe članka 423. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno članka 30. stavka 2. Delegirane uredbe razinu značajnosti odljeva u odnosu na potencijalne likvidnosne odljeve kreditne institucije za potrebe izračuna dodatnih odljeva za sve sklopljene ugovore čiji ugovorni uvjeti dovode, u roku od 30 kalendarskih dana i nakon značajnog pogoršanja kreditne kvalitete kreditne institucije, do dodatnih likvidnosnih odljeva ili dodatnih potreba za kolateralom.«.

Članak 2.

Iza članka 6. dodaju se naziv glave i glava 4.a. te članak 6.a, koji glase:

»4.a. DEFINIRANJE RAZINE ZNAČAJNOSTI
DODATNIH ODLJEVA

Članak 6.a

(1) Hrvatska narodna banka procjenjuje značajnost odljeva o kojima ju je kreditna institucija obavijestila u skladu s člankom 423. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno člankom 30. stavkom 2. Delegirane uredbe u odnosu na sve sklopljene ugovore čiji ugovorni uvjeti dovode, u roku od 30 kalendarskih dana i nakon značajnog pogoršanja kreditne kvalitete institucije, do dodatnih likvidnosnih odljeva ili dodatnih potreba za kolateralom.

(2) Hrvatska narodna banka za potrebe stavka 1. ovog članka značajnim odljevima smatra, one odljeve koji čine najmanje 1 % bruto odljeva pojedine kreditne institucije u idućih 30 kalendarskih dana, uključujući dodatne odljeve nastale zbog spomenutog pogoršanja kreditne kvalitete.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br: 409-020/12-20/BV

Zagreb, 17. prosinca 2020.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.